پایان نامه ارشد درباره معاونت در جرم، تشدید مجازات

اقامت اجباری تبدیل به حبس ساده می شود هر گاه در حکم اول، مجازات جنایی یا مجازات جنحه ای غیر از جزای نقدی پیش بینی شده باشد.
هر گاه موضوع حکم قبلی، هر مجازات جنحه ای باشد جزای نقدی دو برابر می شود و اگر تکرار بار دیگر واقع شود ممکن است حکم به حبس تا سه ماه و به جزای نقدی توامان داده شود”.
در بحث تکرار با توجه به اینکه مجازات عمل زنای ساده از نوع جنحه می باشد و مرتکب به حبس محکوم می شود در صورتی که پس از محکومیت قطعی مرتکب به مجازات عمل زنا ، و قبل از گذشتن هفت سال از انقضای مجازات یا مرور زمان، مرتکب جنحه یا جنایتی شود که مجازات آن حبس است و یا به جنحه نوع دوم محکوم شود مجازات مرتکب به موجب صدر ماده 259 قانون جزای لبنان به دو برابر حداکثر مجازات قانونی افزایش خواهد یافت.
ج ـ اردن
1- شروع به جرم
مقنن اردن مجازات شروع به جرم جنحه را مشروط به تعیین نص قانونی نموده است. زنای ساده ازجمله جرایم جنحه ای می باشد ودر مورد مجازات شروع به عمل زنای ساده در قانون جزای اردن نص قانونی وجود ندارد ، بنابراین شروع به آن قابل مجازات نیست. حتی اگر مقدار عمل انجام شده مشمول عنصر مادی جرایم دیگری هم چون هتک عرض یا عمل منافی عفت نیز گردد باز قابل مجازات نخواهد بود. به دلیل آنکه از ارکان اساسی عنصر مادی جرایم مذکور عنصر ” عدم رضایت ” می باشد درحالیکه عمل زنا ازجمله اعمالی است که با رضایت طرفین واقع می شود.
سوالی که دراین جا مطرح می شود این است که چنانچه زانی و زانیه عملیات مادی جرم زنا را شروع نمایند اما به دلیل سببی خارجی از اراده آنها ، جرم مذکور واقع نشود و زانیه ازلحاظ سن کم تر ازپانزده سال داشته باشد با چه تکلیفی مواجه هستیم ؟
در پاسخ به این سوال می توان گفت که اولا همانطور که اشاره شد سن زانیه از ارکان اساسی بزه زنا محسوب می شود. چرا که با توجه به اماره قانونگذار اردن اشخاص زیر سن پانزده سال فاقد عنصر رضایت محسوب می گردند و رضایت آنها مورد قبول قانونگذار نمی باشد. بنابراین عمل واقع شده به دلیل عدم وجود عنصر رضایت شامل عملیات مادی جرم زنای ساده نمی گردد. ثانیا با توجه به توضیحات داده شده چنانچه عمل وی شامل عنوان هتک عرض محسوب گردد ، چون مجازات آن از نوع جنایت می باشد می توان عمل واقع شده را شروع به هتک عرض محسوب نمود. و درصورتیکه عمل واقع شده مشمول عنوان فعل منافی عفت محسوب شود به مجازات آن محکوم خواهد شد.
2- شرکت در جرم
فعل مادی جرم زنا درحقوق اردن که عبارت است از ” دخول آلت تناسلی مرد درآلت تناسلی زن” به گونه ای است که تنها ازطریق یک نفر قابل تحقق است و درصورتیکه چندین نفر همزمان و پی درپی این عمل را انجام دهندهریک فاعل مستقل محسوب می شوند. بنابراین شرکت درجرم زنا درحقوق اردن نیز قابل تصور نیست.
فرض مشدده ای که قانونگذار در جرایم زنای به عنف و هتک عرض تعیین نموده است شامل بزه زنا نمی گردد.
3- معاونت در جرم
معاونت درجرم درحقوق اردن از دو طریق وادار کردن و تشویق نمودن ( التحریض) و دخالت کردن ( التداخل) واقع می گردد.
مصادیق وادار کردن دیگری به ارتکاب جرم عبارتند از: ” دادن پول یا هدیه ، تهدید، حیله یا خدعه ، سوء استفاده از وظیفه ” می باشد.
و مصادیق دخالت کردن عبارتند از: ” راهنمایی مرتکب جرم ، تهیه اسلحه یا وسایل دیگر برای مجرم جهت مساعدت در جرم ، حضور در مکان وقوع جرم جهت تقویت تصمیم فاعل جرم یا تضمین ارتکاب جرم و یا ترساندن مجنی علیه ، کمک کردن به فاعل جرم در افعالی که جرم را آماده یا تسهیل می نماید و …”.
این مصادیق درماده 80 قانون جزای اردن و مجازات آنها درماده 81 همان قانون بیان شده است.
ماده 81 قانون جزای اردن میزان مجازات معاون جرم را با توجه به نوع مجازات اصلی جرم تعیین نموده است. با توجه اینکه زنای ساده ازجمله جرایم جنحه محسوب می گردد و درقانون اردن تحت عنوان ” الجنح المخله باداب الاسره ” آمده است بنابراین مشمول بند 2 ماده 81 قانون جزای اردن می گردد و مجازات معاون یک ششم تا یک سوم مجازات فاعل جرم خواهد بود.
مقنن اردن دربند دو ماده 81 اشاره نموده است که ” وادار کننده و دخالت کننده به مجازات فاعل محکوم می گردد بعد از آنکه مدت آن ازیک ششم تا یک سوم کاهش می یابد”. و مشخص ننموده است که منظور از مجازات فاعل ، مجازات قانونی است یا مجازات مندرج در حکم. اما با توجه به بندهای الف و ب از بند یک همین ماده به نظر می رسد مجازات قانونی مدنظر قانونگذار باشد.
هم چنین به موجب بند سه ازماده مذکور چنانچه وادار کردن ( التحریض) به ارتکاب زنا منتهی به عمل زنا نشود مجازات معاون به یک سوم مجازات مندرج در بند 2 ماده 81 کاهش پیدا می نماید.
مقنن دراین بند تنها از واژه ) التحریض( استفاده کرده است و به واژه ( التدخل) اشاره نکرده است بنابراین چنانچه عمل معاون ازمصادیق دخالت باشد و عمل به جنحه یا جنایت مورد نظر منتهی نگردد در میزان مجازات معاون تاثیری نخواهد داشت.
4- تعدد و تکرار
مقنن اردن درحالت تعدد جرایم ، مجازات اشد را اعمال می نماید. چنانچه عمل مرتکب مشمول عناوین متعدده باشد به موجب ماده 57 قانون جزای اردن مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد.
درصورتیکه مرتکب جرایم متعددی مرتکب شده باشد ازجمله سرقت ، خیانت در امانت ، زنا و زنای به عنف به موجب ماده 72 ازقانون جزای اردن برای هریک ازجرایم مذکور مجازات جداگانه تعیین ولی فقط مجازات اشد اعمال می گردد.
دربحث تکرار جرم مقنن اردن به نوع مجازات توجه نموده است. چنانچه مرتکب ، به یک مجازات جنایی محکوم شود و محکومیت وی قطعی گردد، درفاصله مدت زمان مدنظر قانونگذار مرتکب جرمی شود که مجازات آن اعمال شاقه موقت یا بازداشت موقت باشد، علیه او حکم به مدتی می شود که بیش تر از دو برابر مجازات جرم دوم نیست به شرط آنکه افزایش مجازات بیش ازبیست سال نباشد. ( ماده 101 قانون جزای اردن).
درصورتیکه محکومیت قطعی مرتکب جرم از نوع حبس باشد و درفاصله زمانی مدنظر قانونگذار مرتکب جنحه ای شبیه جنحه سابق شود. علیه وی حکم به مدتی می شود که بیشتر از دو برابر مجازات جرم قبلی نباشد مشروط براینکه تشدید مجازات بیشتر ازپنج سال نشود. ( ماده 102 قانون جزای اردن).
بنابراین درصورتیکه مرتکب جرم زنای ساده ، درفاصله زمانی مدنظر قانونگذار اردن مجددا مرتکب عمل زنا یا جنحه ای شبیه زنا گردد، برطبق ماده بند 1 ماده 282 مجازات وی شش ماه تا دو سال حبس می باشد و این مجازات ازنوع جنحه است.

                                                    .