هنوز مشخص نیست که عوامل انگیزهدهنده، منجر به رضایت شغلی و عوامل محیطی، منجر به نارضایتی شغلی
میشوند، با این حال، مدیران میتوانند از این عوامل استفاده کنند تا بفهمند که هر کارمند، برای چه عاملی ارزش بیشتری قائل است؟
برخی از منتقدان الگوی دو عاملی هرزبرگ ، عوامل دسته سومی را به عنوان عوامل رشد که به نوعی در برانگیخته شدن کارکنان موثر بوده و در عین حال در بقای آنها در سازمان نیز بی تأثیر نیست، اضافه کردهاند. تحقیق انجام شده در سوئد، بر مبنای تقسیم بندی عوامل رفتاری کارکنان، در سه دسته بهداشتی، رشد و انگیزشی در بین کارکنان موقت، مطرح میگردد. این تحقیق عامل رشد را تحت عنوان عامل پنهانی بیان میکند. بدین ترتیب در تحقیق حاضر نیز الگوی دو عاملی هرزبرگ تعدیل شده و تقسیم بندی عوامل طبق، تحقیق مشابه خارجی به صورت سه دسته عوامل صورت گرفته است.

3-1مقدمه:
در این فصل چهارچوب کلی یا متدلوژی تحقیق، مشتمل بر روش کلی تحقیق، تعریف جامعه آماری، روش نمونه گیری، تعیین حجم نمونه و کفایت آن، ابزار گردآوری داده ها ، اعتبار و پایایی ابزار و در انتها روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات، از جمله: شرح روش های آماری، مدل اصلی تحقیق و روش های رایانهای تشریح شده است. این چهارچوب کلی، فرایند اجرایی انجام تحقیق حاضر را
بیان میکند.
3-2 روش های گردآوری داده ها:
در این تحقیق بر حسب مورد، جهت گردآوری داده ها از روش های زیر استفاده شده است:
1- مطالعه کتابخانه ای: که به معنی مطالعه پایان نامه ها، کتب، نشریات و مقالات مرتبط با مبانی نظری و سوابق تحقیق است، جهت گردآوری پیشینه یا سوابق تحقیق و در نهایت تدوین چهارچوب نظری تحقیق، مورد استفاده قرار گرفته است.
2- کاوش اینترنتی: که از این روش در تکمیل ادبیات تحقیق، خصوصاً تحقیقات مشابه یا مرتبط خارجی استفاده شده است.
3- پرسشنامه: ابزار اصلی در بررسی میدانی، جهت ارزیابی درجه تأثیر یا اهمیت هر یک از عوامل انگیزشی، مبتنی بر الگوی دو عاملی هرزبرگ به برانگیختن نیروهای موقت کار در قلمرو تحقیق استفاده شده است.
4- مصاحبه تخصصی: از این روش جهت آگاهی از توزیع پراکندگی جامعه آماری و چهارچوب های مربوط به قرارداد موقت کار با مسئولین و دست اندرکاران بخش اشتغال در اداره کار سازمان تأمین اجتماعی کاشان استفاده شده است.

3-3 ابزار تحقیق و موارد کاربرد آن:
در این تحقیق، جهت پیمایش یا گردآوری داده ها و بر حسب مورد و به اقتضای روش های گردآوری داده ها از ابزارهای زیر استفاده شده است:


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1- فیش: که از آن، جهت ارجاع، خلاصه برداری و ثبت مستندات مربوط به مبانی نظری و پیشینه تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است.
2- فرم پرسشنامه کتبی: این فرم مبتنی بر تحقیق مورد مقایسه انجام شده در سوئد مشتمل بر سه بخش شامل موارد زیر میباشد:
الف)مقدمه: هدف از آن تکریم و ترغیب پاسخ دهنده به همکاری است و در آن طی جملات کوتاهی در حد یک پاراگراف، به فرد اطمینان داده شده که اظهار نظر وی محرمانه باقی مانده و از آن صرفاً در کار علمی استفاده خواهد شد.
ب)سوالات دموگرافیک: این سوالات بیانگر ویژگی های شخصیتی پاسخ دهندگان است که میتواند بر نوع اظهارنظر آنها در ارتباط با سوالات اصلی تحقیقی موثر باشد. در این بخش، سوالاتی در ارتباط با سن،جنسیت، وضعیت تاهل، سطح تحصیلات و سابقه خدمت به عنوان اصلی ترین متغیرهایی که بر اظهار نظر افراد در ارتباط با درجه اهمیت یا تأثیر عوامل انگیزشی موثر است، آورده شده است.
ج) سوالات اصلی تحقیق: بر پایه تجزیه عوامل انگیزشی بهداشتی مدل هرزبرگ به معیارهای جزئی و به منظور ارزیابی درجه اهمیت هر یک از این عوامل در برانگیخته شدن کارکنان از دیدگاه خودشان استفاده شده است. به جهت امکان انجام تحلیل های پارامتریک در زمینههایی، نظیر تلفیق جبری نتایج اظهارنظر افراد، سوالات اصلی تحقیق در یک طیف گزینه ای کمی با مقیاس 1تا 7 بیان شده اند. در این طیف به پاسخ دهنده آگاهی داده شده است؛ درجه تأثیر یا اهمیت هر یک از عوامل را بر اساس یکی از گزینه های کمی 1 تا 7 که در آن یک کمترین درجه تأثیر یا اهمیت و 7 بیشترین درجه تأثیر یا اهمیت است، انتخاب نماید.
3- چک لیست مصاحبه: عبارت است فرم یا فرمتی که در آن محورهای کلیدی یا سوالات اساسی جهت پرسش در مصاحبه تخصصی و ثبت اظهارات مصاحبه شونده، مورد استفاده قرار گرفته است.

3-4 پایایی و اعتبار ابزار تحقیق:
در راستای اعتبار بخشی به پرسشنامه مورد استفاده به صورت زیر عمل شده است:

3-4-1 اعتبار محتوایی:
منظور از آن اعتبار سوالات انتخاب شده در سنجش هر یک از معیارها یا عوامل موثر در مدل دو عاملی هرزبرگ میباشد. در این راستا، از پرسشنامه استاندارد استفاده شده در تحقیق مورد استفاده خارجی که توسط دانشگاه براس سوئد با مطالعه کلیه تحقیقات مرتبط با الگوی دو عاملی هرزبرگ استاندارد شده بود، استفاده شده است.
3-4-2 اعتبار ساختاری:
به جهت اطمینان از اعتبار ساختاری پرسشنامه های توزیع شده، بین کارکنان از جهت قابلیت درک سوالات و نحوه پاسخ گویی، ابتدا نمونه ای تصادفی به صورت پایلوت (آزمایشی) به حجم 50 نفر انتخاب و پرسشنامه تحقیق در بین آنها توزیع گردید که از این تعداد 48 مورد برگشت داده شد و به کمک آنها آلفای کرونباخ مورد محاسبه قرار گرفت؛ که برابر با 8939/0میباشد و با عنایت به اینکه مقدار بدست آمده از حداقل مورد انتظار در تحقیقات پیمایشی یعنی 7/0 یا 70درصد بیشتر میباشد؛ لذا پرسشنامه از اعتبار ساختاری برخوردار است. سپس پرسشنامه در سطح حجم مورد انتظار 640 نفر برآورد شده در تعیین حجم یا کفایت نمونه توزیع گردید.

 
 

3-4-3 پایایی نتایج تحقیق:
پایایی به معنی تکرارپذیری و ثبات نتایج در صورت تکرار بررسی است. در این تحقیق در راستای سنجش پایایی ابزار تحقیق در یک فاصله زمانی یک ماهه، نسبت به تحقیق پایلوت مجدداً 50 پرسشنامه (بخشی از نمونه 640تایی) بین 50نفر نمونه پایلوت مجدداً توزیع و با ترغیب آنها پرسشنامه تکمیل و گردآوری شد. سپس بین نتایج مربوط به سوالات اصلی تحقیق از جهت اظهارنظر پاسخ دهندگان در نمونه تصادفی پایلوت بین اظهارنظر اولیه در نمونه گیری پایلوت و اظهارنظر مجدد طی نمونه گیری اصلی ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن P محاسبه گردیده، به طور متوسط ضریب محاسبه شده برابر با 7823/0=r بوده و این ضریب تقریباً به سمت یک میل کرده و آزمون آن نشان داد که ضریب برآورده شده در سطح 1و 5 درصد معنی دار است، بنابراین ابزار تحقیق از پایایی لازم نیز برخوردار بوده است.

3-5 تعریف جامعه آماری:
جامعه آماری در اصطلاح، مجموعه افرادی است که به ازای آنها، تعریف متغیرها صورت گرفته و در مورد هر یک از متغیرها به ازای هر فرد در جامعه آماری، یک وضعیت یا کمیت مشخص میشود در این تحقیق به اتکاء تحقیق مشابه خارجی، جامعه آماری از کارگران موقت انتخاب شده است.
در مبنای تعریف مورد استفاده در تحقیق مشابه خارجی، کارگران موقت کارگرانی هستند که عمدتاً در بخش های خدماتی نظیر رستوران ها، بیمارستانها، فضای سبز و غیره، و بر حسب نیاز موقت در چهارچوب قراردادهای موقت انجام کار به عنوان کارگر موقت به خدمت گرفته میشوند و پس از انقضاء قرارداد که معمولاً چند ماهه میباشد با فرد تسویه حساب مالی به عمل آمده و قطع رابطه استخدامی صورت میگیرد در مواردی بر حسب نیاز، قرارداد موقت کار تمدید میشود. در ایران به جهت محدودیتهای قانون کار و قطع ارتباط کم و کیف کار در این قانون با حقوق و مزایای دریافتی کارکنان از سالهای 70-69 به تدریج قراردادهای موقت کار رواج یافته است. به طوری که در زمان حاضر نه تنها در کارخانه های جدید بخش خصوصی، خارج از این چهارچوب قراردادی نیرویی به خدمت گرفته نمیشود، بلکه حتی سازمانهای دولتی نیز جهت انجام کارهای خدماتی و رفاهی در بخش هایی مثل فضای سبز، امور نقلیه، بهداشت، نظافت محوطه و موارد مشابه از این چهارچوب قراردادی استفاده میکنند. به عبارتی ناکارآمدی قانون کار در تأمین بهره وری و کارآمدی نیروی انسانی و حتی پرداخت منصفانه مبتنی بر کم و کیف کار در سازمانهای دولتی نیز به چشم میخورد. در چهارچوب این قراردادها معمولاً با افراد در بخش های خدماتی، تولیدی و غیره با موضوع انجام کار معین بین کارگر و کارفرما، قراردادهای موقت حداکثر سه ماهه منعقد میگردد و پس از اتمام قرارداد با کارگر حتی در مورد حق سنوات و پاداش تسویه مالی به عمل میآید در مواردی که نیاز به نیروی کار منتفی میگردد یا طی مدت قرارداد کارآمدی فرد در حد رضایت بخش نبوده است، انفصال دائم صورت میگیرد. جامعه آماری این تحقیق را کارگران تولیدی شاغل به کار در کارخانجات کاشان و آران و بیدگل که عموماً در شهرک های صنعتی امیرکبیر، قطب راوندی، شهرک هلال و سلیمان صباحی مستقر هستند و بعضاً در مجاورت شهرک ها نیز پراکنده اند تشکیل میدهد. این جامعه آماری، بر حسب اطلاعات غیررسمی بیش از 80 هزار نفر بوده است. اگر چه به دلیل تدابیر کاری و مخفیانهای که در انعقاد قراردادهای متفاوت، منظور میشود و یا عدم فعالیت مستمر بخشی از این واحدها، آمار دقیقی از این بخش نیروهای انسانی وجود ندارد. به لحاظ آماری میتوان این جامعه آماری را تقریباً نامحدود توصیف کرد.
3-6 حجم نمونه و کفایت آن:
در جامعه آماری سوئد، کارگران موقت شاغل در بخش جهانگردی در شرکتهای مختلف اشتغال داشتهاند و به عنوان کارگران موقت تلقی میشوند. محققین 613 نفر را به صورت تصادفی از جامعه آماری یاد شده، انتخاب و در بین آنها پرسشنامه توزیع کردند. انتخاب نمونه آماری یاد شده به صورت تصادفی ساده بر مبنای کدگذاری کل افراد جامعه آماری، صورت گرفته است.
هدف کلی در تحقیق حاضر انجام کار در سطح شهرستانهای کاشان و آران و بیدگل، منطبق با الگوی انجام شده توسط محققین در سوئد، تحلیل نتایج و مقایسه تطبیقی با تحقیق انجام شده در سوئد است.
در راستای انجام استنتاج آماری به روش تحلیل یا استقرا آماری مشابه کار خارجی، نمونه تصادفی از جامعه آماری انتخاب میشود و در این راستا به جهت فراهم آوردن قابلیت مقایسه و تحقیق مبنا از فرمول تعیین حجم نمونه، معروف به فرمول کوکران که به صورت زیر تعریف میگردد، استفاده شده است.
برای تعیین حجم نمونه قضاوت پیرامون نسبت پاسخ دهند گان یا P فرمول حجم نمونه:

و با توجه به اینکه
مقدار حجم نمونه از فرمول زیر که معروف به فرمول کوکران است، برآورد گردیده است:

که در این تحقیق α معادل 5% و در نامتجانس یا افراطیترین حالت 5/0=P و D معادل 4 درصد برآورد گردیده است.
بنابراین در این تحقیق 640نفر به عنوان نمونه تصادفی، انتخاب گردیده است.
3-7 روش نمونه گیری:
در این تحقیق به جهت تمرکز اصلی کارگران موقت تولیدی در شهرکهای صنعتی، هر شهرک صنعتی به عنوان یک طبقه از جامعه آماری تلقی و به روش طبقه بندی یا تصادفی، طبقه ای نمونه انتخاب شده است. با توجه به آمار تقریباً غیر رسمی از توزیع این نیروها، توزیع حجم نمونه بین شهرک ها به صورت زیر است:
جدول شماره3-1: توزیع کارگران موقت شهرستانهای کاشان و آران و بیدگل در شهرک های صنعتی
رد
یف شهرک صنعتی جنسیت تعداد نیروی موقت درصد حجم نمونه تصادفی

مرد زن

1 امیرکبیر 35000 6000 41000 49 314
2 قطب راوندی 25000 2000 27000 3/32 207
3 سلیمان صباحی 10450 900 11350 6/13 87
4 هلال 4000 300 4300 1/5 32
جمع 74450 8920 83650 100 640

به جهت ناچیز بودن سهم کارگاههای غیرمتمرکز و از طرف دیگر عدم استمرار در فعالیت این بخشها و تا حدودی تفاوت در رویه های برخورد با نیروی انسانی، جامعه آماری و به تبع آن نمونه آماری به شهرک های صنعتی یاد شده، محدود گردیده است.

3-8 روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات:
از این روش ها در پردازش داده ها و تجزیه و تحلیل آنها استفاده شده است این روش ها مشتمل بر:
روش های آماری، مدل تحقیق و روش های رایانه ای میباشد.
که بر حسب مورد از آنها در این تحقیق استفاده شده است.
3-8-1 روش های آماری:
در این تحقیق روش های آماری مورد استفاده عمدتاً بر دو دسته: روش های توصیفی و
روش های تحلیلی، مشتمل بر آزمون های آماری میباشد.
3-8-1-1 : روش های توصیفی: عمدتاً به جهت کمی تعریف شدن سوالات اصلی تحقیق و بخش عمده سوالات دموگرافیک در این تحقیق از جدول توزیع فراوانی محاسبه شاخص های آمار توصیفی، مثل: میانگین و انحراف معیار، همچنین نمودارهای ستونی با چارت استفاده شده است.
3-8-1-2: آزمون همبستگی: از این روش جهت سنجش پایایی ابزار تحقیق به شرحی که در بند قبل توضیح داده شد و همچنین ارزیابی تأثیر متغیرهای کمی دموگرافیک (سن و سابقه) بر نوع اظهارنظر افراد استفاده شده است. به جهت نرمال بودن توزیع متغیرها، معیار مورد استفاده در این قسمت ضریب همبستگی پیرسون بوده است.
3-8-1-3 : آزمون نرمالیتی: که جهت ارزیابی نرمال بودن توزیع متغیرهای کمی در سوالات کمی دموگرافیک شامل سن، سابقه و سوالات اصلی تحقیق به عنوان یک آزمون پایهای یا به منظور اعتبارسنجی استفاده از آزمون های پارامتریک بهره گرفته ایم.
3-8-1-4 : تحلیل واریانس: بر مبنای آزمون پایه ای نرمالیتی به جهت نرمال بودن توزیع داده ها علاوه بر این برابری واریانس ها از آزمون تحلیل واریانس یا آنووا برای ارزیابی تأثیر جنسیت پاسخ دهندگان بر نوع اظهارنظر آنها در ارتباط با سوالات اصلی تحقیق، استفاده شده است.
این آزمون به نوعی تحلیل همخوانی نظرات در مبنای جنسیت پاسخ دهندگان است.
3-8-1-5 : آزمون برابری واریانس ها: این آزمون به عنوان آزمون پایه ای در مقایسه واریانس های دو جامعه آماری پاسخ دهنده زن و مرد، مبتنی بر تقسیم بندی بر پایه متغیر دموگرافیک جنسیت است.
3-8-1-6 : آزمون میانگین: از این آزمون جهت ارزیابی معنی داری موافقت پاسخ دهندگان در ارتباط با متوسط درجه تأثیر یا اهمیت معیارهای مدل دو عاملی هرزبرگ استفاده شده است. با عنایت به طیف کمی با گزینه های 1تا 7 وفق تحقیقات مشابه آزمون 4µ ملاک موافقت پاسخ دهندگان با اهمیت یا تأثیر عامل به عنوان عامل انگیزشی تلقی شده است.

3-8-2 مدل تحقیق:
این تحقیق بر پایه مدل دو عاملی هرزبرگ، تعریف و مدل منطقی آن به دو صورت ریاضی و گرافیکی به شرح زیر توصیف گردیده است:
3-8-2-1: مدل ریاضی در این شکل از بیان ارتباط بین وضعیت انگیزشی فرد، متأثر از عوامل انگیزشی در قالب متغیرهای مستقل و تابعی به صورت زیر تعریف شده است،که در آن y سطح انگیزشی فرد به عنوان متغیر وابسته بوده و x1 تاxk هر یک از عوامل انگیزشی یا بهداشتی در مدل دو عاملی هرزبرگ بر اساس درجه اهمیت طبق نظرسنجی به عمل آمده میباشد.
y=f(x1x….xk)
3-8-2-2 مطابق تحقیق انجام شده در سوئد که جهت ارزیابی انگیزش کارگران از 19 عامل در سه دستهبندی شامل: عوامل انگیزشی، رشد و بهداشتی استفاده شده بود، شکل گرافیکی مدل تحقیق در قالب روابط بین عوامل به شرح زیر تصویر گردیده است:

3-8-3 روش های رایانه ای:
در این تحقیق برحسب مورد، روش های رایانهای زیر استفاده شده است:
الف: نرم افراز داده پرداز اکسل: که از این نرم افزار جهت پردازش اولیه اظهار نظر پاسخ دهندگان و تهیه برخی از نمودارها استفاده شده است.
ب: نرم افزار آماری spss : از این نرم افزار نسخه 19 جهت انجام محاسبات توصیفی یا آزمون های آماری به شرح مذکور در بند الف، استفاده شده است.

4-1 مقدمه:
در این فصل از گزارش تحقیق، نتایج تحقیق میدانی در ارزیابی عوامل انگیزشی و بهداشتی مبتنی بر مدل دو عاملی هرزبرگ در ارتباط با کارگران موقت شاغل در بخشهای کاشان و آران و بیدگل تشریح شده است.
در ابتدا توصیفی از نمونه آماری بر مبنای متغیرهای دموگرافیک یا ویژگی های شخصیتی افراد پاسخ دهنده ارائه کرده و به دنبال آن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *