پایان نامه ارشد رایگان درباره سازمان بهداشت جهانی، ارتباطات بین فردی

1-7-1- هوش
در تعریف ژان پیاژه هوش یک نوع سازش و انطباق است (پیاژه1378روانشناسی هوش، ترجمه ربِّانی) همچنین هوش عبارتست از حالت تعادلی که کلیه استعدادهای سازشی پی در پی از نوع حسی و حرکتی و نیروهای شناختی و اکتسابی و همچنین کلیه تبادلات جزیی و انطباقی که بین جسم و محیط صورت می گیرد بدان گرایش دارد.
کاپلارد هوش را که به مثابه فونسیون و عمل ذهنی به منظور سازش با موقعیت جدید می باشد در مقابل عادت و غریزه یعنی سازش با موقعیت هایی که مداوم تکرار می شود قرار می دهد. اینکه فرد در برابر موقعیت های تازه و غیر مترقبه و پیش بینی نشده چه واکنشی از خود نشان می دهد. نتیجه هوش اوست.ازنظر کاپلارد واشترن هوش نوعی تطابق ذهنی با مقتضیات و موقعیت های جدید است .
2-7-1- هیجان:
در فرهنگ لغت انگلیسی آکسفورد هیجان عبارت است از تحریک یا اغتشاش در ذهن ، احساس عاطفی و هر حالت ذهنی قدرتمند یاتهییج شده.
3-7-1- هوش هیجانی:
هوش هیجانی یک مفهوم گسترده است که شامل مهارت های فردی و حالات درونی می باشد و به مجموعه مهارتهای درون فردی و برون فردی اطلاق می گردد. هوش هیجانی را می توان آگاهی از هیجانات و چگونگی تأثیر پذیری از هیجانات دیگر ، بروز احساسات ، مدیریت هیجانات و عواطف ، همدلی و خود آگاهی و چگونگی اداره ارتباطات بین فردی دانست . ( گلمن ، 1995 ، )
4-7-1- استرس :
ویر (2000)؛ معتقد است که استرس عبارت است از “یک حالت تنش روان شناختی که بوسیله انواع نیروها یا فشارهای جسمانی ، روانی ، اجتماعی و حاصل می‎گردد“.
5-7-1- کیفیت زندگی:
“کیفیت زندگی ” عبارت است از تصور افراد از موقعیت خود در زندگی با توجه به بافت فرهنگی و سیستم ارزشی که در آن به سرمی برند، با در نظر گرفتن اهداف، انتظارات، استانداردها و نگرانی هایشان ( سازمان بهداشت جهانی ، 2007 )
6-7-1- شادکامی:
شادکامی عبارت است از مقدار ارزش مثبتی که یک فرد برای خود قائل است .(وین هوون ، 1997 )
7-7-1- یائسگی:
یائسگی یا منوپوز به معنی قطع واقعی قاعدگی به مدت حداقل 12 ماه است که به علت از دست رفتن فولیکولهای تخمدانی اتفاق می افتد.( سازمان بهداشت جهانی )
8-7-1- شیوه های مقابله ای :
تلاش در جهت بکارگیری روش های شناختی – رفتاری در کنترل استرس و پاسخ به آن درافراد مختلف است .
8-1- تعاریف عملیاتی :
1-8-1- شادکامی :
عبارت است از نمره ای که زنان یائسه مراجعه کننده به موسسه راهیان سلامت در پرسشنامه آکسفورد کسب کرده اند.
2-8-1- آموزش مقابله ای :
عبارت از شیوه های آموزشی بکارگرفته شده توسط محقق در طی8 جلسه 90 دقیقه ای آموزش حضوری با استفاده از بسته های آموزشی مصون سازی در مقابله با استرس مایکن بام به مراجعان آموزش داده است ..
3-8-1- آموزش هوش هیجانی:
طی 8 جلسه آموزشی 90 دقیقه ای با استفاده از بسته آموزشی هوش هیجانی به زنان یائسه آموزش داده شد.
4-8-1- کیفیت زندگی: