بند دوم : تجویز عدم رعایت بلافاصله اصل تناظر ………………………………….. 32

 

 

بند سوم : عدم امکان رعایت بلافاصله اصل تناظر ……………………………….. 34

 

 

فصل دوم : داور،دادگاه و موافقت نامه داوری و اصل تناظر…………………………………. 46

 

 

گفتار اول : مفهوم و سابقه داوری ………………………………………………………………. 47

 

 

بند اول : تعریف داور و داوری …………………………………………………………………. 47

 

 

الف : داوری بین المللی و سابقه آن ………………………………………………… 49

 

 

ب : داوری در اسلام …………………………………………………………………….. 51

 

 

گفتاردوم:صلاحیت دادگاه در رسیدگی به دعوای موضوع موافقت نامه داوری و اصل

 

 

تناظر ……………………………………………………………………………………………52

 

 

بند اول : اقامه دعوا در دادگاه قبل از مراجعه به داور …………………………………. 53

 

 

الف : طرح ایراد عدم صلاحیت ……………………………………………………… 54

 

 

ب : خودداری از طرح ایرادات ……………………………………………………….. 56

 

 

بند دوم : اقامه دعوا در دادگاه پس از مراجعه به داور ………………………………… 57

 

 

الف : اقامه دعوا پیش از صدور رأی ……………………………………………….. 58

 

 

ب : اقامه دعوا پس از صدور رأی …………………………………………………… 59

 

 

گفتارسوم :صلاحیت دادگاه دررسیدگی به وجودویااعتبارموافقت نامه داوری

 

 

و اصل تناظر ………………………………………………………………………….. 61

 

 

بند اول : رسیدگی قبل از صدور رأی داور ………………………………………………. 65

 

 

الف : رسیدگی جهت اتخاذ تصمیم به صلاحیت دادگاه ……………………… 65

 

 

ب : رسیدگی در تعیین داور …………………………………………………………… 68

 

 

ج:رسیدگی درزمان اتخاذ تصمیم نسبت به قرارعدم صلاحیت داور………….. 70

 

 

بند دوم : رسیدگی پس از صدور رأی داور …………………………………………….. 71

 

 

الف : رسیدگی در اتخاذ تصمیم نسبت به اعتراض رأی داور …………….. 71

 

 

ب : رسیدگی در زمان اتخاذ تصمیم نسبت به اجرای رأی داور

 

 

و یاشناسایی آن ……………………………………………………….. 73

 

 

فصل سوم : اقدامات داور در رسیدگی و اجرا و ابطال رأی ……………………………….. 76

 

 

مبحث اول : دستور موقت و قرار تأمین خواسته توسط داور ……………………………. 77

 

 

بند اول : تبیین و تعریف قانونی …………………………………………………………….. 77

 

 

الف : قرار تأمین ………………………………………………………………………….. 77

 

 

ب : دستور موقت ……………………………………………………………………… 77

 

 

ج : وجه تمایز و اشتراک بین دستور موقت و تأمین خواسته …………….. 82

 

 

بند دوم : ضرورت نیاز به دستور موقت و تأمین خواسته …………………………. 83

 

 

الف : بازداشت احتمالی مال توسط سایر طلبکاران …………………………. 84

 

 

ب : مخفی نمودن اموال یا انتقال حقوقی توسط خوانده ………………….. 84

 

 

ج : انتقال مال از حوزه دادگاه یا دیوان داوری ……………………………….. 85

 

 

د : ورود ضرر جبران ناپذیر برای خواهان …………………………………….. 85

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

 

ه : اجرای حکم پس از اطمینان اجرا ……………………………………………. 85

 

 

و : ایجاد وقفه در داوری …………………………………………………………….. 85

 

 

بند سوم : شرایط دستور موقت توسط داور و آثار آن ……………………………….. 86

 

 

الف : اختیار داور در صدور دستور موقت ……………………………………. 86

 

 

ب : دستور موقت مربوط به موضوع اختلاف باشد ……………………….. 86

 

 

ج : عدم سلب صلاحیت از دادگاه در صدور دستور موقت ……………. 86

 

 

د : مرجع صالح برای صدور دستور موقت …………………………………… 87

 

 

ه : آثار دستور موقت …………………………………………………………………. 92

 

 

بند چهارم:برخورد حقوق کشورها درصدور دستورموقت توسط داور ……….. 93

 

 

الف : حقوق داوری کشور آلمان ………………………………………………… 93

 

 

ب : حقوق دوری کشور سوئیس ………………………………………………….94

 

 

ج : حقوق داوری کشور روسیه ………………………………………………….. 94

 

 

د : حقوق داوری کامن لو ………………………………………………………….. 96

 

 

ه : قرا تأمین یا دستور موقت در کنوانسیون های بین المللی …………… 97

 

 

و : رویه دادگاهها و دیوان های بین المللی ………………………………….. 98

 

 

مبحث دوم : ابلاغ رأی داور ………………………………………………………………. 102

 

 

بند اول : نحوه ابلاغ رأی داور ………………………………………………………… 102

 

 

الف : نحوه ابلاغ اوراق قضایی در جریان داوری ……………………… 102

 

 

ب : امکان غیابی بودن رأی داور …………………………………………….. 106

 

 

بند دوم : شرایط ابلاغ رأی داور …………………………………………………….. 108

 

 

الف : تقاضا کننده ………………………………………………………………… 108

 

 

ب : دادگاه صالح …………………………………………………………………… 110

 

 

ج : قابلیت رأی برای اجرا ……………………………………………………. 112

 

 

د : مهلت تقاضای ابلاغ رأی داور ………………………………………….. 113

 

 

بند سوم : نحوه ابلاغ رأی داور ……………………………………………………….. 113

 

 

الف : حق ابلاغ رأی صادره توسط داور به اصحاب دعوا ………….. 119

 

 

بند چهارم : آثار ابلاغ رأی داور …………………………………………………….. 120

 

 

مبحث سوم : رعایت اصل تناظر و اجرای رای داوری ………………………….. 121

 

 

گفتار اول : رسیدگی های اجرایی ……………………………………………………. 122

 

 

الف : رژیم اجرایی قانون آیین دادرسی مدنی …………………………….. 122

 

 

گفتار دوم : رسیدگی های مربوط به ابطال رأی ……………………………….. 126

 

 

بنداول  : دعوای ابطال رأی داور در قانون آیین دادرسی مدنی ……….. 126

 

 

الف:برخی جنبه های شکلی دعوای ابطال رأی داور ………. 127

 

 

ب : مبانی بطلان رأی داور …………………………………………… 129

 

 

ج : اثر دعوای ابطال یا ابطال رأی داور و حکم آن

 

 

مبانی بطلان یا ابطال رأی داور ……………….. 132

 

 

نتیجه گیری و پیشنهادات ……………………………………………………………………….. 135

 

 

منابع ………………………………………………………………………………………………………138

 

 پایان نامه اصل تناظر در نهاد داوری
بند اول : لزوم تعویق در رعایت اصل تناظر ………………………………………….. 29

بند دوم : تجویز عدم رعایت بلافاصله اصل تناظر ………………………………….. 32

بند سوم : عدم امکان رعایت بلافاصله اصل تناظر ……………………………….. 34

فصل دوم : داور،دادگاه و موافقت نامه داوری و اصل تناظر…………………………………. 46

گفتار اول : مفهوم و سابقه داوری ………………………………………………………………. 47

بند اول : تعریف داور و داوری …………………………………………………………………. 47

الف : داوری بین المللی و سابقه آن ………………………………………………… 49

ب : داوری در اسلام …………………………………………………………………….. 51

گفتاردوم:صلاحیت دادگاه در رسیدگی به دعوای موضوع موافقت نامه داوری و اصل

تناظر ……………………………………………………………………………………………52

بند اول : اقامه دعوا در دادگاه قبل از مراجعه به داور …………………………………. 53

الف : طرح ایراد عدم صلاحیت ……………………………………………………… 54

ب : خودداری از طرح ایرادات ……………………………………………………….. 56

بند دوم : اقامه دعوا در دادگاه پس از مراجعه به داور ………………………………… 57

الف : اقامه دعوا پیش از صدور رأی ……………………………………………….. 58

ب : اقامه دعوا پس از صدور رأی …………………………………………………… 59

گفتارسوم :صلاحیت دادگاه دررسیدگی به وجودویااعتبارموافقت نامه داوری

و اصل تناظر ………………………………………………………………………….. 61

بند اول : رسیدگی قبل از صدور رأی داور ………………………………………………. 65

الف : رسیدگی جهت اتخاذ تصمیم به صلاحیت دادگاه ……………………… 65

ب : رسیدگی در تعیین داور …………………………………………………………… 68

ج:رسیدگی درزمان اتخاذ تصمیم نسبت به قرارعدم صلاحیت داور………….. 70

بند دوم : رسیدگی پس از صدور رأی داور …………………………………………….. 71

الف : رسیدگی در اتخاذ تصمیم نسبت به اعتراض رأی داور …………….. 71

ب : رسیدگی در زمان اتخاذ تصمیم نسبت به اجرای رأی داور

و یاشناسایی آن ……………………………………………………….. 73

فصل سوم : اقدامات داور در رسیدگی و اجرا و ابطال رأی ……………………………….. 76

مبحث اول : دستور موقت و قرار تأمین خواسته توسط داور ……………………………. 77

بند اول : تبیین و تعریف قانونی …………………………………………………………….. 77

الف : قرار تأمین ………………………………………………………………………….. 77

ب : دستور موقت ……………………………………………………………………… 77

ج : وجه تمایز و اشتراک بین دستور موقت و تأمین خواسته …………….. 82

بند دوم : ضرورت نیاز به دستور موقت و تأمین خواسته …………………………. 83

الف : بازداشت احتمالی مال توسط سایر طلبکاران …………………………. 84

ب : مخفی نمودن اموال یا انتقال حقوقی توسط خوانده ………………….. 84

ج : انتقال مال از حوزه دادگاه یا دیوان داوری ……………………………….. 85

د : ورود ضرر جبران ناپذیر برای خواهان …………………………………….. 85

ه : اجرای حکم پس از اطمینان اجرا ……………………………………………. 85

و : ایجاد وقفه در داوری …………………………………………………………….. 85

بند سوم : شرایط دستور موقت توسط داور و آثار آن ……………………………….. 86

الف : اختیار داور در صدور دستور موقت ……………………………………. 86

ب : دستور موقت مربوط به موضوع اختلاف باشد ……………………….. 86

ج : عدم سلب صلاحیت از دادگاه در صدور دستور موقت ……………. 86

د : مرجع صالح برای صدور دستور موقت …………………………………… 87

ه : آثار دستور موقت …………………………………………………………………. 92

بند چهارم:برخورد حقوق کشورها درصدور دستورموقت توسط داور ……….. 93

الف : حقوق داوری کشور آلمان ………………………………………………… 93

ب : حقوق دوری کشور سوئیس ………………………………………………….94

ج : حقوق داوری کشور روسیه ………………………………………………….. 94

د : حقوق داوری کامن لو ………………………………………………………….. 96

ه : قرا تأمین یا دستور موقت در کنوانسیون های بین المللی …………… 97

و : رویه دادگاهها و دیوان های بین المللی ………………………………….. 98

مبحث دوم : ابلاغ رأی داور ………………………………………………………………. 102

بند اول : نحوه ابلاغ رأی داور ………………………………………………………… 102

الف : نحوه ابلاغ اوراق قضایی در جریان داوری ……………………… 102

ب : امکان غیابی بودن رأی داور …………………………………………….. 106

بند دوم : شرایط ابلاغ رأی داور …………………………………………………….. 108

الف : تقاضا کننده ………………………………………………………………… 108

ب : دادگاه صالح …………………………………………………………………… 110

ج : قابلیت رأی برای اجرا ……………………………………………………. 112

د : مهلت تقاضای ابلاغ رأی داور ………………………………………….. 113

بند سوم : نحوه ابلاغ رأی داور ……………………………………………………….. 113

الف : حق ابلاغ رأی صادره توسط داور به اصحاب دعوا ………….. 119

بند چهارم : آثار ابلاغ رأی داور …………………………………………………….. 120

مبحث سوم : رعایت اصل تناظر و اجرای رای داوری ………………………….. 121

گفتار اول : رسیدگی های اجرایی ……………………………………………………. 122

الف : رژیم اجرایی قانون آیین دادرسی مدنی …………………………….. 122

گفتار دوم : رسیدگی های مربوط به ابطال رأی ……………………………….. 126

بنداول : دعوای ابطال رأی داور در قانون آیین دادرسی مدنی ……….. 126

الف:برخی جنبه های شکلی دعوای ابطال رأی داور ………. 127

ب : مبانی بطلان رأی داور …………………………………………… 129

ج : اثر دعوای ابطال یا ابطال رأی داور و حکم آن

مبانی بطلان یا ابطال رأی داور ……………….. 132

نتیجه گیری و پیشنهادات ……………………………………………………………………….. 135

منابع ………………………………………………………………………………………………………138