به دست آمده در جدول (4-34) نشان می دهد که همبستگی بین دو متغیر بسیار ناچیز است.همچنین میزان این همبستگی معنادار نیست چون در این میزان ضریب همبستگی سطح معناداری مشاهده شده (0.349) بزرگتر از 05/0 صدم است. بنابراین فرضیهی مبنی بر معناداری بین دو متغیر با میزان اطمینان 95/0 و میزان احتمال خطای 05/0 رد می شود. یعنی فرض صفر تأیید و فرض مخالف رد می شود
فرضیه فرعی شماره 11: بین تسلط بر موقعیت با انگیزه لذتگرایی خرید اینترنتی رابطه وجود دارد.

فرض صفر (H0): بین تسلط بر موقعیت با انگیزه لذتگرایی خرید اینترنتی رابطه وجود ندارد.
فرض مخالف صفر (H1): بین تسلط بر موقعیت با انگیزه لذتگرایی خرید اینترنتی رابطه وجود دارد.

جدول 4-34. همبستگی برای آزمودنی ها در دو متغیر
همبستگی پیرسون
آماره
میزان ضریب همبستگی
0.130
سطح معناداری
01/05

نتایج به دست آمده در جدول (4-35) نشان می دهد که همبستگی بین دو متغیر مثبت است. یعنی با بالا رفتن نمره ی افرد در متغیر مقام و منزلت میزان نمره ی افراد در متغیر لذت گرایی افزایش می یابد و بالعکس.همچنین میزان این همبستگی معنادار است چون در میزان ضریب همبستگی0.130سطح معناداری مشاهده شده (01/05) کوچکتر از 05/0 است. بنابراین فرضیه ی مبنی بر معناداری بین دو متغیر با میزان اطمینان 95/0 و میزان احتمال خطای 05/0 تأیید می شود.یعنی فرض صفر رد و فرض مخالف تأیید می شود
فرضیه فرعی شماره 12: بین انگیزه سودمندیگرایی با تمایل به جست و جو در خرید اینترنتی رابطه وجود دارد.

فرض صفر (H0): بین انگیزه سودمندیگرایی با تمایل به جست و جو در خرید اینترنتی رابطه وجود ندارد.
فرض مخالف صفر (H1): بین انگیزه سودمندیگرایی با تمایل به جست و جو در خرید اینترنتی رابطه وجود دارد.

جدول 4-35. همبستگی برای آزمودنی ها در دو متغیر
همبستگی پیرسون
آماره
میزان ضریب همبستگی
0.144
سطح معناداری
0.007

نتایج به دست آمده در جدول (4-36) نشان می دهد که همبستگی بین دو متغیر مثبت است. یعنی با بالا رفتن نمره ی افرد در متغیر انگیزه ی سودمند گرایی ، میزان نمره افراد در متغیر تمایل به جست و جو افزایش می یابد و بالعکس. همچنین میزان این همبستگی معنادار است چون در میزان ضریب همبستگی 0.144 سطح معناداری مشاهده شده (0.007) کوچکتر از 01/0 است. بنابراین فرضیه ی مبنی بر معناداری بین دو متغیر با میزان اطمینان 99/0 و میزان احتمال خطای 01/0 تأیید می شود. یعنی فرض صفر رد و فرض مخالف تأیید می شود
فرضیه فرعی شماره13: بین انگیزه لذتگرایی با تمایل به جست و جو در خرید اینترنتی رابطه وجود دارد.

فرض صفر (H0): بین انگیزه لذتگرایی با تمایل به جست و جو در خرید اینترنتی رابطه وجود ندارد.
فرض مخالف صفر (H1): بین انگیزه لذتگرایی با تمایل به جست و جو در خرید اینترنتی رابطه وجود دارد.

جدول 4-36. همبستگی برای آزمودنی ها در دو متغیر
همبستگی پیرسون
آماره
میزان ضریب همبستگی
0.216
سطح معناداری
0.000

نتایج به دست آمده در جدول (4-37) نشان می دهد که همبستگی بین دو متغیر مثبت است. یعنی با بالا رفتن نمره ی فرد در متغیر انگیزه ی لذت گرایی میزان نمره در افراد در متغیر تمایل به جست و جو افزایش می یابد و بالعکس. همچنین میزان این همبستگی معنادار است چون در میزان ضریب همبستگی 0.216 سطح معناداری مشاهده شده (0.000) کوچکتر از 01/0 است. بنابراین فرضیه ی مبنی بر معناداری بین دو متغیر با میزان اطمینان 99/0 و میزان احتمال خطای 01/0 صدم تأیید می شود. یعنی فرض صفر رد و فرض مخالف تأیید می شود
فرضیه فرعی شماره 14: بین تمایل به جست و جو با تمایل به خرید در خرید اینترنتی رابطه وجود دارد.

فرض صفر (H0): بین تمایل به جست و جو با تمایل به خرید در خرید اینترنتی رابطه وجود ندارد.
فرض مخالف صفر (H1): بین تمایل به جست و جو با تمایل به خرید در خرید اینترنتی رابطه وجود دارد.
جدول 4-37. همبستگی برای آزمودنی ها در دو متغیر
همبستگی پیرسون
آماره
میزان ضریب همبستگی
0.239
سطح معناداری
0.000
نتایج به دست آمده در جدول (4-38) نشان می دهد که همبستگی بین دو متغیر مثبت است. یعنی با بالا رفتن نمره ی افرد در تمایل به جست و جو میزان نمره افراد در متغیر تمایل به خرید افزایش می یابد و بالعکس.همچنین میزان این همبستگی معنادار است چون در میزان ضریب همبستگی 0.239 سطح معناداری مشاهده شده (0.000) کوچکتر از 01/0 است. بنابراین فرضیهی مبنی بر معناداری بین دو متغیر با میزان اطمینان 99/0 و میزان احتمال خطای 01/0 تأیید می شود. یعنی فرض صفر رد و فرض مخالف تأیید می شود

فرضیه فرعی شماره 15: بین انگیزه سودمندیگرایی با تمایل به خرید در خرید اینترنتی رابطه وجود دارد.

فرض صفر (H0): بین انگیزه سودمندیگرایی با تمایل به خرید در خرید اینترنتی رابطه وجود ندارد.
فرض مخالف صفر (H1): بین انگیزه سودمندیگرایی با تمایل به خرید در خرید اینترنتی رابطه وجود دارد.

جدول 4-38. همبستگی برای آزمودنی ها در دو متغیر
همبستگی پیرسون
آماره
میزان ضریب همبستگی
0.172
سطح معناداری
0.001

نتایج به دست آمده در جدول (4-39) نشان می دهد که همبستگی بین دو متغیر مثبت است. یعنی با بالا رفتن نمره ی فرد در متغیر تمایل به خرید؛ میزان نمره افراد در متغیر انگیزه ی سودمند گرایی افزایش می یابد و بالعکس.ولی میزان این همبستگی معنادار است چون در میزان ضریب همبستگی 0.172 سطح معناداری
مشاهده شده (0.001) کوچکتر از 01/0 است. بنابراین فرضیهی مبنی بر معناداری بین دو متغیر تأیید می شود. یعنی فرض صفر رد و فرض مخالف تأیید می شود

فرضیه فرعی شماره 16: تمایل به خرید با انگیزه ی لذت گرایی رابطه دارد.

فرض صفر (H0): تمایل به خرید با انگیزه ی لذت گرایی رابطه ندارد.
فرض مخالف صفر (H1): تمایل به خرید با انگیزه ی لذت گرایی رابطه دارد.
جدول 4- 39. همبستگی برای آزمودنی ها در دو متغیر
همبستگی پیرسون
آماره
میزان ضریب همبستگی
0.237
سطح معناداری
0.000

نتایج به دست آمده در جدول بالا نشان می دهد که همبستگی بین دو متغیر مثبت است. یعنی با بالا رفتن نمره ی فرد در متغیر تمایل به خرید؛ میزان نمره افراد در متغیر انگیزه ی لذت گرایی افزایش می یابد و بالعکس.ولی میزان این همبستگی معنادار است چون در میزان ضریب همبستگی 0.237 سطح معناداری مشاهده شده(0.000)کوچکتر از 01/0 است. بنابراین فرضیه ی ما مبنی بر معناداری بین دو متغیر تأیید می شود.یعنی فرض صفر رد می شود و فرض مخالف تأیید می شود.

جدول 4- 40. خلاصه آزمون های همبستگی متغیرهای پژوهش
فرضیه
متغیر های ورودی
ضریب همبستگی پیرسون
اعداد معناداری
(sig)
نتیجه آزمون فرضیه
1
صرفه جویی با سودمندی گرایی
0.195
0.000
تأیید
2
راحتی با سودمندی گرایی
0.144
0.007
تأیید
3
انتخاب با سودمند گرایی
0.114
0.033
تأیید
4
دسترسی به اطلاعات با سودمندی گرایی
0.122
0.23
تأیید
5
اجتماعی نبودن با سودمند گرایی
0.101-
0.078
رد
6
سفارشی بودن محصول با سودمندی گرایی
05/08
0.281
رد
7
ماجراجویی با لذت گرایی
0.237
0.000
تأیید
8
اجتماعی بودن با لذتگرایی
05/04
0.311
رد
9
ایده با لذت گرایی
0.098
0.130
رد
10
ارزش با لذت گرایی
05/00
0.349
رد
11
تسلط بر موقعیت با لذت گرایی
0.130
01/05
تأیید
12
سودمند گرایی با تمایل به جست و جو
0.144
0.007
تأیید
13
لذت گرایی با تمایل به جست و جو
0.216
0.000
تأیید
14
تمایل به جست و جو با تمایل به خرید
0.239
0.000
تأیید
15
تمایل به خرید با سودمند گرایی
0.172
0.001
تأیید

لذت گرایی با تمایل به خرید
0.237
0.000
تأیید

4-7. نتیجه گیری نهایی درباره مدل
در مدل معادلات ساختاری برای نتیجه گیری درباره برازش کلی مدل می بایستی به مجموعه ای از شاخص ها توجه کرد. در این تحقیق مدل از لحاظ شاخص ها RMSEA، AGFI و GFI در وضعیت مناسبی قرار دارد. از این رو می توان نتیجه گیری کرد که مدل از لحاظ برازش، مدل خوبی است.

5-1. مقدمه
با توجه به مطالب بیان شده در فصول پیشین اینک به جمع‌بندی مطالب پرداخته می‌شود. بدین منظور ضمن تلخیص مطالب، نتایج حاصله از پژوهش مورد بررسی قرار می‌گیرد. در انتها نیز پیشنهادها و راه‌کارهای مرتبط با موضوع پژوهش و نیز پیشنهاد‌هایی برای پژوهش‌های آینده ارائه می‌شود.
5- 2.خلاصه پژوهش
هدف این پژوهش شناسایی رابطه عوامل انگیزشی سودمندی گرایی و لذت گرایی با تمایل خرید اینترنتی با بهره‌گیری از مدل پویی لای و همکاران (2007) میباشد که در آن رابطه انگیزه لذت گرایی با تمایل خرید نیز به طور مستقیم مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش متغیرهایی همچون صرفه جویی در هزینه، راحتی،انتخاب،دسترسی به اطلاعات، اجتماعی نبودن، سفارشی بودن محصول و خدمت، ماجراجویی، اجتماعی بودن، ایده، ارزش، مقام و منزلت در ارتباط با تمایل خرید مورد بررسی قرار گرفتند. در فصل دوم این پژوهش هر یک از این متغیرها به طور مفصل تشریح گردیدند.
جامعه آماری در این پژوهش دانشجویان رشته‌های مدیریت دانشگاههای شاهد، تهران و شریف بودند که در این پژوهش برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه استفاده شد و تجزیه و تحلیل دادههای جمعآوری شده از طریق پرسشنامه در دو سطح تجزیه و تحلیل توصیفی و تجزیه و تحلیل استنباطی انجام گرفت.
تجزیه و تحلیل توصیفی شامل تجزیه و تحلیل توصیفی دادههای جمعیتشناختی(جنسیت، سن، سطح تحصیلات و طول مدت استفاده از اینترنت) و تجزیه و تحلیل توصیفی دادههای اختصاصی تحقیق(فراوانی، درصد فراوانی) بود و در سطح تجزیه و تحلیل استنباطی با استفاده مدل معادلات ساختاری و با توسط نرم افزار لیزرل و آزمون همبستگی پیرسون و تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه به کمک نرم افزار SPSSبه تجزیه و تحلیل داده ها جهت تأئید و یا رد فرضیه های تحقیق پرداخته شد. این مطالب در فصل سوم و چهارم این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است.
5-3.تحلیل یافته های پژوهش
در این قسمت خلاصه ای از تحلیل یافته‌های حاصل از پژوهش و نتایج حاصل از آزمون فرضیات بیان خواهد شد:
فرضیه اول تحقیق: “صرفه جویی در هزینه با انگیزه سودمند گرایی خرید اینترنتی رابطه دارد ” این فرضیه به بررسی این موضوع می‌پردازد که آیا صرفه جویی در هزینه با انگیزه سودمند گرایی در خرید اینترنتی رابطه دارد یا خیر. با توجه به آزمون‌های فصل چهارم در ارتباط با این متغیرها، ضریب مسیر مربوط به رابطه این دو متغیر و عدد معناداری رابطه نشان دهنده این است که آزمون مربوط در سطح معنی داری 99/0معناداری رابطه را تایید می کند.
فرضیه دوم تحقیق: “راحتی ب
ا انگیزه سودمند گرایی خرید اینترنتی رابطه دارد” به بررسی این موضوع می پردازد که آیا راحتی بر انگیزه سودمند گرایی خرید اینترنتی رابطه دارد یا خیر.
ضریب مسیر مربوط به رابطه این دو متغیر و عدد معناداری رابطه نشان دهنده این است که آزمون مربوط در سطح معنی داری 99/0معناداری رابطه را تایید می کند.
فرضیه سوم تحقیق: “انتخاب با انگیزه سودمند گرایی خرید اینترنتی رابطه دارد” به بررسی این موضوع می پردازد که آیا انتخاب با انگیزه سودمند گرایی خرید اینترنتی رابطه دارد یا خیر.
ضریب مسیر مربوط به رابطه این دو متغیر و عدد معناداری رابطه نشان دهنده این است که آزمون مربوط در سطح معنی داری 95/0 معناداری رابطه را تایید می کند.
فرضیه چهارم تحقیق: “دسترسی به اطلاعات با انگیزه سودمند گرایی خرید اینترنتی رابطه دارد” به بررسی این موضوع می پردازد که آیا دسترسی به اطلاعات با انگیزه سودمندی گرایی خرید اینترنتی رابطه دارد یا خیر.
ضریب مسیر مربوط به رابطه این دو متغیر و عدد معناداری رابطه نشان دهنده این است که آزمون مربوط در سطح معنی داری 95/0معناداری رابطه را تایید می کند.
فرضیه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *