در استنباط علی از مسایل علوم اجتماعی و رفتاری وجود دارد که عبارتند از:
اندازه گیری: اندازه گیری های مشاهده شده واقعاً چه چیزی را اندازه می گیرند؟ چگونه و با چه دقتی میتوان نوع اشیایی را که باید اندازه گرفته شوند، مشخص کرد؟ روایی و اعتبار اندازه گیریهای انجام شده را چگونه می توان تعیین و بیان کرد؟
روابط علّی بین متغیرها و قدرت تبیین نسبی آنها: چگونه میتوان روابط علّی پیچیده را بین متغیرهایی که مستقیماً قابل مشاهده و اندازه گیری نیستند، ولی در معرفهای جایزالخطا و یا خطادار منعکس هستند، استنباط کرد؟ چگونه میتوان قدرت رابطه را بین متغیرهای نهفته ارزیابی کرد؟
در پاسخ به چنین پرسشهایی درباره استنباط علّی«نرم افزارهای لیزرل» به شکل جامع از دو قسمت تشکیل میشوند:
الف- مدل اندازه گیری
ب- مدل معدلات ساختاری
مدل اندازهگیری، پاسخ پرسش اول، یعنی چگونگی اندازه گیری متغیرهای مکنون(برونزا و درونزا) توسط متغیرهای مشاهده شده و روایی و اعتبار آنها را مطرح میکند و مدل تابع ساختاری، پاسخ پرسش دوم، یعنی روابط علی بین متغیرهای مکنون را مشخص میکند و تأثیرات علی و میزان واریانس تبیین شده و تبیین نشده را مورد ارزیابی قرار می دهد(هومن،1384، ص101).
مدلهای اندازهگیری در علوم رفتاری و اجتماعی، در مواردی اهمیت دارند که مفاهیمی مانند رفتارها، نگرش ها، احساسات و اندازههای مردم مورد مطالعه قرار میگیرند. بیشتر ابزارهای اندازهگیری چنین مفاهیمی، خطای اندازهگیری بسیار زیادی دارند. مدل اندازه گیری لیزرل میتواند چنین خطاهایی را مورد توجه قرار دهد. در لیزرل این ضرایب مجهول در یک مجموعه از معادلات خطی ساختاری برآورد میشوند. در این تحقیق برای آزمون مدل و تحلیل عاملی تأییدی از این نرم افزار استفاده شده است.

4-1. مقدمه
پس از آن که محقق داده ها را گردآوری، استخراج و طبقه بندی نمود و جداول توزیع فراوانی و نسبت های توزیع را تهیه کرد، باید مرحله جدیدی از فرآیند تحقیق که به مرحله تجزیه و تحلیل داده ها معروف است، آغاز شود. این مرحله در تحقیق اهمیت زیادی دارد؛ زیرا نشان دهنده تلاش ها و زحمات فراوان گذشته می باشد. در مرحله تجزیه و تحلیل نکته مهم این است که محقق باید اطلاعات و داده ها را در مسیر هدف تحقیق، پاسخگویی به سوال یا سوالات تحقیق و نیز ارزیابی فرضیه های خود را جهت داده و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.
محتوای فصل چهارم تحقیق، تجزیه و تحلیل و جمع‌بندی داده‌های به‌دست‌آمده از پرسشنامه‌ها می‌باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم‌افزارهای آماری SPSS و نرم افزار Lisrelاستفاده شده است.
برای آمار توصیفی، داده های آماری مربوط به نحوه توزیع پاسخ دهندگان به ویژگیهای جمعیت شناختی و سایر ویژگیهای مورد نظر در پرسشنامه، آورده می شود. در این بخش همچنین از جداول توزیع فراوانی و نمودارهای آماری برای توصیف استفاده می شود. در بخش آمار استنباطی، روش مورد استفاده تحلیل عاملی تاییدی و تحلیل مسیر است که توسط نرم افزار لیزرل انجام گرفته و از این طریق به آزمون فرضیه های تحقیق پرداخته می شود. در ادامه ابتدا آمار توصیفی و سپس نتایج آزمون های آماری مورد بررسی قرار گرفته است.
4-2.توصیف داده های جمعیت شناختی
قسمت اول پرسشنامه مربوط به مشخصات فردی پاسخ دهندگان شامل جنسیت، سن، میزان تحصیلات و طول مدت استفاده از اینترنت می‌باشد. یافته‌های مربوط به مشخصات فردی پاسخ دهندگان تشریح می‌گردد.
4-2-1.جنسیت
اولین سؤال مشخصات فردی پرسشنامه مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان می‌باشد. داده‌های این سؤال، پاسخ دهندگان را در دو سطح مختلف طبقه‌بندی می‌کند که فراوانی آنها در جدول (4-1) مشاهده می شود.
جدول 4-1. توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب جنسیت
جنسیت
فراوانی
درصد
مرد
171
49,4
زن
175
50,6
بدون پاسخ
5
0
جمع
350
100
نمودار 4-1. نمودار فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب جنسیت

نتایج داده های بدست آمده نشان می دهد که 4/49 درصد آزمودنی ها مرد و 6/50 درصد هم زن بوده اند.

4-2-3. تحصیلات

جدول 4-2. توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب تحصیلات
تحصیلات
فراوانی
درصد
کارشناسی
219
65.2
ارشد
75
22.3
دکترا
42
12.5
بدون پاسخ
14

جمع
350
100.0

نمودار 4-2. نمودار فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب تحصیلات

نتایج به دست آمده در مورد متغیر میزان تحصیلات نشان می دهد که2/65 درصد آزمودنی ها دارای مدرک کارشناسی؛ 3/22 درصد دارای مدرک ارشد و 5/12 درصد هم دکترا هستند.

جدول 4-3. توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب دانشگاه
تحصیلات
فراوانی
درصد
شاهد
52
15.5
شریف
47
14.0
تهران
237
75/0
جواب نداده
14

جمع
350
100.0

نمودار 4-3. نمودار فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب دانشگاه

با توجه به نتایج به دست آمده در خصوص توزیع آزمودنی ها در متغیر محل تحصیل به صورت زیر است:
5/15 درصد در دانشگاه شاهد،14 درصد در دانشگاه شریف و 5/70 درصد هم در دانشگاه تهران مشغول به تحصیل بودند.

4-2-4. طول مدت استفاده از اینترنت

جدول 4-4. توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب طول مدت استفاده از اینترنت
طول مدت استفاده ازاینترنت
فراوانی
درصد
کمتر از 1 سال
31
8.8
1 تا 3 سال
255
72.8
بیشتر از 3 سال
64
18.2
جمع
350
100.0

نمودار 4-4. نمودار فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب طول مدت استفاده از اینترنت

پاسخ دهندگان بر حسب طول مدت استفاده از اینترنت به سه دسته تقسیم شدند که 1/8 درصد آنها دارای کمتر از یک سال سابقه استفاده از اینترنت، 3/70 درصد آنها دارای بین یک تا سه سال و 6/21 درصد آنها دارای بیشتر از سه سال سابقه استفاده از اینترنت می باشند.

4-2-5. سطح درآمد خانواده
جدول 4-5. توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب سطح درآمد خانواده

فراوانی
درصد
زیر 500 هزار تومان
45
8/12
بین 500 تا 800 هزار تومان
146
7/41
بین 800 هزار تا 1میلیون تومان
109
1/31
1 میلیون تومان و بالاتر
50
3/14
جمع
350
100

نمودار 4-5. نمودار فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب سطح درآمد خانواده
4-3.آزمون فرضیات تحقیق
در این بخش فرضیه های مطرح شده در تحقیق مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرند. بدین منظور ابتدا روایی سوالات مطرح شده در پرسشنامه با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی مورد بررسی قرار می گیرند. سپس به منظور بررسی میزان رابطه هر یک از متغیرها و معنی داری مدل تحقیق از شیوه تحلیل مسیر استفاده گردیده که در ادامه نتایج هر بخش به ترتیب بیان می شود.

4-4.بررسی روایی متغیرهای مطرح شده در مدل
به منظور بررسی روایی متغیرهای هشت گانه مطرح شده در مدل تحقیق مذکور، شیوه تحلیل عاملی تاییدی مورد استفاده قرار گرفته است. تحلیل عاملی تاییدی یک مدل آزمون تئوری است، که در آن پژوهشگر تحلیل خود را با یک فرضیه قبلی آغاز می کند.
این مدل که مبتنی بر یک شالوده تجربی و نظری قوی است مشخص می کند که کدام متغیرها با کدام عامل ها و کدام عامل با کدام عامل ها همبستگی دارد. لذا در ادامه به بررسی عامل های مربوط به هر یک از متغیرها مورد بررسی قرار می گیرد.

4-4-1. متغیر اول: صرفه جویی
این متغیر دارای 3 مؤلفه تشکیل دهنده می باشد که در جدول (4-6) ضریب استاندارد (بار عاملی) و شاخص برازندگی هر یک ذکر شده است. از آنجا که بارهای عاملی سه مؤلفه نخست بزرگتر از 5/. بوده و قدر مطلق شاخص معناداری آنها بزرگتر از 2 می باشد، می توان گفت این سه مؤلفه سنجه های مناسبی برای اندازه گیری عامل صرفه جویی می باشد.
جدول 4-6. عوامل متغیر اول: صرفه‌جویی
سوال
ضریب استاندارد
واریانس تبیین شده
1- خرید اینترنتی باعث صرفه جویی در پول من می شود.
92/0
00/22
2- هنگامی که به صورت اینترنتی خرید می کنم، هزینه کمتری پرداخت می کنم.
90/0
11/21
3- خرید اینترنتی قیمت های قابل رقابت را به من پیشنهاد می دهد.
90/0
30/21

4-4-2. متغیر دوم: راحتی
این متغیر دارای 4 مؤلفه تشکیل دهنده می باشد که در جدول (4-7) ضریب استاندارد (بار عاملی) و شاخص برازندگی هر یک آمده است. از آنجا که بارهای عاملی سه مؤلفه نخست بزرگتر از 5/0 بوده و قدر مطلق شاخص معناداری آنها بزرگتر از 2 می باشد، می توان گفت این سه مؤلفه سنجه های مناسبی برای اندازه گیری عامل راحتی می باشد.

جدول 4-7. عوامل متغیر دوم: راحتی
سوال
ضریب استاندارد
واریانس تبیین شده
4- با استفاده از خرید اینترنتی هر زمان که بخواهم می توانم خرید کنم.
96/0
42/24
5- با استفاده از اینترنت بدون اینکه نیازی به بیرون رفتن از منزل باشد می توانم خرید کنم.
87/0
55/20
6- خرید اینترنتی با برنامه زمانی روزانه من هماهنگی دارد.
94/0
12/23
7- خرید اینترنتی برای من راحت است.
88/0
71/20

4-4-3. متغیر سوم: انتخاب
این متغیر دارای 3 مؤلفه تشکیل دهنده می باشد که در جدول (4-8) ضریب استاندارد (بار عاملی) و شاخص برازندگی هر یک آمده است. از آنجا که بارهای عاملی سه مؤلفه نخست بزرگتر از 5/0 بوده و قدر مطلق شاخص معناداری آنها بزرگتر از 2 می باشد، می توان گفت این سه مؤلفه سنجه های مناسبی برای اندازه گیری عامل انتخاب می باشد.
جدول 4-8. عوامل متغیر سوم: انتخاب
سوال
ضریب استاندارد
واریانس تبیین شده
8- با استفاده از خرید اینترنتی می توانم به کالا های زیادی دسترسی داشته باشم.
87/0
20/20
9- با استفاده از خرید اینترنتی می توانم به برندهای بیشتری از محصولات دسترسی داشته باشم
89/0
10/21
10- با استفاده از خرید اینترنتی دامنه انتخاب گسترده تری خواهم داشت
98/0
91/24

4-4-4. متغیر چهارم: دسترسی به اطلاعات
این متغیر دارای 3 مؤلفه تشکیل دهنده می باشد که در جدول (4-9) ضریب استاندارد (بار عاملی) و شاخص برازندگی هر یک آمده است. از آنجا که بارهای عاملی سه مؤلفه نخست بزرگتر از 5/0 بوده و قدر مطلق شاخص معناداری آنها بزرگتر از 2 می باشد، می توان گفت این سه مؤلفه سنجه های مناسبی برای اندازه گیری عامل دسترسی به اطلاعات می باشد.
جدول 4-9. عوامل متغیر چهارم: دسترسی به اطلاعات
سوال
ضریب استاندارد
واریانس تبیین شده
11- هنگام خرید اینترنتی در زمانی کوتاه می توانم به حجم زیادی از اطلاعات دسترسی پیدا کنم.
89/0
78/20
12- اطلاعاتی که از اینترنت بدست می آورم، برای من مفید است.
89/0
02/21
13- اینترنت باعث می شود که اطلاعات را آسانتر بدست آورم.
92/0
11/22
4-4-5. متغیر پنجم: اجتماعی نبودن
این متغیر دارای 3 مؤلفه تشکیل دهنده می باشد که در جدول (4-10) ضریب استاندارد (بار عاملی) و شاخص برازندگی هر یک آمده است. از آنجا که بارهای عاملی سه مؤلفه نخست بزرگتر از 5/0 بوده و قدر مطلق شاخص معناداری آنها بزرگتر از 2
می باشد، می توان گفت این سه مؤلفه سنجه های مناسبی برای اندازه گیری عامل اجتماعی نبودن می باشد.
جدول 4-10. عوامل متغیر پنجم: اجتماعی نبودن
سوال
ضریب استاندارد
واریانس تبیین شده
14- خرید اینترنتی باعث می شود که تعاملات اجتماعی کمتری با دیگران داشته باشم.
70/0
68/12
15- خرید اینترنتی باعث دوری از ارتباط رو در رو با فروشنده می شود.
85/0
34/15
16- خرید اینترنتی باعث می شود که خرید خود را بدون دستپاچگی و احساس خجالت انجام دهم.
65/0
86/11

4-4-6. متغیر ششم: خدمات و محصولات سفارشی
این متغیر دارای 4 مؤلفه تشکیل دهنده می باشد که در جدول (4-11) ضریب استاندارد (بار عاملی) و شاخص برازندگی هر یک آمده است. از آنجا که بارهای عاملی سه مؤلفه نخست بزرگتر از 5/0 بوده و قدر مطلق شاخص معناداری آنها بزرگتر از 2 می باشد، می توان گفت این سه مؤلفه سنجه های مناسبی برای اندازه گیری عامل خدمت یا محصول سفارشی می باشد. این در حالی است که مؤلفه 20 با بارعاملی کمتر از 5/0 و شاخص معناداری با قدرمطلق کمتر از 2 سوال مناسبی برای سنجش عامل موردنظر نمی باشد. و بهتر است حذف

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *