O.OKOLiel).
پنمن، ۱۹۹۲)۵۴ ) ضریب واکنش سود را ضریب متغیر سود در رگرسیون بازده و سود میداند.
اریف۵۵ و همکاران(۲۰۱۳) ضریب واکنش سود را ضریب متغیر سود غیرمنتظره در رگرسیون تغییر قیمت و سود غیرمنتظره تعریف میکند.
بسیاری از مطالعات انجام شده با استفاده از مدل رگرسیون ارتباط بازدهی را به عنوان متغیر وابسته با سود به عنوان متغیر مستقل مورد بررسی قرار داده اند. نتایج مطالعاتی که بر روی ارتباط بین بازدهی با سود شرکتها انجام شده است ضریب مشخصی را در بررسی رگرسیون سود غیرمنتظره سالانه به عنوان متغیر مستقل وبازدهی غیرعادی به عنوان متغیر وابسته معرفی میکنند. نتایج این تحقیقات حاکی ازآن است که رگرسیون مذکور دارای شیب مشخصی در رابطه خطی زیر می باشد:
(۲-۱) Ri=a +b (Ei) +ei
که درآن Ri نشان دهنده بازدهی و Ei نشان دهنده سود و ei نشان دهنده عامل توزیع رندوم است. دراین رابطه خطی، شیب منحنی و یا ضریب متغیر مستقل که با bنشان داده شده است، ضریب واکنش سود نامیده میشود(فان و نصیر۲۰۰۸) ضریب واکنش سود در برخی ازمطالعات به عنوان مثال در مطالعات پنمن(۱۹۹۲) به عنوان ضریب ثابت در منحنی رگرسیون بازدهی به عنوان تابعی از سود مورد استفاده قرارگرفته است، اما این فاکتور اغلب مواقع به ضریب ثابت در رگرسیون بازدهی غیر منتظره برحسب سود غیرمنتظره اطلاق می شود. همانطور که ملاحظه میشود، مدلهای اخیر تلاش کرده اند که ارتباطات بین سود غیرمنتظره و بازدهی غیرمنتظره را مورد بررسی قرار دهند که به طور کلی سطح پیچیدهتری از تحلیل را نسبت به بررسی سود صرف به بازدهی صرف تشکیل میدهد(وکیلیفر وهمکاران،۱۳۹۱،ص۳)
تعریف ضریب واکنش سود به روش اخیر، این مزیت را دارد که بررسی رفتارعملی ضریب واکنش سود براساس محتوای غنی تری از تئوری قابل انجام خواهد بود. درغیر این صورت، ضریب واکنش سود تنها در بستر رویکردی بسیار ساده و ابتدایی از واکنش بازار مورد ارزیابی قرار میگرفت(کیم و ویلت۵۶ ، ۲۰۰۶).
۲-۱۱-۱) سود غیر منتظره
منظور از سود غیر منتظره عبارت است ازتفاوت بین سودواقعی هرسهم و سود پیش بینی شده آن سهم. لو وتیاگاراجان و همچنین هالیوال و همکارانش در پژوهشهای خود پیرامون ضریب واکنش سود، برای محاسبه سود غیرمنتظره از تفاوت سود هر سهم سال جاری و سود هر سهم سال قبل استفاده کردند.
در این پژوهش نیز جهت محاسبه سودغیرمنتظره از این رویکردبه صورت زیراستفاده شده است :
(۲-۲)
UEi,t = (EPSt _ EPSt-1)/(EPSt-1)
: UEi,t سود غیرمنتظره سهم شرکت در سالt
:EPSt سود هر سهم در سال جاری
EPEt-1 : سود هرسهم درسال گذشته
بال وبراون(۱۹۶۸) باتوجه تحقیقات خویش پیشنهادنموده اند که سودغیرمنتظره به دوروش محاسبه شود. اولین روش استفاده ازتغییر در سودآوری بود. چنانچه سودها جایگزین مناسبی برای جریانهای نقدی باشند، این مسأله بروجود ارتباط بین نرخ بازده داخلی غیرعادی وتغییرات درجریان نقدی صحه میگذارد.ضمنا ًفرض میشود که جریان سود یک فرایند شرطی است، یعنی انتظار میرود که سود سال آینده مانند سود امسال باشد.
دومین روش برای محاسبه سود غیرمنتظره عبارتست ازتغییر در سود پس ازکنار گذاشتن اثرتغییر در شاخص بازار سود است. تغییردرسودآوری بازار در دوره زمانی(t) فرمول زیر بدست میآید:
Mt = Mt _ Mt-1 ∆
(۲-۳)
که درآن(Mt ) شاخص بازار سود برای دوره زمانی (t) است.
بال و بروان در این مورد تحقیق کردند که آیا تغییر در سود خالص، در دورههای متوالی به یکدیگر وابستهاند یا خیر و به این نتیجه رسیدند که این تغییرات در دورههای متوالی به یکدیگر وابستگی ندارند. این بدان معنی است که سود خالص گشت تصادفی دارد، به ویژه نوعی خاصی از مارتین گیل است (یعنی با فرض مشخص بودن ارزش پیشین و کنونی، انتظار براین است که ارزش آینده برابر با ارزش جاری باشد) که میتوان پارامترها را محاسبه کرد، سودخالص غیرمنتظره را پیش بینی نمود و این پیشبینیها بیش ازحد دقیق خواهند بود، زیرا انها دادههایی استفاده میکنند که در زمان شکل گیری انتظارات بازار(درمورد سود خالص) در دسترس نبودند. دقت یا صحت بیشتر باعث خطا در برآورد یا محاسبه سودخالص غیر منتظره خواهد شد.
چانی وچتر سود غیرمنتظره را ازطریق فرمول زیرمحاسبه نمودند:
(EPS _ PEPS)/PEPS UEi,t =
(۲-۴)
: UEسودغیرمنتظره
: EPSسود هر سهم
: PEPS سودهرسهم پیش بینی شده
درحقیقت ازدیدگاه آقای بامبرسود غیرمنتظره تفاوت بین سود واقعی وسود بودجه شده(پیش بینی شده) هرسهم میباشد (چانی وجتر، ١٩٩٣،ص۵۴).
۲-۱۱-۲) بازده و بازده غیر عادی
معمولاًمهمترین معیار ارزیابی عملکرد موسسات، درحال حاضرنرخ بازده سهام است. این معیار به تنهایی دارای محتوای اطلاعاتی برای سرمایهگذران بوده و برای ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار میگیرد.وقتی این معیار کاهش یابد زنگ خطری برای شرکت است و عملکرد شرکت را مناسب نشان نمیدهد. بازده در فرایند سرمایهگذاری نیروی محرکی است که ایجاد انگیزه میکند و پاداشی برای سرمایهگذاران محسوب میشود.
بازده یک سرمایه گذاری عبارت از جریانهای نقدی قابل تحققی که توسط صاحبان سرمایه گذاری و در طول یک سرمایه گذاری معین تحصیل میشود. بازده نوعا براساس درصدی از ارزش سرمایهگذاری انجام شده در آغاز دوره بیان میشود(رهنمای رودپشتی،١٣٨۶،ص ۵).
بازده غیرعادی سهام :
محاسبه بازده غیرعادی سهام به سه روش قابل انجام است : (رهنمای رودپشتی، ۱۳۸۶،ص ٣٩).
روش اول- استفاده از مدل بازار
مدل بازار رابطه میان نرخ بازده یک دارایی(Ri,t) مدل بازار رابطه میان نرخ بازده یک دارایی(Rm,t) بازار رابطه میان نرخ را به صورت آماری توصیف میکند و به صورت زیر نوشته میشود :
(۲-۵) Ri,t = α+ βi Rm,t + ei,t
(۲-۶) Ri,t = (Pit – Pit-1 + Dit)/( Pi,t-1)
(۲-۷)
Rm,t = ( It_ It-1)/(It-1)
Rm,t : نرخ بازده بازارسهام
: It عدد شاخص قیمت بازار سهام در زمان t
P : قیمت سهام شرکت در زمان t
: Dit مربوط به سهام جایزه است که به صورت زیر محاسبه می شود :
(۲-۸) Pit × درصد سهام جایزه Dit =
و Di,t مربوط به حق تقدم به صورت زیر محاسبه می شود :
(۲-۹) ( قیمت اسمی × درصد حق تقدم ) – Pit × درصد سهام جایزه Dit =
منظور از Pit، قیمت معامله شده سهم پس از مجمع است. برای محاسبه غیرعادی سهام ابتدا بازده مورد انتظارسهم (Ri,t) با استفاده از مدل بازار برآورد و سپس بازده مورد انتظار با بازده واقعی مقایسه میگردد تا بازده غیرعادی بدست میآید:
(۲-۱۰) ei,t = ri,t – Ri,t
ei,t : بازده غیرعادی سهم i در زمان t
ri,t : بازده واقعی سهم i در زمان t
Ri,t : بازده مورد انتظار سهم i در زمان tبراساس براورد مدل بازار بدست می اید.
درصورتی که عامل خاص شرکت(غیر از عوامل بازار) موجب بازدهی سهم آن شرکت گردد و ei,tدارای مقدارغیرصفرباشد، نشانه وجود بازده غیرعادی است که خاص آن شرکت می باشد، α وβ پارامترهای مدل بوده که از یک سهم به سهم دیگر متفاوت است.
برای محاسبه پارامترهای مدل برای هر شرکت مدل زیر برآورد میگردد :
(۲-۱۱) Ri,t = α+ βi Rm,t
بازده ماهانه شرکت برای مدت ۳۶ ماه با بازده ماهانه بازار سهام برای مدت ۳۶ ماه محاسبه و مدل رگرسیون فوق برآورد می گردد، تا پارامترهای مدل بازار یعنی )α ,β ) بدست آید. استفاده از دادههای ۳۶ ماه درمدل رگرسیون فوق برآوردهای نسبتاً قابل اتکایی (β,α) بدست خواهد داد.
برای دادههای بیشتر مثلا ۴۸ یا ۶۰ ماه دسترسی به قیمت سهام به طور متوالی با محدودیت روبروست. (رهنمای رودپشتی، ١٣٨۶ ،ص۴۴).
روش دوم- مابه التفاوت بازده واقعی سهم با بازده بازار
استفاده از مدل بازار برای محاسبه بازده غیرعادی سهام با محدودیتهایی مواجه است. ازجمله۲ R ناشی از رگرسیون Ri,t و Rm,t برای برآورد پارامترهای مدل بازار یعنی (β,α) در ایران بسیارناچیز است و قابلیت اتکا نتایج حاصل از برآورد مدل بازار با ابهام روبروست.
از این روبه جای بازده مورد انتظار سهام براساس مدل بازار از بازده مورد انتظار که براساس مدل بازار که از بازده واقعی بازار استفاده شده است که:
(۲-۱۲) Ri,t = Rm,t
Rm,t: بازده واقعی بازار
Ri,t : بازده مورد انتظار سهم
روش سوم: استفاده از الگوی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و بازده های غیرعادی
اهمیت الگوی قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای برای حسابداران این است که آن میتواند ابزار یا وسیله ای ارائه کند تا آنها بازده اوراق بهادار را در آینده تعیین کنند (بازده ای که باید باشد).
مشاهده قیمت روزانه بورس نیویورک میتواند نشان دهنده بازده واقعی اوراق بهادار مورد نظر باشد.کم کردن این بازده از آنچه بدست خواهد آمد نشان دهنده بازده غیرعادی خواهدبود، یعنی تفاوت بین بازده یک دسته از اوراق بهادار و بازده حاصل از کاربرد الگوی قیمتگذاری داراییهای سرمایه ای. بازده غیرعادی را که به روش جبری نشان میدهند به صورت زیر خواهد بود:
(۲-۱۳) ARi,t = Ri _ E(Ri)
مجموع این بازدهی ها در طول زمان (بازده غیرعادی انباشته) بیانگر ارزش اطلاعاتی است که میتوان با استفاده ازآن به بازدهی بیش ازمتوسط بازار دست یافت.
برای محاسبه بازده غیرعادی که از مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای بدست آمده به شرح زیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *