شرکت نظیر بازده آینده اوراق بهادار، دست کم، تا حدودی به سودآوری آن بستگی دارد.
۲.پس از اعلام سود خالص سال جاری، برخی از سرمایه گذاران درصدد بر میآیند اطلاعات بیشتری به دست آورند و این از طریق تجزیه و تحلیل عدد متعلق به سود میسر خواهد شد. برای مثال اگر سود خالص بالا برود یا از مقدار مورد انتظار بیشتر باشد این میتواند به عنوان خبرخوبی به حساب آید. اگروضع بدین گونه باشد سرمایه گذاران با استفاده از نظر بیز۴۶ در باورهایی که در باره بازده و قدرت سودآوری آینده شرکت دارند تجدید نظر خواهند کرد. برخی از سرمایه گذاران( کسانی که در مورد سود خالص جاری انتظارات بالاتری داشتند) احتمالا همین عدد سود خالص را به عنوان یک خبر بد تفسیر خواهند نمود.
۳.سرمایه گذارانی که در باور های خود نسبت به سودآوری آینده و بالا رفتن بازده شرکت تجدید نظر کرده اند تمایل بیشتری نشان میدهند تا تعداد بیشتری سهم شرکت را به قیمت کنونی بازار خریداری کنند و کسانی که در بازار در باورهای خود در جهت عکس تجدید نظر کرده اند عمل عکس گروه دوم را انجام خواهند داد. ارزیابی سرمایه گذاران در مورد ریسک این سهام مورد تجدید نظر آنان قرار خواهند گرفت.
۴.ما انتظار داریم پس از اعلام سود خالص شاهد این موضوع باشیم که معامله بر روی سهام شرکت افزایش یابد. گذشته از این، هر قدر تفاوت در باور های پیشین سرمایه گذاران و تفسیرهایی را که بر اساس اطلاعات مالی کنونی انجام میدهند، بیشتر باشند، حجم این معاملات بیشتر خواهد شد. اگر سرمایه گذاران سودخالص گزارش شده را به عنوان خبرخوب تفسیرکنند(و در نتیجه بر انتظاراتی که در باره بازده و سود دهی آینده شرکت دارند بیفزایند) کسانی را تحت الشعاع قرار خواهند داد که اعلام سود خالص را به عنوان خبر بد تفسیر می کنند. در چنین شرایطی ما انتظار داریم شاهد افزایش قیمت سهام شرکت باشیم.
بیور در تحقیق بسیار مشهور خود واکنش ناشی از حجم معامله را مورد بررسی قرار داد. او به این نتیجه رسید که طی هفته اعلام سود خالص حجم معاملات بسیار افزایش می یابد. امکان دارد واکنش قیمت بازار بیانگر آزمون قوی تری در مقایسه با واکنش ناشی از حجم معامله در باره سودمندی اطلاعات از نظر تصمیم گیری باشد (بیور ، ۱۹۷۲، ص۴۱۰).
۲-۱۰-۲) شفافیت اطلاعات مالی و محتوای اطلاعاتی سود
اگر مدیران شرکتها اطلاعات خصوصی را در اختیار بگیرند به عدم تقارن اطلاعاتی و در نتیجه انتخاب نامساعد و خطر اخلاقی منجر میشود. هیلی و پالپو۴۷(۲۰۰۱) معتقدند که شرکت ها میتوانند از طریق گزارشگری مالی و افشای اطلاعات، عدم تقارن اطلاعاتی و تضادهای نمایندگی بین مدیران وسرمایه گذاران خارجی را کاهش دهد. از این رو کیفیت افشا ،کیفیت تصمیمات سرمایه گذاری تحت تاثیر قرار میدهد. مزایا بالقوه افشا و شفافیت بیشتر میتواند شامل هزینه سرمایه کمتر، کاهش هزینه نمایندگی ،بهبود قیمت سهام و افزایش ارزش شرکت باشد. افشای کافی اطلاعات توسط شخصیت اقتصادی، به سرمایه گذاران و بستانکاران در جستجوی فرصتهای سرمایه گذاری یاری میکند و بدین سان سرمایه به کارا ترین شرکت ها روانه می شود (آذین فر و مسیح آبادی،۱۳۹۱،ص۳).
دکتر علیرضا اذین فر و همکاران (۱۳۹۱) رابطه شفافیت اطلاعات مالی و محتوای اطلاعاتی سود را مورد بررسی قرار دادند. آنها برای ارزیابی شفافیت اطلاعات مالی، اندازه شرکت، پیش بینی تحلیلگران، سیستمهای رتبهبندی افشا، ساختار مالکیت و سرمایه گذاری بلندمدت در سهام را مورد بررسی قرار داده و برای اندازهگیری محتوای اطلاعاتی سود، از ضریبواکنشسود استفاده کردند. نتایج حاصل از تحقیقات آنها نشان داد که:
۱.شرکتهای با شفافیت اطلاعاتی کم، سود، محتوای اطلاعاتی بیشتری برای بازار دارد. بنابراین واکنشهای بیشتری به اخبار مثبت و منفی سود و انعکاس آن در قیمت سهام وجود دارد. ( ERCبیشتر) از این رو قیمت سهام این دسته شر کتها بیشتر تحت تاثیر این ارقام صورتهای مالی پایان دوره مخصوصا، قرار میگیرد.
۲.ضریبواکنش سود در شرکتهای با شفایت زیاد، کمتر است. بنابراین اخبار مثبت ومنفی سود گزارش شده تعدیلات با اهمیتی را در قیمت سهام این دسته از شرکتها ایجاد نمیکند؛ چرا که اطلاعات مربوط قبلا در قیمت سهام لحاظ شده است.
نتیجه تحقیقات آنها در تضاد با نتایج تحقیقات فان و وانگ۴۸(۲۰۰۲) و لین۴۹ و همکاران (۲۰۰۷)و اسپانهولتز۵۰(۲۰۰۸) بود. این موضوع میتواند ناشی از سطوح متفاوت شفافیت اطلاعاتی و ویژگیهای خاص خاص محیط های اقتصادی باشد.
۲-۱۰-۳) دلیل هایی برای واکنش بازار
محتوای اطلاعاتی سودخالص موضوعی است که بسیار مورد توجه تحقیقات تجربی قرارگرفته است. سود حسابداری از دو جنبه حائز اهمیت است؛ یکی ازجنبه داشتن محتوای اطلاعاتی برای بازار سرمایه، به منظورکمک به امر تصمیمگیری افرادی همچون سهامداران که این ویژگی بر مربوط بودن و به موقع بودن سودتاکید دارد و دیگری از جنبه امکان ارزیابی به منظور انجام اقداماتی همچون میزان پاداش مدیران که این ویژگی بر قابل اتکا بودن رقم سودهای گزارش شده تاکید دارد . پژوهشگران در پژوهشهای مربوط به محتوای اطلاعات موجود در سود معتقدند که تغییرقیمت سهام در هنگام اعلان سود حسابداری نشان دهنده محتوای اطلاعاتی سود حسابداری خواهد بود. بنابراین پیش بینیهایی در خصوص دورنمای کلی شرکت و همچنین برخی عناصر با اهمیت صورت های مالی نظیر سود صورت میگیرد (آقایی وحسینی،۱۳۸۴،ص۲۵). این مفهوم ازسود منطبق بر نظریه اطلاعات می باشد. در همین راستا یکی از با اهمیتترین وظایف قانون بازار سرمایه، ایجاد بستری مناسب درخصوص ارائه و افشای اطلاعات با توجه به ویژگی های مذکور و حرکت به سمت کارایی بازار میباشد(آقایی و همکاران ،۱۳۹۱،ص۳).
۲-۱۰-۴) آگاه شدن از واکنش بازار
تئوری بازارهای کارا بدان معنی است که بازار در برابر اطلاعات جدید به سرعت واکنش نشان خواهد داد. مساله مهم این است که بدانیم در چه زمانی برای نخستین بار خبر سود خالص گزارش شده سال جاری به آگاهی همگان میرسد. اگر پژوهشگران درصدد تعیین اثر این خبر در حجم معامله و قیمت سهام باشد، حتی اگر چند روز پس از این خبر دست به تحقیق بزند بسیار دیر شده است چون نمیتوان هیچ اثر ناشی از آن را مشاهده کرد. پژوهشگران برای حل این مسئله در صدد برآمدند ازتاریخی که سودخالص در رسانههای مالی، مانند وال استریت ژورنال اعلام و گزارش شده است، استفاده کنند. اگرقرار باشد بازار کارا واکنش نشان دهد، آن باید از یک دریچه کوچک، در دوره چند روزه مربوط به این تاریخ چنین واکنشی را نشان میدهد (ثقفی،۱۳۸۳،ص۷).
معمولا خبرخوب یا بد در سود خالص گزارش شده را نسبت به آنچه مورد انتظار سرمایه گذاران است مورد ارزیابی قرار می دهند.اگر سود گزارش شده به میزان انتظار سرمایه گذاران باشد به ندرت امکان دارد این سود دارای مقدار زیادی اطلاعات باشد و ممکن است سرمایه گذران بر مبنای اطلاعات پیشین در باورهای خود تجدید نظر کنند ولی اگر سود گزارش شده بیش از انتظار باشد این خبر خوب باعث تجدید نظر مثبت در باورهای سرمایه گذاران می شود.(چانی و چتر ۱۹۹۳،ص۵۰)
همیشه رویدادهای گوناگونی به وجود میآید که بر حجم معاملات، برروی سهام وقیمت آن اثر میگذارد. این بدان معنی است که نمیتوان، به راحتی از واکنش بازار نسبت به سود خالص اعلام شده آگاه گردید. برای مثال فرض کنید شرکتی سود خالص خود را گزارش نموده و این سود حاوی خبرهای خوب است و همزمان با آن دولت یک چنین اعلامیه ای بر قیمت تمامی اوراق بهادار اثر بگذارد و آن هم به نوبه خود، اثر ناشی از قیمت مربوط به خبر اعلام سودخالص شرکت را تحت الشعاع قرار دهد.از این رو روش مطلوب این است که عوامل اثرگذار موجود در کل بازار بر بازده سهام را از یکدیگر تفکیک نماییم (چانی و چتر ۱۹۹۳،ص۵۱).
۲-۱۱) ضریب واکنش سود
مطالعات گسترده ای بر روی چگونگی تصمیمگیری در سرمایه گذاری و تامین مالی صورت گرفته است و فاکتورها و نسبتهای مختلفی که میتوانند این تصمیم گیری را تحت تاثیر قرار دهند، توسط محققان مختلف، شناسایی و ارزیابی شده است. یکی از پارامترهایی که منطقا تاثیر مستقیمی برمیزان بازدهی سهام دارد، سود یا درآمد شرکت ها است.تاکنون مطالعات زیادی در خصوص واکنش های سهامداران به سود شرکتها در بازارهای سرمایه صورت گرفته است.
درتحقیق بال و بروان، بازده اوراق بهادار غیرمنتظره بورس اوراق بهادارشناسایی شده، میانگین بود، یعنی آنها نشان دادند که به طور متوسط شرکتهای با اخبار خوب دارای بازده غیرمنتظره مثبت و برای شرکتهای با اخبار بد، دارای بازده غیرمنتظره منفی میباشد.
البته یک میانگین میتواند انحراف زیادی از حد متوسط را بپوشاند، لذا احتمالابازده غیرمنتظره برخی شرکتها بیشتر ازحد متوسط و برخی زیرحد متوسط است. این موضوع باعث ایجاد سوال میشود که چرا بازار به اخبارخوب و بد برخی شرکتها نسبت به برخی از شرکتهای دیگر واکنش بیشتری نشان میدهد. اگر پاسخ این سوال را بتوان پیدا کرد، حسابداران میتوانند فهم و درک خود در مورد اینکه چرا اطلاعات حسابداری میتوانند برای سرمایه گذاران مفید باشند، بهبود بخشد. این در ابتدا میتواند باعث حرکت به سوی تهیه اطلاعات بسیارسودمندمالی شود. نتیجه اینکه یکی از مهمترین راهنماییهایی که در تحقیقات تجربی حسابداری مالی زمانی که تحقیق بال و بروان انجام شده است، شناخت و توضیح در مورد واکنشهای مختلف بازار به اطلاعات سود است. این موضوع، تحقیق ضریب واکنش سود نامیده می شود. ضریب واکنش سود، بازده غیرمنتظره بازار را در واکنش به اجزای غیرمنتظره سود گزارش شده توسط شرکت اندازه گیری میکند (اسکات۵۱،۲۰۰۳، ص ۲۵۵).
تحقیقات روش شناسی بازار سرمایه کلیه حوزههای تحقیقاتی درباره بازار سرمایه را سهولت میبخشد. یکی ازجریانهای اصلی تحقیقات روششناسی که سبب تسهیل تحقیقات بازارسرمایه میشود، تحقیقات مربوط به ضریب واکنش سود است. در واقع انگیزه اصلی برای تحقیقات ضریب واکنش سود از کاربرد بالقوهی آن در تحلیلهای ارزشگذاری بنیادی و نیز تسهیل طراحی آزمونهای قویتری درباره فرضیات قراردادی، فرضیات هزینه سیاسی و فرضیه علامت دهی ناشی میشود (کوتاری۵۲، ۲۰۰۱ ).
تعاریف متفاوتی برای ضریب واکنش سود ارائه شده، به گونه ای که بعضی از محققین، واکنش را نسبت به سود و بعضی واکنش را نسبت به سود غیرمنتظره تعریف کرده اند. برخی از تعاریف عبارتند از:
ضریب واکنش سود، حساسیت بازار به اعلان سود را به وسیله ضریب شیب رگرسیون بین بازده های غیرعادی و سود های غیرمنتظره، اندازه گیری میکند (اسکات،۲۰۰۳).
کالینز۵۳(۱۹۸۹) ضریب واکنش سود را تخمینی از تغییر در قیمت سهام یک شرکت با توجه به اطلاعات ارائه شده دراعلام سود شرکت تعریف میکند (۲۰۱۴،

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *