حاصل از بکارگیری سرمایه است ولی باید توجه داشت یک موسسه تجاری فقط برای هدف بهره مندی پا بر جا نیست. هدف واحد تجاری تامین جریان ثروت بنفع صاحبان آن است و در واقع باید گفت سود به مثابه جریانی ازاین ثروت است مازاد برآنچه که برای حفظ یک سرمایه پایدار وبا ثبات ضرورت دارد.
آدام اسمیت در میان اقتصاددانان نخستین کسی بود که سود را به مثابه مبلغی که می‌تواند بدون وارد کردن آسیبی بر سرمایه ثابت و در گردش، مصرف شود تعریف کرده است. این تعریف با اظهارات هیکس ۴۴تکمیل گردیده، و اظهار میدارد: ” سودمبلغی است که شخص می‌تواند در طی یک دوره معین خرج و در پایان دوره وضعیت او به همان شکل باقی بماند. “مک نیل۴۵(۱۹۳۹) دربخشی پیرامون سود واقعی مینویسد:
در حسابداری یک تعریف درست از سود وجود دارد وآن این است که سود افزایش در ثروت خالص و زیان، کاهش در ثروت خالص است. این تعریف اگرچه، تعریف یک اقتصاددان میباشد اما مختصر، مفید، عینی و به صورت ریاضی هم قابل ارائه میباشد و باید گفت این یک ایده آل دست نیافتنی نیست. اصولا در مورد محاسبه بهتر و دقیق تر سود چهار مکتب اندیشه وجود دارد:
مکتب کلاسیکها که ویژگی آن رعایت فرض واحد اندازه گیری به عنوان یک فرض بدیهی و رعایت اصل بهای تاریخی است و سود حسابداری را سود شرکت تعریف می کند.
مکتب نئوکلاسیک ها که ویژگی ان رعایت نکردن فرض واحد اندازه گیری به عنوان یک فرض بدیهی است و در روش مزبور به تغییر در سطح عمومی قیمت توجه و اصل بهای تاریخی رعایت میشود.این مکتب سود شرکت را، سود حسابداری تعدیل شده بر مبنای سطح عمومی قیمت میداند.
مکتب افراطی، از ویژگی آن این است که ارزش جاری را مبنای محاسبه و تعیین ارزش قرار میدهد.این مکتب به دو شکل وجود دارد. در یک شکل صورتهای مالی مبتنی بر ارزش جاری را با توجه به تغییر در سطح عمومی قیمت تعدیل نمیکند. از دیدگاه این مکتب سود شرکت همان سود بر مبنای ارزش جاری است. در شکل دوم از مکتب افراطی صورتهای مالی مبتنی بر ارزش جاری را با توجه به تغییر در سطح عمومی قیمت تعدیل مینمایند. معمولا روش مزبور را حسابداری ارزش جاری تعدیل شده بر مبنای سطح عمومی قیمت می نامند، از دیدگاه این مکتب سود شرکت را برابر با سود جاری تعدیل شده. علاوه بر این، معمولا سود به عنوان مبنایی برای محاسبه مالیات، عاملی برای تدوین سیاست و پرداخت سود تقسیمی، راهنمایی برای سرمایه گذاری و تصمیمگیری و عاملی برای پیش بینی به تصور در میآید.
نخست، سود مبنایی برای محاسبه مالیات و توزیع مجدد ثروت بین افراد است. این نوع سود را سود مشمول مالیات مینامند.
دوم، سود به عنوان راهنمایی مورد تصور است که براساس آن سیاستهای مربوط به سود تقسیمی و نگهداری سود تدوین میشود. سود را به عنوان شاخصی از بیشترین مبلغی میدانند که میتواند به صورت تقسیمی، توزیع یا در شرکت دوباره سرمایه گذاری و یا برای برای گسترش دادن شرکت در سازمان نگهداری شود.
سوم، سود را از این دیدگاه مورد توجه قرار دادند که نوعی راهنمایی برای سرمایه گذاری و تصمیمگیری میباشد.
چهارم، سود را به عنوان یک ابزار یا وسیله پیش بینی کننده به تصور در می آورند که افراد را در امر پیش بینی سودها و رویدادهای اقتصادی آینده یاری میدهد.
راه پنجم این است که سود را به عنوان معیاری از مباشرت مدیریت بر منابع شرکت و کارایی مدیریت در به انجام رساندن امور شرکت به تصور درآورد( بلکویی،۱۳۹۱،ص۵۲۳).
۲-۱۰-۱) سودمندی محتوای اطلاعاتی سود و واکنش بازار سرمایه
سود خالص منعکس کننده عوامل اثرگذار بر قیمت سهام است و اعلامیه سود میتواند اطلاعات زیادی به بازار سهام بدهد (یعنی دارای محتوای اطلاعاتی است). سود خالص سه ماهه شرکت میتواند نشان دهنده عواملی (مانند جریان نقدی سه ماهه) باشد که بر قیمت سهام اثر میگذارد و با نرخ بازده غیرعادی این دوره سه ماهه ارتباط مستقیم دارند(بدون اعلام اطلاعات مربوط به سود) و باعث تغییر قیمت سهام خواهند شد. دلیل این است که براساس فرضیه بازارهای کارا، عوامل فعال در بازار میتوانند از منابع مختلف و پیش از اعلام سود سه ماهه شرکت در مورد جریان های نقدی متعلق به دوره سه ماهه اطلاعاتی به دست آورند (پارسیان ،۱۳۹۰،ص ۵۸).
برابر دانستن سودمندی اطلاعات ارائه شده در گزارشات مالی با محتوای اطلاعاتی رابطه ای به دست میدهد که آن را روش مبتنی بر اطلاعات از دیدگاه سودمند بودن اطلاعات (ارائه شده در صورتهای مالی) مینامند. از ۱۹۶۸تاکنون این روش بر تئوری حسابداری مالی و تحقیق سایه افکنده و تنها به تازگی در برابر روش مبتنی بر تعیین ارزش سر تسلیم فرود آورده است. سازمانهای بزرگ تدوین کننده استانداردهای حسابداری همواره از روش مبتنی بر اطلاعات استفاده کرده اند. براساس روش مزبور سرمایهگذاران از این دیدگاه مورد توجه قرار میگیرند که میخواهند بازده آینده اوراق بهادار را خودشان پیش بینی نمایند(ونه اینکه از حسابداران بخواهند این کار را برای انها انجام دهند). سرمایه گذاران از این دیدگاه همه اطلاعات سودمند را جمع آوری خواهند کرد. تحقیقات تجربی ثابت کرده است که، دست کم، میتوان مقداری از اطلاعات حسابداری را سودمند دانست. گذشته از این روش مبتنی بر اطلاعات بدین معنی است که تحقیقات تجربی میتواند به حسابداری کمک نماید بر سودمندی اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی بیفزایند؛ در این راه آنها با توجه به واکنش بازار مسیر خود را تعیین مینمایند و سرمایه گذاران را از این امر اگاه مینمایند که چه دسته از اطلاعات ارزشمند و کدام دسته بی ارزش است. روش مبتنی براطلاعات، از نظر سودمندی اطلاعات در تصمیم گیری، یکی از روشهای ارائه گزارشهای مالی است و به این واقعیت توجه میشود که برای پیش بینی عملکرد آینده شرکت فرد مسولیت دارد ؛ در روش مزبور بر ارائه اطلاعات سودمند(جهت تامین چنین هدفی)تاکید میشود. روش مزبور بر پایه کارا بودن اوراق بهادار قرار دارد و به این واقعیت توجه میشود که بازار در برابر اطلاعات سودمند از هر منبعی باشد(که شامل صورتهای های مالی هم می شود) واکنش نشان خواهد.
به هر حال زمانی که سودمندی را با محتوای تغییر در قیمت اوراق بهادار برابر بدانیم، باید دقت زیادی به عمل آید. با وجود اینکه امکان دارد اگر حسابداران تصمیمات خود را براین پایه بگذارند که در صورتهای مالی چه اطلاعاتی بگنجانند و براساس آن به واکنش بازار نسبت به اطلاعات توجه نمایند، از نظر مالی در وضع بهتری خواهند بود، ولی نمیتوان چنین نتیجه گرفت جامعه الزاما از نظر مالی در وضع بهتری قرار خواهد گرفت. ” اطلاعات” یک کالای پیچیده است و ارزشهای خصوصی و اجتماعی آن همانند نمیباشند. هزینه یکی از این دلیل هاست. معمولا استفاده کنندگان از صورتهای مالی، به صورت مستقیم از بابت این اطلاعات هیچ مبلغی پرداخت نمیکنند. در نتیجه امکان دارد برای آنها اطلاعات سودمند واقع شود؛ حتی با وجود اینکه هزینهای که جامعه باید بپردازد تا سودمندی این اطلاعات افزایش یابد، رقم قابل توجهی است (در قالب قیمت بالاتری برای محصولات تا بدان وسیله به شرکت ها کمک کند این اطلاعات را تهیه و ارائه نمایند). گذشته از این، اطلاعات بر افراد اثرات متفاوت میگذارد و آنان را ناگزیر میسازد بین رابطه بسیار پیچیده هزینه و منفعت نوعی مصالحه بنماید (بین هزینه و منفعت حاصل از کسب اطلاعات نوعی بده و بستان انجام دهند).تا بتوانند بین منافع گروههای ذینفع مختلف تعادل و توازن برقرار نمایند.
حسابداران میتوانند تلاش نمایند تا در بازار اطلاعات موضع رقابتی خود را تقویت نمایند. باز این موضوع کماکان حقیقت دارد که بازارهای اوراق بهادر تا آنجا کارکرد بهتری خواهند داشت که قیمتهای اوراقبهادار بتوانند برای فرصتهای سرمایهگذاری شاخصهای خوبی ارائهکنند(اسکات،۲۰۰۳،ص۲۳۶).
بر اساس تحقیقات تجربی صورت گرفته به نظر میرسد اطلاعات حسابداری برای سرمایه گذاران جهت برآورد ارزش مورد انتظار و ریسک بازده اوراق مفید و سودمند است. فقط کافی است در نظر داشته باشیم اگر اطلاعات حسابداری محتوا و بار اطلاعاتی نداشت هیچگونه بازنگری در پیش بینیها در اثر دریافت آنها وجود نخواهد داشت و بنابراین باعث تصمیمات خرید و فروش نخواهد شد و بدون تصمیمات خرید یا فروش هیچگونه تغییری در حجم معاملات و قیمت وجود نخواهد داشت. اطلاعات در حد خودشان مفیدند اگر باعث تغییر عقاید و رفتارهای سرمایه گذاران شوند، بعلاوه میزان و درجه مفید بودن میتواند به وسیله وسعت و اندازه تغییرات حجم و قیمت به دنبال انتشار اطلاعات اندازهگیری شوند. منظر اطلاعاتی از طریق اصلی ترین هیئت تدوین استانداردهای حسابداری پذیرفته شده است. دیدگاه این منظر این است که سرمایه گذاران میخواهند که خودشان بازدهی آینده سهام را بیش بینی کنند به جای اینکه حسابداران این کار را برای آنها بر اساس شرایط ایده آل انجام دهند و از این منظر حریصانه همه اطلاعات سودمند را میبلعند. تحقیقات تجربی نشان داده اند که حداقل برخی از اطلاعات حسابداری مفید ملاحظه شده اند. علاوه بر این رویکرد اطلاعاتی بیان میکند که تحقیقات تجربی میتواند به حسابداران کمک کند که سودمندی را از طریق اینکه به واکنش بازار اجازه دهند که آنها را به سمتی راهنمایی کند که چه اطلاعاتی سودمند هستند و چه اطلاعاتی برای سرمایه گذاران ارزش ندارند، افزایش دهند. منظر اطلاعاتی سودمندی تصمیم یک رویکرد گزارشگری مالی است که مسئولیت فردی برای پیش بینی آینده عملیات شرکت و تمرکز بر تامین اطلاعات سودمند برای این هدف را مورد توجه قرار میدهد. این رویکرد فرض میکند بازار اوراق بهادار کارا به هر نوع اطلاعات سودمند از هر منبع اطلاعاتی که شامل اطلاعات صورتهای مالی نیز هست واکنش نشان میدهد. در این بخش دلایل اینکه چرا ما باید واکنش قیمت بازار شرکتها را به اطلاعات صورتهای مالی پیش بینی کنیم بررسی خواهیم کرد. در بررسی این موضوع معمولا اطلاعات صورتهای مالی به بصورت خالص به پیش بینیهای زیر در مورد رفتار سرمایه گذاران به خصوص واکنش به اطلاعات صورتهای مالی محدود میشود (نوروز بیگی، ۱۳۸۶،ص ۱۷۵).
۱.سرمایه گذاران درباره بازده مورد انتظار و ریسک دارای باورهای پیشین هستند. این باورهای پیشین بر پایه اطلاعاتی قرار دارد که در دسترس همگان است تا اینکه سود جاری شرکت اعلام شود (که سرمایه گذاران در باورهای خود تجدید نظر خواهند کرد). حتی اگر این باورها بر پایه اطلاعاتی قرار داشته باشد که در دسترس همگان است، هیچ الزامی وجود ندارد که باورهای پیشین همانند باشند، زیرا سرمایهگذاران در برابر اطلاعاتی که کسب میکنند و نیز از نظر توانایی تفسیر آنها متفاوتند. همچنین امکان دارد این باورهای پیشین شامل انتظاراتی باشد که در باره قدرت سودآوری آینده و کنونی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *