واکنش سود رابطه معنی دار وجود دارد.
فرضیه فرعی سوم:
بین درجه اهمیت صاحبکار حسابرسی و ضریب واکنش سود رابطه معنی دار وجود دارد.
فرضیه فرعی چهارم :
بین تخصص حسابرس درصنعت و ضریب واکنش سود رابطه معنی دار وجود دارد.
فرضیه فرعی پنجم:
بین حق الزحمه حسابرسی و ضریب واکنش سود رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه فرعی ششم:
بین استقلال حسابرس و ضریب واکنش سود رابطه معنی داری وجود دارد.
۳-۴) نحوه اندازه گیری متغیرها
۳-۴-۱) متغیر وابسته
ضریب واکنش سود:
ضریب واکنش سود، بازده غیرمنتظره بازار را در واکنش به اجزای غیرمنتظره سود گزارش شده توسط شرکتی که اوراق بهادار منتشر کرده، اندازهگیری میکند.
در این تحقیق جهت ارزیابی ضریب واکنش سود از مدل زیر استفاده میشود :(مرادی و همکاران،۱۳۸۹)
(۳-۱) ARi,t = β ۰ + β۱ UEi,t + ei,t
ARi,t: بازده غیرعادی سهم iدرسال انتشار واعلان سود
β۱ : ضریب واکنش سود
UEi,t: سودغیرمنتظره
: ei,t خطای تصادفی
محاسبه ARi,t به این صورت خواهد بود :
در این تحقیق، بازده غیرعادی سهام به صورت سالانه پس از پایان سال مالی شرکتها (یعنی در سال انتشار و اعلان سود) محاسبه خواهد شد.
(۳-۲) ARi ,t = Ri,t _ R m
در اینجا فرض میشود بازده مورد انتظار، برای تمام اوراق بهادار مشابه است و بازده هر ورقه بهادار مشابه بازده بازار است.
بازده بازار به صورت زیر محاسبه شده است:
(۳-۳) Rm,t= ( I1 _ I0)/I0
که I0 شاخص کل قیمت بازار سهام عادی اعلان شده توسط بورس اوراق بهادار تهران در ابتدای سال وI1 شاخص قیمت بازار در پایان سال است. بازده واقعی برای هر سهم نیز به صورت زیر محاسبه شده است:
(۳-۴) (p1(1+α)+D-[p0+α(۱۰۰۰)])/(p0+α(۱۰۰۰)) = Ri,t
به طوری که :
Ri : بازده سهم i درسال t P1 : قیمت سهم در پایان سال t
D : سودنقدی هرسهم P0: قیمت سهم درابتدای سال
α : درصد افزایش سرمایه
محاسبه UEi,t به این صورت خواهد بود :
(۳-۵) (EPSt _ EPSt-1)/(EPSt-1) =UEi,t
: UEi,t سود غیرمنتظره سهم شرکت در سالt
:EPSt سود هر سهم در سال جاری
EPSt-1 : سود هرسهم درسال گذشته
۳-۴-۲) متغیرمستقل
کیفیت حسابرسی :
در این تحقیق کیفیت حسابرسی براساس، اندازه موسسه حسابرسی، استقلال حسابرس، دوره تصدی حسابرس، درجه اهمیت صاحبکار حسابرسی، تخصص حسابرس در صنعت و حق الزحمه حسابرسی سنجیده میشود
اندازه موسسه حسابرسی:
در این تحقیق برای محاسبه اندازه موسسه حسابرسی از متغیر موهومی صفر و یک (اگر شرکت توسط سازمان حسابرسی، حسابرسی شده باشد عدد یک و در غیر این صورت عدد صفر) استفاده شده است. برای تقسیم بندی مؤسسات حسابرسی به بزرگ و کوچک به شکل زیر عمل می کنیم:
مؤسسه حسابرسی بزرگ: سازمان حسابرسی
مؤسسات حسابرسی کوچک: مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
استقلال حسابرس:
دراین پژوهش برای اندازهگیری استقلال حسابرس، از مدیریت سود(اقلام تعهدی اختیاری) به منزله شاخص معکوسی از کیفیت حسابرسی میشود. ازآنجا که اقلام تعهدی اختیاری، در اختیار و قابل اعمال نظر از سوی مدیریت است، از آن به عنوان شاخصی در کشف مدیریت سود استفاده میشود. برای اندازهگیری مدیریت سود ازمدل تعدیل شده جونز(۱۹۹۵) استفاده میشود(بادآوارنهندی و خانقاه،۱۳۹۲).
در این مدل اولین قدم، ارتباط مجموع اقلام تعهدی برای یک دوره زمانی مشخص که به دوره رویداد معروف است، به شرح زیر آورده میشود.
〖TA〗_(i,t)=〖OE〗_(i,t)-〖CFO〗_(i,t)
(۳-۶)
که درآن:
〖TA〗_(i,t): مجموع اقلام تعهدی شرکت i درپایان سال t
〖OE〗_(i,t): سود عملیاتی شرکت شرکت i درپایان سال t
〖CFO〗_(i,t): جریان های نقدی عملیاتی شرکت شرکت i درپایان سال t
حال از مدل تعدیل شده جونز برای سنجش مدیریت سود که از روی اقلام تعهدی اختیاری قابل تشخیص است به شرح زیر برای هرسال _ صنعت یک مدل رگرسیون به صورت زیر به صورت جداگانه برآورد می شود:
(TAi,t)/(ASSeti,t-1) = β۱ (۱/(Asseti,t-1)) + β۲ ((〖∆SALE〗_(j,t) 〖 – ∆REC〗_(j,t ) )/(Asseti,t-1)) + β۳(PPE_(j,t)/(Asseti,t-1) ) + ξj,t
(۳-۷)
که در آن:
:∆Revi,tتغییرات درآمد فروش شرکت i بین سال های t و t-1
∆ARi,t: تغییرات در حساب های دریافتنی شرکت i بین سال های t و t-1
PPEi,t:ارزش ناخالص املاک، ماشین آلات و تجهیزات شرکت i در سال های t
مقادیر متغیر های بالا برحسب جمع دارایی های سال t-1 شرکت i استاندارد میشوند.
حال بااستفاده از ضرایب به دست آمده ازمعادله (۳-۶) مقدار اقلام تعهدی غیر اختیاری (عادی) محاسبه میشود:
NAi,t = β۱ (۱/(Asseti,t-1)) + β۲ ((〖∆SALE〗_(j,t) 〖 – ∆REC〗_(j,t ) )/(Asseti,t-1)) + β۳(PPE_(j,t)/(Asseti,t-1) )
(۳-۸)
و در پایان مقدار اقلام تعهدی اختیاری (غیرعادی) برآورد می گردد:
AAi,t = (TAi,t)/(ASSeti,t-1) – NAi,t
(۳-۹)
قدرمطلق ارزش بدست آمده رابطه بالا، جایگزین مدیریت سود در این تحقیق خواهد شد یعنی│AAi,t│= DAi,tکه مقادیر بزرگتر آن نشان دهنده مدیریت سود بیشتر است (بادآوار نهندی و خانقاه،۱۳۹۲).
حق الزحمه حسابرس:
این متغیر مشابه با اغلب تحقیقات مرتبط با سنجش عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرسی از لگاریتم طبیعی حق الزحمه پرداخت شده توسط شرکت بابت خدمات حسابرسی مستقل در طی سال برای پژوهش استفاده خواهد شد. اطلاعات مرتبط با حق الزحمه حسابرسی از یادداشتهای همراه صورتهای مالی و از بخش هزینه های عمومی و اداری شرکت ها اقتباس شده است.
دوره تصدی حسابرس :
اگر طول مدت رابطه حسابرس با مشتری حداقل۳ سال باشد عدد۱ استفاده خواهد شد در غیر این صورت عدد”۰”
از آنجایی که دوره تصدی ۳ سال در نظر گرفته شده است بنابراین باید برای سال ۸۸ اطلاعات مربوط به تصدی حسابرس در سال های ۸۶ و ۸۷ نیز در نظر گرفته شود.
درجه اهمیت صاحبکار حسابرسی:
برای تعیین درجه اهمیت (اعتبار) صاحبکاران برای حسابرسان به روش ذیل عمل می کنیم:
کل داراییهای یک صاحبکار تقسیم بر کل داراییهای صاحبکاران حسابرس در نمونه
تخصص حسابرس در صنعت:
در این پژوهش سهم بازار شاخصی است که برای اندازهگیری تخصص حسابرس در صنعت استفاده میشود. زیرا اولویت صنعت را نسبت به سایر حسابرسان نشان میدهد برای تعیین تخصص حسابرس در صنعت به روش زیر عمل میکنیم :
کل داراییهای تمام صاحبکاران یک موسسه خاص در صنعت خاص تقسیم بر مجموع داراییهای صاحبکاران در این صنعت
۳-۴-۳) متغیرهای کنترلی
جریان وجوه نقد حاصل از عملیات :((CFO
جریان وجوه نقد از حاصل عملیات با تقسیم بر جمع دارایی های پایان سال حاصل میشود.
فرصت رشد شرکت:( (GWTH
نرخ فرصتهای رشد به وسیله تقسیم ارزش بازارسهام بر ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام محاسبه میشود .
اندازه شرکت:( SIZE)
اندازه شرکت از طریق لگاریتم طبیعی کل داراییهای شرکت بدست خواهد آمد.
اهرم: (Lev)
جمع بدهی تقسیم بر حقوق صاحبان سهام
سود غیر منتظره:((UE
محاسبه سود غیرمنتظره از طریق سود واقعی هرسهم در پایان سال منهای سود هرسهم سال قبل تقسیم بر سود هرسهم سال قبل انجام میگیرد.
(۳-۱۰) = (EPSt _ EPSt-1)/(EPSt-1) UEi,t
:UEi,t سود غیرمنتظره سهم شرکت در سالt
:EPSt سود هر سهم در سال جاری
EPSt-1: سود هرسهم درسال گذشته
۳-۵) روش های جمع آوری اطلاعات
یکی از ضروریات هرمطالعه و پژوهش مربوط وقابل اتکا، سرعت وسهولت دسترسی به آن میباشد. مباحث تئوریک پژوهش از مسیر مطالعه منابع، نشریات، منابع داخلی و خارجی موجود درکتابها و استفاده از اینترنت جمع آوری شده است. جمع آوری اطلاعات با استفاده از اطلاعات اولیه شرکتها بوده است؛ یعنی اطلاعات و دادههای مورد نیاز تحقیق کلا از روش کتابخانه ای، با استفاده از نرم افزار ره آورد نوین و مطالعه صورتهای مالی اساسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های ۱۳۸۸-۱۳۹۲ بدست آمده اند. دراین باره علاوه بر مطالعه صورتهای مالی اساسی، اطلاعات مربوط به صورتهای مالی از سایت اطلاعاتی بورس مورد استفاده قرار گرفته است. و جهت تجزیه تحلیل دادهها و استخراج آمار توصیفی و آمار استنباطی از نرم افزارEviews استفاده گردید که دادههای مذکور از طریق مراجعه به گزارشهای مالی شرکتهای موجود در نمونه و از طریق بانکهای اطلاعاتی مربوط به اطلاعات بازار سرمایه و نیز سایتهای تخصصی بورس اوراق بهادار و نرم افزارهای تدبیر پرداز و رهاورد نوین استخراج می گردد.
۳-۶ ) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها
در این تحقیق روشهای مورد نظر برای تجزیه وتحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها به شرح زیر در نظر گرفته شده اند:
۱.برای برآورد پارامترهای B1،B2،B3….. به منظور تعیین اقلام تعهدی اختیاری طبق مدل تعدیل شده جونز از نرم افزارهای اکسل Excel و Eviews استفاده گردیده است.
۲.به منظور آزمون فرضیههای تحقیق از روش رگرسیون خطی چند متغیره براساس دادههای ترکیبی و برای معنادار بودن همبستگی بین متغیرهای تحقیق از آزمون P-Value (sig.) استفاده شده است.
برای آزمون فرضیههای این پژوهش از مدل رگرسیون به شرح زیر استفاده گردد :
ERCi,t = β۰ + β۱AFSi,t + β۲ AIi,t + β۳ACIi,t+β۴ SPECi,t+ β۵AT i,t+ β۶ CFOi,t+β۷ Gwthit+ β۸ Lev i,t + β۹ Size i,t + β۱۰UEi,t +β۱۱ [UEit*UEit] + ξj,t
(۳-۱۱)
اما از آنجائیکه اطلاعات مربوط به حق الزحمه حسابرس برای تمامیِ سال-شرکت ها در دسترس نبود به ناچار برای آزمون این فرضیه فرعی مدل مجزایی طرح ریزی شد و فرضیه مذکور با استفاده از رگرسیون مقطعی(بدون ساختار) بررسی شد.
ERCi,t = β۰ + β۱AFi + β۲ Size i+β۳ CFOi+ β۴ Gwthi + β۵ Levi+ β۶ UEi +β۷ [UEi*UEi] +

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *