) نتایج حاصل از برآورد مدل مذکور را با استفاده از نرم افزار Eviews7 نشان می دهد:
همانگونه که نتایج مندرج در جدول (۴-۹) نشان می دهد، P-value محاسبه شده برای تمامی متغیرهای مستقل کوچکتر از ۵% می باشد. بنابراین بین این متغیرها و متغیر وابسته رابطه معنی داری وجود دارد و می توان از باقیمانده این مدل برای محاسبه اقلام تعهدی اختیاری استفاده کرد.
همچنین ضریب تعیین این مدل تقریباً ۶۱/۰ است. این عدد نشان می دهد که ۶۱ درصد تغییرات متغیر وابسته، توسط متغیرهای مستقل مذکور قابل تبیین است و از آنجائیکه آماره دوربین- واتسون این مدل نزدیک به ۲ است (۹۳/۱ ) ، می توان گفت که در این مدل خودهمبستگی مرتبه اول وجود ندارد(تأیید یکی از مفروضات رگرسیون).
به علاوه نتایج مندرج در جدول (۴-۹) نشان می دهد که p-value آزمونF کوچکتر از ۵ درصد است و از آنجائیکه ، آماره F اعتبار کلی مدل را نشان می دهد در نتیجه می توان گفت این مدل با احتمال ۹۵% معنی دار بوده و از اعتبار بالایی برخوردار است. نتایج کامل این آزمون در پیوست شماره ۸ در انتهای پایان نامه نشان داده شده است.
جدول(۴-۹):نتایج برآورد مدل جانبی اول
TA_(j,t)/(Asseti,t-1) = β۱(۱/(Asseti,t-1)) + β۲ ((〖∆SALE〗_(j,t) 〖 – ∆REC〗_(j,t ) )/(Asseti,t-1)) + β۳(PPE_(j,t)/(Asseti,t-1))+ ξj,t
متغیر
ضریب برآورد شده
خطای استاندارد
آمارهt
P-value
(۱/(Asseti,t-1))
۰۰۴/۰
۰۱/۰
۲۹/۱
۰۶/۰
((〖∆SALE〗_(j,t) 〖 – ∆REC〗_(j,t ) )/(Asseti,t-1))
۴۶/۰
۰۰۱/۰
۱۷/۲۳۶
۰۰۰/۰
(PPE_(j,t)/(Asseti,t-1))
۱۰/۰-
۰۳۹/۰
۶۵/۲-
۰۰۸/۰
ضریب تعیین ۷۹/۰
ضریب تعیین تعدیل شده ۶۱/۰
آماره دوربین واتسون ۹۳/۱
آمارهF 70/27767
احتمال آمارهF 000/0
۴-۳-۵-۴) نتایج حاصل از برآورد مدل جانبی دوم
همانگونه که در فصل سوم بیان شد، ضریب متغیر مستقل سود غیر منتظره در این مدل بیانگر ضریب واکنش سود می باشد؛ متغیر مذکور به عنوان متغیر وابسته (ضریب واکنش سود) در آزمون فرضیه اصلی مورد استفاده قرار می گیرد. جدول(۴-۱۰) نتایج حاصل از برآورد مدل مذکور را با استفاده از نرم افزار Eviews7 نشان می دهد:
همانگونه که نتایج مندرج در جدول (۴-۱۰) نشان می دهد، P-value محاسبه شده برای متغیرمستقل سود غیرمنتظره کوچکتر از ۵% و ضریب برآوردی برای آن مثبت می باشد. بنابراین بین این متغیر و متغیر وابسته رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. بر این اساس با توجه به معنی دار بودن ضریب متغیر مذکور از ضریب مدل به عنوان متغیر وابسته در آزمون فرضیه اصلی استفاده می شود.
همچنین ضریب تعیین این مدل تقریباً ۲۴/۰ است. این عدد نشان می دهد که ۲۴ درصد تغییرات متغیر وابسته، توسط متغیرهای مستقل مذکور قابل تبیین است و از آنجائیکه آماره دوربین- واتسون این مدل نزدیک به ۲ است (۱۹/۲ ) ، می توان گفت که در این مدل خودهمبستگی مرتبه اول وجود ندارد(تأیید یکی از مفروضات رگرسیون).
به علاوه نتایج مندرج در جدول (۴-۱۰) نشان میدهد که p-value آزمونF کوچکتر از ۵ درصد است و از آنجائیکه ، آماره F اعتبار کلی مدل را نشان می دهد در نتیجه می توان گفت این مدل با احتمال ۹۵% معنی دار بوده و از اعتبار بالایی برخوردار است. نتایج کامل این آزمون در پیوست شماره ۹ در انتهای پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *