حسابرسی و معیارهای آن، ضریب واکنش سود و تبیین رابطه بین کیفیت حسابرسی و ضریب واکنش سود خواهیم پرداخت. همچنین جهت آشنایی بیشتر با موضوع پژوهش و متغیرهای آن، در ارتباط با اهداف گزارشگری مالی و حسابرسی و تاثیر حسابرس بر ویژگی کیفی اطلاعات سخن گفته می شود. در پایان نیز به تعدادی از پژوهش های انجام شده در داخل و خارج از ایران در خصوص موضوع تحقیق اشاره میگردد.
۲-۲) اهداف گزارشگری مالی و مفاهیم بنیادی حسابرسی
در بیانیه مفاهیم شماره یک هیات استاندارد حسابداری مالی هدف از گزارشگری مالی، تهیه اطلاعات مفید برای تصمیم گیران اقتصادی و تجاری عنوان شده است. یکی از ابزارهای ارائه اطلاعات مفید توسط مدیران، برای استفاده کنندگانی که نمیتوانند مستقیما برروی رویدادهای شرکت نظارت کنند، صورت های مالی حسابداری است. به عبارت دیگر برای این اشخاص، اطلاعات منتشر شده، چیزی جز جانشین برای پدیدههای واقعی نیست. همچنین در تحقیقات بسیاری، نقش صورتهای مالی حسابداری به عنوان یکی از ابزار های مهمی که تاثیر زیادی بر تصمیمات استفاده کنندگان دارد، به اثبات رسیده است.
از این جهت نقش حسابرسی اهمیت زیادی پیدا میکند. حسابرسی بخش لاینفکی از فرایند گزارشگری مالی(اقتصادی) از طریق افزودن اعتبار به اطلاعات گزارش شده است؛ اعتباری که برمبنای شواهد بدست آمده و در نتیجه قابل توجیه است. اگر گزارش حسابرس توان ارائه نتایج حسابرسی را نداشته باشد، در حقیقت اهداف حسابرسی تحقق نیافته و بنابراین حسابرسی فاقد هرگونه ارزش اقتصادی خواهد بود ( نیکخواه آزاد،۱۳۷۷ ، ص۱).
دانش حسابرسی چیست؟ حسابرسی فرآیندی است منظم و باقاعده جهت جمعآوری و ارزیابی بیطرفانه شواهد درباره ادعاهای مربوط به فعالیت ها و وقایع اقتصادی، به منظور تعیین درجه انطباق این ادعاها با معیار های از پیش تعیین شده و گزارش نتایج به افراد ذینفع( نیکخواه آزاد،۱۳۷۷ ، ص۳).
۲-۲-۱) تاثیر حسابرس بر ویژگی کیفی اطلاعات
آن چه حسابرسی به فرایند گزارشگری می افزاید مربوط به کیفیت اطلاعات گزارش شده و نیاز استفاده کنندگان به ارزیابی کیفیت اطلاعات قبل از استفاده از آنها است. بنابراین ارزش حسابرسی ارزشی مستقل (مطلق ) نیست و تابع ارزش اطلاعات حسابداری گزارش شده است و اینکه اطلاعات حسابداری برای چه مصارفی مورد بهره برداری قرار می گیرد. ارزش افزوده حسابرسی متشکل از دو بعد است :
۱.بعد کنترلی ۲.بعد اعتباربخشی
از دیدگاه کنترلی، به دو دلیل حسابرسی به عنوان عاملی مستقل برکیفیت اطلاعات نظارت دارد :
۱.بررسی مستقل میزان تطابق اطلاعات حسابداری با معیارهای از قبل تعیین شده که این معیارها قاعدتا باید منعکس کننده نیاز و خواست استفاده کنندگان اطلاعات باشد (عامل کشف کننده ).
۲.ایجاد انگیزه برای تهیه کنندگان جهت تولید اطلاعات در چارچوب معیارهای از قبل تعیین شده، زیرا تهیه کننده می داند که مورد حسابرسی قرار خواهد گرفت (عامل بازدارنده ).
از دیدگاه اعتبار بخشی، حسابرسی بر اعتبار اطلاعات می افزاید، زیرا استفاده کنندگان می توانند مطمئن باشند که عوامل کنترلی پیش گفته برفرایند گزارشگری حاکم و باعث بهبود کیفیت اطلاعات شده است. در نتیجه استفاده کنندگان، میتوانند با ضریب اطمینان بیشتری از اطلاعات استفاده کنند (نیکخواه آزاد ،۱۳۷۷، ص۲۴).
۲-۳) کیفیت حسابرسی
مطابق با استانداردهای بین المللی بیمه و حسابرسی، تلاشهایی در زمینه درک کیفیت حسابرسی در گذشته صورت گرفته است. اماهیچ کدام از انها به تایید و پذیرش جهانی نرسیده است. کیفیت حسابرسی، مفهومی چند وجهی است که از دیدگاه های مختلف می تواند مورد بررسی قرارگیرد. در یک دیدگاه ” گزارش حسابرس به عنوان یک محصول” مورد توجه قرار می گیرد و کیفیت این محصول از جهت مطابقت با استانداردهای تعیین شده بیانگر کیفیت حسابرسی می باشد. در دیدگاه دیگری که درخصوص کیفیت حسابرسی مطرح است، “حسابرسی به عنوان یک خدمت” درنظر گرفته می شود که این خدمت باید توسط اشخاص واجد شرایط ارائه شود و فرایند انجام این خدمت و ارائه گزارش نتایج آن، تابع ضوابط و استانداردهای خاص است. بنابراین در صورتی که ارائه خدمت مزبور، از نقطه شروع تا نقطه پایان که ارائه گزارش حسابرسی است، مطابق با استانداردها و ضوابط تعیین شده انجام شود، از کیفیت لازم برخوردار است. به عبارت دیگر در این دیدگاه، نگاه سیستمی برکیفیت حسابرسی حاکم است و کیفیت ورودی ها، فرآیند و خروجی های حسابرسی، تعیین کننده کیفیت حسابرسی میباشد و کیفیت تمام اجزای سیستم، مورد تأکید و توجه قرار میگیرد.( ۲۰۱۱،IAASB7)
برخی از محققین حسابرسی کیفیت حسابرسی را اینگونه تعریف کرده اند:
متداولترین تعریف ها درباره کیفیت حسابرسی، تعریفی است که توسط دی آنجلو۸ ( ۱۹۸۱ ) ارایه شده است. او کیفیت حسابرسی را اینگونه تعریف کرد: استنباط بازار از احتمال این که حسابرس ( ۱موارد تحریفات با اهمیت در صورت های مالی و یا سیستم حسابداری صاحب کار را کشف کند، و ۲) تحریف با اهمیت کشف شده را گزارش دهد.
دی آنجلو(۱۹۸۱) بیان داشت، کیفیت حسابرسی، احتمال تلفیقی ارزیابی بازار است که به حسابرس امکان کشف نقض در سیستم حسابداری صاحبکار و گزارش آن نقض را می دهد. این تعریف دو جنبه کیفیت حسابرسی را شناسایی می کند:
۱.اهمیت شرکت حسابرس در نحوه کشف تحریفات مالی
۲.استقلال و اقدام حسابرس در نحوه برخورد در برابر کشف تحریفات مالی.
این تعریف در مطالعات کیفیت حسابرسی بسیار سودمند است. مفهوم تعریف دی آنجلو(۱۹۸۱) این است که کیفیت حسابرسی، احتمال کشف و گزارش اشتباههای با اهمیت در صورتهای مالی است. (۲۰۱۴، O.OKOLiel)
کاتاناک۹(۱۹۹۹) یک چارچوب مفهومی برای کیفیت حسابرسی ارایه نمودند طبق دیدگاه او، کیفیت حسابرسی تابعی از دو عامل مرتبط با عملکرد حسابرس است:
اول، شایستگی (ازجمله: دانش، تجربه، قدرت تطبیق، کارآیی فنی، اثربخشی حسابرسی (
دوم، عملکرد حرفه ای( از جمله: استقلال، بیطرفی، دقت حرفه ای، تضاد منافع، و قضاوت حرفه ای) که هر یک از آنها می تواند تحت تأثیر انگیزه های اقتصادی(از قبیل : میزان حق الزحمه، میزان هزینه حسابرسی، کارآیی حسابرسی، دعاوی حقوقی و خدمات مشاوره ای) قرار گیرد. علاوه بر ویژگی های فوق، الگوی آنها شامل تأثیرساختار بازار (از قبیل: رقابت، درجه تمرکز در صنعت، صرفه جوئی ناشی از مقیاس و وجود قوانین ومقررات) و دوره تصدی حسابرسان است. (مشایخی وهمکاران،۱۳۹۲)
داویدسن، استنین و وای۱۰(۱۹۸۴) بیان داشتند که کیفیت حسابرسی، صحت گزارش اطلاعاتی حسابرس است اما والاس۱۱(۱۹۸۷) نشان داد که کیفیت حسابرسی، سنجش توانایی حسابرس در کاهش تورش و بهبود داده حسابداری است. مطالعه داویدسن و نئو۱۲(۱۹۹۳) نشان داد که تعریف کیفیت حسابرسی مبتنی بر توانایی حسابرس در کشف و حذف تحریفات مالی و کاربرد آن در خالص سود گزارش شده است.
پیکائو(PCAOB)13 (یک شرکت غیرانتفاعی است که کنگره ی آمریکا برای نظارت بر حسابداری و حسابرسی شرکت های عمومی بنا کرده است) کیفیت حسابرسی را نقطه برخورد نیازهای مشتریان می داند.
در هر حال کیفیت حسابرسی موضوعی است که دارای اثرات مستقیم و غیرمستقیم است. پس از تئوری ذینفعان، درک کیفیت حسابرسی براساس سطح دخالت مستقیم در حسابرسی و دیدگاهی که آنها از ارزیابی کیفیت حسابرسی دارند، در میان ذینفعان متفاوت است. کیفیت حسابرسی ممکن است از سه دیدگاه اساسی درک شود:
۱.داده :
داده کیفیت حسابرسی، بخشی از استانداردهای حسابرسی است از جمله خصایص شخصی حسابرس همچون مهارت و تجربه، ارزش های اخلاقی و مجموعه ذهنی. یکی دیگر از داده های مهم، فرایند حسابرسی است ازجمله تناسب روش شناسی حسابرسی، اثربخشی ابزارهای مورداستفاده حسابرسی و دسترسی به حمایت های فنی کافی نسبت به حمایت از کیفیت بالای حسابرسی.
۲.ستاده :
ستاده حسابرسی، تاثیر مهمی بر کیفیت حسابرسی دارد به نحوی که توسط ذینفعان در ارزیابی کیفیت حسابرسی مورد توجه قرار گرفته است. چنین اثراتی شامل گزارش حسابرس( که دارای تاثیر مثبت بر کیفیت حسابرسی است اگر به ستاده حسابرسی تبدیل شود)، ارتباطات حسابرس در برابر موارد مطالبه شده توسط هیات مدیره( از جمله جنبه های کیفی اقدامات گزارش دهی مالی و نواقص کنترل داخلی که می تواند بطور مثبت بر کیفیت حسابرسی موثر باشد).
۳.عوامل زمینه ای :
عوامل زمینه ای موثر بر کیفیت حسابرسی، هیات مدیره شرکت( به ویژه اگر شفافیت و رفتار اخلاقی درون مجموعه حاکم باشد)، قانون و مقررات( اگر چارچوبی را ایجاد کند که حسابرس بتواند بطور اثربخش فعالیت کند)، نظارت مستمر(اگر سیستمی برای نظارت بر کیفیت کار حسابرس و گفتگوی موثر میان حسابرسان و قانونگذاران ایجاد شود)، کیفیت چارچوب گزارشدهی مالی(استفاده از چارچوب گزارشدهی مالی که تاثیرمنفی بر کیفیت حسابرسی و ادراکات بیرونی نداشته باشد) (۲۰۱۴، O.OKOLiel)
توانایی حسابرس نیزموضوعی مهمی در کیفیت حسابرسی است که از دیدگاه های مختلفی تفسیر شده و به طور گسترده ای با عوامل خارجی و داخلی، خصوصیات حسابرسان، مستقل بودن حسابرسان و محیط قانون گذاری در ارتباط است. باتوجه به چند بعدی بودن کیفیت حسابرسی، مشخص نیست که بین عوامل ذکرشده، کدامیک در توانایی حسابرسان تاثیر گذار بوده است بنابراین نمی توان کیفیت حسابرسی را به طور مستقیم مشاهده و اندازه گری کرد ( اسدی و دارابی،۱۳۹۱،ص۲).
۲-۳-۱)کیفیت حسابرسی وکیفیت حسابرس
یک موضوع مهم در ارتباط با تعریف کیفیت حسابرسی این است که آیا میان کیفیت شرکت حسابرس و کیفیت حسابرسی تمایز وجود دارد. چندین مطالعه از جمله کلارکسن، پی.ام۱۴(۲۰۰۰)، کالبرت و مورای۱۵(۱۹۹۸) چنین تمایزی را قائل نشدند اما از این مفاهیم بجای یکدیگر استفاده کردند. در شرایط معین، کیفیت شرکت حسابرس و کیفیت حسابرسی ممکن است بجای یکدیگر بکار رود. برطبق مفروضات مهم در تعریف دی آنجلو(۱۹۸۱)، زمانی که حسابرس، تنها یک سطح از کیفیت خدمات حسابرسی را ارائه می دهد، کیفیت شرکت حسابرس و کیفیت حسابرسی ممکن است از یک نوع باشند و با یکدیگر تلفیق شوند. درحالیکه، لام و چانک۱۶ بیان داشتند که کیفیت حسابرسی باید برمبنای نوع خدمات تعریف شود زیرا یک شرکت حسابرس نمی تواند کل حسابرسی را در سطح مشابهی از کیفیت انجام دهد (۲۰۱۴، O.OKOLiel).
کیفیت حسابرس به عنوان کیفیت کلی خدمات حسابرسی در همه حسابرسیهای موسسه تعریف می شود. ولی کیفیت حسابرسی باید برای هر کار حسابرسی به طور جداگانه تعریف شود، زیرا موسسه حسابرسی ممکن است همه حسابرسی های خود را در یک سطح کیفی مشابه اجرا نکند. به عبارت دیگر کیفیت حسابرس مبتنی بر مفهوم کیفی بودن حسابرسی های موسسه حسابرسی است، در حالی که کیفیت حسابرسی مبتنی برمفهوم کیفیت واقعی هر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *