کنترل کیفیت کار دارای وضعیت «متوسط» و «ضعیف» هستند. این امرحکایت از ان دارد که ارزیابی کنترل کیفیت موسسه های حسابرسی در ایران از طریق جامعه حسابداران، از توان اتکای لازم برخوردار نیست (نیکوکار،۱۳۹۰،ص۶۴).
این امر موجب شده است که این‌گونه نظارت ها به‌وسیله نهادهای دیگری از جمله سازمان بورس و اوراق بهادار انجام شود. کمیته نظارت بر موسسه‌های حسابرسی معتمد بورس، به‌منظور حفاظت از منافع سهامداران، نظارت حرفه‌ای خود را به گزارشهای حسابرسی متوجه کرده است؛ مبنی بر اینکه آیا صورتهای مالی تحریف بااهمیتی داشته که حسابرس نسبت به آن موضعگیری نکرده باشد؟ اگرچه این کمیته این کار را در موارد بااهمیت انجام داده است، اما حاصل کار بسیار عالی است و یافته‌های بااهمیت علاوه بر اینکه به واحد کنترل کیفیت جامعه حسابداران رسمی و کمیته کیفیت سازمان حسابرسی جهت بررسی موضوع ارسال می‌گردد، به موسسه‌ها نیزاطلاع داده می‌شود.علاوه بر جامعه حسابداران رسمی و سازمان بورس و اوراق بهادار، نظارتهایی نیز از سوی نهادهای دیگری از جمله بانک مرکزی و بیمه مرکزی در شرف اجراست (رضاپور و اصلانی،۱۳۹۱،ص۶).
۲-۳-۸) رفتارهای غیرحرفه ای کاهنده کیفیت حسابرسی
کیفیت اظهارنظر ارایه شده توسط موسسههای حسابرسی یک جنبه مهم تعیین کننده در ماندگاری درازمدت آنها است که هم اکنون توجه مراجع حرفهای حسابداری کشورمان همچون جامعه حسابداران رسمی ایران را به خود جلب کرده است. برخی از محققان برای سنجش کیفیت حسابرسی از مدلهای کمی استفاده می کنند، به عنوان مثال از سطح اقلام تعهدی اختیاری گزارش شده، اندازه حسابرس یا دوره تصدی حسابرس به عنوان معیاری برای سنجش کیفیت حسابرسی استفاده میکنند، اما باید توجه نمود اندازه گیری کیفیت حسابرسی مشکل است زیرا مرتبط با رفتار افرادی است که کار حسابرسی را انجام میدهند. رفتارهای غیر حرفه ای حسابرسی که ناشی از اعمال حسابرسان در طی دوره حسابرسی است، سبب کاهش اثربخشی در جمع آوری شواهد حسابرسی میشود. این رفتارها کیفیت حسابرسی را تحت تأثیر قرار میدهد و نیز به اعتبار حرفه خدشه وارد میکند(عرب صالحی،کاظمی و ذولفعلی زاده، ۱۳۹۰ص۱۲۷)
کیفیت مدارک در حرفه حسابرسی همیشه در اولویت بوده است. اغلب پژوهشهای تجربی حسابرسی، کیفیت حسابرسی را به عنوان معیاری از کیفیت شواهد گردآوری شده جهت پشتیبانی از نظر حسابرسی تعریف کرده اند. پژوهشهای زیادی با استفاده از معیارهای مختلف از کیفیت حسابرسی انجام شده است. بسیاری از پژوهشهای بر موضوع ها و معیارهایی از رفتارهای غیرحرفه ای تمرکز کرده اند که بطور قابل ملاحظه ای میتواند کیفیت شواهد حسابرسی را تحت تاثیر قرار دهد. مارگیم و پنی۳۳(۱۹۸۶) بیان داشتند، رفتارهایی همچون گزارش کمتر از واقع مدت زمان انجام کار و عدم اجرای برخی از رویههای حسابرسی بدون کسب اجازه از مافوق، با فشارهای زمان و بودجه در ارتباطند، که ممکن است در آینده به بودجه های غیر واقعی، ارزیابی نامناسب کارکنان، کیفیت حسابرسی پایین، کاهش و از دست دادن درآمدهای موسسهحسابرسی و دچار شدن به بدهیهای قانونی منجر شوند. الدرمن و دیتریک۳۴(۱۹۸۸) بیان داشتند که موسسات حسابرسی باید ارتباطات خود را با کارکنان تقویت کرده و آموزشهای خود را جهت کمک به حل این موضوعات بهبود بخشند. اظهارنظر شرکای حسابرسی به طورکلی از فرآیند کار حسابرسی انجام شده توسط تیم حسابرسی جدا نیست، بدلیل اینکه شرکای حسابرسی بر اساس پروندههای تهیه شده توسط تیم حسابرسی اظهار نظر میکنند، بنابراین عملکرد و رفتار حسابرسان بر کیفیت حسابرسی تأثیر دارد. اغلب این ادبیات نشان میدهد که حسابرسان در معرض فشار بودجه زمانی و دو واکنش درمقابل این فشار شامل گزارش کمتر از واقع مدت زمان انجام کار و اتمام زود هنگام یا عدم اجرای رویههای حسابرسی، قرار دارند. پژوهشهای انجام شده نشان میدهد هر دو مورد این رفتارها دارای اثر منفی بر کیفیت حسابرسی میباشند. (رویایی و همکاران،۱۳۹۱،ص۱۰)
مهرانی (۱۳۷۹) با انجام تحقیقی تحت عنوان تاثیر فشار بودجه زمانی بر رفتار حسابرسان مستقل تحت تئوری عدالت نسبی به این نتیجه رسید که بروز رفتارهای غیر حرفه ای در ایران نیز وجود دارد و مهمترین دلایل آن فشار بودجه زمانی، فشارمدیر پروژه، عدم نظارت کافی و عدم اهمیت برخی مراحل حسابرسی می باشد و بیشترین رفتار غیرحرفه ای مربوط به انجام ندادن برخی از مراحل حسابرسی می باشد.
۲-۴) استقلال حسابرس
وجود برخی شرایط در محیط فرایندگزارشگری، امکان ارزیابی مستقیم کیفیت اطلاعات به وسیله استفاده کننده را بسیار مشکل میسازد. وجود این شرایط، ارزیابی غیرمستقیم کیفیت اطلاعات را امری بسیار ضروری میسازد. این شرایط که وجود آنها توجیه کننده نیاز برای حسابرسی به وسیله حسابرسان مستقل و ارائه شهادت خواهد بود به شرح زیر است :
۱.تضاد منافع تهیه کنندگان واستفاده کنندگان
۲.پیامدهای اقتصادی با اهمیت
۳.پیچیدگی اطلاعات
۴.عدم دسترسی مستقیم استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری به منابع و مدارک اطلاعاتی جهت ارزیابی کیفیت اطلاعات
وجود روابط فی مابین و تاثیر متقابل چهار عامل توجیه کننده تقاضا برای حسابرسی بریکدیگر، نیاز به یک قضاوت اگاهانه و مستقل را جهت ارزیابی کیفیت اطلاعات، هرچه مهمتر نشان میدهد. این نیاز توسط حسابرسان مستقل برطرف میشود.
از بین چهار عامل یادشده تضاد منافع بین استفاده کننده و تهیه کننده اطلاعات، مهمترین توجیه برای نیاز به حسابرسی است. در صورت نبود تضاد منافع (چه واقعی وچه متصور) بین این دو گروه، نیاز به خدمات حسابرسی توسط فردی مستقل از هر دو گروه را اجباری می سازد. نتیجتا یکی از مهمترین ویژگی حسابرس استقلال اوست. در هرگونه بحث مرتبط با استقلال باید توجه داشت که اصل استقلال دارای دوبعد است: ۱.استقلال واقعی ۲.استقلال ظاهری
استقلال ظاهری (استقلال از دیدگاه استفاده کنندگان اطلاعات ) به همان اندازه استقلال واقعی اهمیت دارد. وجود هردو نوع استقلال برای ایفای موثر نقش حسابرسی ضرورت دارد (نیکخواه آزاد،۱۳۷۷،ص۳۱).
با توجه به تعاریف مختلف ارائه شده در بخش کیفیت حسابرسی، ملاحظه میشود که تعریف مذکور درجات متفاوتی از ابعاد شایستگی و استقلال در انجام حسابرسی (استقلال واقعی ) وهمچنین چگونگی درک استفاده کنندگان از استقلال آنها را دربرمیگیرد. اگرچه کیفیت درک شده حسابرسی میتواند با کیفیت واقعی مرتبط باشد، اما لزوما یکسان نیست .
استقلال حسابرس، یک نگرش ذهنی غیرتعصبی در تصمیمگیری مربوط به گزارشهای مالی و حسابرسی تعریف میشود. همچنین استقلال به کیفیت بدون تاثیر، تورش یا تبعیض نیز اطلاق میشود.
استقلال در فرهنگ وبستر۳۵(۱۹۸۶) رهایی از تاثیر، کنترل یا اراده دیگری یا دیگران تعریف شده است. کری۳۶ (۱۹۷۰) معنقد است استقلال در سادهترین معنا این است که حسابرس حقیقت را همانگونه که دیده بگوید و اجازه ندهدهیچ محرکی اعم از مادی یا احساسی او را از این مسیر خارج کند.
هال و رنر۳۷(۱۹۹۱) معتقدند اگرچه جنبه باطنی استقلال قابل مشاهده نیست اما هنگامی که قصور و سهل انگاری حسابرسان نمایان میشود، مدارکی از نبود استقلال باطنی به دست میآید (نوروش و رمضانی، ۱۳۸۹،ص۲).
دراین تحقیق استقلال حسابرس به عنوان مجموعه ای :
از قواعد حرفهای و اخلاقی که حسابرس را در اجرای فرایند حسابرسی یعنی شناخت و ارزیابی سیستمهای کنترل داخلی و جمع آوری شواهد قابل اتکا و ارائه اظهار نظر همراهی میکند تا حسابرس بتواند اظهار نظر عاری از تحریف ارائه نماید، تعریف شده است.
۴-۲-۱) ابعادگوناگون استقلال حسابرس
استقلال حسابرسان در رابطه با حسابرسی واظهار نظر نسبت به صورتهای مالی که توسط صاحبکار تهیه میشود برای مفهوم استقلال سه بعد ارائه شده است. به اعتقاد موتز و شرف۳۸ (۱۹۶۱) حسابرس باید در مراحل و زمان های زیر مستقل باشد:
۱.استقلال در برنامه ریزی حسابرسی :
آزادی از کنترل و تاثیر بیجا در انتخاب روشها و رویدادهای حسابرسی و محدودیتهای کاربرد آنها،لازم است حسابرس ازادی توسعه برنامه خود را هم براساس مراحل لازم ،حجم نمونه و دامنه حسابرسی داشته باشد.
۲.استقلال در گرداوری وارزیابی شواهد:
آزادی از کنترل و تاثیر بی جا در انتخاب زمینه ها ،فعالیت ها و روابط فردی .در این رابطه لازم است که راه دستیابی به هیچ منبع اطلاعاتی مشروع برروی حسابرس،مسدود نباشد.
۳.استقلال در گزارشگری:
ازادی از کنترل و تاثیر برگزارش یا یافته های حسابرسی (پاکروان ،۱۳۹۰،ص۳).
آنچه مسلم است استقلال جوهره و روح اصلی حسابرسی است و حسابرسی بدون استقلال فاقد ارزش و معنی است. در صورت عدم وجود استقلال، ارزش خدمات حسابرسی، ناقص خواهد شد. فقدان استقلال حسابرس، احتمال درک آن به عنوان یک هدف را کاهش میدهد. این بدین معناست که حسابرس، نقص کشف شده را گزارش نخواهد کرد. مطالعات پیشین نشان داد که بهای زیادی توسط شرکت به حسابرس خارجی پرداخت شد تا ضمانت اقتصادی میان حسابرس و صاحبکار افزایش یابد و این بها ممکن است استقلال حسابرس را زیرسوال ببرد.
۲-۵) دوره تصدی حسابرس
دوره تصدی حسابرس یکی از معیارهای اندازهگیری کیفیت حسابرسی است که به تعداد سالهای متوالی که موسسات حسابرسی یک صاحبکار را مورد رسیدگی و حسابرسی قرار میدهد، اطلاق میشود.
رسواییهای مالی درسطح جهان، از انرون تا ورلدکام در امریکا تا پارلامات در اروپا، نگرانیهایی را درباره قابلیت اتکای صورتهای مالی ایجاد کرده و باعث شد تا انگشت اتهامات به سوی حسابرسان برود. این موضوع نهایتا منجر به تدوین قوانینی شد، به عنوان مثال میتوان به تصویب قانون ساربینز-اکسلی در جولای ۲۰۰۲ اشاره کرد. بخش ۲۰۳ این قانون موسسات حسابرسی را ملزم میکند، شرکا و مدیران خود را بعد از هر ۵سال متوالی کار حسابرسی روی یک صاحبکار واحد تغییر کند (کرمی و بذرافشان،۱۳۸۸،ص۵۷ ).
موافقان تغییر حسابرس معتقدند در صورت تغییر اجباری حسابرس، حسابرسان درموقعیتی قرار میگیرند که قادر خواهند بود در مقابل خواسته ها و فشارهای مدیران مقاومت کرده و قضاوت بیطرفانهتری اعمال نمایند. حضور طولانی مدت حسابرس در کنار یک صاحبکار، باعث ایجاد تمایلاتی برای حفظ و رعایت نقطهنظارات صاحبکار میشود، وضعیتی که استقلال و بیطرفی او را مخدوش میکند (رجبی،۱۳۸۵،ص۵۳-۶۲). در مقابل مخالفان تغییر اجباری حسابرس معتقدند عوامل دیگری وجود دارد که حسابرسان را وادار به حفظ استقلال میکند. به عنوان مثال تلاشی که حسابرسان در جهت حفظ اعتبار و شهرت به کار میگیرند و یا ترس از احتمال طرح دعاوی حقوقی علیه آنها مکانیزم هایی هستند که مانع از رفتار نامناسب حسابرسان میشود. آنها معتقد هستند حسابرسان با گذشت زمان شناخت بهتری از فعالیتهای صاحبکار بدست آورده و تجربه بیشتری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *