داد که بین مدیریت سود و ضریب واکنش سود رابطه منفی و معنی دار وجود دارد به طوری که ضریب واکنش سود در شرکتهایی مدیریت سود انجام میدهند بیشتر از ضریب واکنش سود در شرکتهایی است که مدیریت سود انجام نمیدهند.
خدامی پور و همکاران (۱۳۹۲) تأثیرهزینه‌های نمایندگی وعدم تقارن اطلاعاتی برکیفیت حسابرسی را برای۱۴۵ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را در طی سال های ۱۳۸۰تا ۱۳۸۹ مورد بررسی قراردادند. شاخصهای کیفیت حسابرسی در تحقیق آنها اندازه حسابرس و نوع گزارش حسابرسی بود. نتایج حاصل از این مطالعه آنها نشان داد اگر برای محاسبه کیفیت حسابرسی از معیار اندازه حسابرس استفاده ‌شود، یک رابطه منفی و معناداری بین هزینه‌های نمایندگی و کیفیت حسابرسی وجود دارد. در واقع، با افزایش هزینه‌های نمایندگی از کیفیت حسابرسی صورتهای مالی کاسته شده است. همچنین یک رابطه منفی و معنادار بین عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت حسابرسی وجود دارد. به عبارت دیگر، با افزایش عدم تقارن اطلاعاتی، کیفیت حسابرسی کاهش می‌یابد. یافته‌های این تحقیق نشان میدهد هنگامی که برای محاسبه کیفیت حسابرسی از معیار نوع گزارش حسابرسی استفاده شد، هیچ رابطه معناداری بین هزینه‌های نمایندگی و کیفیت حسابرسی مشاهده نگردید. همچنین بر خلاف پیش‌بینی، رابطه بین کیفیت حسابرسی و عدم تقارن اطلاعاتی مثبت و معنادارشد.
بادآور نهندی وتقی زاده خانقاه (۱۳۹۲) ارتباط بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود واقعی و مدیریت سود مصنوعی را مورد بررسی قرار دادند. در این تحقیق برای اندازهگیری کیفیت حسابرسی از دو شاخص شهرت حسابرس و تخصص حسابرس در صنعت و برای اندازهگیری مدیریت سود مصنوعی و مدیریت واقعی سود به ترتیب از مدل تعدیل جونز (۱۹۹۵) و الگوی تقیسمبندی روی چودهری (۲۰۰۶) وکوهن۱۰۱ و همکاران(۲۰۰۸) استفاده کردند.
نتایج تحقیقات آنها نشان داد بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود مصنوعی ارتباط منفی وجود دارد، بدین معنی که افزایش کیفیت حسابرسی منجر به محدود شدن میزان اقلام تعهدی اختیاری میشود. همچنین آزمون فرضیه مربوط به ارتباط کیفیت حسابرسی و مدیریت سود واقعی نشان داد که با افزایش کیفیت حسابرسی میزان دستکاری در فعالیتهای واقعی بیشتر میشود. در کل نتایج تحقیقات آنها نشان داد که بین کیفیت حسابرسی و مدیریت مصنوعی سود ارتباط منفی وجود دارد، در حالی این ارتباط بین کیفیت حسابرسی و مدیریت واقعی سود به علت رفتار های فرصت طلبانه مدیران مثبت میباشد.
بادآاورنهندی و تقی زاده خانقاه (۱۳۹۲) ارتباط بین کیفیت حسابرسی و کارایی سرمایه گذاری را مورد بررسی قراردادند. آنها برای تعیین کیفیت حسابرسی از چهار شاخص تخصص حسابرس درصنعت، شهرت حسابرس، دور ه تصدی حسابرس، استقلال حسابرس و به منظور محاسبه کارایی سرمایه گذاری از مدل ریچاردسون۱۰۲(۲۰۰۶) استفاده و۱۰۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را درطی سال های ۱۳۸۵تا ۱۳۹۰ مورد بررسی قرار دادند. نتایج پژوهش آنها نشان داد در کل بین کیفیت حسابرسی و کارایی سرمایه گذاری ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد. بدین ترتیب، بهبود کیفیت حسابرسی با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیریت و سرمایه گذاران و برطرف کردن مشکلات نمایندگی، به افزایش کارایی سرمایهگذاری منجر میشود.
مشایخی و همکاران(۱۳۹۲) در تحقیقی به بررسی تدوین مدل کیفیت حسابرسی پرداختند. هدف آنها از اینتحقیق ارائه مدلی برای کیفیت حسابرسی، باتوجه به ویژگیهای محیطی و شرایط حاکم برحرفه حسابرسی کشور میباشد. در این رابطه با توجه به رویکرد اکتشافی تحقیق و از آنجا که حرفهحسابرسی در ایران از منظر محیط حقوقی، ساز و کار نظارتی، اندازه مؤسسات و … دارای ویژگیهای خاص خود میباشد، در این تحقیق از روش تحقیق کیفی و رویکرد مبتنی بر نظریه پردازی زمینه بنیان استفاده شده است. به این منظور با اخذ نظرات خبرگان حرفه حسابرسی و بازار سرمایه، به بررسی عوامل تأثیر گذار برکیفیت حسابرسی پرداخته شده و در انتها مدل یکپارچه کیفیت حسابرسی، شامل شرایط علی، عوامل مداخله گر و بستر و همچنین راهبردهای مربوط به کیفیت حسابرسی و پیامدهای آنها ارائه شد .درتحقیق آنها، کیفیت حسابرسی با رویکرد سیستمی، بررسی شده است. در این دیدگاه، کیفیت ورودیها، فرایند و خروجیهای حسابرسی، تعیین کننده کیفیت حسابرسی میباشد و کیفیت تمام اجزای سیستم، مورد توجه قرارمی گیرد.
پیرایش و چغاله (۱۳۹۳) تاثیر انگیزههای هموارسازی سود برضریب واکنش بازده غیرعادی نسبت به سود غیرمنتظره را مورد مطالعه قرار دادند. نتایج تحقیق بیانگر نشان داد که، سود دارای محتوای اطلاعاتی بوده و اعلان سودهای غیرمنتظره که به واسطه انگیزههای هموارسازی سود، توسط مدیریت انجام میشود، باعث میشود که سرمایه گذاران بتوانند به خوبی اطلاعات مربوط به سود را تفسیر و معانی مربوط به آن را بفهمند. در نتیجه اطمینان سرمایه گذاران به دستیابی به سود اعلامی بالارفته و افزایش اطمینان سرمایهگذاران منجر به افزایش اثرگذاری سود غیرمنتظره بر بازده غیرعادی و در نتیجه قیمت سهام میشود.
۲-۱۴)خلاصه فصل:
در این تحقیق، ابتدا اهداف مفاهیم گزارشگری مالی و تاثیر حسابرس بر ویژگی کیفی اطلاعات بیان، سپس کیفیت حسابرسی از نظر محققین مختلف تعریف و از سه دیدگاه داده، ستاده وعوامل زمینه ای مورد بررسی قرار گرفت. موضوع مورد بحث دیگر در این فصل، تمایز کیفیت حسابرسی و کیفیت حسابرس بود و این گونه بیان شد :.
“کیفیت حسابرس به عنوان کیفیت کلی خدمات حسابرسی در همه حسابرسی های موسسه تعریف میشود.ولی کیفیت حسابرسی باید برای هر کار حسابرسی به طور جداگانه تعریف شود، زیرا موسسه حسابرسی ممکن است همه حسابرسی های خود را در یک سطح کیفی مشابه اجرا نکند.”
در ادامه کیفیت حسابرسی از منظر عرضه کننده و تقاضا کننده خدمات حسابرسی مورد بررسی، و شاخصهای آن بیان شد.
از آن جایی که موضوع مورد پژوهش رابطه بین کیفیت حسابرسی و ضریب واکنش سود است، سود و محتوای اطلاعاتی آن مورد تحلیل قرار گرفت و بیان شد، از آن جایی که سود دارای محتوای اطلاعاتی است، میتواند بر تصمیمگیری افرادی چون سهامداران تاثیر و دلیلی بر واکنش بازار باشد. در ادامه به تعریف ضریب واکنش سود و تبیین رابطه کیفیت حسابرسی و ضریب واکنش سود پرداختیم و در نهایت به تحقیقات مشابه داخلی و خارجی اشاره شد.
فصل سوم
روش اجرای تحقیق
۳ -۱) مقدمه
اعتقاد اندیشمندان معاصر بر این است که توسعه و پیشرفت علوم در چند دهه اخیر به مراتب بیشتر و جامع تر از پیشرفتی است که کلیه علوم از بدو پیدایش خود تا پایان نیمه اول قرن بیستم داشته اند، شاید قبول این واقعیت قدری مشکل تر باشد، اما پیشرفتی چنین شتابان مرهون به کارگیری روشهای دقیق و صحیح علمی بوده است. یک محقق پس از انتخاب و تعیین موضوع باید به دنبال تعیین روش تحقیق باشد. انتخاب روش تحقیق بستگی به هدفها و موضوع پژوهش دارد. بنابراین هنگامی میتوان در مورد روش بررسی انجام یک تحقیق تصمیم گرفت که ماهیت موضوع تحقیق و هدف های آن مشخص باشد، به عبارتی روش تحقیق به محقق کمک میکند، شیوه و روشی را انتخاب و آغاز کند تا بتواند هرچه سریع تر به پاسخ یا پاسخهایی که برای پرسشهای خود در نظر گرفته است دست یابد. در واقع روش تحقیق علمی شامل اندازهگیری و ارزیابی و مقایسه عوامل بر اساس اصول و موازین پذیرفته شده از طرف دانشمندان، برای حل مشکلات و مسائل و مستلزم قدرت اندیشه و ظرفیت تعمق، تشخیص، قضاوت و ابتکارات است در این فصل مراحل انجام تحقیق مورد بررسی قرار میگیرد. روش تحقیق، ویژگیهای تحقیق، فرضیههای تحقیق، جامعه مطالعاتی، نحوه جمع آوری دادههای مربوط به متغیرهای تحقیق و چگونگی تجزیه و تحلیل این اطلاعات نیز در این فصل مورد توجه قرار گرفته است.
۳-۲) جامعه آماری و حجم نمونه
نمونه‌ای از جامعه آماری، مجموعه اندازه‌هایی است که عملا در جریان یک تحقیق گردآوری می‌شود. نمونه بخشی از جامعه تحت بررسی است که با روشی که از پیش تعیین شده است انتخاب میشود. به قسمی که می‌توان از این بخش، استنباط هایی درباره کل جامعه بدست آورد. هرگونه درباره جامعه را می‌توان کم و بیش از طریق نمونه برآورد کرد. فرآیند انتخاب نمونه و استخراج نتایج و استنباطهای حاصل را بررسی نمونه‌ای می‌نامند. جامعه (آماری)، عبارت است از مجموعه کامل اندازه‌های ممکن یا اطلاعات ثبت شده از یک صفت کیفی، در مورد گرد آورده کامل واحدها، که می‌خواهیم استنباطهایی راجع به آن انجام دهیم. جامعه آماج تحقیق است، و منظور از عمل گردآوردن داده‌ها، استخراج نتایج درباره جامعه می‌باشد. یا به بیان ساده‌تر، در هر بررسی آماری، مجموعه عناصر مورد نظر را جامعه می‌نامند. یعنی جامعه، مجموعه تمام مشاهدات ممکن است که میتوانند با تکرار یک آزمایش حاصل شوند. جامعه آماری گرد آورده‌ای از اعداد است که اعداد مزبور عبارت‌اند از اندازه‌های مربوط به یک صفت مشخصه برای تمام واحدهایی که آماج تحقیقی را تشکیل میدهند(سایت دانشنامه رشد).
جامعه آماری در این پژوهش، شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که طی سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ در بورس حضور داشته اند، که تمامی شرایط زیر را دارا باشند:
۱-شرکتها از سال ۱۳۸۸ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشد.
۲- پایان سال مالی شرکتها ۲۹ اسفند هر سال باشد.
۳- جزء شرکتهای مالی و سرمایه گذاری نباشد.
۴- اطلاعات مالی مورد نیازشرکت ها قابل دسترس باشد.
۵- در طی دوره مورد مطالعه سهام شرکتها، بیش از۶ ماه توقف معاملات نداشته باشند.
با توجه به محدودیتهای فوق تعداد شرکتهایی که با استفاده از روش حذف سیستماتیک انتخاب وبه عنوان نمونه آماری مورد مطالعه قرار گرفتند بشرح زیر می باشد:
جدول(۳-۱): روش انتخاب نمونه
تعداد کل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال ۱۳۸۸
۴۵۴
تعداد شرکت هایی که پایان سال مالی آن ها منتهی به ۲۹ اسفند باشد.
۳۹۹
تعدادشرکت هایی که تولیدی باشند.
۳۱۸
تعداد شرکتهایی که طی دوره ی مورد بررسی اطلاعات مالی آنها در دسترس باشد
۱۷۳
تعداد شرکت هایی که بیش از ۶ ماه وقفه عملیاتی نداشتند.
۱۱۰
تعداد نمونه محاسبه شده در هر سال
۱۱۰
در نتیجه تعداد اعضای نمونه شامل ۱۱۰ شرکت است؛ که اسامی این شرکتها در پیوست شماره ۱ منعکس شده است.
۳-۳) فرضیات تحقیق
فرضیه اصلی اول:
بین کیفیت حسابرسی و ضریب واکنش سود رابطه معنی دار وجود دارد.
فرضیه فرعی اول:
بین دوره تصدی حسابرس و ضریب واکنش سود رابطه معنی دار وجود دارد.
فرضیه فرعی دوم:
بین اندازه موسسه حسابرسی و ضریب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *