است:
(۲-۱۴) ∆Ri,t = ri,t _ E(r)i.t
∆Ri,t : بازده غیرعادی سهم i درزمان t
ri,t: بازده واقعی سهم i در زمان t
E(r)i.t: بازده مورد انتظار سهم i در زمان t
هریک از متغیرهای بازده غیرعادی که از مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای بدست آمده به شرح زیر است :
(۲-۱۵)
ri,t=(P1 – P0 + dir)/P0
P1: قیمت سهام در پایان دوره مالی
P0 : قیمت سهام در ابتدای دوره مالی
dir : سودسهام بدست امده در دوره فبل
و E(r )i ,t به صورت مقابل محاسبه می گردد:
(۲-۱۵) E(r )i ,t = rf + β (rm __ rf)
که در ان:
E(r )i ,t : بازده مورد انتظار سهمi درسال t
rf : نرخ بازده بدون ریسک
β : شاخص ریسک سیستماتیک
rm : بازدهی بازار
rf :صرف ریسک
در این تحقیق منظور از بازده غیر عادی هرسهم،عبارت است از تفاوت بازده واقعی وبازده موردانتظاران سهم. (مرادی و همکاران۱۳۸۹،ص۱۴)
۲-۱۱-۳) دلیل هایی برای واکنش های متفاوت بازار
۱.اندازه شرکت
اندازه شرکت در تحقیقات ضریب واکنش سود به عنوان یک نماینده برای اگاهی دهنده قیمت استفاده میشود. در رابطه با اندازه شرکت سه دسته از تحقیقات وجود دارد.
دسته اول تحقیقات، که توسط چنی و چتر۵۷ انجام شد بیان کننده این است که اندازه شرکت دارای رابطه منفی با ضریب واکنش سود میباشد چرا که شرکت های بزرگ تا قبل از اعلام سود، اطلاعات زیادی را افشا کرده که این امر از اگاهی دهنده سود در زمان اعلام آن میکاهد ودر نتیجه آن، اثری منفی بر ضریب واکنش سود دارد.
دسته دوم که توسط سوسیلاواتی۵۸ انجام شد، به نتیجهای مخالف با تحقیقات دسته اول یافتند. او بیان کرد که شرکتهای بزرگتر به دلیل داشتن شرکتهای فرعی بیشتر، عملکرد آتی بهتری نشان خواهند داد که این امر توسط بازار به عنوان خبری خوب تلقی شده و با افزایش قیمت و بازده سهام و در نتیجه افزایش ضریب واکنش سود نسبت میگردد.
اما دسته سوم تحقیقات که بیشتر مورد پذیرش بازاراست برتحقیقات استون و زیمسکی ،مولیانی۵۹ و همکاران و هاپساری۶۰ تکیه دارد.
آنها نشان دادند اندازه شرکت با ضریب واکنش سود رابطه معناداری ندارد و این ناسازگار با تحقیقات چنی و چتر و سوسیلاواتی است. دلیل این است که در این دسته از تحقیقات اندازه به عنوان نمایندهای برای سایر ویژگیهای شرکت از قبیل سودآوری و رشد در نظر گرفته شده است.
اگرچه اندازه شرکت یک نماینده برای آگاهی دهنده قیمت است اما استون و زیمسکی بیان کردند که اندازه شرکت یک متغیرمهم برای ضریب واکنش سود نیست. کالینز وکوتاری۶۱ نشان دادند که اندازه، قدرت توضیح دهندگی برای ضریب واکنش نسبت به سود را ندارد.(قربان زاده،۱۳۹۱،ص۵۷)
۲. بتا(ریسک) :
هرشرکتی دارای ریسک سیستماتیک است که برداراییهای آن اثر میگذارد و تنوع پذیر نمیباشد. یک سرمایه گذار ریسک گریز و منطقی در پی افزایش بازده مورد انتظار و کاهش ریسک پرتفوی خود میباشد. هرچه بازده مورد انتظار آتی شرکت ریسک دارترباشد، ارزش آن برای سرمایه گذار ریسک گریز کمتر خواهد بود برای سرمایهگذاری که تنوع پذیر باشد، شاخص ریسک مربوط به اوراق بهادار، بتا نام دارد.
از آن جایی که سرمایه گذاران به سود جاری به عنوان یک شاخص عملکرد آتی شرکت و بازده سهام نگاه میکنند. هرچه بازده آتی ریسک دارتر باشد، واکنش سرمایهگذاران برای به دست آوردن بازده غیرعادی کمتر خواهد شد. به عبارت دیگر هرچه ریسک بشتر باشد، بازده بیشتر خواهد بود و عکس آن نیز صادق خواهد بود. اگراوراق بهادار بتای بالاتری داشته باشد، آن ریسک پرتفوی را افزایش خواهد داد و در نتیجه سرمایهگذار مقدار زیادی از این اوراق بهادار را در مقایسه با زمانی که بتای این اوراق پایین است، خریداری نمیکند.
از آن جایی که همه سرمایهگذاران ریسک گریز، منطقی و آگاه به اینگونه فکر خواهندکرد، تقاضا برای اوراق بهادار با بتای بالا کاهش خواهد یافت این کاهش تقاضا باعث کاهش در قیمت و بازده سهام میشود و در نتیجه ضریب واکنش سود کاهش مییابد (قربان زاده،۱۳۹۱،ص۵۷).
شواهد تجربی مبنی بر کاهش ضریب واکنش سود برای اوراق بهادار با بتای بالا به وسیله کولینز وکوتاری، استون و زیمسکی، مولیانی و همکاران، هاپساری و دیگر محققان مشاهده شده است.
۳.ساختار سرمایه:
شرکتهایی که دارای اهرم(وام) زیاد هستند افزایش در سود خالص(پیش از بهره) موجب تقویت و افزایش ایمنی اوراق قرضه و سایر بدهای شرکت میشود وخبرهای خوب مربوط به سود خالص مورد استقبال دارندگان اوراق قرضه(و نه سهامداران) قرار میگیرد. ضریب واکنش سود برای شرکتهایی که وام سنگین دارند در مقایسه با شرکتهایی که بدون بدهی هستند(ثابت ماندن سایر عوامل) باعث میشود که ضریب واکنش آنها کاهش یابد (لیو فلرقر،۱۹۹۱،ص۴۴).
دالی وال ،لی و فارگر۶۲(۱۹۹۱) و بیلینگز۶۳(۱۹۹۹) در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که شرکتهایی با وام سنگین تر دارای ضریب واکنش پایین تر و همچنین شرکتهایی که نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام بالاتر بوده ضریب واکنش در برابر سود خالص پایین تربود همچنین شرکتهایی که دارای رشد بالای سود خالص هستند مشاهده خواهند کرد که نگرانی بازار نسبت به ریسک ورشکستگی کاهش مییابد. بیلینگز به این نتیجه رسید هنگامی که رشد سود خالص کنترل شود ضریب واکنش کماکان با اهرم (وام) رابطه معکوس دارد (اسکات،۲۰۰۳،ص۲۵۷).
۴.کیفیت سود:
هرچه آگاهی دهنده اطلاعات صورت های مالی ببیشتر باشد، کیفیت سود بیشتر میشود و هر چه کیفیت سود بیشتر باشد، سرمایه گذاران ضریب واکنش سود را بیشتر برآورد میکنند چرا که آنها بهتر میتوانند عملکرد آتی شرکت را از روی عملکرد آتی شرکت استنباط کنند. بسیاری کیفیت سود را میزان تجدید نظرهای صورت گرفته در پیش بینیهای سود در زمان اعلام آن بیان میکنند. به هرحال این امر باعث ایجاد این سوال میشود که چرا سرمایهگذاران و تحلیلگران در پیشبینیهای خود در بسیاری از شرکتها در مقایسه با شرکتهای دیگر، تجدیدنظر میکنند. در دنیای عمل نمیتوان به راحتی کیفیت سود را محاسبه نمود زیرا احتمالات سیستم اطلاعاتی به صورت مستقیم قابل مشاهده نمیباشند. بندیوپادیا۶۴ (۱۹۹۴) درشرکتهای نفت و گاز ضریب واکنش در برابر سود خالص تلاشهای موفقیت آمیز را با هزینه کامل مقایسه کرد(۳۹ شرکت ) او پیش بینی نمود :
شرکتهایی که از روش تلاش موفقیت آمیز استفاده میکنند دارای ضریب واکنش بالاتری هستند. پس هر چه کیفیت سود بالاتر باشد ضریب واکنش بالاتر است(قربان زاده،۱۳۹۱،ص۵۷).
لو و تیاگارایان۶۵ (۱۹۹۳) از روش دیگری اثبات نمودند ضریب واکنش در شرکت هایی که سود خالص با کیفیت بالاتر هستند بالاتر بود همچنین استدلال میکنند که بین تداوم سود خالص وکیفیت سود رابطه مستقیم وجود دارد آنها ۱۲ مبنا که مورد استفاده تحلیگران بود شناسایی نمودند و از طریق دادن نمره ۱ یا ۰ به هر یک از ۱۲ مبنا مقدار کیفیت سود را محاسبه نمودند آنها به این نتیجه رسیدند ضریب واکنش شرکتهایی که دارای تداوم بالا و سود خالص با کیفیت بالابودند نسبت به شرکتهایی که دارای تداوم بالا و کیفیت سود پایین بودند بیشتر است .
مردای و فلاحی(۱۳۸۹) رابطه کیفیت سود با ضریب واکنش سود را برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بررسی کردند. آنها در تحقیق خود برای کیفیت سود پنج علامت اساسی، (موجودی کالا،حساب دریافتنی، سودناویژه، هزینه اداری و فروش و اظهارنظرحسابرس) درنظر گرفتند و این سوال را مطرح کردند که آیا سرمایه گذاران در واکنش به تغییرات سود غیرمنتظره به کیفیت سود توجه میکنند؟ آنها برای پاسخ به این سوال این فرضیه را مورد آزمون قرار دادند:
“ضریب واکنش سود در شرکت های باکیفیت سود بالا، بزرگتر از شرکت های با کیفیت سود پایین است”. نتایج حاصل از تحقیقات آنها نشان داد که سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران، هنگام واکنش به تغییرات سود غیرمنتظره، کیفیت سود شرکتها را در نظر نمیگیرند. به عبارت دیگر، در بورس اوراق بهادار تهران، کیفیت سود در واکنش بازار به تغییرات سود غیرمنتظره شرکتها، در مجموع اطلاعاتی مربوط به حساب نمیآید.
۵.تداوم :
یکی از مهمنرین ابعاد کیفیت سود، تداوم(پایداری) سودآوری است. از آن جایی که سود جاری شاخصی خوب برای عملکرد آتی شرکت فراهم میسازد، لذا انتظار بر آن است که اخبار خوب یا بد سود که در آینده تداوم دارد باعث افزایش یا کاهش ضریب واکنش سود شوند(وکیلی فرد وهمکاران،۱۳۹۱). بنابراین این انتظاروجود دارد که هر چقدر خبرهای خوب و بد در مورد سود خالص جاری تداوم بیشتری درآینده داشته باشد ضریب واکنش بیشتر شود و اگر خبرخوب در خصوص عرضه موفقت آمیز یک محصول یا کاهش هزینه باشد واکنش بازار شدیدتر و ضریب واکنش بالاتری خواهد داشت نسبت به زمانی که ناشی از غیرمنتظره (فروش دارایی ثابت) باشد. تحقیق کرمندی و لیپ۶۶(۱۹۸۷) نشان میدهد هر قدر تغییرات غیرمنتظره سود خالص آینده تداوم بیشتری داشته باشد ضریب واکنش بالاتر خواهد رفت.راما کریشنال و توماس ۶۷(۱۹۹۱) در تحقیق خود سه رویداد مربوط به سود خالص را شناسایی کردند :
– دائمی و انتظار بر این است که بصورت نامحدود تداوم یابد.
-موقت ،بر سود خالص سال جاری اثر بگذارد ولی بر سالهای آینده اثر نخواهد گذاشت .
-بر قیمت اثرگذار نیست ، تداوم صفر است .
در واقع سه نوع ضریب واکنش در برابرسود خالص وجود دارد که امکان دارد در یک صورت سود و زیان همه آنها وجود داشته باشد. کریشنال و توماس معتقدند به جای محاسبه میانگین ضریب واکنش باید هریک از این سه نوع را شناسایی و برای هر یک از آنها یک ضریب واکنش محاسبه نمایند تا قدرت سودآوری دائمی یا با دوام شرکت مشخص شود. هنگامی که تداوم سود خالص به ورای سال جاری برسد مقدار ضریب واکنش با نرخ بهره رابطه معکوس خواهد داشت. نکته دیگر در خصوص ضریب واکنش این است که تداوم آن میتواند به رویه های حسابداری شرکت بستگی داشته باشد. به عنوان مثال در روشهای استفاده از ارزش منصفانه(بازار) و ارزش تاریخی ضریب واکنش نسبت به خبرهای خوب مقادیر متفاوتی خواهد داشت. همچنین میتوان با انتخاب رویه حسابداری بخشهای تشکیل دهنده صورت سود و زیان را به گونه ای در آورد که تداوم به صفر برسد مثل رویه های ثبت هزینه های تاسیس و هزینه های تحقیق (قربان زاده،۱۳۹۱،ص۵۸).
۶.شباهت بین انتظارات سرمایه گذاران :
سرمایه گذاران مختلف با توجه به اطلاعات قبلی و توانایی خود در

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *