دیگر تغییرات درون مقطعی را درون گروهی یا فردی را نیز منعکس میکنند. دادههای ترکیبی مجموعهای از دادهها است که شامل چند مقطع و یک دوره زمانی میباشد. بسیاری از نکاتی که در تحلیل سریهای زمانی نادیده گرفته میشوند و یا غیر قابل مشاهده هستند، در تحلیل دادههای ترکیبی روشن میشوند. به ویژه ناهمگنیهایی که غالباً در سریهای زمانی از آنها چشمپوشی میشوند و غالباً غیر قابل مشاهده هستند، در تحلیل دادههای ترکیبی امکان بررسی آنها فراهم میشود. به طور کلی، برای بررسی دادههای ترکیبی، میتوان بحث را با معادله رگرسیون زیر شروع نمود:

X it: متغیر زمان توضیحی است که هم در طول و هم در بین گروهها تغییر میکند.
Z i: خصوصیات ویژه هر فرد یا گروه را نشان میدهد (مانند درجهبندی شعب) که در واقع ناهمگنیهای بین گروهی را نشان میدهد.
فرض بر این است که این ناهمگنیها در طول زمان به قوت خود باقی است و ثابت میماند اگر خصوصیات ویژه هر فرد برای همه افراد قابل مشاهده باشد در این صورت مدل فوق را میتوان مانند یک مدل خطی معمولی در نظر گرفت؛ اما به طور کلی چند حالت وجود دارد که به بررسی آنها میپرداخته میشود.
رگرسیون پولی: اگر (خصوصیات ویژه هر فرد) فقط شامل یک جمله ثابت باشد که برای همه گروهها یکسان است در این صورت معادله زیر را خواهیم داشت:

این معادله با روش OLS قابل برآورد است که تخمینهای آن کارا و سازگار خواهند بود.
اثرات ثابت: اگر خصوصیات ویژه هر فرد مشاهده شده نباشد؛ اما با متغیر توضیحی همبستگی داشته باشد، در این صورت معادله زیر را خواهیم داشت:

در این صورت برای هر گروه یک عرض از مبدأ خواهیم داشت. در اینجااست که تمام اثرات قابل مشاهده شده را در بر میگیرد و بیانگر یک میانگین شرطی قابل تخمین میباشد. در رویکرد اثرات ثابت، به هر گروه یک مقدار ثابت اختصاص داده میشود.
بایستی توجه داشت مقدار ثابت بدان معنا است که در طول زمان تغییر نمیکند؛ ولی از یک گروه به گروه دیگر تغییر میکند.
اثرات تصادفی: اگر ناهماهنگیهای فردی یا مقطعی قابل مشاهده شده نباشد و با متغیر توضیحی همبستگی نداشته باشد، میتوان فرض کرد که این ناهماهنگیها با متغیرهای توضیحی همبستگی ندارند.
در چنین حالتی اگر فرض کنیم تفاوتهای گروهی ناشی از عوامل تصادفی است آنگاه را میتوان تصادفی فرض نمود که مستقل از متغیرهای توضیحی است. در این صورت معادله زیر را خواهیم داشت:

در رویکرد تصادفی،تصریح می شود که عنصر تصادفی مختص هر گروه است.
برای تخمین نوع الگوی مطالعه پیش از همه به تعیین نوع اثرات پولی و پانلی پرداخته شد و بدین منظور از آزمون F لیمر استفاده شد و پس از آن با استفاده از آزمون هاسمن به تعیین بین اثرات ثابت و یا تصادفی پرداخته شد و نهایتا الگوی مطالعه تخمین زده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *