اول- اعلام اراده و دعوت به معامله……………………………………………………………… 27

دوم- شیوه اعلام اراده ……………………………………………………………………………. 30

1- نامه الکترونیکی………………………………………………………………………………… 31

2-پایگاه اینترنتی(تارنما)…………………………………………………………………………. 31

3- سامانه پیام خودکار……………………………………………………………………………. 33

3-1- ماهیت حقوقی انعقاد قرارداد از طریق سامانه پیام خودکار…………………………. 34

3-2- انتساب قرارداد سامانه خودکار به مالک آن…………………………………………… 37

4- قرارداد مبتنی بر کلیک……………………………………………………………………….. 38

5- قرارداد با امکان دریافت شروط قراردادی…………………………………………………. 39

6- قرارداد با بازکردن بسته ……………………………………………………………………… 41

گفتار چهارم  : ابعاد شکلی و شرایط مربوط به انعقاد قرارداد در حوزه ی تجارت الکترونیکی      42

الف- تفاوت های حقوقی قراردادهای سنتی با قراردادهای الکترونیکی………………….. 42

اول- مباحث مربوط به ایجاب و قبول در قوانین سنتی………………………………………. 43

1- قصد ایجاد آثار حقوقی………………………………………………………………………. 43

2- اهلیت انعقاد قرارداد…………………………………………………………………………… 43

ب- ایجاب………………………………………………………………………………………….. 44

مبحث دوم : چگونگی تغییر مکانی و زمانی در ایجاب و قبول الکترونیکی …………….. 44

گفتار اول : زمان تحقق ایجاب و قبول الکترونیکی………………………………………….. 44

الف- زمان اعتبار ایجاب و قبول الکترونیکی………………………………………………….. 45

ب- مبانی و تئوریهای تشخیص زمان اعتبار قبول…………………………………………….. 45

اول- تحدید اقسام قراردادهای الکترونیکی……………………………………………………. 45

دوم- زمان اعتبار قبول در قراردادهای فوری………………………………………………….. 46

سوم- زمان اعتبار قبول در قراردادهای غیرفوری……………………………………………… 46

چهارم- زمان اعتبار قبول در قراردادهای الکترونیکی فعلی ………………………………… 48

پنجم- اعتبار قبول در قرارداد با مصرف کنندگان…………………………………………….. 49

ج-تحلیل ماده 11 دستورالعمل تجارت الکترونیکی اروپا………………………………….. 50

گفتار دوم : تعیین امکان یا عدم امکان رجوع از ایجاب یا استرداد آن از نظر زمانی…… 51

الف- نامه الکترونیکی…………………………………………………………………………….. 52

ب- وب سایت……………………………………………………………………………………… 53

گفتار سوم : اهمیت تعیین زمان و مکان انعقاد قرارداد……………………………………….. 55

مبحث سوم : عامل هایی که بر ایجاب و قبول در دنیای الکترونیک تعبیرمی شوند……. 56

گفتار اول : تشکیل قرارداد اتوماتیک ( خودکار- نماینده الکترونیکی) …………………. 56

الف- تشکیل اتوماتیک(خودکار قرارداد)……………………………………………………… 56

ب- شناسایی قراردادهای اتوماتیک……………………………………………………………. 57

ج- چالش های حقوقی ایجاب و قبول اتوماتیک…………………………………………….. 59

اول- نماینده الکترونیکی به عنوان وسیله………………………………………………………. 61

دوم- نماینده الکترونیکی به عنوان شخص…………………………………………………….. 63

گفتار دوم : دعوت به معامله و تمایز آن با ایجاب……………………………………………. 64

الف- تحلیل دعوت به معامله در فضای فیزیکی……………………………………………… 64

ب- دعوت به معامله در فضای الکترونیکی…………………………………………………… 66

اول- ماهیت آگهی و تبلیغات در فضای مجازی……………………………………………… 67

گفتار سوم : عامل های اعلام ایجاب در ارتباطات الکترونیکی …………………………… 71

الف- طرق اعلام ایجاب در ارتباطات الکترونیکی …………………………………………. 71

اول- نامه الکترونیکی……………………………………………………………………………… 72

دوم- وب سایت…………………………………………………………………………………….. 73

1- اصول ایجاب به مخاطب(افرار معین یا عموم) در ارتباطات الکترونیکی……………… 74

سوم- نامه الکترونیکی به اعتبار تعداد مخاطب………………………………………………… 75

مبحث چهارم : چالشهایی ایجاب و قبول در دنیای الکترونیک در نظام حقوقی………… 77

گفتار اول : مسائل و ابهامات موجود در قرارداد های الکترونیکی…………………………. 77

الف- سرعت مبادلات و تأثیر ـن در قصد طرفین …………………………………………… 77

ب- نامعلوم یا مبهم بودن هویت طرفین ایجاب و قبول……………………………………… 78

ج- دخالت اشخاصی غیر از طرفین قرارداد در رابطه الکترونیکی…………………………. 78

د- بسته یا باز بودن سیستم فروش الکترونیکی………………………………………………… 79

ه- لزوم صراحت و شفافیت در ایجاب و قبول الکترونیکی…………………………………. 80

گفتار دوم : اشتباه در اعلام اراده به شیوه الکترونیکی ………………………………………. 80

الف- اشتباه مشمول قواعد عام…………………………………………………………………… 80

ب- اشتباه در محیط الکترونیکی………………………………………………………………… 83

گقتار سوم : چالش های قبول و اعلام آن در عقود الکترونیکی ………………………….. 85

الف- دریافت قبول متعدد از طریق نامه الکترونیکی…………………………………………. 85

ب- اعلام قبول از طریق نامه الکترونیکی و عدم وصول آن………………………………… 86

ج- اعلام قبول از طریق نامه الکترونیکی و تأخیر در وصول آن…………………………… 86

د- اعلام قبول از طریق نامه الکترونیکی و وصول ناقص یا خالی آن……………………… 86

ه- مفهوم نبودن قبول دریافت…………………………………………………………………….. 87

و- تحریف پیام در مسیر انتقال ………………………………………………………………….. 88

گفتار چهارم- راهکارهایی برای اشتباهات و چالش های موجود در قراردادهای الکترونیکی        89

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

الف- ظهور و توسعه فن آوری های جدید……………………………………………………… 89

ب- اشتباه در قراردادهای الکترونیکی…………………………………………………………. 91

ج- خطا در قراردادهای الکترونیکی……………………………………………………………. 91

فصل سوم: (بستر حمایتی از ایجاب و قبول الکترونیک در نظام حقوقی ایران و کنوانسون ها

مبحث اول: قوانین و موادی در حقوق ایران برای حمایت تجارت الکترونیک وجود دارد 94

گفتار اول : مشروعیت معاملات الکترونیکی ………………………………………………….. 94

الف- قاعده آزادی قراردادها…………………………………………………………………….. 94

ب- قاعده تراضی………………………………………………………………………………….. 95

ج- قاعده لزوم……………………………………………………………………………………… 96

د- قاعده صحت……………………………………………………………………………………. 96

گفتار دوم : شروط حاکم بر قرارداد های الکترونیکی………………………………………. 99

الف- ضوابط کلی حاکم بر شروط قراردادی……………………………………………….. 100

ب- طرق بیان شروط حاکم بر قراردادهای الکترونیکی…………………………………… 101

اول- امکان انجام ایجاب و قبول از طریق داده پیام…………………………………………. 102

دوم- اطلاعات لازم برای نمایش در وب سایت ها جهت انعقاد قرارداد………………….. 103

مبحث دوم : اهمیت ایجاب و قبول الکترونیکی از نظر نظام حاکم در مقایسه با روش های سنتی 104

گفتار اول : معیار ارسال و وصول ایجاب و قبول الکترونیکی……………………………… 104

مبحث سوم: بستر حمایتی در نظام حقوقی کنوانسیون های بین المللی ………………….. 105

گفتار اول : اعتبار ایجاب و قبول الکترونیکی………………………………………………… 105

گفتار دوم : دیدگاه قوانین مختلف در محور ایجاب و قبول الکترونیکی………………… 106

گفتار سوم: تشریفات انعقاد و عقود تشریفاتی الکترونیکی………………………………… 108

الف- تشریفات انعقاد الکترونیکی قرارداد……………………………………………………. 108

مبحث چهارم: ضمانت اجرای پذیرش و عدم تخلف و برگشت از ایجاب و قبول الکترونیکی 110

گفتار اول : تعیین قانون قابل اعمال در تجارت الکترونیکی (مرحله ی ثبوتی)…………. 110

مبحث پنجم: ترادف و تضاد ایجاب و قبول با قواعد و اصول فقه ای و بین المللی و نظام حقوقی 111

گفتار اول : نظرات فقها در مورد ایجاب و قبول سنتی و مقایسه آن در دنیای الکترونیک 111

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………. 117

فهرست منابع و مآخذ…………………………………………………………………………….. 119