282-4-1- نظریه مؤلفین رومی بر حاکمیت پدر ………………………………………………………………………..282

-4-2- نظریه پدرو فرزندی………………………………………………………………………………………………………………………30

2-4-3-نظریه تعاون اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………….

312-5- عناصر نفقه……………………………………………………………………………………………………………………………………34

2-5-1- موضوع نفقه…………………………………………………………………………………………………………………………………..342

-5-1-1- مسکن………………………………………………………………………………………………………………………………………………..3

52-5-1-2- البسه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..3

62-5-1-3- خوراک………………………………………………………………………………………………………………………………………………

372-5-1-4- اثاث منزل………………………………………………………………………………………………………………………………………….

382-5-1-5- نیازمندی ها……………………………………………………………………………………………………………………………………..

392-5-1-6- هزینه دارو ودرمان………………………………………………………………………………………………………………………….4

02-5-1-7- هزینه حمام ونظافت……………………………………………………………………………………………………………………….4

12-5-1-8-  هزینه تعلیم وتربیت…………………………………………………………………………………………………………………… 4

22-5-1-8-1- بررسی تطبیقی…………………………………………………………………………………………………………………………….4

42-5-2- میزان نفقه………………………………………………………………………………………………………………………………………..45

2-5-2-1- معیار تعیین میزان نفقه……………………………………………………………………………………………………………………45

2-5-2-2مقدار ونفقه ازنظر رویه قضای………………………………………………………………………………………………………462

-5-2-3- هزینه خانواده مستحق نفقه…………………………………………………………………………………………………………

47 2-5-2-4-بررسی تطبیقی………………………………………………………………………………………………………………………….492

-6- ویژگی نفقه……………………………………………………………………………………………………………………………………   50 2

-6-1- متقابل بودن ………………………………………………………………………………………………………………………………………5

02-6-2- قابل تملیک نبودن………………………………………………………………………………………………………………………….5

02-6-3- قابل مطالبه نبودن……………………………………………………………………………………………………………………………5

02-6-4- غیر قابل تهاتر بودن…………………………………………………………………………………………………………………… 52

2-6-5-نفقه آینده…………………………………………………………………………………………………………………………………………..53

2-6-6- تعدیل نفقه……………………………………………………………………………………………………………………………………. 54

فصل سوم :انواع خویشاوندان،شرایط منفق ومنفق علیه ،الزام به انفاقتعددو امتیازات ………………………………………………………………………………………………………………………………….56

3-1– خویشاوندان وانواع آن……………………………………………………………………………………………………………5

63-1-1- خویشان نسبی ………………………………………………………………………………………………………………………………56

3-1-2- خویشان سببی …………………………………………………………………………………………………………………………………

583-1-3- خویشان رضاعی ……………………………………………………………………………………………………………………………..58

3-1-2-خویشاوندان مستحق نفقه……………………………………………………………………………………………………………60

3-1-2-1 نفقه اولاد………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

13-1-2-1-1-بررسی تطبیقی………………………………………………………………………………………………….63

3-1-2-2- ابوین واجداد ………………………………………………………………………………………………………………………..64

3-1-2-2-1-بررسی تطبیقی……………………………………………………………………………………………………

653-1-2-3- فرزند طبیعی …………………………………………………………………………………………………………………………………….

63-1-2-4- فرزند لعن شده………………………………………………………………………………………………………………………………..6

73-1-2-5- فرزندخواندگی …………………………………………………………………………………………………………………………………

-1-2-6- تلقیح مصنوعی …………………………………………………………………………………………………………………………………

703-1-2-7- بررسی تطبیقی……………………………………………………………………………………………………………………………

713-2- شرایط منفق ومنفق علیه…………………………………………………………………………………………………..7

33-2-1- شرایط منفق………………………………………………………………………………………………………………………………………3

43-2-2- شرایط منفق علیه ……………………………………………………………………………………………………………………………

743 -2-3- بررسی تطبیقی……………………………………………………………………………………………………………………….763

– 3- اوصاف الزام به انفاق……………………………………………………………………………………………………………..79 3

-3-1- الزام با نظم عمومی………………………………………………………………………………………………………………………..793

-3-2- قابل تکثیر بودن الزام ………………………………………………………………………………………………………………….803

-3-3- قائم به شخص بودن …………………………………………………………………………………………………………………..81

3-3-4- نفقه خود شخص ملزم …………………………………………………………………………………………………………82

4– تعدد مستحق نفقه………………………………………………………………………………………………………………………..

823-4-1- تعدد منفق ……………………………………………………………………………………………………………………………………83

3-4-2-تعدد منفق علیه ……………………………………………………………………………………………………………………………….

833-4-3-بررسی تطبیقی……………………………………………………………………………………………………………………………853

-5 – امتیازات نفقه ………………………………………………………………………………………………………………………………..8

63-5-1- تقدم زوجه بر نفقه اقارب…………………………………………………………………………………………………………..8

73-5-2- تقدم زوجه بر سایر دیون شوهر…………………………………………………...……………………………………….

873-5-3- تبدیل شدن نفقه گذشته به دین ……………………………………………………………………………………………….

89فصل چهارم: اقامه دعوی، مرجع صالح رسیدگی، دادرسی اختصاری ضمانت اجرای کیفری ومدنی………………………………………………………………………………………………………9

14-1- اقامه دعوی مطالبه نفقه…………………………………………………………………………………………………………91

4-1-1- ترتیب اقامه دعوی مطالبه……………………………………………………………………………………………………………9

14-1-1-1- پدرو مادر و جد پدری …………………………………………………………………………………………………………………

914-1-1-2-اولاد کبیر بر علیه والدین…………………………………………………………………………………………………………………

914-1-1-3- اولاد صغیر………………………………………………………………………………………………………………………………….. 92

4-2– مرجع صالح برای رسیدگی………………………………………………………………………………………………….

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

9243- دادرسی اختصاری …………………………………………………………………………………………………………………….

94 4-3-1- تأمین خواسته نسبت به نفقه ……………………………………………………………………………………………….. 9

44-3-2- جریان دادرسی نفقه گذشته………………………………………………………………………………………………96

4- ضمانت اجرای مدنی………………………………………………………………………………………………………………..98

-4-1- کشف وصول نفقه……………………………………………………………………………………………………………………….10

24-5- ضمانت اجرای کیفری…………………………………………………………………………………………………………..1