پایان نامه تجزیه وتحلیل اطلاعات، از دیدگاه قرآن

مهم‌ترین ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش عبارتند از: فیش برداری از آثار مکتوب از قبیل کتاب، مقاله، استفاده از بانک‌های اطلاعاتی و نرم افزارها.
1-6-4.روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
تجزیه وتحلیل اطلاعات شامل گرد آوری اطلاعات، تنظیم فیش‌ها، تحلیل فیش‌هاست به اینصورت که با مطالعه قرآن کریم، برخی از آیاتی که به گونه‌ای بیانگر سنت ابتلا هستد استخراج شده است و پس از طبقه بندی موضوعی به تفاسیر و کتاب‌های مختلفی که به نحوی با موضوع در ارتباط بود مراجعه شده است.
1-7. مشکلات و محدودیت‌های تحقیق
محدودیت زمانی تنها محدویت آزار دهنده در طول مسیر تهیه این تحقیق بود و بقیه مشکلات با تلاش بیشتر قابل حل بود.
1-8. ساختار و سازمان دهی تحقیق
این نوشتار برخی از جنبه‌های ابتلا و تزکیه اخلاقی را در چهار فصل ارائه می‌کند:
فصل اول: به بیان کلیات پرداخته و در آن عناوین نه گانه طرح تحقیق مطرح شده است.
فصل دوم: به ارائه شناختی اجمالی درباره مفهوم لغوی و اصطلاحی ابتلاء، مفاهیم مترادف با آن پرداخته است و نیز به فلسفه و اهداف ابتلاء اشاره شده است. همچنین به بررسی مسئله شر در جهان هستی و شبهات مطرح شده در آن باب، پرداخته شده است و در ادامه به ابزار و وسایلی که خداوند با آن‌ها انسان‌ها را آزمایش می‌کند و فلسفه آزمایش‌های الهی را مورد بررسی قرار داده است.
فصل سوم: که تزکیه اخلاقی، شناخت و مبانی آن، نام دارد نیز به ارائه شناختی اجمالی درباره مفهوم لغوی و اصطلاحی تزکیه و مفاهیم مترادف با آن بررسی و نیز ابزار تزکیه و موانع تزکیه اخلاقی با توجه به آیات و روایات پرداخته شده است.
فصل چهارم: که رابطه ابتلاء و تزکیه اخلاقی نام دارد به بررسی تأثیر دوسویه ابتلاء و تزکیه اخلاقی پرداخته شده است که در آن به آثار تربیتی ابتلاء بر نفس انسان که تزکیه اخلاقی را به همراه دارد و شامل آثار فردی و اجتماعی می‌شود پرداخته شده است و در ادامه به بررسی رابطه تزکیه اخلاقی با ابتلاء که باعث پیروزی در آزمایشات الهی می‌گردد، می‌پردازد.
1-9. پیشینه‌ی موضوع تحقیق
قدیمی‌ترین مکتوبات در موضوعات قرآنی مربوط به سنن الهی است شیخ صدوق در کتاب «التوحید» در باب قضاء و قدر به طور مختصر به این موضوع پرداخته است. در ادیان گذشته نیز این موضوع مطرح بوده است ودرکتاب‌های مقدس تورات و انجیل مواردی را می‌توان یافت که در آن‌ها به مسئله‌ی امتحان وآزمایش تأکید شده است. در چند سال اخیر، برخی نویسندگان در خصوص این موضوع کتبی را تدوین نموده‌اند ازجمله کتاب «امتحان الهی در قرآن و حدیث» که توسط ابوالقاسم غلامی مایانی (1388ه.ش)گرد آوری شده این کتاب به صورت کلی به بحث سنّت ابتلاءپرداخته وجوانب مختلف این سنّت را مورد بررسی قرار نداده است. هم چنین درکتاب «سنّت‌های اجتماعی» احمد حامد مقدم (1387ه.ش) انواع سنّت‌های الهی مورد بررسی قرار گرفته است.
مجتبی بیگلری در کتاب «ابتلاء از دیدگاه قرآن وسنّت» که درسال (1380ه.ش) به چاپ رسیده است ابتلاء را به خوبی مورد بررسی قرارداده امّا در این کتاب به آثارابتلاء توجهی نشده است.ازجمله پایان نامه‌هایی که با موضوع ابتلاء کار شده است، پایان نامه‌ای به نام «ابتلاء وامتحان درقرآن» می‌باشد. امّا این پایان نامه نیز آثار ابتلاء را بیان نکرده است. پژوهش حاضر درصدد است به بیان تاثیر دوسویه ابتلاء وتزکیه اخلاقی بپردازد.

فصل دوّم:
ابتلاء، شناخت و مبانی آن
1) تعریف ابتلاء
2) ارکان ابتلاء
3) مبانی ابتلاء
4) شرایط و زمینه‌های فزونیابتلاء