پایان نامه دانشگاه شهید بهشتی، حقوق کیفری ایران

درخصوص جرم زایی ناشی از افزایش عناوین مجرمانه نیز باید بیان کرد که: قوانین موضوعه هر کشور باید با اخلاق و واقعیات حاکم بر جامعه و نیز با انتظارات عمومی آن، مطابقت و موافقت داشته باشد، اگر قانونی دارای چنین خصایصی نباشد مردم سعی می کنند از زیربار اجرای قوانین شانه خالی کنند و تهدید به اجرای مجازات نیز نمی تواند، مردم را به اجرای قانون پایبند کند.
اگر تابعان حقوق جزا ملاحظه کنند که ارتکاب بسیاری از رفتارها از جانب آنها چه در عرصه ی خصوصی و چه در عرصه ی عمومی، با وجود اینکه صدمه ای به دیگران، نظم عمومی وآسایش شهروندان نمی زند، با این حال در قلمرو قوانین کیفری جای گرفته اند، این تصور در آنان شکل خواهد گرفت که حقوق کیفری ابزاری بیش در دست حکومت برای تحمیل ارزشهای موردقبول خود نیست. بنابراین باید سعی بر آن نمود که جرائم کم اهمیت، خرد ودارای اهمیت اجتماعی ضعیف از سیاهه جرائم حذف شوند تا حقوق جزا صرفاً محدود ومنحصر به جرائم بسیار شدید وخطرناک گردد. طبیعی است که وقتی جرم انگارهای زیاد وعناوین مجرمانه در قوانین فزونی یابند، افراد بیشتری با ارتکاب جرم به عنوان مجرم وارد جریان کیفری می شوند. در واقع مشکل جرم انگاری های جدید، بی تناسب وبی رویه دراین است که خود این جرم انگاری ها موجب بروز کج روی های جدید می شوند وقانون گذار به منظور مقابله با این کج روی ها ناگزیر می گردد به آن وصف مجرمانه اطلاق نماید تا بتواند آن ها را سرکوب کند واین امر ادامه می یابد. بنابراین حقوق کیفری که به دنبال پیشگیری از بزهکاری است، می تواند خود موجب ایجاد مجرم و جرم شود از طریق ایجاد شرایط مجرمانه در پرتو فرآیند برچسب زنی و ایجاد شرایط مجرمانه در پرتو جرم انگاری برخی رفتارها. بنابراین استفاده از ساز و کار جرم‌زدایی برای کاهش عناوین مجرمانه امری ضروری به نظر می‌رسد.
فهرست منابع
الف) کتب :
1. آنسل، مارک، دفاع اجتماعی، ترجمه محمد آشوری و علی حسین نجفی ابرند آبادی،انتشارات دانشگاه تهران، 1375
2. آشوری،محمد، جایگزینهای زندان یا مجازاتهای بنیابین، نشر گرایش، تهران، 1382
3. آخوندی، محمود،آئین دادرسی کیفری،جلد چهارم، انتشارات اشراق قم ، 1379
4. اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، جلد اول و دوم، چاپ پنجم، نشر میزان، 1382
5. امامی، حسن، حقوق مدنی، جلد پنجم ، چاپ چهارم ، انتشارات اسلامیه،
6. بندر یکی، محمد، المنجد (فرهنگ لغت عربی به فارس)، جلد اول، چاپ دوم، انتشارات ایران، سال ‌1372 ، ص 12.
7. بولک، برنار، کیفر شناسی، مترجم علی حسین نجفی ابرند آبادی، چاپ چهارم، انتشارات مجد، تهران، سال 1384
8. بکاریا ، سزار، رساله جرائم و مجازات ها، ترجمه دکتر محمدعلی اردبیلی- انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، چاپ ششم، تهران ، 1380
9. پرادل، ژان، تاریخ اندیشه های کیفری، ترجمه دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی، چاپ اول، انتشارات سمت، 1381
10. پیکا، ژرژ ، جرم شناسی ، ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی ، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1370
11. حبیب زاده، محمد جعفر، محاربه در حقوق کیفری ایران، چاپ اول، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، 1379
12. دورانت، ویل، تاریخ تمدن، ترجمه احمد آرام، جلد اول و دوم، چ دوم شرکت افست، تهران، سال 1367
13. دلماس مارتی، می ری، نظامهای بزرگ سیاست جنایی، ترجمه دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی، جلد اول، چاپ اول، انتشارات میزان، سال 1381
14. راوندی، مرتضی، سیر قانون ودادگستری در ایران، نشر بابل، چاپ اول ، سال 1368
15. رایجیان اصلی، مهرداد، بزه دیده در فرآیند کیفری، چاپ اول، انتشارات خط سوم، سال 1381
16. رحمدل، منصور، حقوق کیفری مواد مخدر، چاپ اول، انتشارات روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، تهران، 1379
17. ستوده، هدایت اله، آسیب شناسی اجتماعی، انتشارات آوای نور، چاپ پنجم، 1378
18. صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، چاپ دوم، انتشارات گنج دانش، سال 1376،

                                                    .