پایان نامه درمورد انتخاب گزینه برتر، برنامه‌های توسعه

11-صیانت از حقوق مردم در استفاده از خدمات تخصصی مهندسان و صاحبان حرفه‌های مهندسی. ترویج اصول اخلاقی حرفه‌ای.(دولت)
12-جلب مشارکت مهندسان در وضع مقررات مهندسی (تبعیت از فرآیندهای اجماع‌سازی و شفافی. -ایجاد مرجعیت تخصصی حرفه‌ای ملی برای هر یک از رشته‌ها و گروه‌های مهندسی در کشور.(دولت)
13-توسعه مبادلات بین‌المللی خدمات و محصولات مهندسی به نفع اقتصاد ملی .(مجلس)
4-3-3: پدید آوری پروژه‌ها از مرحله پیدایش تا بهره برداری
4-3-3-1:پیدایش وتعریف وتصویب طرحها
وضعیت موضوع مورد بحث درنظام فنی واجرایی
1- مجموعه اقدامات لازم برای رسیدن به بهترین راه‌حل تبدیل تقاضا به طرحها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری و تعیین عنوان طرح یا پروژه‌ به منظور ایفای الزامات مقرر در سند ملی آمایش سرزمین و اسناد ملی توسعه بخشی، توسعه استانی و ویژه.
2-انجام مطالعات توجیه فنی، اقتصادی و اجتماعی طرحها یا پروژه‌ها، در چارچوب مرحله پیدایش طرحهـا و پروژه‌های سرمایه‌گذاری بخش مربوط و بر اساس روشهای معتبر، به منظور اطمینان از توجیه‌پذیری اقتصادی طرح یا پروژه‌، پایدار بودن طرح یا پروژه، رعایت طرحهای توسعه و عمران، ملاحظات زیست محیطی و ایمنی، تأمین منابع مالی و سایر جوانب مربوط و انتخاب گزینه برتر به نحوی‌که بیشترین فایده ملی را برای کشور داشته باشد.
3-رعایت مفاد مواد مربوط فصول مختلف برنامه‌های توسعه‌کشور، آمایش و طرحهای توسعه و عمران.
4-تدوین روشهای مناسب پدیدآوری به منظور بالابردن کیفیت، بهینه نمودن هزینه و زمان در اجرای طرحها و پروژه‌ها، با بهره‌گیری از روشهای پیشرفته جهانی و تطبیق آنها با شرایط داخلی.
5-انتخاب فناوری مناسب در پدیدآوری طرحهـا و پروژه‏هـای سرمایـه‏گذاری و زمینه‏سازی برای بومی‏کردن آنها.
5-انتخاب روش اجرای مناسب برای پدیدآوری طرحها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری با توجه به نوع، اندازه و پیچیدگی طرح یا پروژه.
6-تشویـق و بهره‌گیـری از مشارکتهـای مردمـی در پدیـدآوری طرحهــا و پروژه‌های سرمایه‌گذاری.
7-استقرار سامانه مدیریت کارآیی انرژی و زیست محیطی در پدیدآوری طرحها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری توسط دستگاه‌های اجرایی.
وضعیت موجود موضوع مورد بحث دراجرا
1- کمبوداطلاعات در پیدایش طرحها وعدم انجام مطالعات کافی در این مراحل.
در انجام هرکاری نخستین گام جمع آوری و استفاده از اطلاعات موجود در راستای مطالعه ی کار مورد نظر است .نبود اطلاعات کافی ، همواره زمینه ساز شروع یک مطالعه ضعیف خواهد بود و باعث شکل گیری بسیاری از تصمیم گیری ها بر مبنای تصورات غلط می شود و حاصل آن یک کار ضعیف است که باعث تحمیل هزینه های غیر ضروری بر طرح خواهد شد بر این اساس ، و بر مبنای مطالعات انجام شده هزینه های نسبی که در این حالت اتفاق می افتد می تواند تا حدود 25 درصد هزینه ی یک مؤلفه از کار را اضافه کند.
2-تأثیر تصمیم گیری های سیاسی (نمایندگان مجلس، مقامات استانی یا مقامات محلی) در تصویب طرح ها یا پروژه های جدید.انگیزه تعریف طرح در سالهای اخیر عمدتا مسایل سیاسی و دیدگاه بخشی حاکم بر مسئولان و نمایندگان مجلس بوده است که باعث عدم توازن بین اعتبارات عمرانی و حجم قراردادهای منعقده با پیمانکاران و مشاوران می شود.طرحهای عمرانی برنامه اول تا چهارم، بیشتر بازتاب خواسته ها و تقاضاهای مقامات محلی ، نمایندگان مجلس و مسئولان رده بالای نظام بود. در مورد اکثر طرحهای آغازین ،تفکر احساسی حاکم بوده است و هر سال هزاران طرح به دلیل مسایل سیاسی مطرح می شود. نمایندگان مجلس تأکید و پافشاری زیادی برتعریف و اجرای طرحها حتی بدون توجیه لازم دارند و در تعریف طرحها، عرضه بدون تقاضامطرح می شود..
3-ضعف در برقراری ارتباط منطقی بین اهداف کمی وکیفی برنامه های توسعه و برنامه سالیانه دستگاه های اجرایی.
4-عدم امکان برنامه ریزی دقیق برای اجرای طرحهای عمرانی و ایجاد اختلالات فراوان در هنگام اجرای برنامه.
5-نبود دیدگاه مسئله محور برای حل مهم ترین مشکلات و چالش های هر بخش و آرمان گرایی دربرنامه ریزی.
6-عدم تدوین برنامه ها و اسناد بخشی ، فرابخشی و استانی در برنامه های توسعه گذشته.
7- حاکم بودن تفکر بخشی وعدم وجود تفکر سیستمی.تفکر سیستمی وجود ندارد، به جای آنکه ملی فکرشود، تفکر بخشی حاکم است.ابتدا طرح تصویب و بعد اجرا می شود،سپس مورد مطالعه قرار می گیرد. پروژه هایی وجود دارند که اصلا تعریف نشده اما اجرا شده اند. متاسفانه علیرغم ممنوعیت های قانونی متعدد فشارهای « بخشی » و « منطقه ای » سبب افزایش تعداد طرح های عمرانی شده ودستگاهها سعی در در کوچک نمایی هزینه ها و بزرگ نمایی دستاوردها پروژهها داشته واز طرفی شتابزدگی در شروع عملیات اصطلاحاً زخمی کردن طرح وجود دارد.
8- بین اهداف برنامه های توسعه پنج ساله کشور وچشم انداز با طرحهای تملک دارائی سرمایه ای مغایرت وجود دارد.
9-عدم توجه به برنامه های عمرانی چند ساله کشور، عدم وضوح و در بسیاری موارد حتی عدم وجود طرح آمایش کشور و اتکا به شناخت های فردی یا حداکثر شم کارشناسی بجای رعایت استانداردهای توجیه طرح سبب ناکارامدی طرحها خواهد بود.
11-مشخص نبودن مراجع تصویب کننده پروژهها ووجود ابهامات زیاد درچگونگی تصویب.