پایان نامه درمورد برنامه ریزی منطقه ای، برنامه ریزی توسعه

12-مناسب نبودن محل اجرای بعضی از پروژه ها ، علیرغم توجیه داشتن انجام آنها در محل مناسب.
راهکارها
1- تسریع در تهیه طرح آمایش کشور برای داشتن الگوی متوازن و پایدار برای توسعه طرح ها.(دولت)
2-الزام به اولویت بندی طرح و پروژه ها و تخصیص اعتبارات سالیانه بر مبنای آن.(دولت)
3-خودداری از تصویب طرح های جدید بدون حصول اطمینان از نیاز واقعی و تأمین منابع.(دولت)
4- اولویت بندی طرح های و پروژه ها براساس شاخص های مناسب.(دولت)
5-تغییر روش های برنامه ریزی توسعه کشور از برنامه ریزی جامع به برنامه ریزی مسئله محور واز برنامه ریزی بخشی به برنامه ریزی منطقه ای ، ساماندهی طرح های موجود براساس اولویت اهداف.(دولت)
6-مجزا کردن اعتبارت موردنیاز انجام مطالعات و عملیات اجرایی طرح های عمرانی و رعایت سازوکار اصولی تصویب طرح ها.(دولت)
7-پرهیز از آغاز پروژه های عمرانی جدید(جز در مواردبسیار استثنایی و ضروری ). (دولت)
9-ساماندهی و اصلاح نظام فنی و اجرائی طرحهای عمرانی در کشور .(مجلس)
10-بررسی و ساماندهی نظام اولویت بندی پروژه های توجیه دار و تدوین نظام بودجه بندی آنها و سعی در کاهش زمان اجرای پروژه ها.(دولت)
11-دسترسی کلیه کارشناسان وپژوهشگران به گزارش های توجیهی،گزارش توجیه اقتصادی باید بر اساس استانداردهای شناخته شده و رایج در تدوینگزارش‌های امکان سنجی تهیه شده باشد.(دولت)
12-برخی پروژه ها باید حذف شود زیرا توجیهی برای ادامه آنها وجود ندارد. طرحهای نیمه تمام باید اولویت بندی شوند و این اولویت بندی باید بر این اساس باشد که آیامطالعات امکان سنجی و مرحله طراحی صورت گرفته است یا خیر. مجلس نیز بایدبپذیرد که این کار صحیح است و مسئولان ونمایندگان مجلس طرحهای مورد نظر خود راکنار بگذارند. (دولت ومجلس)
13-انتخاب طرحهای موجه از درون مطالعات جامع بخشی در ارتباط با نظام برنامه ریزی وهماهنگ با منابع مادی و غیر مادی و در انتخاب طرحها به انطباق آنهابا برنامه توجهشود.(دولت)
14-مشروط کردن عقد قرارداد و اجرای طرحها به تأمین منابع ، زمین ، جواز، ساختمان ، آب ، برق و مانند آنها.(مجلس)
4-3-3-2-:مطالعات
وضعیت موضوع مورد بحث درنظام فنی واجرایی
1-گردآوری اطلاعات و آمار، بررسی و تحلیل‌ نیازها، بررسیهای فنی و ارایه راه‌حلهای مختلف برای تأمین نیاز و تبدیل آن به طرح یا پروژه، تعیین گزینه‌های مطلوب طرح یا پروژه (در صورت موجه بودن)، تعیین گزینه برتر با توجه به سودآوری اقتصادی و ملاحظات اجتماعی، زیست محیطی و ایمنی است.
2-استفاده از بروندادهای مطالعات توجیهی، مطالعات پایه و مطالعات تفصیلی از جمله:
  ـ برنامه‌ زمانی اجرای طرح یا پروژه.
ـ برآورد مقادیر و هزینه‌ها.
   ـ تقویم اعتبار به تفکیک سالهای مختلف اجرای طرح یا پروژه.
    ـ جریان نقدینگی سالانهبه عنوان درونداد تنظیم و مبادله موافقتنامه طرحها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری و الحاقیه‌های بعدی آنها.
وضعیت موجود موضوع مورد بحث دراجرا
1-شروع عملیات اجرایی پروژه بدون رعایت فرایند تصمیم گیری منطقی و عدم انجام مطالعات تفصیلی.
2-طرحهای عمرانی بدون مطالعات توجیهی فنی اقتصادی و زیست محیطی شروعمی شوند. فقدان این مطالعات که قاعدتا باید ناظربر اجرا یا عدم اجرای طرح ، بررسی گزینه های مناسبتر و نهایتا تعیین مشخصات نسبتا دقیق طرح باشد موجب می شود که به کیفیت طرحهای عمرانی لطمه های فراوانی وارد شود. صرف زمان کافی برای مطالعات موسوم به فاز صفر و حصول اطمینان از مطالعات دقیق ، صرفه جویی در زمان ،هزینه و کیفیت انجام طرحها را به دنبال خواهدداشت.

                                                    .