پایان نامه درمورد برنامه سوم توسعه، ارزش در معرض خطر

11-اعطای وام های بلندمدت با بهره کم ، می تواند به مقدار قابل توجهی مشکلات پیمانکاران داخلی را کاهش دهد.(دولت)
12-دولت باید با تصویب قوانین لازم در زمینه خدمات بیمه ای ، بانکی و دسترسی به منابع مورد نیاز پیمانکاران ، بستر مناسبی را برای پوشش دادن به این ریسکها فراهم کند.(مجلس)
4-3-2-5:مدیریت کیفیت ومهندسی ارزش در پروژهها
وضعیت موضوع مورد بحث درنظام فنی واجرایی
1-استقرار و نهادینه ساختن نظام مدیریت کیفیت، در سازمانهای عوامل ذینفع.
2-استقرار و پیاده‌سازی نظام‌ مدیریت کیفیت در سطح عوامل ذینفع.
وضعیت موجود موضوع مورد بحث دراجرا
1-خلا مهندسی ارزش ، نبود روش های مهندسی و مدیریت ارزش سامان یافته در دوره اجرا. لازم به ذکراست آیین نامه مهندسی ارزش در سال های برنامه سوم توسعه تدوین شد و مقرر گشت که دستگاههایاجرایی تا پایان برنامه سوم حداقل یک طرح را «مهندسی ارزش» کنند، که برخی دستگاهها از جمله وزارت نفت این کار را انجام دادند. براساس لایحه برنامه چهارم قرار شدبحث اجرای «مهندسی ارزش» در تمام پروژه ها، طرح ها و دستگاه ها نهادینه شود که اینکار تا حد قابل قبولی در حال اجراست.
2- تاثیر منفی بازرسی های کلیشه ای و بیش از اندازه برکیفیت کار:
یکی از موضوعاتی که در مورد بازرسی باید مود توجه قرار داد حد بازرسیها است. تاکید بی‌رویه بر بازرسی و انجام بازرسیهای بیش از اندازه، منجر به ا یجاد جو عدم اعتماد، روابط متضاد و غیردوستانه بین پیمانکار، مهندس مشاور و کافرما می‌گردد . میزان بازرسی باید در سطحی باشد تا کیفیت تضمین شده ولی آنقدر زیاد نباشد که منجر به کاهش بهره‌وری کار گردد. هر دستگاه اجرایی (کارفرما) می‌تواند با بررسی سیستماتیک روشهای بازرسی انجام شده در پروژه‌های پیشین خود و در نظر گرفتن هزینه‌های بازرسی و زمانبندی اجرای هر پروژه خاص، حد متعادل بازرسی را برای هر پروژه تعیین کند.نکته جالب توجه آن است که در اکثر مراجع خارجی تاکید شده است که هر پروژه دارای و یژگی‌های منحصر به فرد خود بوده و نیازهای کیفیت متفاوتی دارد. به همین دلیل لازم است هر پروژه دارای “برنامه مدیریت کیفیت” مختص خود باشد.
3-در پروژه ها سازمان مدیریت کیفیت از پیمانکار خواسته نمی شود .
راهکارها
1-اصلاح نظام فنی و اجرایی واستفاده از روش های جدید تأمین و تضمین کیفیت اجرای طرح ها.(دولت)
2-مدیریت جامعریسک برای اطمینان بیشتر از اجرای صحیح و کامل طرح و کنترل نااطمینانی‌های طرح. شناسایی ریسک ها و مخاطرات اصلی مربوط به طرح، احتمال وقوع هر یک،برآورد میزان خسارات احتمالی ناشی از هریک از وقایع احتمالی با توجه به تحلیل‌هایکیفی و کمی (مانند ارزش در معرض خطر)، و روش‌های مهار ریسک‌ها و در نهایت هزینه‌هایپوشش ریسک تشریح و تبیین گردد.(دولت)
3-به مهندسی ارزش در مراحل مختلف طرح (انتخاب ، طراحی و ساخت ) بها داده شود وعوامل دست اندرکار طرح باید این کار را انجام دهند.(دولت)
4-پیمانکاران باید نظام مدیریت کیفیت داشته و موظف به استخدام کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه باشند.(ذینفعان)
5-توجه اساسی به تحولات فناوری حرفه وبهنگام سازی اطلاعاتی عوامل دست اندرکارطرحهای عمرانی.(ذینفعان)
6-اقدامات انگیزشی / ارزیابی کیفی پیمانکاران
اقدامات انگیزشی
اقدامات انگیزشی عبارت است از گنجاندن برخی مفاد انگیزشی در شرایط پیمان به نحوی که پیمانکار بابت عملکرد بالاتر از مبنای از پیش توافق شده، پاداش دریافت می‌کند و بابت عملکرد ضعیف‌تر از آن مبنا جریمه خواهد شد. تجربه و تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد که پاداش برای عملکرد بهتر مفیدتر از جریمه‌های ناشی از عملکرد ضعیف بوده است.(دولت)
7-استفاده ازروش های نوین انجام پروژه:
روش انجام پروژه ، که در واقع نحوه سازماندهی برای انجام حوزه‌های خدمت مختلف مورد نیاز هر پروژه شامل طراحی، تدارک، ساخت، راه‌اندازی، بهره‌برداری و نگهداری می‌باشند، می‌تواند تاثیر عمده‌ای در کیفیت فرایند ساخت و محصول نهایی کار داشته باشد. در روشهای نوینی که برای انجام پروژه‌ها در نظر گرفته می‌شود، کیفیت یکی از عوامل مهم محسوب می‌گردد.هر پروژه طرح و ساخت منحصر به فرد بوده و نیازمند برنامه‌ریزی و اجرای دقیق برای دستیابی به نتایج موفقیت‌آمیز می باشد.(دولت)
4-2-2-6:مشارکت عوامل ذینفع وتشکل ها در برنامه ریزی وسیاست گذاری
وضعیت موضوع مورد بحث درنظام فنی واجرایی
1-مشارکت دستگاههای اجرایی و تشکلهای صنفی و تخصصی در تهیه اسناد، با تقسیم و تعیین وظایف هریک از آنان.
2-ایجاد زمینه مشارکت تشکلهای قانونی غیردولتی صنفی ـ تخصصی بخشهای مختلف در سیاستگذاری و برنامه‌ریزی‌های مربوط.