پایان نامه درمورد برنامه های توسعه، روش تحلیل محتوا

ب-آسیب شناسی نظام فنی واجرائی وبررسی ضرورت بازنگری در آئین نامه ها.
ج-بررسی ضرورت ادغام نظام فنی واجرائی کشور ونظام مهندسی کنترل ساختمان.
د-ارزیابی اثربخشی اقدامات انجام شده در زمینه تحقق برنامه های توسعه اقتصادی واجتماعی وفرهنگی کشور.
ه- ارایه راهکارهای اصلاحی
باتوجه به نکات ذکر شده در بالا این تحقیق پنج هدف عمده را در زمینه اجرای هر چه بهتر نظام فنی واجرائی کشور دنبال می نماید. ابتدا ضمن بررسی قوانین وضع شده توسط مراجع ذیربط واخذ نظر خبرگان دانشگاهی واجرائی کشور نقاط قوت وضعف این نظام را شناسائی کرده وسپس در صورت نیاز با بررسی همه جانبه موضوع راهکارهای اصولی را جهت اصلاح نظام ارائه خواهد نمود.
1-5-سئوالات وفرضیات تحقیق
1-5-1-فرضیات
1-5-1-1-نظام فنی و اجرائی کشور ، یکی از زیربناهای رشد اقتصادی دانائی محور است .
1-5-1-2-مدیریت امور فنی کشور، نیاز به تشکیلات هدفمند ، یکپارچه ، سیستمی و فرآیند دارد.
1-5-2-سئوالات اصلی
1-5-2- 1-هدف گذاری پیش بینی شده در اصول والزامات نظام فنی واجرایی کشور تا چه اندازه محقق شده است؟
1-5-2-2-نظام فنی واجرایی کشور ازچه نقاط قوت و اتکا وچه نقاط ضعفی برخوردار بوده وبرای اصلاح نقاط ضعف چه راهکارهایی پیشنهاد می شود؟
1-5-3-سئوالات فرعی
1-5-3-1- نظر به اینکه در بیشتر موارد اهداف و ویژگی های نظام فنی اجرائی جدید بصورت کلی و ایده آل گرا مطرح شده اند آیاضوابط لازم برای تحقق این اهداف بطور کامل تهیه و تدوین واجرا شده اند؟
1-5-3-2-آیا با ادغام نظام فنی واجرایی کشور ونظام مهندسی وکنترل ساختمان که ناظر به پروژههای بخش دولتی وخصوصی هسنتد وبا وجود تسری نظام فنی واجرایی 1385که به کلیه طرحهایسرمایه گذاری می توان به نتایج بهتری دست پیدا کرد؟
1-6-روش تحقیق
روش تحقیق مجموعه ای از قواعد ،ابزار، وراههای معتبر نظام یافته برای بررسی واقعیت ها،کشف مجهولات ودستیابی به راه حل مشکلات است(عزتی،1376-20)روش تحقیق در علوم رفتاری رامی توان با توجه به سه ملاک : نوع داده،هدف تحقیق ونحوه گردآوری داده ها تقسیم بندی نمود. با توجه به اینکه متغیرهای مورد بررسی در این تحقیق کمیتپذیرنیستند لذا تحقیقحاضر از نظر نوع داده در دسته تحقیقات کیفی قرار داشته وهمچنین بر اساس هدف در دسته تحقیقات کاربردی قرار می گیرد . لازم به ذکر است این تحقیق از نظر نحوه گرد آوری داده ها در زمره تحقیقات کتابخانه ای ومیدانی قرار می گیرد.
در این تحقیق برای جمع آوری داده ها از روش توزیع پرسش نامه بسته در میان صاحب نظران متخصص در حوزه پروژ ههای عمرانی کشور استفاده شده و اطلاعات جمع آوری شده با نرم افزارهای آماری تحلیل گردیده وسپس با برخی از این افراد که تجربه بیشتری در زمینه مورد بحث را داشتند مصاحبه بعمل آمده واز آنهاخواسته شده است که دید گاههای خود را در قالب پاسخ به سئوالات مصاحبه ارائه نمایند ودر گام بعد این داده ها با استفاده از روش تحلیل محتوا وشناسایی نکات مهم وکلیدی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته ونتیجه اتخاذ چنین روشی دستیابی به دیدگاههای صاحبنظران در مورد موانع، مشکلات ومحدودیت های اجرای این نظام وارائه راهکارهای اصلاحی می باشد.
1-7-جامعه آماری
نمونه گیری یکی از مهمترین ارکان علم آمار است .یک نمونه باید طوری انتخاب شود که به اندازه کافی بزرگ ومتنوع بوده تا نتایج آن قابل اعتماد باشد. جامعه آماری عبارت است از مجموعه کامل اندازه های ممکن یا اطلاعات ثبت شده از یک صفت کیفی .این اصطلاح در آمار ،گردآورده ای از اعداداست که این اعداد عبارتنداز اندازه های مربوط به یک صفت مشخصه برای تمام واحدهائی که آماج تحقیق را تشکیل می دهند.زمانی که بخواهیم موضوعی خاص را در جامعه مورد بررسی قرار دهیم می توانیم به جای بررسی موضوع در بین تک تک اعضائ جامعه ،بدلیل در دسترس نبودن تمام اعضائ جامعه ، وقت گیر بودن،هزینه بر بودن و… موضوع را در تعداد محدودی از جامعه که با دقت ومطالعه لازم بصورت تصادفی انتخاب می شوند بررسی وبه کل جامعه تعمیم دهیم .در این تحقیق از بین خبرگان دانشگاهی واجرائی تعداد 29 نفر جهت پاسخ به سئولات پرسش نامه ومصاحبه انتخاب شده اند.
1-8-تعریف واژگان کلیدی
1-8-1-نظام فنی واجرائی :مجموعه اصول،فرایندهاواسناد مربوط به مدیریت وبهره برداری طرح ها وپروژ های سرمایه گذاری است.
1-8-2-مدیریت پروژه :کاربرد دانش،مهارت،ابزاروفنون در انجام فعالیت های پروژه به منظورتحقق نیازها وانتظارات عوامل ذینفع از پروژه یا افزایش سطح رضایت آنها می باشد.
1-8-3-نقاط قوت وضعف:
1-8-4-عوامل ذینفع: به اشخاص حقیقی وحقوقی گفته می شود که در عملکرد طرح های سرمایه گذاری منافعمشترک دارند.
1-8-5-آسیب شناسی:فرایندی که موجب شناسایی عوامل اصلی وفرعی عدم تحقق اهداف می گردد.

                                                    .