پایان نامه درمورد برنامه های توسعه، مراحل چرخه عمر

جدول2-1- سیر تغییرات نظام فنی واجرایی کشور………………………………………………23
جدول2-2-نقش نظام فنی واجرایی در تهیه برنامه های عمرانی کشور…………………….36
جدول4-3-1-1 اصول مبانی نظام فنی واجرایی کشور………………………..…………….79
جدول 4-3-1-2- تهیه نظام واحد………………………………………………………………….82
جدول 4-3-2-1- حداکثر استفاده از توان فنی ومهندسی……………………………………84
جدول 4-3- 2-2- آموزش عوامل………………………………………………………………….90
جدول4-3-2-3- احراز صلاحیت مجریان……………………………………………………….91
جدول4-3- 2-4- بیمه وتضامین صنفی…………………………………………………………..93
جدول4-3-2-5- مدیریت کیفیت ومهندسی ارزش……………………………………………96
جدول4-3- 2-6- مشارکت تشکل ها……………………………………………………………..98
جدول4–3-3-1- پیدایش……………………………………………………………………………..101
جدول4–3-3-2مطالعات ………………………………………………………………………………106
جدول4-3- 3-3- طراحی وتایید……………………………………………………………………..107
جدول4-3-3-4- تامین اعتباروبودجه………………………………………………………………..111
جدول4-3-3-5- ارجاع کار به عوامل………………………………………………………………115
جدول4-3-3-6- قراردادها…………………………………………………………………………….119
جدول4-3- 3-7- اجرای پروژه ها……………………………………………………………………122
جدول4-3-3-8- بهره برداری………………………………………………………………………….124
جدول4-3-3-9- پاسخگو بودن عوامل ذینفع………………………………………………………125
جدول4-3- 3-10-نظارت و ارزیابی………………………………………………………………..128
جدول4-3-3- تهیه اسناد وضوابط فنی………………………………………………………………132
فصل 1
کلیات تحقیق
1-1-مقدمه
نظام فنی واجرایی ، مجموعه اصول، روش ها، مقررات وضوابط فنی، حقوقی، مالی حاکم بر تهیه، اجرا،ارزشیابی وبهره برداری طرح های عمرانی کشور وچگونگی انتخاب وبه کارگیری عوامل دست اندرکار مربوط به آن وتعیین مشخصات عوامل یادشده ونحوه ارتباط بین آنهاست که به صورت آیین نامه،دستورالعمل یا راهنما در حد وسیعی منتشر ومورد استفاده قرار می گیرد. نظام فنی و اجرائی کشورمجموعه ای از سیستمهای همبسته با رویکرد ایجاد یکپارچگی در سیاست گذاری و طراحی فرآیندهای همسو برای تحقق اهداف برنامه های توسعه ای کشور بوده که همانا بهره برداری بهینه از منابع، ایجاد سیستم و ارائه ضوابط مورد نیاز هر یک از مراحل چرخه عمر طرحهای سرمایه گذاری با توجه به تنوع آنها می باشد .
از آنجا که احداث هر طرح عمرانی گام مهمی به سوی رفاه ، بهداشت و توسعه پایدار می باشد اگر خواهان سرزمینی آباد و مترقی هستیم ، باید احداث پروژه های عمرانی را مورد توجه ویژه قرار دهیم . برای نیل به این هدف ، قبل از هر چیز باید قوانین و مقررات پیشرفته را که متضمن پیدایش ساختار صحیح و اصولی این صنعت است ، وضع کنیم . ساختار کنونی نظام فنی – اجرائی کشور در زمینه ساخت طرحهای ملی ، ساختاری نامناسب است که نه تنها در جهت بهبود کارها نیست ، بلکه عامل بروز انواع نابسامانی ها نیز می باشد . عواملی همچون مدت ، قیمت و کیفیت که بیانگر توفیق یا عدم توفیق یک طرح هستند ، طرحهایسرمایه گذاری کشور رادر وضعیت اسفباری قرار داده و کشور را در ردیف عقب افتاده ترین ممالک دنیا قرار میدهند، ضمن اینکه درباره فقدان توجیه طرحهای عمرانی هم عده ای از کارشناسان معتقدند که اجرای طرحها و پروژ ه های استانی و ملی محتاج مطالعات و تحقیقات گسترده است ، به نحوی که پیش از آغاز عملیات اجرائی ، طرح یا پروژه از زوایای مختلفی مورد دقت نظر و بررسی قرار گیرد . اما متأسفانه به این موضوع کمتر توجه شده و در جریان تصمیم گیریها منافع شخصی بر مصالح ملی و مقتضیات علمی پیشی گرفته است . به همین دلیل ملاحظه می شود که برخی از دستگاههای اجرائی پس از هزینه کردن صدها میلیون ریال ، عملیات اجرائی تعدادی از طرحها را به دلیل عدم برخورداری از توجیه علمی ، فنی واقتصادی متوقفکرده اند .