پایان نامه درمورد برنامه پنجم توسعه، اعتبارات اسنادی

2-5-5-قانون برنامه پنجم توسعه
ماده 189- به منظور حسن اجرای برنامه و ارزیابی میزان پیشرفت کشور در چارچوب چشم انداز و سیاست های کلی برنامه، معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی گزارش نظارتی هر سال برنامه را حداکثر تا پایان آذرماه سال بعد تهیه و به دولت ارائه تا جهت اطلاع عموم منتشر نماید.
ماده 190 -دولت موظف است به منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح های عمرانی اقدام های زیر را به اجرا در آورد:
الف –نظام فنی واجرائی 1385 را با رویکرد نتیجه گرا وکنترل هر سه عامل هزینه و زمان وکیفیت در اجرای پروژه تا سال سوم برنامه اصلاح واز سال چهارم به مورد اجرا گذارد.
ب- روش های اجرائی شامل تامین منابع مالی،ساخت،بهره برداری وواگذاری-تامین منابع مالی،ساخت وبهره برداری-طرح وساخت کلید دردست-مشارکت بخش خصوصی وعمومی ویا ساخت،بهره برداری ومالکیت را با پیش بینی تضمین های کافی بکار گیرد.
ج-از سال دوم برنامه نظام مدیریت کیفیت ومهندسی ارزش رادر طرح های تملک دارائی وسرمایه ای بزرگ ومتوسط اجرا کند.
د-ساز وکارتامین منابع مالی طرح های تملک دارائی سرمایه ای بزرگ ومتوسط را ازطریق گشایش اعتبارات اسنادی ریالی وارزی نزد بانکهای داخلی وخارجی همراه با پیش بینی ابزارهای مالی تضمینی را به تدریج به گونه ای پیاده کند تا در پایان برنامه رابطه تامین منابع مالی و اجرای طرح های فوق با نوسانات بودجه سالانه قطع گردد.
ه-استانداردهای ملی حسابداری وحسابرسی طرحهای تملک دارائی سرمایه ای وقیمت تمام شده را که توسط وزارت امور اقتصادی ودارائی تهیه و توسط معاونت تایید و ابلاغ می گردد تا سال آخر برنامه در طرح های بزرگ و متوسط پیاده کند.
2-6–نقش نظام فنی و اجرایی در تهیه و اجرای برنامه های عمرانی کشور
نقش نظام فنی واجرایی براساس نظام مصوب سال1375 در فرآیند برنامه ریزی مشتمل بر موارد زیراست:
الف) مطالعات بنیادی ، تحقیقاتی ، پایه ، منطقه ای ( آمایش سرزمین ) و جامع بخشی.
ب) تعیین اهداف کلان و سیاست های کلی.
پ) تعیین اولویت ها و تخصیص منابع.
ت) تهیه طرح ها.
ث) اجرای طرح ها.
ج ) ارزشیابی.
نظام فنی و اجرایی ، با ارایه اصول ، روش ها ، معیارها ، مقررات و ضوابط فنی و اجرایی و نحوه انتخاب و به کارگیری عوامل دست اندرکار مربوط در آن ، درمرحل موضوع بندهای «ت»،«ث»و«ج» نقش مؤثر و اساسی داشته و در مرحله «الف» نیز برحسب مورد ، نقش لازم خود را ایفا می کند .
نمودار 1 – نقش نظام فنی و اجرایی در تهیه و اجرای برنامه های عمرانی کشور
مطالعات بنیادی، تحقیقاتی، پایه،
منطقه ای و جامع بخشی
مطالعات بنیادی، تحقیقاتی، پایه،
منطقه ای و جامع بخشی
تعیین اهداف کلان و سیاست های کلی
تعیین اهداف کلان و سیاست های کلی
نظام برنامه ریزی کشور
نظام برنامه ریزی کشور

                                                    .