پایان نامه درمورد خواجه نظام الملک، سیاست نامه

3-2-1-آلپ‌ارسلان………………………………………………………………………………………………………………67
3-2-2-ملک‌شاه…………………………………………………………………………………………………………………..67
3-3-سبک وشیوه‌ی نگارش کتاب………………………………………………………………………………………….69
3-4-القاب………………………………………………………………………………………………………………………….74
3-5-آثارنظام‌الملک………………………………………………………………………………………………………………74
3-6-خاندان نظام‌الملک………………………………………………………………………………………………………75
3-7-نقش نظام‌الملک درنظامیه…………………………………………………………………………………………….76
3-11-اقدامات برجسته‌ی خواجه‌نظام…………………………………………………………………………………..78
فصل چهارم:بررسی آرای تربیتی خواجه نظام الملک توسی
4-1-اندیشه‌های تربیتی اقتصادی خواجه نظام الملک باتوجه به کتاب سیاست نامه ……………………83
4-1-1-مداراباشهروندان ……………………………………………………………………………………………………83
4-1-2-توجه به امنیت……………………………………………………………………………………………………….83
4-1-3-نخبه‌سالاری…………………………………………………………………………………………………………..84
4-1-4-نظارت برکارگزاران………………………………………………………………………………………………..84
4-1-5-گردش مدیران……………………………………………………………………………………………………….85
4-1-6-توجه به رفاه عمومی………………………………………………………………………………………………86
4-1-7-توجّه به پژوهش …………………………………………………………………………………………………..86
4-1-8-اثرات تشویق وتنبیه دربرنامه‌های تربیتی……………………………………………………………………88
4-2-تربیت درجهت پیشگیری ازفساد…………………………………………………………………………………..91
4-3-نظام‌الملک وملک نظام‌یافته…………………………………………………………………………………………..95
4-3-1-خوراک………………………………………………………………………………………………………………….95
4-3-2-نامه‌هاوفرمان‌ها……………………………………………………………………………………………………….95
4-3-3-جانوران………………………………………………………………………………………………………………..96
4-3-4-داستانهاوحکایت‌های تاریخی…………………………………………………………………………………..96
4-4-تربیت درنظم وترتیب………………………………………………………………………………………………..98

                                                    .