پایان نامه درمورد دستورالعمل ها، پروژه عمرانی

1-8-6-مدیریتکیفیت: فعالیتهای هماهنگ شده برای هدایت و کنترل سازمان ،عوامل ذینفع از نظر کیفیت و معطوف به نتیجه.
1-8-7-پدیدآوری طرح یا پروژه: مراحل پیدایش، مطالعات توجیهی، طراحی پایه، طراحـی تفصیلی، اجرا، راه‏انـدازی و تحویل و شروع بهره‏برداری است.
1-8-8-بهره‏برداری:بهره‏برداری از نتیجه طرح یـا پروژه بر پایــه محـاسبـات و مفروضـات طراحـی دستورالعمل‏های مربوط و اطمینان از عملکرد آن بر طبق شرایط خواسته شده.
1-8-9-پایش: گردآوری اطلاعات عملکرد طرح یا پروژه در قالب برنامه طرح یا پروژه، سنجش عملکرد، ارایه گزارش و اطلاعات لازم.
1-8-10-ارزیابی: بررسی نظام یافته توانایی عوامل ذینفع، هدف طرح یا پروژه، نتیجه طرح یا پروژه، یک فرآیند و یا یک فعالیت در برآورده کردن الزامات مشخص شده.
1-8-11-ضابطه فنی ( ضوابط ): عبارت از مجموعه ای قوانین فنی است که در شرایط مشخصی از سطح فناوری ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی به منظور یکنواخت کردن اقداماتعمرانی در یک جامعه معین تعریف میشود. ضابطه فنی ارتباط مستقیم با سیاست علمی ، آموزشی و پژوهشی یک کشور دارد و در جوامع مختلف حدود آن متفاوت خواهد بود.
1-8-12-استاندارد: عبارت است از حداقل ویژگی علمی وکیفیت فنی که یک کالا یا سازه یا خدمت باید از آن برخوردار باشد . استاندارد یک شاخص تعریف شده معین است که عدول از آن ، یک کالا یا سازه یا خدمت را ( اعم از خدمات فنی ، پشتیبانی و حتی خدمت اجتماعی ) از مدار انتفاع خارج میکند .
1-8-13-معیارهای فنی :معیارهای فنی شاخصهای فنی لازم الرعایه در اجزای مختلف ، اقدام ها در فرایند طراحی و اجرای پروژ ه های عمرانی است . ارتباط تنگاتنگی بین مفهوم استاندارد و معیارهای فنی وجود دارد . به عبارت دیگر معیارهای فنی مانند استاندارد ، حداقل ویژگی علمی و کیفیت فنی است که در حین مطالعه ، طراحی ، اجرا و نظارت بر اجرا و بهره بردای یک پروژه عمرانی باید لحاظ شود .
1-8-14-آئین نامه : مجموعه ای از قواعد و مقررات قراردادی است که چگونگی اجرای یک فرایند عمرانی را در یک دوره زمانی معین( تا نقیض آن تدوین شود)مشخص می سازد. آئین نامه ، پیمانی است که در چارچوب قوانین جاری تدوین میشود و چگونگی رعایت ضوابط و معیارهای فنی و چگونگی قضاوت و عکس العمل نسبت به عدم رعایت آنها را مشخص میسازد .
1-8-15-دستورالعمل :دستورالعمل مجموعه راهنمای استفاده از استانداردها ، ضوابط و معیارهای فنی و آئین نامه هاست . دستورالعمل ممکن است اختیاری یا اجباری باشد .آئین نامه ماده 23 در خصوص انواع دستورالعمل و نحوه تصحیح و انتشار آنها مطالب روشنی را بیان کرده است و براساس آن سه نوع دستورالعمل پیش بینی شده که بطور خلاصه بشرح زیر است :
الف : دستورالعمل گروه اول که رعایت آن برای تمام عوامل دست اندر کار طرحهای عمرانی (دستگاه اجرائی،پیمانکار ، مهندسان مشاور و عوامل دیگر ) ضروری است .
ب : دستورالعمل گروه دوم دستورالعملهائی است که به طور کلی تهیه شده و برحسب مورد ، دستگاه اجرائی ، پیمانکاران و مهندسان مشاور و عوامل دیگر میتوانند تاحد قابل قبول به منظور تطبیق با شرایط کار خود در متن دستورالعمل تغییر و مورد استفاده قرار دهند.
ج: گروه سوم دستورالعمل هایی است که به عنوان راهنما و ارشاد دستگاه های اجرایی و موسسات مشاور و پیمانکاران و سایر عوامل تهیه می شود و رعایت مفاد آن در صورتی که دستگاه های اجرایی و موسسات مشاور و روش های بهتری داشته باشند اجباری نیست.
1-8-16-طرح :مجموعه ای از پروژ ه های عمرانی است که معطوف به اهداف کمی و کیفی معین اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی است و در چارچوب استراتژیک و سیاستهای برنامه توسعه به مرحله اجرا در می آید . پس طرح در راستای استراتژی برنامه توسعه تدوین میشود و دارای اهداف کمی و کیفی معین است .
1-8-19-پروژه :اقدام معین اجرائی است که در چارچوب طرح توسعه اجرا میشود و دارای ابعاد مشخص و حدود معین است .پروژه دارای هدف معین کمی و کیفی ، مکان مشخص و زمانبندی اجرائی است .
1-9-مراحل اجرای کار تحقیق
در این تحقیق به بررسی وضعیت نظام فنی واجرایی کشور پرداخته شده است. پس از انجام پاره ای بررسی ها و مصاحبه با خبرگان این حوزه ، دو پرسشنامه طراحی گردید و اطلاعات مورد نیاز از این خبرگان جمع آوری و در نهایت به تجزیه و تحلیل جزئیات پروژه مورد مطالعه پرداخته شد. شرح کامل نحوه گرد آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل های انجام شده در فصول سوم و چهارم ارائه شده اند.در ادامه به معرفی مختصر چار چوب این تحقیق و محتویات هر فصل پرداخته شده است.
فصل اول تحت عنوان مقدمه با طرح مساله تحقیق آغاز و با اهمیت مساله تحقیق ،اهداف، قلمرو ومحدویت های آن ادامه می یابد. فصل دوم به ادبیات و پیشینه تحقیق ،جایگاه قانونی نظام اختصاص دارد، در ادامه این فصل به ارائه وضعیت نظام فنی واجرایی در سایر کشورهامی پردازیم.در بخش های پایانی فصل دوم ذینفعان این نظام معرفی شده اند .در فصل سوم تحت عنوان روش تحقیق به بررسی کلیاتی در مورد مطالعه موردی تحقیق پرداخته و درادامه نحوه طراحی پرسشنامه ها تشریح شده اند.در نهایت روش تحلیل داده ها مورد بررسی قرار گرفته است.فصل چهارم با تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه ها آغاز و در ادامه با استفاده از روش های شرح داده شده در فصل سوم به پایان می رسدو نهایتا در فصل پنجم راهکارهای اصلاحی ارایه شده است. مراحل اجرای کار بصورت خلاصه بشرح ذیل است:
الف- مطالعه مقدماتی وعنوان تحقیق.
ب-مطالعات اکتشافی ومرور برادبیات موضوع.
ج-شناسایی وانتخاب مهمترین عوامل در حوزه تعریف مساله.
د-انتخاب مدل تحقیق.
ذ-طراحی سئوالات.
ر-استخراج مهمترین عوامل در حوزه نظام فنی واجرایی.
ز-جامعه آماری.
س-طراحی وتوزیع پرسش نامه.

                                                    .