پایان نامه درمورد سازمان بین المللی استاندارد، مقیاس های اندازه گیری

2-7-3-4- استاندارد (STANDARD) استاندارد در زبان انگلیسی از نظر علمی و فنی به دو معنی کاملاً متفاوت بکار میرود :
اول به معنای مقیاس های اندازه گیری که در فرانسه اتالون گفته میشود ، دوم به معنای کتابچه ها و نوشته های حاوی مقررات و اصولی برای تنظیم امور فنی ، صنعتی ، علمی و تجاری .
2-7-3-5 – تفسیر (COMMENTARY) : جزئیات و فرضیات استفاده شده در تدوین ضوابط یا اهداف مقررات و آئین نامه ها و همچنین نظرات کمیته تدوین کننده ضوابط در این مدارک مورد بحث قرار میگیرد بر تشریح ضوابط جدید یا بازنگری شده تأکید میشود . هدف از تفسیر ارائه زمینه تاریخی کاملی درباره چگونگی تدوین یا تهیه خلاصه جامعی از مطالعات و تحقیقات انجام شده در تدوین نیست ، ولی برخی علل و دلایل ضوابط ارائه شده ، در تفسیر درج میشود . معمولاً مراجع بسیار از اطلاعات تحقیقاتی مورد استناد در تدوین ، همچنین مدارک پایه و فرضیات تدوین در تفسیر داده میشود .
2-7-3-6– راهنما (MANUAL) : راهنماها برای کمک به طراحان و مهندسان در استفاده صحیح و مناسب از ضوابط و مدارک لازم الاجرا منتشر میشود . تأکید راهنما بر چگونگی استفاده از ضوابط (مقررات ، آئین نامه ، استاندارد و … ) است ، بنابراین ارائه تعبیر ضوابط ارائه شده و راهنمایی در کاربرد آنها در طرحهای عملی و همچنین تشریح نکات ظریف مربوط ، در این راهنماها دیده میشود لذا طبیعی است که این مدارک به مقدار زیادی حاوی مثالهای مختلف ، جداول یا نمودارها باشند. راهنماها تشریحی تر از مدارک تفسیری هستند . بخشی از راهنماها که در رده مدارک اقناعی قرار میگیرند ، راه حلهای مختلف نیل به ضوابط را به استفاده کننده ، ارائه می دهند.
2-7-3-7– مشخصات فنی (SPECIFICATIONS) : شرح جزئیاتی درباره اندازه ها ، ویژگیهای کمی یا کیفی و مهارت فنی که عمدتاً در زمینه اجرا تدوین میشود . مشخصات معمولاً حاوی مواردی است که در نقشه قابل نشان دادن نیست و برای بیان این موارد به پیمانکار توسط مشاور تهیه میگردد . مشخصات فنی را میتوان تکمیل کننده مقررات و آئین نامه ها دانست .
2-7-3-8-معیار (NORM) : از جهاتی با معانی کلمه استاندارد مشترک است اما جامعیت کلمه استاندارد را ندارد.در واقع معنای دوم کلمه استاندارد در زبان فرانسه (La norme) زبان آلمانی (NORM) به این نام خوانده میشود . این معنا عبارت است ازنوشته ای شامل مجموعه شرایطی که باید عملی شود .
2-7-3-9- قواعد (REGULATION) و نظامنامه (BY LAW) : این مدارک کم و بیش شبیه مقرات ساختمانی است و بعبارتی حاوی حداقل ضوابط لازم الاجرا است . از نظر شکل و محتوا تفاوتهائی با مقررات دارند .
2-7-3-10-نظام اداری : این مدارک به تنظیم روابط اداری و حقوقی دست اندرکاران طراحی و اجرای ساختمان ، مردم و دستگاههای ذیربط در امر ساختمان میپردازد . این ضوابط و مقررات ساختمان را در بر دارد ، از قبیل نظارت ، بازرسی ، اجازه بهره برداری ، پایان کار ، اخذ پروانه و مجوز ، گردش کار ، سازمان و وظایف اجرا کننده مقررات و غیره در شمول این عنوان است .
فهرست بازبینی : برگه هایی هستند که بطور خلاصه و عمدتاً با محتوای سئوال گونه ، چگونگی اجرای هر یک از مدارکلازم الاجرا و رعایت مواد عمده این مدارک را در بردارند از این مدارک در کنترل اجرای ضوابط استفاده میشود.در زمینه ضوابط ساختمانی دو نکته قابل توجه است :
1 – لازم الاجرا بودن : معمولاً مقررات ساختمانی در تمام کشورها لازم الاجرا میباشند . به عبارت دیگر حداقلها حتماً باید رعایت شود . کارفرما میتواند درخواست استفاده از روشها و مصالح با کیفیت بالاتر از آنچه در مقررات عنوان شده نماید . لکن کیفیتی پائین تر از ضوابط مندرج در مقررات ساختمانی قابل قبول نیست .استانداردها نیز عمدتاً لازم الاجرا هستند . شایان ذکر است که استانداردها ممکن است اختیاری (تشویقی ) باشند . سایر مدارک (از قبیل آئین نامه ها و مشخصات فنی ) اگر از مجرای قانونی خاصی لازم الاجرا نشده باشند ، چنانچه در مقررات ساختمانی به آنها ارجاع داده شود ، در بخش ارجاع شده لازم الاجرا میشوند .
2 – ارجاعات : معمولاً چون مقررات ساختمانی به اجمال تدوین میشود ، ارجاعات زیادی را داراست . استانداردها چون باید بصورت کاملاً تفضیلی نوشته شوند و هیچ نکته ناگفته و ابهامی در آنها باقی نباشد ، دارای کلیه مطالب مربوط در دامنه موضوع خود هستند ، بدین لحاظ گرچه ارجاع از مقررات ساختمانی به استاندارد همیشه وجود دارد اما ارجاع از استاندارد به مقررات ساختمانی مشاهده نمیشود . مقررات ساختمانی ممکن است به آئین نامه یا آئین نامه هایی نیز ارجاع نماید.این موضوع نیز گفتنی است که در کشورهای اروپایی میتوان چین سلسله مراتب را مشاهده کرد :
1 – قانون کنترل ساختمان.
2 – نظامنامه ساختمانی.
3 – قواعد ساختمانی.
4 – استاندارد.
5 – آئین نامه.
در حالی که این سلسله مراتب در آمریکا در دو سطح مشاهده میشود:
1 – مقررات ساختمان.
2 – مشخصات استاندارد.
2-7-3-11-استاندارد(STANDARD SPECIFICATIONS) که بسیار تفضیلی است و کلام آخر اینکه از سال 1984 کشورهای اروپایی به تبع تصمیم حذف مرزهای اقتصادی از سال 1992 و مرزهای جغرافیایی از سال 1993 ، کمیته های کاری خاصی را برای یکسان کردن ضوابط و مقررات خود در سطح اروپا تشکیل دادند که به این طریق مقررات متحدالشکل تشکیل اروپایی (EURO CODE) حیات خود را آغاز کرد و این نیز گامی دیگر در جهت یکسان کردن مقررات و استانداردها در سطح بین المللی است . در این زمینه سازمان بین المللی استانداردها (ISO) نیز سه دسته مدارک فنی را مشخص نموده است که در صورت اجرا توسط کشورهای مختلف به یکنواخت شدن شکل و محتوای مدارک فنی کمک خواهد کرد این سه دسته عبارتند از :
1 – قواعد (مقررات ) : سند لازم الاجرایی که حاوی قواعد حقوقی ، انتظامی و اداری است و توسط مرجع دارای اختیار قانونی تصویب و منتشر میشود.
2 – آئین نامه : مدارکی که قواعد قانونی را توضیح داده ، تشریح میکنند و حاوی توصیه هایی برای طراحی ، ساخت ، احداث ، نگهداری ، بهره برداری از وسایل ، تجهیزات ، تأسیسات ، سازه ها یا محصولات تولیدی میاشند.
3– استاندارد : مشخصات فنی یا سایر قواعدی که بر پایه اتفاق نظر عام توسط مرجع شناخته شده (رسمی ) برای کاربرد مکرر یا مستمر تصویب میشود .
2-8-نظام فنی واجرایی در انگلستان
2-8-1 – ساختار نظام فنی و اداری در کشور انگلیس ( تشخیص صلاحیت و ارجاع کار ) به گونه ای است که دولت نقش چندانی در تعیین صلاحیت و قابلیت فنی و اجرائی و نیز کنترل و ارزیابی شرکتهای مهندسی مشاور و پیمانکاری ندارد و این وظیفه برای رشته های مختلف صنعت ساختمان ، بیشتر بعهده سازمانها و نهادهائی است که از متن صنعت و بخش خصوصی بوجود آمده اند.
نمونه ای از این نهادها بشرح زیر هستند :

                                                    .