پایان نامه درمورد سرمایه گذاری ثابت، طرح های عمرانی

– مسئولیت و پاسخگویی
– توجه به فایده ملی
– استقرار نظام یکپارچه در ساخت و ساز
– هدف گذاری برای ارتقای کارآمدی و اثربخشی طرحها
– دیده بانی مبتنی بر نظام مدیریت کیفیت
کلیه پروژه های سرمایه گذاری
2-5-جایگاه قانونی نظام فنی و اجرائی کشور
2-5-1-ماده 22 و 23 قانون برنامه و بودجه
ماده 22- تشخیص صلاحیت و طبقه بندی مهندسین مشاور و پیمانکاران توسط سازمان براساس آیین نامه مصوب هیأت وزیران صورت خواهد گرفت . ارجاع کار به مهندسین مشاور و پیمانکاران و روش تعیین برنده مناقصه براساس آیین نامه مصوب هیأت وزیران توسط دستگاه اجرایی انجام می گیرد .
تبصره – ارجاع کار از طرف دستگاه اجرایی به مؤسسات علمی و یا تخصصی جهت اجرای طرح های مطالعاتی همچنین انعقاد قرارداد مربوط به تأیید سازمان خواهد بود .
ماده 23 – سازمان برای تعیین معیارها و استانداردها همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرح های عمرانی آیین نامه ای تهیه وپس از تصویب هیأت وزیران بر اساس آن دستورالعمل لازم به دستگاههای اجرایی ابلاغ می نماید و دستگاههای اجرایی موظف به رعایت آن می باشند.
در نخستین گام چنانچه مشاهده می گردد بر اساس نص صریح ماده 23 قانون برنامه و بودجه که قانون تأسیس سازمان برنامه و بودجه (وقت) نیز به شمار می رود ، سازمان مکلف به تهیه انواع معیارها ، استانداردها و ضوابط مورد نیاز در طرح های عمرانی شده است . همچنین طرح عمرانی نیز در ماده 1 بند 10 اینگونه تعریف شده است : منظور مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که براساس مطالعات توجیهی فنی و اقتصادی یا اجتماعی که توسط دستگاه اجرایی انجام می شود طی مدت معین و با اعتبار معین برای تحقق بخشیدن به هدف های برنامه عمرانی پنجساله به صورت سرمایه گذاری ثابت شامل هزینه های غیرثابت وابسته در دوره مطالعه و اجرا و یا مطالعات اجرا می گردد و تمام یا قسمتی از هزینه های اجرای آن از محل اعتبارات عمرانی تأمین می شود و به سه نوع انتفاعی و غیرانتفاعی و مطالعاتی تقسیم می گردد .
2-5-2-آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی مصوب 30 تیرماه 1352 هیأت وزیران
براساس تکالیف مقرر در ماده 23 قانون برنامه و بودجه در سال 1352 آیین نامه تهیه ضوابط پیش گفته تحت عنوان «آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی » از سوی سازمان تهیه و در تاریخ 30/4/1352به تصویب هیأت وزیران وقت رسید . . در زیر عناوین کل فصول و مفاد برخی ماده های که مرتبط با موضوع تهیه و ابلاغ ضوابط توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی می باشند آورده شده است ومتن کامل آن در پیوست آمده است .
فصل اول : تعاریف
ماده 1 – معیارها و استانداردها و همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرح های عمرانی موضوع ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور از نظر سهولت مراجعه به طور خلاصه و بدون آنکه محدودیتی ایجاد نماید استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی نامیده می شود .
ماده 2- اصطلاحات دیگری که در این آیین نامه به کار رفته طبق تعاریف مندرج در قانون برنامه و بودجه می باشد .
ماده 3- منظور از تعیین استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی ایجاد یک نظام فنی و اجرایی برای این طرح هاست به نحوی که هدف های زیر تأمین گردد:
الف) بالابردن کیفیت اجرایی طرح ها.
ب)دقیق تر و گویاتر نمودن اسناد و مدارک و مشخصات و نقشه های اجرایی.
پ ) کاهش هزینه های اجرایی.
ت ) جلوگیری از صرف هزینه های زاید.
ث ) استفاده بهتر و مؤثرتر از نیروی انسانی موجود.
ج ) سریع تر کردن گردش انجام مطالعات و تهیه نقشه ها و مشخصات.
چ ) احتراز از تهیه مکرر نقشه ها و مشخصات و جزئیاتی که ممکن است به صورت تیپ قابل تهیه باشد.
ح ) یکنواخت نمودن رویه های اجرایی.

                                                    .