پایان نامه درمورد طرح های عمرانی، دستگاه اجرایی

3-عدم اطلاع دستگاه اجرایی از حجم عملیات پروژه که هزینه اجرای آن هاکمتر و مدت اجرای آن هم پایین برآورد شده است.
3-مطالعات تفصیلی ، بعد از گذشت چند سال از آغاز عملیات اجرایی ، تصویب نشده است.
4- اهداف طرح مشخص نبوده وبعضا اهداف طرح برای مجریان شناخته شده نیست.عدم اطلاع و شناخت کامل و کافی از اهداف مورد انتظار یک طرح نیز باعث بروز هزینه های غیر ضروری در مطالعه و اجرای یک طرح شود ما باید بدانیم که طرح ما چه اهدافی را دنبال می کند؟ از ساخت و اجرای آن چه انتظاراتی داریم نیاز ما به طرح مورد نظر برای چیست؟ آیا اجرای طرح با هزینه های هنگفت ، نمی تواند خواسته های ما را برآورده سازد؟در هر شرایطی ، باید با توجه به اهداف مورد نظر سئوال های مورد انتظار را پاسخ داد واز مطالعات واجرای قسمت های از طرح که توجیه ندارد جلوگیری به عمل آید.
5-مطالعات ضعیف :
برای مطالعه ی یک پروژه همواره یک تیم کامل مهندسی مورد نیاز خواهد بود چرا که ضعف هر کدام از اعضاء مطالعه و طراحی پروژه با نقص مواجه خواهد شد و کار نهایی تیم مطالعاتی را کم ارزش خواهد کرد در این شرایط مطالعات ضعیف از مهم ترین عوامل تحمیل کننده ی هزینه های غیر ضروری ، ضعیف جلوه دادن تیم مذکور و درنتیجه عدم ارجاع کارهای دیگر به این تیم است . « ضعف هر کدام از افراد، باعث ضعف کل مطالعات» ، خواهد شد و همواره مطالعات ضعیف ما رااز اهداف و ماهیت واقعی پروژه دور می کند.
6-شروع عملیات اجرایی پروژه بدون رعایت فرایند تصمیم گیری منطقی و عدم انجام مطالعات تفصیلی.
7-عدم صرف زمان کافی برای مطالعات موسوم به فاز صفر و حصول اطمینان از مطالعات دقیق که صرفه جویی در زمان ،هزینه و کیفیت انجام طرحها به دنبال خواهدداشت.
8-مطالعات امکان سنجی جنبه فرمایشی دارد. مسئولان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مطالعات امکان سنجی را به دلیل عدم آشنایی کامل با کار جدی نمی گیرند.
9-معاونت فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تأکید زیادی بر توجیه فنی و اقتصادی طرحها ندارد.
10-ضعف مطالعات در فرآیند امکان سنجی طرح.
11-درج عناوین طرح های عمرانی باماهیت مطالعه و اجرا به صورت همزمان.
12-عدم شفافیت تعاریف طرح و پروژه موجب عدم برآورد صحیح و قابل قبول هزینه های اجرایی طرح ها بدون رعایت محدودیت منابع میشود.
13-عدم اولویت بندی طرح های ذیل هر برنامه و یا بین پروژه های هر طرح.
14-ضعف در انجام مطالعات مراحل 1 و 2 مهندسین مشاور طرحها و در نتیجه ناقص بودن مطالعات و دقیق نبودن جزئیات کار ، برآورد غیر اصولی و غیر واقعی هزینه ساخت.
15.توجیه طرح به صورت مستقیم یا غیر مستقیم توسط دستگاهی که در آینده مجری همان طرح خواهد بود صورت گرفته که این موضوع با اصول اولیه مدیریت مغایر است ضمن اینکه گزارش های توجیهی پروژه ها به صورت مکتوم و سربسته هستند و نقایص و خطاهای آنها در معرض نقد و بررسی کارشناسان مختلف قرار نمی گیرد در واقع سازوکار پیشگیری و کاهش خطا وجود ندارد. در تعداد کثیری از طرح ها توجیه طرح پس از آغاز اجرای طرح انجام می شود و مطالعات توجیهی از گامی ضروری به موضوع زینتی تقلیل می یابد.
18-نبود مطالعات و توجیه اقتصادی و فنی کافی در تعداد زیادی از پروژه های انجام شده قبلی و یا در دست انجام فعلی.
راهکارها
1-گزارش توجیه اقتصادی باید بر اساس استانداردهای شناخته شده و رایج در تدوینگزارش‌های امکان سنجی تهیه شده باشد.
2-تهیه کننده طرحتوجیهی معرفی شود.
3-توجیه فنی اقتصادی و مطالعات زیست محیطی حتما در مورد طرحها انجام شود واعتبار آن نیز فراهم شده باشد.
4-استفاده از نهادهای ذیصلاح داخلی و حتی مشاوران خارجی برای مطالعات بنیادی
4-3-3-3-طراحی وتایید
وضعیت موضوع مورد بحث درنظام فنی واجرایی
1-مرحله طراحی پایه:
  بخشی از فرآیند طراحی است که بر مبنای سیمای کلی طرح یا پروژه (مشخص شده در مرحله مطالعات توجیهی) و با بررسی کامل و میدانی و انتخاب دانش فنی مناسب در صورت نیاز و انجام محاسبات مهندسی، مشخصات اجزای اصلی طرح یا پروژه‌ تعیین می‌شود.
2-  مرحله طراحی تفصیلی:

                                                    .