3-5-حجم نمونه
در تحقیقات علمی اینکه اندازه نمونه چقدر باشد بسیارحائز اهمیت است چرا که اندازه نمونه کوچکتر ویا بزرگتر سبب اتلاف منابع شده ویا محقق را به نتایج فاقد استفاده عملی می کشاند در پاسخ به سئوالات مصاحبه با29 نفر از خبرگان اجرائی در کشور مصاحبه انجام پذیرفته وسئوالات پرسش نامه هم بین 29نفر از متخصصین شاغل در عرصه نظام اجرائی کشور توزیع شده است.
3-6-روش ها وابزار جمع آوری اطلاعات
در هر تحقیقی گرد آوری اطلاعات واقعی با توجه به منظوری که از آن تحقیق مد نظر می باشد دارای اهمیت اساسی است ،جمع آوری اطلاعات در برگیرنده فعالیت های متنوعی است وحاصل آنها گرد آوری داده هائی است که اندازه های عددی ازمشخصه ها ویا شرحی از صفات کیفی افرادویا عناصر مورد بررسی را نشان می دهد به هرحال داده های جمع آوری شده مبنای آزمون فرضیه های تحقیق است واصولاعمده ترین هدف جمع آوری اطلاعات نیز همین مطلب است انواع ابزارهای جمع آوری اطلاعات شامل مشاهده ،پرسش نامه ومصاحبه می باشد
پرسش نامه مجموعه سئوالاتی است که حول متغیر های یک مسئله تحقیق تنظیم شده وبه شکل حضوری بصورت بسته ویا باز ارائه می شوددر این تحقیق از پرسش نامه بسته با چهار سری سئوال از اصول نظام فنی واجرایی کشور والزامات موجود درسامانه های نظام فنی واجرایی کشور شاملمدیریت،پدید آوری وتهیه اسناد استفاده شده وعلاوه بر آن با همان تعداد 29نفر از متخصصین نظام فنی واجرائی مصاحبه ای در خصوص سئوالات مطروحه بر گزار شده وعلاوه بر آن از اطلاعات ثانویه یا مطالعات کتابخانه ای به منظور جمع آوری اطلاعات پیرامون مسائل تحقیق استفاده شده است.
3-7-طراحی پرسش نامه
در طراحی پرسش نامه این تحقیق با توجه به اینکه هدف اصلی تحقیق ارزیابی نقاط قوت وضعف نظام فنی واجرایی کشور می باشد واصول والزامات نظام فنی واجرایی هم به صراحت در بخش های مختلف مشخص شده اند با هماهنگی بعمل آمده توسط استاد راهنمای محترم با متخصصین موضوع همفکری شده ومقرر گردید که سنجش خود اصول والزامات ذکر شده در نظام می تواند مبنایی برای مشخص کردن میزان تحقق اهداف نظام فنی واجرایی باشد وبدین منظور میزان تحقق این اصول والزامات به عنوان سئوالات تحقیق در طیف پنج گزینه ای لیکرت که یکی از رایج ترین مقیاس های اندازه گیری به شمار می رود به مصاحبه شوندگان ارایه گردیده است.
3-8-روایی
مفهوم اعتبار به این پرسش پاسخ می دهد که ابزار اندازه گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر ما را می سنجد. بدون آگاهی از اعتبار ابزار اندازه گیری نمی توان به دقت داده های حاصل از آن اطمینان داشت.برای تعیین اعتبار پرسش نامه روش های متعددی وجود دارد که یکی از این روش ها اعتبار محتوا می باشد.اعتبار محتوا نوعی اعتبار است که برای بررسی اجزای تشکیل دهنده یک ابزار اندازه گیری به کار برده می شوند.اعتبار محتوای یک ابزار اندازه گیری به سئوالات تشکیل دهنده آن بستگی دارد. اگرسئوال های پرسش نامه معرف ویژگی ها ومهارت های ویژه ای باشد که محقق قصد اندازه گیری آن را داشته باشد،آزمون دارای اعتبار محتوا است.برای اطمینان از اعتبار محتوا باید در موقع ساختن ابزار چنان عمل کرد که سئوال های تشکیل دهنده ابزار اندازه گیری معرف قسمت های محتوای انتخاب شده باشند.بنابراین اعتبار محتوا،ویژگی ساختاری ابزار اندازه گیری است که همزمان با تدوین آزمون در آن تنیده می شود. اعتبار محتوای یک آزمون معمولا توسط افرادی متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین می شود. در این مرحله با انجام مصاحبه های مختلف وکسب نظر پنج نفر از افراد یاد شده،اصلاحات لازم بعمل آمده وبدین ترتیب اطمینان حاصل گردید که پرسش نامه همان خصیصه مورد نظر محقق را می سنجد.
3-9-پایایی
قابلیت اعتماد یا پایایی یکی از ویژگی های فنی ابزار اندازه گیری است. مفهوم یاد شده با این امر سروکار دارد که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد.در این تحقیق به منظور تعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری که خصیصه های مختلف را اندازه گیری می کند به کار می رودبا توجه به محاسبات انجام شده پایایی پرسش نامه (اصول و مبانی نظام فنی و اجرایی) بااستفاده از آلفای کرونباخ برابر با (93) درصد می‌باشد.با توجه به محاسبات انجام شده پایایی پرسش نامه (مدیریت) با استفاده از آلفای کرونباخ برابر با (92) درصد می‌باشد.با توجه به محاسبات انجام شده پایایی پرسش نامه (پدید آوری پروژه‌ها از مرحله پیدایش تا بهره برداری) با استفاده از آلفای کرونباخ برابر با (91) درصد می‌باشد.با توجه به محاسبات انجام شده پایایی پرسش نامه (اسناد و ضوابط پدید آوری طرح‌های سرمایه گذاری) با استفاده از آلفای کرونباخ برابر با (85) درصد می‌باشد.
3-10-روش تجزیه وتحلیل اطلاعات
دراین تحقیق ابتدا پرسش نامه های تکمیل شده بازبینی وکنترل شده واشکالات موجود در آنها شناسائی شده وپرشس نامه های مخدوش وغیر قابل استفاده کنار گذاشته شده سپس سئوالات کدگذاری شده وداده ها به رایانه وارد می شود به جهت بالا بردن دقت در ورود داده های پرسش نامه به محض ورود هر داده پرسش نامه مربوط به آن داده شماره گذاری شده که این شماره داده شده متناظر با شماره سطرهای نرم افزار بوده وبا استفاده از نرم افزار spssتجزیه وتحلیل آماری انجام می گیرد.
در رابطه با سئوالات مصاحبه هم از روش تحلیل محتوا استفاده می شود،کدگذاری فرایندی است که به موجب آن اطلاعات خام به طور منظمی تغییر شکل یافته و به واحدهائی برای توصیف دقیق ویژگی های محتوا تبدیل می شوند(هولستی،1380،147)ودر این تحقیق با توجه به شکل سئوالات از پاسخ دهندگان خواسته شده است که به پرسش ها بصورت موردی با ذکر نکات کلیدی پاسخ داده وبراین اساس نکاتی که بررسی آنها حائز اهمیت است از درون پرسش نامه ها احصا می گردند(دانائی،1382) لازم بذکر است مسئله اساسی در هر تحلیل محتوایی مربوط به تعیین وتعریف مفاهیم کلان است وفرایند مقایسه پاسخ ها با یکدیگر برای یافتن محور مشترک که منجر به شکل گیری مفاهیم از آن ها می گرددسپس از کنار هم قراردادن مفاهیمی که در بطن خود دارای مفاهیم مشترکی می باشندمفاهیم کلان بدست می آید که این مفاهیم کلان مبنای تحلیل سئوالات وتعیین دیدگاه خبرگان درآسیب شناسی حوزه نظام فنی واجرائی کشور خواهد بود.
فصل 4
نتایج و تفسیر آنها
4-1-مقدمه
تحقق اهداف نظام فنی واجرایی کشوربا استقرار سامانه های آن شکل می گیرد نظام فنی واجرایی مصوب 1385 دارای سه سامانه مدیریت ،پدیدآوری طرح ها وپروژه های سرمایه گذاری و تهیه اسناد مدیریت،پدیدآوری وبهره برداری طرح ها وپروژه های سرمایه گذاری می باشد که هر کدام از این سامانه هادارای الزاماتی هستند که این الزامات درسامانه مدیریت23عدد ،در سامانه پدیدآوری18عدد، ودر سامانه تهیه اسناد 11عددمی باشد ضمن اینکه در بخش اصول نظام فنی واجرایی کشور هم 24اصل تعریف شده است که میزان تحقق هریک از این اصول والزامات در پرسش نامه ای براساس طیف لیکرت از خیلی کم تا خیلی زیاد مورد سئوال قرار گرفته وتجزیه وتحلیل شده اند.
4-2-تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده از پرسشنامه و مصاحبه ها
در این فصل از پایان نامه به تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از پرسشنامه و مصاحبه های انجام شده در رابطه با نظام فنی واجرایی کشورمی پردازیم. در ابتدا نتایج بدست آمده از سوالات پرسش نامه بصورت مجزا درهر یک از سئوالات اصول نظام فنی واجرایی والزامات سامانه های مدیریت،پدید آوری وتهیه اسناد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند در این حالت هر کدام ازاصول والزامات نظام فنی واجرایی بصورت یک متغیر در نظر گرفته شده ووضعیت آن متغیر براساس پرسش نامه های تکمیل شده توصیف شده وسپس نمودار مربوطه هم ترسیم شده است. سپس در حالت کلی بادر نظرگرفتن هریک از سامانه های مدیریت،پدید آوری وتهیه اسنادبصورت یک متغییر کلی وضعیت هر سامانه مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته ونمودار مربوط به آن نیز ترسیم شده است.ودر نهایت مجموعه اصول وسامانه ها هم بصورت یک جا بررسی شده وسپس میزان تحقق هر سامانه با دیگری مقایسه شده اند.
از سوی دیگر جهت بررسی پاسخ های سئوالات قسمت مصاحبه جدولی ترسیم شده که دربخش اول جدول وضعیت موضوع مورد بحث درنظام فنی واجرایی ذکر شده وکلیه مستندات مربوط به هر موضوع هم در ستونی آورده شده است سپس وضعیت موضوعات مورد بررسی در نظام فنی واجرایی در عمل واجرا براساس تحلیل نظرات خبرگان درج شده است ودر نهایت در قسمت سوم جدول نیز راهکارهایی جهت اصلاح مشکلات استخراج شده از پاسخ ها ارایه گردیده ومرجع تصمیم گیری برای تحقق راهکارها هم در همین جدول ذکر شده است.
4-2-1: سامانه اصول و مبانی نظام فنی و اجرایی
نحوه ساخت این متغیر از 24 سوال 5 گزینه‌ای تشکیل شده است. میانگین مشاهده شده برابر با (34/2)، میانه (2)، مد برابر با (2)، بیشترین (3)،کم‌ترین (1) و انحراف معیار (58/0) مشاهده شده است. با توجه به نمودار جعبه‌ای اصول و مبانی نظام فنی و اجرایی محاسبه شده نیمی از آزمودنی‌ها در سطوح پایین قرار گرفته است.
جدول 4-2-1 : توصیف اصول و مبانی نظام فنی و اجرایی در میان آزمودنی‌ها
تعداد
انحراف معیار