پایان نامه درمورد قانون برنامه چهارم توسعه، سیستم مدیریت یکپارچه

2-2-1- نظام فنی و اجرایی طرح های عمرانی کشور ( سال 1367)
نظام فنی واجرایی که در سال 67 ابلاغ گردید . اولین نظام فنی واجرایی طرح های عمرانی در کشوراست . نظام مذکور صرفاً ناظر به ضوابط مربوط به طرح های عمرانی کشورمی باشد . این نظام مشتمل بر پنج فصل معیارها و ضوابط فنی، مدیریت اجرایی ،مطالعه و طراحی ، ساخت، ارزشیابیمی باشد. ابن نظام با رویکردی مأموریت گرا و با کارکردهایی چون تصمیم گیری های سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی ، تعیین اولویت ها ، روش اجرا و کنترل و ارزشیابی دارای جهت تهیه اسناد در چارچوب طرح های عمرانی کشور تبیین و تصویب گردیده بود .
2-2-2- نظام فنی و اجرایی طرح های عمرانی کشور(1375)
همان طوری که در مقدمه ذکر گردید با شروع برنامه دوم ، نیاز به بررسی و تجدید نظر در اولین نظام فنی و اجرایی طرح های عمرانی ضروری بود لذا نظام فنی و اجرایی سال 1367 مورد بررسی و تجدید نظر قرار گرفته و در سال 1375 ، دومین نظام فنی اجرایی طرح های عمرانی به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای اقدامات بعدی ابلاغ گردید . در تدوین دومین نظام سعی شده است تا نظام در سه مرحله ، مطالعات تحقیقاتی و بنیادی ، تهیه طرح و اجرای طرح حضور داشته باشد.
مهمترین خصوصیات فنی و اجرایی طرح های عمرانی کشور (1375)
2-2-2-1- بر تدارک ضوابط حقوقی و نیز نهادهای ذیصلاح مورد نیاز برای مطالعات بنیادی و تحقیقاتی تأکید دارد.
2-2-2-2- به موجب اصول نظام از این پس طراحی تفضیلی در مرحله اجرای طرح جای داشته و بر انجام کار طراحی و ساخت به طور توأم توصیه شده است.
2-2-2-3-نظام جدید به شروع و انجام عملیات اجرایی صرفاً در مورد طرح هایی که توجیه فنی و اقتصادی لازم را دارند تأکید دارد لذا ملاحظه می شود که واگذاری طراحی تفصیلی و اجرایی ( فاز 2) و یا خدمات اجرایی طراح به نهادهایی که خدمات تهیه همان طرح ( مطالعات شناسایی و توجیه فنی اقتصادی و طراحی اولیه ، فازهای صفر و یک ) را انجام می دهند مورد نظر نیست .
2-2-2-4- در این نظام از این پس برای بررسی و تصویب طرح ها و یا کنترل فنی آنها درحین طراحی ، سازوکار جدید تحت عنوان کمیته ها یا هیأتهای تخصصی فنی که طی عقد قرارداد به کمک دستگاه اجرایی خواهند شتافت پیش بینی شده است که باید ضوابط قرارداد و حق الزحمه آنها هر چه زودتر تدوین شود .
هرچند طبق بند 3 کلیات دومین نظام فنی واجرایی طرح های عمرانی ضرورت تسری شمول عام نظام
فنی اجرایی و تهیه لایحه مورد نیاز برای تسری شمول توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی ذکر شده است ولی دومین نظام فنی و اجرایی طرحهای عمرانی نیز صرفاً ناظر به ضوابط مربوط به طرح های عمرانی کشور می باشد.
2-2-3- نظام فنی و اجرایی کشور (1385)
هیأت وزیران در جلسه مورخ 20/1/1385 بنا به پیشنهاد شماره 72293/101 مورخ 26/4/1384 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور و به استناد ماده (31) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایرن – مصوب 1383 – و اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سومین نظام فنی اجرایی کشور را تصویب نمود .
برای این نظام ویژگی های زیر مد نظر قرار گرفته است:
2-3-1- اثربخشی در محدوده ای فراتر از طول زمان یک برنامه توسعه.
2-3-2- ارایه افق و تصویر مورد انتظار از نظام فنی و اجرایی کارآمد.
2-3-3- استقرار یک سیستم مدیریت یکپارچه امور فنی کشور.
2-3-4- ارایه و شفاف سازی رویکردهای حاکم بر نظام با هدف ردیابی و پاسخگویی در تمامی ضوابط و دستورالعمل ها.
2-3-5- توجه به هدف گذاری ماده 31 و دستگاههای مشمول ماده 160 قانون برنامه چهارم.
2-3-6- ایجاد بستر لازم برای پدیدآوری طرح های سرمایه گذاری از نظر مدیریت یکپارچه.
2-3-7- معرفی نقش و جایگاه ( اختیارات و مسئولیت های ) هر یک از عوامل ذینفع.
2-3-8- تبیین اختیارات و مسئولیت های بنگاه های بهره برداری نظام های صنفی و تخصصی.
از دیگر مشخصه های این نظام تعریف و تبیین دامنه کاربرد ، مراجع ، تعاریف و مفاهیم پایه ، اصول پایه و تعریف عوامل ذینفع نظام فنی اجرایی کشور و توجه به مسئولیت ها و پاسخگویی آنها است که به بخش اخیر در نظام قبلی به طور وضوح پرداخته نشده بود .نظام فنی اجرایی کشور دارای سه سامانه مدیریت ،پدیدآوری ،اسناد است.که در فصول به صورت مجزا رویکردها و الزمات هر یک از این سه سامانه بیان گردیده است .
از وجود تفاوت نظام جدید نسبت به نظام فنی اجرایی طرح های عمرانی تعیین نحوه استقرار سامانه های یاد شده است که در فصل پنجم علاوه بر تعیین روش استقرار سامانه های ، سیستم کنترل و بازخوردی در قالب هیأت ممیزی پیش بینی گردیده تا عملکرد را از طریق دریافت گزارش های دوره ای سه ماهه مورد ممیزی و سنجش قرار دهد .از تفاوت های اساسی دیگر اصول نظام فنی و اجرایی کشور نسبت به نظام فنی اجرایی طرح های عمرانی قبلی ، ارایه معیارها و ضوابطی است به شرح زیر که به عنوان خطوط هادی باید در تهیه اسناد و استقرار و پیاده سازی سامانه های آن مد نظر قرار گیرند :
– اتخاذ رویکرد فرآیندی در سامانه های نظام.
– مدنظر قراردادن بیشترین فایده ملی در تهیه اسناد.

                                                    .