پایان نامه درمورد قانون برنامه چهارم توسعه، پروژه های سرمایه گذاری

از منابع اقتصادی برای آن و لزوم تنظیم این امور و هماهنگ کردن آن با دیگر امور کشور ، تصویب نظام فنی و اجرائی طرحهای عمرانی کشور ضرورت دارد .
همانطور که از تعریف نظام فنی و اجرائی برمی آید این نظام باید شامل مجموعه اصول ، روشها و مقررات و ضوابط فنی ، حقوقی و مالی حاکم بر تهیه ، اجرا و ارزشیابی طرحهای عمرانی کشور و چگونگی انتخاب و بکارگیری عوامل دست اندرکار مربوط به آن و نیز تبیین مشخصات عوامل یاد شده و نحوه ارتباط بین آنها باشد ، اما با توجه به اینکه نظام حاضر در بعضی مباحث تنها شامل اصول و مبانی حاکم در به ثمر رساندن طرحهای عمرانی است و با عباراتی نظیر اقدامات مؤثر ،
پیش بینی های لازم ، مطالعات کافی و … همراه است و اهداف و اصول و مبانی به طور کیفی بیان شده اند و باعث برداشتهای مختلفی از آنها میشود ، بدون تهیه و تدارک ضوابط و مقررات
فنی و حقوقی که بتوان با استناد به آنها و بدون هیچگونه تمایلی به سمتی ، مصالح و منافع مملکت را تأمین کرد ، راه دیگری وجود ندارد. بنابراین در تصویبنامه هیئت وزیران که در تاریخ چهارم خرداد ماه سال 1375 تهیه شده است ، با توجه به این مطلب ، مسئولیت تهیه پیش نویس لوایح مورد نیاز و پیشنهاد آن به هیئت وزیران و سپس تهیه پیش نویس آئین نامه های اجرائی نظام و در نهایت پس از تصویب ، تهیه و ابلاغ دستورالعملهای لازم در قالب مقررات ، برعهده سازمان برنامه و بودجه گذاشته شده است تا به کمک دستگاههای اجرائی به تهیه آن بپردازد.
2-4-جمع بندی مقایسه سه نظام فنی واجرایی
با توجه به مطالب بندهای فوق حاکمیت نظام فنی واجرایی طرح های عمرانی که در سال 67 تهیه و ابلاغ شده بود صرفاً مربوط به طرح های عمرانی بوده و در نظام فنی و اجرایی طرح های عمرانی سال 75 نیز برآن تأکید شده است که سازمان برنامه و بودجه مکلف است لایحه تسری نظام مذکور به کلیه سازمان ها ، مؤسسات و شرکت های دولتی یا وابسته به دولت ، از جمله شهرداری ها و بانک ها و نیزسازمان های و شرکت هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است را تهیه و برای طرح در هیأت وزیران ارایه نماید .
در نظام فنی و اجرایی کشور سال 1385 کلمه عمرانی حذف شده و حاکمیت نظام فنی واجرایی بر کلیه پروژه های شمول پیدا کرده است . در فصل چهارم نظام فنی و اجرایی جدید « سازمان موظف است با تجدیدنظر در آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی موضوع ماده(23) قانون برنامه و بودجه – مصوب 1352 – و رعایت الزامات به شرح زیر ، آیین نامه اجرایی اسناد مدیریت ، پدیدآوری و بهره برداری طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری را در قالب ماده (32) قانون برنامه و بودجه – مصوب 1385 – و ماده (31) قانون برنامه چهارم توسعه تهیه و برای تصویب هیأت وزیران ارسال دارد . « سازمان موظف شده تا آیین نامه جدید را بر کلیه پروژه ها نه تنها بر پروژه های عمرانی حاکمیت داشته باشد را تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران برای رعایت ابلاغ نماید . هدف آن است که با تهیه و ابلاغ این آیین نامه مشکل اساسی ابهام در ضوابط حاکم بر انجام پروژه های با بودجه غیرعمرانی سازمان ها و شرکت های دولتی رفع گردد . چون حاکمیت ضوابطی که بر اساس ماده 23 قانون برنامه و بودجه و دستورالعمل مربوط به آن ، توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی تهیه و ابلاغ شده است تنها برای پروژه های عمرانی است و برای پروژه های غیرعمرانی به صورت شفاف تعیین تکلیف نشده است . این موضوع به خصوص با ابلاغ قانون مناقصات جدید در سال 83 و نظام فنی اجرایی جدید کشور از اهمیت بیشتری برخوردار شده است . طبق بند الف ماده 1 قانون مناقصات جدید کلیه سازمان ها و شرکت های دولتی به جزء نیروهای مسلح ، خارج از نوع بودجه خود باید مفاد قانون مناقصات و آیین نامه های آن را رعایت کنند . با حذف کلمه عمرانی در نظام فنی اجرایی کشور ، ناظر بودن آن به ضوابط مربوط به کلیه طرح های کشور تسری پیدا کرده است . به عبارتی دیگر در رویکرد جدید تدوین قوانین و ضوابط ، یکپارچه سازی ضوابط حاکم بر انجام کلیه پروژه های دولتی مدنظر قرار گرفته است .
از جدول شماره یک ، سیر تطور نظام فنی و اجرائی از سال 1367 تا سال 1385 را میتوان چنین ارزیابی کرد :
-حرکت از تمرکز بر مأموریتهای سازمان ، به سوی ویژگیهای محیط فعالیت و مسئولیت تمام عوامل ذینفع .
-توجه به روشها و ابزارهای نوین مانند طرح و ساخت توأم ، مدیریت پروژه ، مدیریت کیفیت و بیمه.
-توجه به توان و مشارکت دستگاههای اجرائی و تشکلها.
-توجه به فرایندهای پیدایش تا بهره برداری طرحهای سرمایه ای (مدیریت یکپارچه طرحهای سرمایه گذاری ) .
-ممیزی نظام .
جدول شماره یکمقایسه نظام های فنی و اجرائی مصوب سالهای 1367، 1375 و 1385
نظام های فنی و اجرائی
ارکان
رویکرد
کارکرد
حوزه نفوذ
نظام فنی و اجرائی سال 1367
– معیارها و ضوابط فنی
– مدیریت اجرائی
– مطالعه و طراحی
– ساخت
– ارزشیابی
مأموریت گرا و محدود به تدوین و ارائه اسناد

                                                    .