پایان نامه درمورد قوانین و آئین نامه ها، فعالیت های اقتصادی

3
3
2
41/2
نمودار 4-1-5:نمودار جعبه‌ای متغیر تهیه و تدوین نظام فنی و اجرایی کشور در میان پاسخگویان
4-3-مقایسه وضعیت هریک از زیر سامانه های نظام فنی واجرایی کشور با وضعیت موجود وراهکار های اصلاحی:
4-3-1:اصول نظام فنی واجرایی
4-3-1-1:سازگاری نظام فنی واجرایی کشور با قوانین ومقررات مصوب(برنامه های توسعه،سند چشم انداز ،اصل44و قانون اساسی)
وضعیت موضوع مورد
بحث درنظام
فنی و
اجرایی
1-سازگاری با مفاد برنامه‏های توسعه‎ای کشور و سایر قوانین و مقررات مربوط.
وضعیت موجود موضوع مورد
بحث درعمل
1-این سند  به اسناد بالادستی خود بی اعتناست و پیگیری اهداف کلان مقرر در اسنادی همچون سند چشم انداز، قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، اهداف و سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه در آن دیده نمی شود. به عنوان نمونه، یکی از سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه،حمایت ازشکل گیری بازار رقابتی و ایجاد ساختارهای مناسب برای محدود کردن دولت به ایفای تکالیف حاکمیتی (سیاستگذاری،حمایت و نظارت) است، در حالی که دورخیز دولت به سوی فربه تر شدن،خلاف این امر را نشان می دهد.
2-ضعف در برقراری ارتباط منطقی بین اهداف کمی وکیفی برنامه های توسعه و برنامه سالیانه دستگاه های اجرایی.
3-نوسانات غیرمتعارف در بازار کار و افزایش بی رویه نرخ بیکاری.
4-نبود سیاستهای روشن کلان اقتصادی (توجه به ضرورت اهمیت تقویت بخش خصوصی ، تاثیر بارز کنترل تورم در عدم تغییرفاحش شرایط اقتصادی).
5- نبود بسترهای لازم برای مشارکت بخش های غیر دولتی در فعالیت های اقتصادی.
6-ابهام و عدم شفافیت وظایف و مأموریت های دستگاه های اجرایی با قلمرو فعالیت های اقتصادی و تداوم نقش تصدی گری دولت در اجرای طرح ها.
7-تمایل به تمرکز امور در بخش های ستادی دستگاه های اجرایی و عدم آمادگی برای واگذاری عملیات اجرایی به دستگاه های تابعه در سطح شهرستان واستان (در خصوص طرح های ملی).
8- انحراف منابع از طریق پیش بینی ردیف های متفرقه در بودجه های سنواتی.
9- نبود دیدگاه مسئله محور برای حل مهمترین مشکلات و چالش های هر بخش و آرمان گرایی در تدوین برنامه ها و اسناد بخشی ، فرابخشی و استانی در برنامه های توسعه گذشته.
10-ضعف در برقراری ارتباط منطقی بین اهداف کمی وکیفی برنامه های توسعه و برنامه سالیانه دستگاه های اجرایی.
11-تصویب واجرای قوانین و آئین نامه های ضد توسعه.

                                                    .