پایان نامه درمورد مدیریت نقدینگی، طرح های عمرانی

7-بایستی رتبه‌بندی شرکتها تغییر کند و نظیر رتبه بندی شرکتهای نفتی دنیا به چهار دسته کوچک، متوسط، بزرگ و فوق بزرگ انجام پذیرد .(دولت)
8-ساماندهی واحدهای بزرگ پیمانکاری طرح و ساخت و یا هر منظوری که با مناسبات اجتماعی تولید و تنظیمات قانونی آن ارتباط داشته باشد بایستی در بستر لازم مالی ، حقوقی ، فرهنگی و اجرائی خود قرار گیرد تا بتواند به خوبی رشد کند.(ذینفعان)
9-ضوابط و مقررات بیمه ای ، مالیاتی و اعطای تسهیلات ارزی طوری تصحیح شوند که زمینه مساعدی برای فعالیت شرکتهای پیمانکاری بخش خصوصی را در مناقصه های بین المللی و صدور خدمات فنی و مهندسی فراهم آورند.(مجلس)
10-تعیین ضوابط احراز صلاحیت مجریان طرح‌ها متناسب بانوع طرح و بر مبنای طبقه‌بندی طرح‌ها از نظر اعتبار باشد.(دولت)
4-3-2-4:تضمین تعهدات مالی از طریق بانک هاو بیمه ها وتضامین صنفی
وضعیت موضوع مورد بحث درنظام فنی واجرایی
1-استقرار سامانه تضمین انجام به موقع تعهدات مالی در دستگاه‏های اجرایی و تأمین‏کنندگان منابع مالی.
2-استقرار سامانه‌های تضمین خدمات مانند استفاده از صنعت بیمه و تضمین‌های صنفی.
وضعیت موجود موضوع مورد بحث دراجرا
1-فقدان وجود شرکتهای بیمه حرفه ای که بیمه گرخدمات ساخت وساز باشند.
2-سازمان برنامه و بودجه که مهمترین سازمان ستادی برنامهسازی کشور بوده وهست ، متاسفانه به علل موانع سرراه و انواع محدودیتهای تحمیل شده ،نتوانسته نقش خود را به عنوان یک مرکز تفکر خردورز و برنامه ریز ایفا کند. برایمثال ، در فرآیند انجام مطالعات ، طراحی و اجرای همین طرحهای دولتی ، به علت عدموجود نظام اقتصادی وتضمینی و بیمه صحیح در کشور، شرکتهای سازنده ، مهندس مشاور وپیمانکاری بادشواریهایی روبرو هستند.
3-سیستم بانکی از طرحهای عمرانی حمایت نمی کند. به طور کلی مساله مالی و نقدینگی و عدم تزریق به موقع آن در پروژه ، چالش عمده طرح های عمرانی است و یکی از وظایف بانک ها تامین منابع مالی برای انجام پروژه های عمرانی است بانک‌ها به این جهت که بخشی از تامین مالی سرمایه‌گذاری‌ها و به تعبیری بخش مهمی از مدیریت نقدینگی و پولی را در جامعه به عهده دارند، علاوه بر واسطه‌گری و جمع‌آوری سپرده‌ها در مدیریت سرمایه‌گذاری در کشور نیز می‌توانند ایفای نقش نمایند. بانک‌ها می‌توانند به جریان سرمایه‌گذاری در کشور کمک کرده و یا رشد سرمایه‌گذاری را تحت تاثیر قرار دهند. سیستم بانکی، هم وظیفه‌ی تامین مالی پروژه‌ها و هم وظیفه‌ی تامین سرمایه در گردش و نیز تامین مالی طرح‌های توسعه را بر عهده دارد. در دنیا 30 الی 40 درصد از منابع مالی شهرداری ها از طرف بانک ها تامین می شود اما در ایران کمتر از یک درصد از منابع شهرداری ها در جهت انجام پروژه ها از سوی بانک ها تامین می شود.
4-ملاک و محور تامین مالی پروژه‌ها در دنیا ارزش افزوده‌ای است که در صادرات کالا و یا خدمات فنی و مهندسی مورد محاسبه قرار می‌گیرد. فرصت‌های سرمایه‌گذاری در داخل و خارج، تامین مالی داخل و یا خارج با ملاک ارزش افزوده صورت نمی‌گیرد.
5-عدم شناخت کافی موضوعات مورد بیمه و نیز مخاطرات و نرخ های متناسب متعلقه در شرایط مختلف ، عدم آمادگی بیمه گرها (شرکت های بیمه ای) برای مشارکت کافی و …
هم اکنون در بسیاری از کشورها از طریق گستردن ریسک فعالیت اقتصادی در جامعه افراد را به اینگونه فعالیتها که نتیجه آن رشد اقتصادی کشور است تشویق میکنند ولی متأسفانه در کشور ما هر پیمانکاری که بخواهد در سطح گسترده کار کند به ناچار باید همه ریسک عملیات اجرائی را به تنهائی بپذیرد .
6-در کشورهای اروپائی شرکتهای بیمه با قیمتهای به مراتب ارزان تری نسبت به کشور ما ریسکهای حرفه پیمانکاری را پوشش میدهند و در صورتی که به هر علتی صورت وضعیت پیمانکاران توسط کارفرما پرداخت نشود خسارت وارده توسط شرکت بیمه جبران میشود.ودر نظام برای تضمین تعهدات و مسولیت های حرفه ای در همه بخش ها از جمله مهندسی، بیمه ها نقش بسیار اساسی دارند.
راهکارها
1-ایجاد نظامات بانکی وبیمه ای با استانداردهای بین المللی برای حضور فعال بخش خصوصی همچون کشورهای صنعتیو کشورهای در حال رشد سریع .(مجلس)
2-ایجاد مکانیزم های لازم برای ایجاد خطوط اعتباریتوسط بانک ها به منظور پشتیبانی از اجرای پروژه ها توسط بخش خصوصی و مهم تر از آن تعریف وبه کار گیری نقش بیمه با توجه به استانداردهای بین المللی.(دولت)
3-تصویب قوانین لازم برای تقسیم ریسکهای فعالیت های پیمانکاری ومشاوره با شرکت های بیمه و بانکها.(مجلس)
4-وضع قوانین لازم جهت ارتباط شرکتهای پیمانکاری و مهندسان مشاور با موسسات مالی داخلو خارج کشوراز جمله بانکها برای گرفتن اعتبارات و انجام مشارکتهای مالی و همچنینشرکتهای بیمه.(مجلس)
6-تامین به موقع تسهیلات موردنیاز پیمانکاران و مشاوران از جملهماشین آلات ،سخت افزار و نرم افزارهای موردنیاز.(دولت)
7-پیش بینی تضمینهای لازم برای انجام تکالیف طرفین قرارداد و در نظر گرفتن خسارتهای ناشی از عدم انجام به موقع تکالیف.(دولت)
8-تضمین پرداخت صورت وضعیتهای طرحهای عمرانی توسط موسسات مالی اعتباری وبیمه .(مجلس)
9-ایجادشرایط مناسب برای صدور ضمانت نامه و اعطای تسهیلات ارزی به شرکتهای ایرانی برنده در مناقصه.(دولت)
10-بایستی بانک های موجود در داخل کشوربتوانند بدون مجوز سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بانک مرکزی تسهیلات ارزی لازم را در اختیار پیمانکاران و شرکت های ایرانی قرار دهند.(مجلس)

                                                    .