پایان نامه درمورد نظارت و کنترل، کمیسیون اصل

نظام فنی و اجرایی
نظام فنی و اجرایی
ارزشیابی
ارزشیابی
اجرای طرح ها
اجرای طرح ها
تهیه طرح ها
تهیه طرح ها
تعیین اولویت ها و تخصیص منابع
تعیین اولویت ها و تخصیص منابع
2-7-نظام فنی واجرایی در سایر کشورها
مدارک حاوی ضوابط ساختمانی در کشورهای مختلف تحت عناوین متفاوتی انتشار می یابد.فقدان هم شکلی در تدوین این مدارک کاملاً مشهود است و در حقیقت سیستمهائی که برای ضوابط ساختمانی در کشورهای مختلف استفاده میشود ، متفاوت است . بین مدارک مرز مشخصی وجود ندارد و محتوای هر یک نیز کاملاً محدود و تعیین شده نیست .
با این وضع ، تعدد ساختار کلی را میتوان در سیستم ضوابط ساختمانی اکثر کشورها یافت . بدین ترتیب که ساختاری متشکل از قوانین ، مقررات ، ضوابط تکمیل کننده و سایر مدارک فنی وجود دارد .یکی از اختلافات اولیه ، مربوط به نقشی است که دولت با دستگاه های دیگر در تدوین و ترویج مقررات یا ضوابط ساختمانی دارند . سه مدل اصلی برای این نقش میتوان یافت که ذیلاً توضیح داده میشود.
2-7-1 – مدل متمرکز
در این مدل تدوین و تصویب مقررات ساختمانی توسط مراجع مرکزی انجام میشود . معمولاً تدوین و تنظیم اولیه توسط کمیته های منشعب از یک کمیسیون اصلی که وظیفه تصویب نهائی را بعهده دارد انجام می گیرد . اعضاء کمیسیون اصلی از افراد صاحبنظر و نمایندگان سازمانهای مرتبط با پروژه های عمرانی و تهیه مصالح و لوازم ساختمانی تشکیل می شود . در این مدل مقررات منطقه ای و محلی بسیار محدود است و این مقررات نیز برای تصویب باید به کمیسیون اصلی ارجاع داده شود . از این گروه کشورها میتوان هندوستان را نام برد .
2-7-2– مدل نیمه متمرکز
در این مدل ، مقررات یکنواخت برای سراسر کشور وجود ندارد . ولی قوانین کلی ، نحوه اعمال اختیارات سازمانها و مراجع منطقه ای و محلی را مشخص میکنند . بنابراین نهادهای محلی علیرغم اختیارات زیاد ، تحت نظارت و کنترل مراجع مراکزی هستند و در برخی موارد نظیر امور مالی این کنترل بیشتر است .در کشورهایی که در این گروه قرار میگیرند نسبت اختیارات مراجع منطقه ای و محلی نسبت به مراجع ملی یکسان نیست و از کشوری به کشور دیگر متفاوت است . بعنوان مثال در انگلستان اختیارات مراکز منطقه ای و محلی بیشتر از فرانسه است . و در آلمان ضوابط و مقررات در حد قانون فدرال ، کلیات را بیان داشته ، جزئیات آن را بعهده سازمانهای منطقه ای و محلی واگذار نموده است .
2-7-3 – مدل غیرمتمرکز
در این مدل مقررات ملی در کشور وجود ندارد و نظارت و کنترل پروژه های عمرانی به عهده حکومتهای ایالتی و محلی است ، که در بخش اجرائی به حکومتهای محلی واگذار شده است . در این شیوه نمونه های مقررات پروژه های عمرانی توسط مؤسساتی تهیه و ارائه میشود و نهادهای مسئول ، با استفاده از این نمونه ها مقررات ساختمانی مناسب با شرایط خود را تدوین یا انتخاب نموده به تصویب مراجع مربوط میرسانند . بارزترین نمونه این مدل کشور آمریکاست .مقررات مربوط به ساختمان در بیشتر کشورها هم به ساختمان و هم به سایر پروژه های مهندسی عمران اعمال می شود.روشهای کنترل و اجرای ضوابط ساختمانی ، خودبخشی از این ضوابط است که با توجه به مدلهای گفته شده نحوه این روشها نیز متفاوت بوده برعهده مراجع مختلفی است . در بعضی از کشورها نیز مقررات جداگانه ای وجود دارد که ناظر بر روشهای اجرائی است . تقریباً کلیه کشورها دارای مقرراتی برای واجد شرایط بودن کسانی که مسئولیتی در جریان ساختمان دارند ، میباشند اما تعدادکمتری از کشورها مقررات مستقیمی درباره پروانه این اشخاص دارند . بعضی از کشورها این مقررات را درباره طراحان و مهندسان اعمال کرده اند ، بطور کلی کسانی که ساختمان را در کارگاه اداره و نظارت میکنند ، بویژه در بخش تأسیسات در کشورهای مختلف باید دارای تخصص و شرایط مقرر باشند ..با عنایت به مطالب فوق ، مدارک فنی مختلفی که در زمینه مقررات و ضوابط ساختمانی در کشورهای جهان منتشر میشود ، به اختصار بررسی میگردد:
2-7-3-1– قانون (ACT) :
در بسیاری از کشورها قانون کنترل ساختمان ، پایه اساسی کنترل و مقررات ساختمان است . قوانین دیگری نیز ممکن است ، ضوابط ساختمانی را حمایت کنند . ویژگی اصلی قانون ، تصویب آن توسط مجلس قانونگذاری یا مرجعی همطراز آن است . قوانین ، مقررات کلی درباره اهداف مقررات ساختمانی، مراجع تدوین و تصویب و مسائلی از این نوع را در بر دارند و حاوی الزامات فنی و اجرائی ساختمان نیستند .
2-7-3-2 مقررات (CODE) :
مقررات ساختمانی اصلی ترین و پایه ای ترین ضوابط در مجموعه مدارک فنی ساختمان است که در کشورهای مختلف که از سطح مختلف ، منطقه ای یا محلی تدوین و اجرا میشود . مقررات ساختمان حاوی ضوابط حداقل برای طراحی ، اجرا و نگهداری ساختمان است که باید در کلیه عملیات ساختمانی از قبیل تخریب ، نوسازی ، تغییر کاربری ، توسعه بنا ، افزایش یا کاهش
طبقات ، جابجائی ، تغییر اساسی رعایت شود . مقررات ساختمان به صورت کاملاً اجمالی و محدود و در حد حداقلها تدوین میشود . این ضوابط معمولاً لازم الاجرا است . مگر در شکل « نمونه ای » که شرح آن قبلاً گذشت . انشای مقررات ساختمان فاقد جنبه های آموزشی و ارشادی است و لحن آمرانه دارد .
2-7-3-3 – آئین نامه (CODE OF PRICTICE) :
نوشته ای که حاوی دستورالعملهای مستقیم طراحی ، اجرا یا نگهداری ساختمانها و کیفیت فنی کارهای ساختمانی است. آئین نامه عموماً پایگاه قانونی ندارد ، مگر اینکه توسط مراجع قانونی پذیرفته شود . در غیر اینصورت به عنوان یک مرجع قابل استفاده است . آئین نامه تفصیلی تر از مقررات است. در واقع آئین نامه ضوابط لازم را بطور کامل ارائه میکند و آن را کامل تر و تفصیلی تر بیان میکند . همچنین مقررات ویژه یا مقررات اضافی برای حوزه های خاص ، در آئین نامه درج میشود .

                                                    .