پایان نامه درمورد پروژه های سرمایه گذاری، شیوه جمع آوری اطلاعات

2-10-2-6-وزارت صنایع ومعادن.
2-10-2-7-وزارت کشور.
2-10-2-8-وزارت جهاد کشاورزی.
2-10-3-جامعه مهندسی :جامعه مهندسی در واقعه بدنه فعال صنعت ساخت کشور در بخش انجام طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری می باشند . این گروه از ذینفعان متناسب با اسناد و ضوابط موجود ، پروژه ها و طرح های کشور را طی مراحل نیازسنجی ، مطالعات و طراحی ، تدارکات و ساخت و راه اندازی هدایت می کنند .
2-10-4-پیمانکاران:پیمانکار شخصیت حقیقی یا حقوقی است که براساس اسناد و مدارک پیمان خواسته های کارفرما اجرای موضوع پیمان را به عهده می گیرد.
2-10-5-مشاورین:مشاورشخصی حقیقی یا حقوقی است که خدمات مشاوره را ارائه می کند.
2-10-6-تأمین کنندگان:سازمان هائی هستندکه فرآورده ای را برای مشتری تهیه می کند تأمین کننده برای نمونه می تواند تولید کننده ، پخش کننده ، وارد کننده ، مونتاژ کننده و یا سازمان خدماتی تأمین نیروی انسانی باشد .
2-10-7-سازندگان: اشخاص حقیقی یا حقوقی می باشند که وظیفه آنها ساخت و یا تولید وسایل ، ابزار ، ماشین آلات و یا تجهیزات (دائم و یا موقت ) است .
2-10-8-سازمان های حرفه ای و تخصصی:سازمان هایی هستند که براساس قانون تشکیل شده اند و وظیفه آن ها تقویت و توسعه و سامان دادن به امور آن حرفه است ، نظیر سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان ، سازمان نظام مهندسی معدن ، سازمان نظام مهندسی کشاورزی ، اتحادیه های صنفی نیز سازمان هایی هستند که از گردهمایی تعدادی افراد با یک مقصود و مجوز مشترک تشکیل می شوند.
فصل 3
روش تحقیق
3-1-مقدمه
هدف این فصل ارائه روش علمی تحقیق است که متناسب با موضوع مورد بررسی می باشد در این فصل اطلاعات مربوط به روش تحقیق، شیوه جمع آوری اطلاعات وذکر این موضوع که اطلاعات تحقیق از چه منابعی بدست آمده اند ارائه خواهد شد وهمچنین در مورد نحوه شناسائی پاسخ دهندگان به سئوالات مطالبی ارائه خواهد شدلازمبذکر است که ابزارهای جمع آوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامهبسته است که در پایان به چگونگی طراحی سئوالات،سنجش اعتبار روایی وپایایی وشیوه تحلیل خواهیم پرداخت.
3-2-روش تحقیق
روش تحقیق مجموعه ای از قواعد ،ابزارها، وراههای معتبر نظام یافته برای بررسی واقعیت ها،کشف مجهولات ودستیابی به راه حل مشکلات است(عزتی،1376-20)روش تحقیق در علوم رفتاری رامی توان با توجه به سه ملاک :نوع داده،هدف تحقیق ونحوه گردآوری داده ها تقسیم بندی نمود با توجه به اینکه متغیرهای مورد بررسی در این تحقیق کمیت پذیرنیستند لذا تحقیقحاضر از نظر نوع داده در دسته تحقیقات کیفی قرار داشته وهمچنین بر اساس هدف در دسته تحقیقات کاربردی قرار می گیرد . لازم به ذکر است این تحقیق از نظر نحوه گرد آوری داده ها در زمره تحقیقات کتابخانه ای ومیدانی قرار می گیرد.
در این تحقیق برای جمع آوری داده ها از روش توزیع پرسش نامه بسته در میان صاحب نظران متخصص در حوزه پروژه های عمرانی کشور استفاده شده و اطلاعات جمع آوری شده با نرم افزارهای آماری تحلیل گردیده وسپس با برخی از این افراد که سابقه وتجربه بیشتری در زمینه مورد بحث را داشتند مصاحبه بعمل آمده واز این افراد خواسته شده است که دید گاههای خود را در قالب پاسخ به سئوالات مصاحبه ارائه نمایند ودر گام بعد این داده ها با استفاده از روش تحلیل محتوا مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته ونتیجه اتخاذ چنین روشی دستیابی به دیدگاههای صاحب نظران در مورد موانع، مشکلات ومحدودیت های اجرای این نظام می باشد.
3-3-جامعه آماری
نمونه گیری یکی از مهمترین ارکان علم آمار است یک نمونه باید طوری انتخاب شود که به اندازه کافی بزرگ ومتنوع بوده تا نتایج آن قابل اعتماد باشد جامعه آماری عبارت است از مجموعه کامل اندازه های ممکن یا اطلاعات ثبت شده از یک صفت کیفی وبرخلاف معنای معمولی کلمه جامعه این اصطلاح در آمار گردآورده ای از اعداداست که این اعداد عبارتنداز اندازه های مربوط به یک صفت مشخصه برای تمام واحدهائی که آماج تحقیق را تشکیل می دهند وزمانی که بخواهیم موضوعی خاص را در جامعه مورد بررسی قرار دهیم می توانیم بجای بررسی موضوع در بین تک تک اعضا جامعه ،بدلیل در دسترس نبودن تمام اعضا جامعه،وقت گیر بودن،هزینه بر بودن و… موضوع را در تعداد محدودی از جامعه که با دقت ومطالعه لازم بصورت تصادفی انتخاب می شوند بررسی وبه کل جامعه تعمیم دهیم در این تحقیق از بین خبرگان دانشگاهی واجرائی تعداد29 نفر جهت پاسخ به سئولات پرسش نامه ومصاحبه با انتخاب شده اند.در این پژوهش نمونه آماری از طریق فرمول کوکران به صورت متناسب با حجم جامعه محاسبه می‌گردد. تعداد افراد نمونه 29 نفر می‌باشند.
Z=1/96 : صدک نهصد و هفتاد و پنج هزارم در توزیع نرمال استاندارد.
P=0/5و q=1-p :نسبت واحدهای جامعه با یک ویژگی مورد نظر.
=0/05 a: خطای نوع اول.
d=0/05:حداکثر خطای برآورد در نظر گرفته شده.
N=: حجم جامعه.
بر اساس این فرمول، حجم نمونه به دست آمده 29 نفر می‌باشد .
3-4-روش نمونه گیری
روش نمونه گیری یعنی انتخاب افراد، اشیائ وحوادث از یک جامعه تعریف شده بعنوان نماینده آن جامعه.(دلاور84،120) از آنجا که غالبا در تحقیقات میدانی محقق توانائی اجرای پژوهش بر روی همه اعضا جامعه را ندارد به همین دلیل تحقیق خود را بر روی نمونه کوچکی از یک جامعه محدود کرده ونتایج آن را به همه جامعه تعمیم می دهد لذایکی از تصمیمات مهم پیش روی محقق انتخاب است نمونه ای که باید نماینده جامعه ای باشد که پژوهشگر قصد تعمیم یافته های تحقیق به آن جامعه را دارد.

                                                    .