پایان نامه درمورد پروژه های سرمایه گذاری، برنامه های توسعه

– استفاده از استانداردهای معتبر و شناخته شده ملی و بین المللی و روش ها و تجربیات جهانی در تهیه اسناد مدیریت ، پدیدآوری و بهره برداری طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری.
– شناخت و اولویت بندی اسناد مورد نیاز سامانه های نظام در برنامه ریزی برای تهیه آنها.
– سازگاری با مفاد برنامه های توسعه ای کشور و سایر قوانین و مقررات مربوط در تهیه اسناد.
– ارتقاء و استفاده از حداکثر توان فنی و مهندسی کشور.
– پاسخگو بودن عوامل ذینفع نسبت به تعهدات ومسئولیت های خود در پدیدآوری طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری و قراردادهای مربوط.
– استقرار سامانه تضمین انجام به موقع تعهدات مالی در دستگاههای اجرایی و تأمین کنندگان منابع مالی.
– حمایت از ابتکارات ، خلاقیت ها و نوآوری در پدیدآوری طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری.
– احراز صلاحیت مجریان طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری.
– احراز صلاحیت تأمین کنندگان خدمات و کالا و ایجاد بستر رقابت شفاف در ارجاع کارهای پدیدآوری طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری.
– انتخاب فنآوری مناسب در پدیدآوری طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری و زمینه های برای بومی کردن آنها.
– لزوم استفاده از مصالح و فرآورده های ساختمانی و کالاهای تأسیساتی و تجهیزات مکانیکی و برقی استاندارد در طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری.
– تأکید ویژه بر آموزش و کسب مهارت های فردی و گروهی و بهبود مستمر آن ها.
– استقرار سامانه پایش و ارزشیابی طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری.
– ترویج اخلاق حرفه ای در سازمان ها و تعاملات عوامل ذینفع.
– حمایت از استقلال حرفه ای و امنیت شغلی تأمین کننده خدمات و کالا.
– ایجاد زمینه مشارکت تشکل های قانونی غیردولتی صنفی – تخصصی بخش های مختلف در سیاستگذاری و برنامه ریزی های مربوط.
– فراهم نمودن بستر لازم برای حضور فعال تأمین کنندگان خدمات و کالا در میدان رقابت های بین المللی.
– استقرار سامانه مدیریت کارآیی انرژی و زیست محیطی در پدیدآوری طرح ها و پروژه های
سرمایه گذاری توسط دستگاههای اجرایی.
– تأکید بر کاهش آسیب پذیری طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری با هدف افزایش ایمنی بناها و استحکام ساخت و سازها.
– رعایت اصول پدافند غیرعامل در طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری با هدف ملاحظات امنیتی و دفاعی.
– تشویق وبهره برداری از مشارکت های مردمی در پدیدآوری طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری.
هر یک از نظام های تهیه شده ، با توجه به رویکرد فنی و اجرائی کشور و نیازهای زمان تدوین شده اند و تکمیل کننده نظام قبلی خود میباشند . به همین لحاظ ، اطلاع از ارکان و رویکردهای هر یک از نظام ها ، میتواند کمک شایانی به درک نظام فعلی کند.لازم بذکر است نظام فنی واجرائی تهیه شده در سال 67 و75 فقط در محدوده طرح های عمرانی کشور تعریف شده بودند ، در حالیکه نظام تهیه شده درسال 85 ضمن اصلاح اصول و اهداف حاکم بر نظام های قبلی، کلیه پروژه ها و طرح های سرمایه گذاری کشور رادر بر می گیرد.
2-3– اهمیت و لزوم وجود نظام فنی و اجرائی
به علت گستردگی ابعاد و ماهیت فعالیتهای مربوط به تهیه ، اجرا ، نگهداری و بهره برداری
طرحهای عمرانی کشوروآمار ناشی از چگونگی انجام آنها و نیز مصرف قابل توجهی

                                                    .