پایان نامه رایگان با موضوع ارزیابی پایداری، نظام سکونتگاهی

– بدری ، سیدعلی در پایان نامه ارزشمند خود تحت عنوان ارزیابی پایداری راهبرد اسکان مجدد روستایی ، نمونه موردی : مجموعه ادغامی آب بر ، به بررسی تاثیر اسکان مجدد روستایی بر پایداری سکونتگاههای روستایی پرداخته است .
– عزیزپور ، فرهاد در پایان نامه خود به بررسی نظام سکونتگاهی پرداخته و نتیجه گرفته که تعدد و تفرق فضایی نقاط روستایی با آستانه کم جمعیتی از یک طرف و عدم وجود نظام سلسله مراتبی مناسب از طرف دیگر سبب گشته تا سکونتگاههای روستایی با نارسائیهای خدماتی – تسهیلاتی مواجه شوند .
3- سئوال های اصلی تحقیق
مقصود از پژوهش کشف پاسخ هایی برای پرسش ها از طریق کاربرد روشهای سیستماتیک است پرسشهای پژوهش برای تعریف ماهیت و دامنه پژوهش ضرورت دارند . پرسشهای پژوهش مهمترین عنصر تشکیل دهنده هر طرح پژوهشی اند . برای پاسخ گویی به همین پرسشهاست که فعالیت پژوهشی در پیش گرفته می شود ، تصمیم گیری در تمامی جنبه های دیگر طرح پژوهشی بسته به نقش آنها در پاسخگویی به پرسشهای پژوهش است . از جهات بسیار ، فرمول بندی پرسشهای پژوهش نقطه آغاز راستین برای تدوین طرح پژوهش است ( بلیکی ،1384: 83) . در خصوص آثار و بازتابهای جابجایی (اسکان مجدد) روستای حاضرمیل این سوالها طرح می شود :
1- اثرات اقتصادی جابه جایی روستای حاضرمیل چه بوده است؟
2- جابه جایی روستای حاضرمیل از لحاظ کالبدی چه آثاری داشته است؟

1- 4- فرضیات تحقیق :
فرضیه به عنوان پاسخ موقتی به پرسش های پژوهش است . فرضیه ها بهترین حدس هایی هستند که ما می توانیم درباره پاسخ ها بزنیم . (بلیکی ،1384: 98) فرضیات عنوان شده در این تحقیق عبارتند از :
1- از دیدگاه اقتصادی ، جابه جایی روستاییان باعث تغییرات در ساختار شغلی آنها (افزایش فعالیتهای غیر کشاورزی ) شده است .
در بعد کالبدی ، جابه جایی روستای حاضرمیل همراه با بهبود کیفیت بناها و استفاده از مصالح با دوام و توسعه شبکه ارتباطی داخل روستا ، اثرات مثبتی داشته است .
1- 5- اهداف تحقیق
از آن جایی که در ایران روستاهای پراکنده ی زیادی وجود دارد و این پراکندگی نقاط روستایی از یک طرف و میزان آسیب پذیری آنها در مقابل حوادث مختلف طبیعی و غیر طبیعی از طرف دیگر ، سیاستها و خط مشی های خاصی را برای برنامه ریزی طلب میکند .
منطقه مورد مطالعه یکی از نقاطی است که جا به جایی روستاها در آن صورت گرفته است و پیامدهای مختلفی را به دنبال داشته که که همچنان تداوم دارد . بنابر این لازم است که تصمیم گیران و برنامه ریزان ، به خصوص صاحب نظران و مجریان طرحهای روستایی به دستاوردهای چنین پژوهشی توجه داشته باشند ، تا از بروز مشکلات پیش بینی نشده جلوگیری به عمل آید . هدف کلی این تحقیق ، ارائه سیمایی کلی و در عین حال واقعی از جا به جایی روستاها و پیامدهای آن در منطقه مورد مطالعه است .
1-6- فرایند انجام تحقیق
روش تحقیق در این پژوهش به دو شیوه ی زیر به انجام می رسد :
الف- از طریق کار کتابخانه ای
ب- از طریق کار میدانی
الف : در کار کتابخانه ای از منابع مختلفی استفاده شده از جمله :
– منابع مکتوب ، شامل کتابها ،گزارشات ، مجلات ، فصلنامه ها و …
– منابع آماری ، شامل آمار سرشماری نفوس و مسکن سالهای مختلف و آمارهای منتشره از سوی نهادها و ارگانهای دولتی چون جهاد سازندگی ، مرکز بهداشت ، کمیته امداد و اداره بهزیستی و …
– استفاده از نقشه های مختلف در مقیاسهای مختلف و در موضوعات گوناگون
ب : درکار میدانی که بیشترین اطلاعات بدست آمده را شامل می شود از طریق ذیل به جمع آوری اطلاعات اقدام شده است :
تهیه و تنظیم پرسشنامه و توزیع آن در بین روستاییان ، از طریق روش نمونه گیری اتفاقی سیستماتیک
علاوه بر پرسشنامه از طریق مشاهده میدانی و مراجعه به روستای مورد نظر به طور متوالی جهت شناخت و آگاهی بیشتر از وضعیت روستاییان در زمینه های مختلف