پایان نامه رایگان با موضوع تحولات اجتماعی، مهارتهای فنی

14- 0 53/21 2/27 7/23
64- 15 27/74 6/68 9/71
64 + 3/4 24/4 4/4
منبع : مرکز آمار ایران ، تهیه و ترسیم از نگارنده
3-3- 2-2- مهاجرت
« مهاجرت عبارت است از جابجایی و حرکت از یک محل ، کشور یا شهر به جایی دیگر . بنابراین مهاجرت به معنای حرکت از محلی به محل دیگر در درون یک کشور و یا خارج از آن است . » (امانی ،1367: 137)
طی دوره 55- 45شهرستان دهلران مهاجر پذیر بوده است از آنجا که منطقه دهلران در سرشماری سال 65 مواجه با جنگ تحمیلی بوده و درخط مقدم واقع بوده است بنابراین در این برهه تقریبا خالی از سکنه بوده و نمی توان محاسبه و تحلیل جامعی در این مورد داشت ولی در این دوره ناحیه شدیدا با رشد منفی و مهاجرفرستی مواجه می شود در نتیجه جمعیت آن کاهش یافته است ، اما در دوره 75- 65 منطقه مجددا مهاجر پذیر می شود علت این امر پایان جنگ و شروع بازسازی و بازگشت مردم به محل سکونت قبلی است .
طی دوره 5ساله 90- 85 ،کلا 6485 نفر وارد شهرستان دهلران شده اند که از این تعداد 1934نفر ، زن و4551 نفر مرد بوده اند . از این تعداد1408 نفر ازشهرها و آبادیهای شهرستان محل سرشماری به آنجا آمده اند .1990 نفر از سایر شهرها و آبادیهای استان ایلام به آنجا مهاجرت کرده اند ؛ 3083 نفر از شهرها و آبادیهای سایر استانهای کشور به آنجا مهاجرت کرده اند . 4 نفر نیز از خارج از کشور به آنجا آمده اند .
در زمینه مهاجر فرستی منطقه اگرچه آمار دقیقی در دست نیست اما می توان گفت که به علل مختلفی چون جوان بودن جمعیت ، نبودن زمینه های اشتغال و فرصتهای شغلی ، بیکاری پنهان و آشکار و کمبود خدمات و امکانات رفاهی ، هر ساله تعداد زیادی از نیروی فعال روستایی و شهری به نواحی مختلف کشور بخصوص شهرهای بزرگ و مراکز صنعتی مهاجرت می کنند . در دور 30 ساله (1375- 1345) رشد مطلق جمعیت شهرستان دهلران28/1 درصد بوده است در حالی که رشد طبیعی جمعیت در همین دوره ، دو برابر این رقم بوده است و این نشانگر مهاجر فرستی منطقه است . دریک جمع بندی کلی می توان گفت که بر اساس نتایج سرشماری سال 90 این منطقه مهاجر فرست است و مهاجر فرستی آن بیش از مهاجر پذیری آن است .
تعداد خانوار در سال 1375 در شهرستان دهلران 8455خانوار بوده است که بُعد خانوار در این دوره ، برای کل شهرستان برابر با 18/6 نفر بوده است ؛ ولی در نقاط روستایی 8/6 نفر و در نقاط شهری 4/5 نفر بوده است . در سال 1385 تعدادکل خانوارهای شهرستان دهلران به 11375خانوار افزایش یافته است که با توجه به جمعیت شهرستان در این دوره ، بُعد خانوار کل به 18/5 نفرکاهش یافته است ، بُعد خانوار در نقاط روستایی 13/6ودر نقاط شهری 87/4بوده است در سال 1390تعداد خانوارهای شهرستان به 14913خانوار افزایش یافته است و در نتیجه بُعد خانوارکل در این سال 45/4نفراست . در نقاط روستایی در سال فوق بُعد خانوار 11/5 نفر بوده است و در نقاط شهری0 1/4 نفر بوده است . در جدول شماره 3- 6 تعدادجمعیت ، تعدادخانوار و بُعد خانوار به تفکیک نقاط شهری و روستایی دیده می شود .
همان گونه که دیده می شود در طی این سه دوره سرشماری ، بُعد خانوار در منطقه دهلران ، اعم از نقاط شهری و روستایی در حال کاهش تدریجی است .
علت این امر شاید تغییر نظام ارزشی و تحولات اجتماعی ناشی از آن و گسترش خانواده های هسته ای باشد . علاوه بر موارد فوق باید به کاهش رشد طبیعی جمعیت و روند مهاجر فرستی منطقه نیز اشاره کرد .
جدول 3- 6- تغییرات تعداد جمعیت ، خانوار و بُعد خانوار به تفکیک مناطق شهری و روستایی شهرستان دهلران
سال
شرح 75 85 90
شهری روستایی کل شهری روستایی کل شهری روستایی کل
جمعیت 32785 18949 52299 36791 22202 58993 40267 26132 66399
خانوار 6071 2786 8455 7554 3621 11175 9805 5108 14913
بُعد 4/5 8/6 18/6 87/4 13/6 27/5 10/4 11/5 45/4
منبع : مرکز آمار ایران ، تهیه و ترسیم از نگارنده
3-3- 2-3- وضعیت سواد
وضعیت سواد در هر جامعه ای نشان دهنده فرهنگ ، آگاهی و شناخت وضعیت زندگی افراد آن جامعه است . جوامعی که اکثریت افراد آنرا باسواد تشکیل دهند از فرهنگ غنی ، آگاهی بیشتر از مسائل مختلف و کیفیت بهتر و مطلوب زندگی برخوردار هستند و جوامعی که اکثریت افراد آن را بی سواد تشکیل می دهند ، وضعیت آنها کاملا عکس جوامع گروه اول می باشد . پس امروزه یکی از ویژگیهای مهم جمعیت در کنار دیگر شاخص های جمعیتی ، مسئله میزان سطح سواد ، اطلاعات عمومی و مهارتهای فنی است که در واقع در کارایی و میزان بازدهی نیروی فعال جامعه نقش بسیار موثری را ایفا می کند . در شهرستان دهلران در سال 1375از کل جمعیت 6ساله و بیشتر ،81/ 71 درصد با سواد بوده اند . در سالهای 85 و 90 به ترتیب به 78 درصد و 34/82درصد جمعیت کل افزایش پیدا کرده است . در جدول شماره 3 – 7 تغییرات میزان سواد در شهرستان دهلران نشان داده شده است .
جدول 3- 7- میزان سواد در جمعیت 6ساله و بیشتر در شهرستان دهلران به تفکیک شهری و روستایی سالهای (1375-1390)
سال
مناطق 1375 1385 1390

                                                    .