پایان نامه رایگان با موضوع دانشگاه علمی کاربردی، فعالیتهای اقتصادی

دانشگاه علمی کاربردی دهلران 11 400 450 850
جمع 53 1825 2030 3855
منبع : استانداری ایلام ، تهیه و ترسیم از نگارنده
3-3- 2- 5- جمعیت فعال
با توجه به تعریف جمعیت فعال ، (جمعیت ده ساله و بیشترکه دریک زمان و دریک جامعه ، شاغل و یا جویای کار باشند) معمولا از نظر سنی جمعیت ده سال به بالا مورد بررسی قرار می گیرد . اگرچه در جمعیت فعال از نظر سنی ، گروه 64- 15 سال مورد نظر است ؛ اما معمولا افراد بالای 64سال و کودکان زیر 14سال در نقاط روستایی وگاه شهری بخصوص در منطقه مورد مطالعه جهت کسب درآمد به کار و فعالیت مشغول هستند .
با توجه به جدول 3 – 14جمعیت فعال در سالهای، 75 و 85 و90به ترتیب34/69،66/88 و54/83درصد جمعیت کل را شامل می شده است که در واقع یک روند صعودی را نشان می دهد . مهمترین علت این امر کاهش نرخ رشد جمعیت شهرستان در این سه دوره سرشماری و به تبع آن تغییر در ساختار سنی جمعیت منطقه است که باعث شده تعداد کودکان کاهش یافته و درصد بیشتری از جمعیت در سن فعالیت اقتصادی قرار گیرند .
جدول 3–14- درصد جمعیت فعال شهرستان دهلران در 3دوره ی سرشماری ،
سال 1375 1385 1390
جمعیت فعال شهرستان 34/69 66/88 54/83
منبع : مرکز آمار ایران ، تهیه و ترسیم از نگارنده
براساس آمار سال 1390از کل جمعیت شهرستان ،55471 نفردر سن فعالیت اقتصادی قرار دارند از این تعداد ،34101نفر در مناطق شهری و21370نفردر مناطق روستایی ساکن هستند .
جدول 3 – 15 درصد جمعیت فعال ، شاغل و بیکار به تفکیک نقاط شهری و روستایی 1390
منبع : مرکز آمار ایران ، تهیه و ترسیم از نگارنده
مناطق درصد جمعیت فعال درصد شاغلین درصد بیکاران
شهرستان دهلران 54/83 33/30 86/30
مناطق شهری 67/84 46/26 71/36
مناطق روستایی 77/81 81/36 03/22
باتوجه به جدول فوق از کل جمعیت فعال شهرستان دهلران در سال1390،67/84درصد در مناطق شهری و77/81درصد در مناطق روستایی بوده اند . مقایسه جمعیت فعال نقاط شهری و روستایی با جمعیت شاغلین آنها نشان می دهدکه وضعیت اشتغال در مناطق شهری بدتر از روستا ها است . از کل جمعیت فعال روستایی 81/36درصد مشغول به کار هستند در حالی که از کل جمعیت فعال شهری فقط 46/26درصد شاغل هستند . مقایسه درصد بیکاری در نقاط شهری و روستایی نشان دهنده بالا بودن آن در مناطق شهری است . در مناطق شهری بیش از36درصد جمعیت فعال بیکار هستند در حالی که این عدد در نقاط روستایی نزدیک به 22 درصد است . می توان گفت که علت پدیده فوق مهاجرت روستاییان عمدتا جوان به شهرها و در نتیجه افزایش درصد جمعیت فعال و بیکار در نقاط شهری است . در نتیجه ضریب اشتغال نقاط شهری در سطحی پایین تر و ضریب بیکاری این نقاط در سطحی بالاتر از نقاط روستایی قرار دارد .
3-3-2- 6 توزیع جمعیت فعال در بخش های سه گانه اقتصادی
جهت پی بردن به ساختار اقتصادی هر جامعه ، می توان از طریق بررسی جمعیت فعال و اینکه در کدام بخش اقتصادی بیشترین جمعیت را به خود جلب کرده است ، ساختار اقتصادی آن جامعه را تعیین کرد .
برای مشخص کردن ساختار اقتصادی منطقه مورد بررسی ، درصد شاغلین 10ساله و بیشتر بر حسب سه بخش عمده فعالیتهای اقتصادی مورد بررسی قرار می گیرد . جدول شماره( 3 – 16)
جدول 3– 16- مقایسه درصد شاغلین 10سال به بالای شهرستان دهلران در سه بخش فعالیت اقتصادی در سالهای 90،85، 75
فعالیت
مناطق کشاورزی صنعت خدمات
75 85 90 75 85 90 75 85 90

                                                    .