پایان نامه رایگان با موضوع دانش آموزان دختر، مدارس راهنمایی

پسر دختر جمع پسر دختر جمع
1385 1133 2518 622 509 1131
منبع : مدیریت آموزش و پرورش دهلران ، تهیه و ترسیم از نگارنده
جدول 3-11- تعداد دانش آموزان مقطع متوسطه به تفکیک جنس مناطق شهری و روستایی دهلران 1390
شهری روستایی
پسر دختر جمع پسر دختر جمع
2315 1746 3881 241 190 431
منبع : مدیریت آموزش و پرورش دهلران ، تهیه و ترسیم از نگارنده
جدول 3- 12- تعداد کل آموزشگاهها و دانش آموزان مقاطع آموزشی در شهرستان دهلران 1390
تعداد دانش آموزان در مقاطع تحصیلی تعداد آموزشگاهها به تفکیک مقاطع تحصیلی
ابتدایی راهنمایی متوسطه ابتدایی راهنمایی متوسطه وهنرستان
3096 3649 4312 58 26 20
جمع کل 11058 جمع کل 104
منبع : مدیریت آموزش و پرورش دهلران ، تهیه و ترسیم از نگارنده
مقایسه جداول فوق نشان می دهد که مناطق روستایی با وجود اینکه 4/39درصد کل جمعیت شهرستان را تشکیل می دهند در حدود31درصد دانش آموزان درمناطق روستایی مشغول به تحصیل بوده اند . در حالی که در نقاط شهری که 6/60درصد کل جمعیت را تشکیل می دهند حدود69درصد دانش آموزان را به خود اختصاص داده اند .
در رابطه با تعداد آموزشگاهها می توان گفت که ، با توجه به پراکندگی روستاها و لزوم آموزش همگانی برای فرزندان روستایی تقریبا در بیشتر روستاها ، مدرسه ابتدایی وجود دارد و این امر در آمار مدارس به خوبی مشخص است . اما هر چه از مقاطع تحصیلی پایین تر (ابتدایی) به طرف مقاطع بالاتر (راهنمایی ومتوسطه) می رویم ازتعداد دانش آموزان روستایی و مدارس روستایی کاسته می شود . به نحوی که تعداد مدارس راهنمایی و متوسطه در روستاها کاهش می یابد . و تعداد دانش آموزان روستایی که در مقطع ابتدایی و راهنمایی 2091نفر است در مقطع دبیرستان به 431نفر کاهش می یابد . از طرف دیگر مشاهده می شود که در شهرستان دهلران ، حدود 28درصد دانش آموزان در مقطع ابتدایی تحصیل می کنند در حالی که 39درصد دانش آموزان در مقطع دبیرستان مشغول به تحصیل هستند و این به خاطر کاهش رشد جمعیت در منطقه است .
مقایسه دانش آموزان بر اساس جنس نشان می دهد که تعداد دانش آموزان دختر به نسبت پسر کمتر بوده و برای ادامه تحصیل درمقاطع تحصیلی بالاتر تعداد آنها بخصوص در نقاط روستایی کاهش می یابد .
آموزش عالی
بدون شک یکی از شاخصه های سنجش سطح توسعه در هر منطقه وضعیت آموزش عالی و تعداد واحدهای دانشگاهی و تعداد دانشجویان است. در شهرستان دهلران در راستای گسترش آموزش عالی و با توجه به نقش تحصیلات عالیه در توسعه ، از سال 1374اقدام به تاسیس دانشگاه پیام نور گردید . بعد از آن و با توجه به استقبال گسترده از این واحد دانشگاهی در سال 1385 دانشگاه آزاد اسلامی دهلران شروع به کار نمود . در حال حاضر 4واحد دانشگاهی در سطح شهرستان دهلران در دو مقطع تحصیلی کاردانی و کارشناسی به تربیت دانشجویان منطقه می پردازند . (وزارت مسکن وشهرسازی ، 1387: 78) جدو ل 3 – 13تعداد دانشجویان به تفکیک واحد دانشگاهی و جنسیت را نشان می دهد .
جدول 3- 13- تعداد دانشجویان شهرستان دهلران به تفکیک واحد دانشگاهی – رشته و جنسیت 1390
شرح
واحد دانشگاهی تعداد رشته پسر دختر جمع
دانشگاه آزاد دهلران 15 900 235 1135
دانشگاه پیام نور دهلران 22 450 1250 1700
دانشگاه پیام نور موسیان 5 75 95 170

                                                    .