پایان نامه رایگان با موضوع سکونتگاه های روستایی، سکونتگاه روستایی

مصاحبه با اقشار مختلف روستا ، از جمله اعضای شورای اسلامی روستا ، ریش سفیدان جوانان ، زنان و سایر مردم و همچنین مصاحبه با مسئولان ادارات و نهادهای دولتی که به نحوی در جابه جایی روستاها و یا ارائه خدمات به آنها سهیم بوده اند .
تکنیک کار در مطالعات کتابخانه ای شامل: فیش برداری ، یادداشت برداری و …
و در مطالعات میدانی شامل : فنون مشاهده ، مصاحبه با افراد محلی روستا و تکمیل پرسشنامه می باشد .
روش نمونه گیری : باتوجه به محدودیت جامعه آماری (N = n) در این مطالعه از روش نمونه گیری استفاده نشده ولی در سطح خانوار با توجه به جامعه آماری (خانوارN= 197 ) براساس فرمول کوکران ( n=24 ) خانوار به عنوان نمونه آماری با روش تصادفی سیستماتیک انتخاب گردید . برای روایی و اعتبار بیشتر نتایج ، تعداد خانوارهای مورد پرسش افزایش یافته و 48خانوار انتخاب گردید .
شکل 1-1- نمودار مدل فرایند تحقیق

منبع : نگارنده
1-7- موانع تحقیق و مشکلات تحقیق
انجام کارهای تحقیقاتی در زمینه های مختلف هیچگاه بدون مشکل نیست . هر پژوهشگری که قدم در راه تحقیق می گذارد ، در همان آغاز راه با مشکلات متعددی مواجه می شود و در بسیاری از مواقع دست از تحقیق مورد نظر بر می دارد و یا موضوع دیگری را برای تحقیق بر می گزیند .
بدیهی است که موقعیت سکونت افراد بر میزان توانمندی آنها در مواجهه با موانع تحقیق اثر می گذارد . افرادی که در شهرها و مراکز سکونتی بزرگ به تحقیق و پژوهش مشغول است به علت وجود مراکز علمی ، دانشگاهی ، فرهنگی و تحقیقاتی و دسترسی به موسسات مختلف و امکانات لازم ، با موانع و مشکلات کمتری مواجه می شود . و تحقیق مورد نظر با مشکلات نسبتا کمتری انجام می گیرد . اما تحقیق و پژوهش در هر موضوعی در مناطق کوچک و دور افتاده و محروم از تمام امکانات لازم برای تحقیق ، و عدم همکاری پاره ای از مسئولین ادارات و موسسات دولتی ، مشکلات و موانع را دوچندان می کند . با توجه به موضوع مورد تحقیق و بضاعت اندک علمی نگارنده و محرومیت نسبی منطقه ، بطور قطع مشکلات و موانعی در انجام تحقیق مورد نظر به وجود آمده که مهمترین آنها عبارتند از :
عدم همکاری پاره ای از مسئولین ادارات و نهادها در سطح منطقه و استان
محروم بودن منطقه مورد مطالعه از مراکز علمی و فرهنگی به خصوص در ارتباط با منابع و ماخذ مورد نیاز
مشکلات ناشی از رفت وآمد به رو ستای مورد مطالعه
مشکلات ناشی از توجیه روستاییان در تکمیل پرسشنامه ها
8- تعریف واژگان کلیدی
در این بخش به تعریف مفاهیم به کار رفته در این تحقیق پرداخته ایم:
اسکان مجدد : به معنی هر نوع جابه‌جایی یا تغییر اساسی در محل سکونت خانوارهاست (جهاد دانشگاهی تهران، 1385: 12) .
سکونتگاه : مفهوم سکونتگاه که در زبان فارسی به صورت ماندگاه ، اسقرارگاه و مانند آن نیز آمده به عنوان پدیده عام سکونت گزینی انسانی و به معنای محل زندگی است . سکونتگاه به عنوان یک نظام ، دارای اجزایی است که معمولا عبارتند از خانه ها ، بناها و تاسیسات عمومی ، واحدهای مختلف اقتصادی (شامل بخشهای مختلف فعالیتی ) ، فضاهای آزاد ، شبکه معابر ، راههای ارتباط بیرونی و مانند آن ؛ سکونتگاهها را با توجه به نوع و شیوه زندگی ، به طور کلی به دو گروه تقسیم می کنند : سکونتگاههای شهری و سکونتگاههای روستایی . در ارتباط با سکونتگاههای روستایی ، به منظور تسهیل زمینه بحثهای تفصیلی و زمینه سازیهای لازم برای برنامه ریزی و انجام طرح های اجرایی می توان مجموعه سکونتگاه را به دو قسمت متمایز تفکیک نمود : خانه ها و تاسیسات مرتبط با آن ؛ و مجموعه اراضی . این تقسیم بندی به نوعی می تواند هموار کننده تفکیک فعالیتهای مختلف اجرایی نیز به شمار آید ، همان طور که معمولا مطالعات و برنامه های مربوط به مسکن روستایی ( به معنای عام آن ) از بررسی ها و برنامه های اراضی روستایی (مانند تسطیح یا یک پارچه سازی) نیز جداگانه به انجام می رسند . البته آشکار است که خانه ها و تاسیسات یک سکونتگاه روستایی با اراضی متعلق به آن ، هم از نظر شکل و فرم و هم از لحاظ عملکردی با یکدیگر در پیوند تنگا تنگ قرار دارند . در همین زمینه ، سکونتگاه های روستایی را بر اساس نحوه و طول مدت بهره گیری از خانه ها و تاسیسات آن (و نه الزاما بر مبنای اراضی ) ، به دو گروه تقسیم می کنند : الف ) سکونتگاه های روستایی دائمی که دارای جمعیت و فعالیت دائمی هستند ؛ ب ) سکونتگاههای روستایی نیمه دائمی یا فصلی که در فصل معین و برای مدتی کوتاه و به منظور خاص مورد استفاده قرار می گیرند . ( سعیدی ، 1388: 23 )
ساختار فضایی : نحوه نظم پذیری پدیده ها بر سطح زمین بر مبنای روندهای فضایی به نحوی که فضا به واسطه این روندهای (محیطی یا اجتماعی و اقتصادی ) سامان می پذیرد و در این روندها نقشی بر عهده می گیرد . بدین سان ، ساختار فضایی یک پدیده مکانی به موقعیت هر یک از عناصر مرتبط با دیگر عناصر و به نسبت به هم پیوستگی مجموعه عناصر تعیین و تبیین می گردد . (همان : 21)
سازمان فضایی : الگوی کلی نحوه کاربری فضا توسط یک اجتماع ، یا نحوه استقرار اجزا فضا نسبت به هم ، به نحوی که تعامل و رابطه مکمل آنها امکان پذیر گردد . فضایی :
الف : مربوط ، متعلق یا منسوب به فضا ؛
ب : شامل فضا یا دارای خصوصیت فضا ؛
ج : گسترده در فضا یا اشغال کننده فضا ؛
د : در معرض فضا یا تحت کنترل شرایط مکانی – فضایی ؛
ه : موجود در فضا یا ایجاد شده توسط فضا . (سیرانی ، 1386 : 22)

                                                    .