پایان نامه رایگان با موضوع محدوده جغرافیایی، مهاجرت روستایی

کل شهرستان 45/44 36 3/30 56/10 17/14 23/17 06/43 2/46 47/52
شهری 84/14 48/12 6/10 77/15 6/19 3/21 79/66 2/67 1/68
روستایی 41/77 7/71 3/62 05/5 1/6 8/6 55/16 2/22 9/30
منبع : مرکز آمار ایران ، تهیه و ترسیم از نگارنده
با توجه به جدول فوق می توان گفت که فعالیت عمده اقتصادی در شهرستان دهلران به ترتیب شامل خدمات ، کشاورزی و صنعت است . تا سال 75بخش عمده فعالیت اقتصادی در شهرستان دهلران کشاورزی بوده است . در این سال از کل جمعیت فعال شهرستان ، 45/44 درصد در این بخش مشغول بوده اند . در سال 85 این میزان به 36 درصد کاهش می یابد که علت عمده این امر مهاجرت روستاییان به شهر و تغییر شغل آنها از کشاورزی به مشاغل غیر کشاورزی و عمدتا خدماتی است . در سال 90 این رقم باز هم کم شده به حدود 30 درصد می رسد . البته در مناطق روستایی همچنان فعالیت بخش کشاورزی بیشترین درصد شاغلین را دارا است هرچند که روند کاهشی دارد .
شکل 3- 7 – نمودار درصد شاغلین در بخشهای مختلف اقتصادی شهرستان دهلران 1390

منبع : مرکز آمار ایران ، تهیه و ترسیم از نگارنده
در مورد بخش خدمات می توان گفت فعالیت در بخش خدمات از 6/43درصد در سال 75 به 47/52درصد در سال 90افزایش یافته است . و در واقع کاهش میزان شاغلین بخش کشاورزی به نفع این بخش تمام شده است . مشاغل این بخش طیف وسیعی از شاغلین را به خود جذب کرده است و عمدتا ماهیت غیر تولیدی دارند لذا سهم قسمت غیر مولد این بخش در شهرستان بیشتر می شود . و عمده شاغلین این بخش در رشته خدمات عمومی – اجتماعی – شخصی ، مشغول می باشند .
در مورد بخش صنعت می توان گفت که با توجه به شرایط سکونتگاههای منطقه و نوپا بودن آنها ، صنایع چندان مهمی در منطقه شکل نگرفته اند و هر چند شهرستان دهلران دارای منابع فراوان نفت وگاز وسنگهای ساختمانی است ولی وقوع جنگ تحمیلی و شرایط مرزی مانع از سرمایه گذاریهای دولت در بخش صنعت منطقه شده است ؛ بعد از پایان جنگ در جهت توسعه صنعتی منطقه اقداماتی به عمل آمده است و واحدهای صنعتی معدودی شروع به فعالیت نموده اند وشهرک صنعتی دهلران احداث گردیده است که البته نسبت به استعدادهای منطقه بسیار ناچیز است در نتیجه این بخش اقتصادی نتوانسته است شاغلین زیادی را جذب کند هرچند که در سه دوره آماری رشد کمی داشته است .
3-3- 2-7- جمعیت فعال غیر شاغل
در تقسیم بندی گروههای سنی به گروه 64- 15 ساله ، جمعیت فعال گفته می شود . اما در واقع تمام این گروه سنی شاغل نیستند . بنابراین لازم است که آن دسته از افرادکه عملا شاغل نیستند مانند دانش آموزان ، زنان خانه دار و . .. مشخص شوند . در سال 1390جمعیت غیر شاغل منطقه 69درصد بوده است که برای مناطق شهری و روستایی به ترتیب 75درصد و63درصد بوده است . بیشترین جمعیت فعال غیر شاغل را زنان خانه دار 9/31درصد و سپس دانش آموزان 6/25درصد تشکیل داده است و بقیه را سایر افراد غیر شاغل در بر می گرفته است . با توجه به ارقام بالا می توان پی برد که 69درصد جمعیت فعال منطقه غیر شاغل است و این درصد بالا نشان دهنده بارتکفل سنگین برای خانواده های شهری و روستایی است .
جدول 3– 17- وضعیت فعالیت نسبت به جمعیت به تفکیک نقاط شهری وروستایی شهرستان دهلران-1390
محدوده جغرافیایی وضع فعالیت در کل جمعیت
نقاط شهری نقاط روستایی جمع
درصد شاغلان درصد بیکاران درصد شاغلان درصد بیکاران درصد شاغلان درصد بیکاران
شهرستان دهلران 29/63 71/36 97/77 03/22 14/69 86/30
منبع : مرکز آمار ایران ، تهیه و ترسیم از نگارنده
3-3- 2-8- پیش بینی جمعیت منطقه
امروزه در کنار بررسی ویژگیهای جمعیت ، پیش بینی و آینده نگری جمعیت یکی از مسائل مهم و ضروری است که برنامه ریزان با توجه به آن در زمینه های مختلف و در ابعاد ملی ، منطقه ای و ناحیه ای به اجرای طرحهای مختلف اقدام می کنند . پیش بینی جمعیت برای یک منطقه جغرافیایی سبب می شود که مشخص گردد چه تعداد افراد در آینده به جمعیت کنونی افزوده می شوند و با توجه به این افزایش جمعیت ، بایستی برای آنها امکانات مختلف بهداشتی ، آموزشی ، فرهنگی ، رفاهی ، خدماتی و اقتصادی و از همه مهمتر زمینه اشتغال را فراهم کرد تا در آینده از بروز مشکلات جلوگیری کرد یا آنها را به حداقل رساند .
پیش بینی جمعیت به عوامل مختلفی چون دوره های سرشماری ، فاصله بین این دوره ها ، دقت آمارها و ثابت فرض کردن عواملی که به نحوی در آینده جمعیت تاثیر دارند ، (عوامل اقتصادی – سیاسی – فرهنگی و حرکات مکانی جمعیت و..) بستگی دارد . با توجه به تغییرات بسیار کند زاد و ولد و مرگ و میر در سطح شهرستان به نظر می رسد به تناسب فعل و انفعالات جمعیتی و روند تحولات و با تاکید بر نقش و جایگاه شهرستان در سطح استان ، بعنوان عمده ترین مرکز جمعیتی جنوب غرب استان که دروازه ورودی جنوب غربی استان از محور استان خوزستان محسوب شده و نقش بسیار مهمی در روند توسعه استان بر عهده دارد . ( مسکن وشهرسازی ایلام ، 1387: 22) علاوه بر آن روند تحولات جمعیتی شهرستان دهلران درطول دوره های گذشته و همچنین فعل و انفعالات جمعیتی منطقه با توجه به روند تحولات جمعیت منطقه در دوره 45 ساله (1390-1345) که فراز و فرود زیادی را نشان می دهد ، پیش بینی جمعیت آینده منطقه خالی از اشکال نیست . با این حال بر اساس آمار های موجود و به روشهای ریاضی به پیش بینی جمعیت منطقه تا سال 1440 یعنی برای 50سال آینده می پردازیم . اگر چه در آینده نگری جمعیت روشهای متفاوتی وجود دارد ، اما در اینجا از روش ریاضی و به کمک آمارهای جمعیتی و نرخ رشد ، بر اساس سه فرض انجام می گیرد که این سه گزینه با شرایط منطقه همخوانی دارد ولی درصد تحقق پذیری آن متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی و جغرافیایی منطقه ، ممکن است اتفاق نیافتد . این سه فرض عبارتند از :
فرض اول بر اساس نرخ رشد میانگین دو دوره آخر که 75/1 درصد است .
فرض دوم بر اساس نرخ رشد منطقه در آخرین دوره سرشماری( 1390) که 39/2 درصد بوده است .
فرض سوم بر اساس 3درصد در سال است .

                                                    .