پایان نامه رایگان با موضوع مناطق روستایی، مقطع راهنمایی

کل مردان زنان کل مردان زنان کل مردان زنان
جمعیت شهرستان 81/71 7/76 3/66 78 3/83 7/71 34/82 3/89 3/75
جمعیت شهری 7/78 4/83 74 3/82 4/88 2/76 82/86 6/94 79
جمعیت روستایی 2/61 9/68 5/53 7/68 5/76 9/60 49/74 3/81 7/67
منبع : مرکز آمار ایران ، تهیه و ترسیم از نگارنده
همانگونه که در این جدول دیده می شود میزان سواد در شهرستان دهلران در طی سه دوره سرشماری (1390- 1375) ، یک روند افزایشی است . به نحوی که درصد باسوادی جمعیت کل از 81/71درصد در سال 75 به 78درصد در سال 85 و 34/ 82درصد در سال 90 افزایش یافته است . این روند مثبت در جامعه شهری و روستایی شهرستان هم دیده می شود . درصد باسوادی در جامعه شهری از 7/78درصد در سال 75 به 3/82 درصد درسال 85 و 82/86درصد در سال 90 افزایش یافته است . درصد باسوادی جامعه روستایی از 2/61درصد در سال 75 به 7/68 درصد درسال 85 و 49/74درصد درسال 90 افزایش یافته است . متاسفانه بین میزان سواد در مناطق شهری و روستایی و میان زنان با مردان اختلاف فاحشی در سه دوره سرشماری دیده می شود به گونه ای که در همه ادوار سرشماری ، میزان سواد در مناطق شهری بیشتر از مناطق روستایی است و میزان سواد در میان مردان همواره بیشتر از زنان است .
3-3- 2-4- وضعیت آموزش
یکی از عوامل بسیار موثر در میزان با سوادی ، وجود امکانات و خدمات آموزشی است . اگر مناطق شهری و روستایی از این امکانات بهره مند گردند ، نه تنها میزان با سوادی رو به افزایش خواهد گذاشت بلکه سبب غنای فرهنگی جامعه و شکوفا کردن استعدادهای نهفته بخصوص در مناطق محروم و روستایی خواهد شد . در کنار امکانات و خدمات آموزشی بایستی استانداردهای لازم در امر آموزش به دقت مراعات شود . اما متاسفانه وضعیت نامناسب اقتصادی و محدودیتهای بودجه ای ، مانع بوجود آوردن استانداردهای لازم در امکانات و خدمات آموزشی بخصوص در نقاط روستایی می شود .
با توجه به آمار سال 1390در شهرستان دهلران تعداد11058دانش آموز در مقاطع مختلف تحصیلی و در 104 آموزشگاه مشغول به تحصیل بوده اند . از این تعداد ،3427 نفر معادل 31درصد دانش آموزان در مناطق روستایی و7631نفرمعادل69درصد دانش آموزان در مناطق شهری مشغول به تحصیل بوده اند .
جدول 3– 8- تعداد آموزشگاههای شهرستان دهلران به تفکیک نقاط شهری – روستایی 1390
مقاطع تحصیلی
شهری روستایی
ابتدایی راهنمایی دبیرستان ابتدایی راهنمایی دبیرستان
پسرانه 9 7 7 15 5 4
دخترانه 8 5 6 12 6 3
مختلط – – – 14 3 –
جمع 17 12 13 41 14 7
منبع : مرکز آمار ایران ، تهیه و ترسیم از نگارنده
جدول 3- 9- دانش آموزان مقطع ابتدایی به تفکیک جنس در مناطق شهری و روستایی دهلران 1390
شهری روستایی
پسر دختر جمع پسر دختر جمع
1175 961 2136 528 432 960
منبع : مدیریت آموزش و پرورش دهلران ، تهیه و ترسیم از نگارنده
جدول 3- 10- تعداد دانش آموزان مقطع راهنمایی به تفکیک جنس در مناطق شهری و روستایی دهلران1390
شهری روستایی

                                                    .