تروریسم، فصلنامه آسیای مرکزی وقفقاز، شماره78
43- شفیعی، اسماعیل وعیدوزایی، نعیم، 1392، نقش حمایت خارجی دراحیای طالبان درافغانستان، فصلنامه مطالعات شبه قاره دانشگاه سیستان وبلوچستان، شماره شانزدهم
44- شفیعی، نوذر واقدس، اقبال وثالثی، زهرا، 1389، نقش سرویس اطلاعاتی پاکستان درطولانی شدن بحران امنیتی افغانستان، فصلنامه آفاق امنیت، شماره نهم،
45- صالحی نجف آبادی، عباس و رضایی، علیرضا، 1388، مبانی جنبشهای اسلامگرایانه: نظریات ودیدگاهها، فصلنامه سیاسی، شماره5
46- صبری، محسن ونجابی، جواد وصراف یزدی، غلامرضا،1390، ساختار قدرت در پاکستان و علل ناپایداری سیاسی آن، ساختار قدرت در پاکستان و علل ناپایداری سیاسی آن، فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، شماره شانزدهم
47- طبسی، نجمالدین،1392، شناخت وهابیت، نقدوبررسی تفصیلی پیشینه عملکردها وباورها، نشرقم، دلیل ما، چاپ دوم
48- عمید، حسن، 1377، فرهنگ فارسی، انتشارات تهران، چاپ سیزدهم
49- عزتی، عزت اله، 1377، ژئوپولتیک، سازمان مطالعه وتدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت)، چاپ سوم.
50- عیوضی، محمدرحیم، هراتی، محمدجواد، 1392، درآمدی تحلیلی برانقلاب اسلامی ایران، انتشارات معارف، چاپ اول
51- عطایی، فرهاد وشهوند، شهراد،1391، برگرفته ازافراط-گرایی فرقهای درپاکستان (1979-2001)، دوفصلنامه علمی- پژوهشی دانش سیاسی، شماره دوم
52- عباس زاده فتح آبادی، مهدی، 1388، بنیادگراییاسلامی وخشونت (بانگاهی به القاعده)، فصلنامه سیاست،مجلهی دانشکده حقوق وعلوم سیاسی، شماره4
53- عزیزخانی، احمد، 1388، فراروایت بنیادگرایی مسیحی (بررسی موردی رابطه دین وسیاست درآمریکا)، فصلنامه دین وسیاست، شماره 21-22
54- عباس تبار، علی اکبر،1381، سنت گرایی ومدرنیسم، مؤسسه آموزش عالی باقرالعلوم
علیخانی، اکرم، 1390، طالبان وشهادت دیپلماتهای ایرانی، تهران، مرکزاسنادانقلاب اسلامی
55- عبدی پور، حسن، 1388، جریانشناسی سلفی معاصر، پایان نامه کارشناسی ارشد (سطح سوم) مرکزمدیریت حوزه علمیه قم
56- علیزاده موسوی، سیدمهدی، 1391، سلفیگری و وهابیت، تبارشناسی جلد1، دفترتبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، نشرآوای منجی
57- عارفی، محمداکرم، 1378، مبانی مذهبی وقومی طالبان، فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه باقرالعلوم، شماره چهارم
58- عطایی، فرهاد وشهوند، شهراد،1391، برگرفته ازافراط-گرایی فرقهای درپاکستان (1979-2001)، دوفصلنامه علمی- پژوهشی دانش سیاسی، شماره دوم
59- علیخانی، اکرم،1390، طالبان وشهادت دیپلماتهای ایرانی، تهران، مرکزاسنادانقلاب اسلامی
60- فخرایی، سیده سوسن، سلطانی، مجتبی،1383، جامعهشناسیتاریخی، گروه تاریخ وفرهنگ وتمدن اسلامی دانشکده الهیات دانشگاه پیام نور
61- فوزی، یحیی، 1389، گونه شناسی فکری جنبشهایاسلامی معاصروپیامدهای سیاسی امنیتی آن درجهان اسلام، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره چهارم
62- قوام، عبدالعلی، بهرامی، سیامک، 1392، جامعه شناسی جریانهایاسلامی: دیالکتیک عقل وخشونت، درآمدی تاریخی برجریان وجنبشهایاسلامی،فصلنامه روابط خارجی، شماره چهارم
63- قادری، حاتم، 1388، اندیشه-های سیاسی دراسلام وایران، تهران، انتشارات مرکز، چاپ دهم
64- کافی، مجید، 1393، جامعهشناسیتاریخی (مبانی، مفاهیم ونظریهها)، قم، چاپ جعفری، چاپ اول
65-کریمی، بهزاد، 1389، مکتب تاریخ نگاری آنال، تاریخ وتمدن اسلامی، شماره یازدهم
66- کشاورزی شکری، عباس و فرهادی، احسان،1390، بسیج منابع درانقلاب اسلامی، فصلنامه علمی- پژوهشی «پژوهشنامه انقلاب اسلامی»، شماره1
67- کوشکی، محمدصادق وحسینی، سیدمحمود،1393، چشم اندازی بر درگیریهای قومی در پاکستان؛ مطالعهی موردی شهر کراچی، فصلنامه تحقیقات سیاسی بینالمللی دانشگاه آزاداسلامی واحد شهرضا، شماره بیستم
68- کریمی حاج خادمی، مازیار، 1392، طالبان (خاستگاه و مبانی فکری)، نشرکانون اندیشه جوان
69- گیدنز، آنتونی، 1392، گزیده ی جامعهشناسی، ترجمهی حسن چاوشیان، تهران، نشر، نی، چاپ پنجم
70- محبوبی، قربانعلی، شهرادشهوند و جعفرعظیم زاده، 1392، حضورنیروهای نظامی خارجی درافغانستان وگسترش افراطگرایی فرقهای درپاکستان (2001تا2011)، فصلنامه مطالعات جهان اسلام، شماره1
71- موثقی، احمد، 1389، جنبشهایاسلامی معاصر، انتشارات سازمان مطالعه وتدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، چاپ یازدهم
72- ملازهی، پیرمحمد، 1386، سلفیگری درپاکستان، فصلنامه مطالعات منطقه ای جهان اسلام، سال هشتم، شماره های30و31
73- مطهری، مرتضی،1392، بررسی اجمالی نهضتهایاسلامی درصدساله اخیر، تهران، صدرا، چاپ چهل وهشتم
74- مارش، دیوید و استوکر، جری، 1393، روش ونظریه درعلوم سیاسی، ترجمهی امیرمحمدحاجی یوسفی، تهران، ناشر، پژوهشکده مطالعات راهبردی
75- موسوی، سیدمحمد،1391،گونه شناسی جنبشهایاسلامی درقرن بیستم، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور، چاپ دوم
76- مسعودنیا، حسین ونجفی، داود، 1390، عوامل رشدمؤثردرتکوین و رشدبنیادگرایی درپاکستان، فصلنامه مطالعات شبه قاره دانشگاه سیستان وبلوچستان، شماره هشتم
77- مارزدن، پیتر، 1379، طالبان (جنگ، مذهب ونظم نوین درافغانستان)، ترجمه نجله خندق، تهران، نشروزارت امورخارجه، چاپ اول
78- مسعو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *