چرا که برنامههای خدمات مشاوره و مددکاری اجتماعی برای مقابله با جرائمی چون تجاوز به عنف و اعتیاد به الکل برنامه نظارت روزانه را تدارک می بینند و سبب ارتقاء سطح آموزش و پرورش و فرصتهای اشتغال میشوند.
برخی اعتقاد دارند دیدگاه پیشگیری بزهکاری از طریق طراحی محیطی تنها ارتکاب جرایم را به نواحی دیگر منتقل میکند. بنابراین زمانی که دستیابی به اهداف مجرمانه با نصب قفل و حفاظ بر روی در و پنجره و یا از طریق نظارتهای دقیق دشوار میگردد، مجرمین به ساختمانهایی مراجعه میکنند که از لحاظ امنیتی ضعیف باشد یا نوع جرم ارتکابی خود را تغییر میدهند. برای مثال وقتی پلیس نیویورک نظارت بر متروها را افزایش داد، میزان دزدی از اتوبوسها افزایش یافت. این مسئله در کتاب گیسون و ویلسون تحت عنوان «پیشگیری از بزهکاری، نظریه و عمل»(1988) بیان شده است (جیسون، 16:1387).
2-6-7- انتقادات و موانع اجرایی CPTED :
در ابتدا باید بگوییم که این تئوری در میان جرم شناسان با استقبال مواجه نشده است و نیز کسانی که در این زمینه به فعالیت پرداخته اند بیشتر معماران، برنامه ریزان و طراحان شهری بوده اند (برای مثال خانم جاکوبز طراح شهری و آقای نیومن معمار بودند). در مورد این که چرا جرم شناسان در این زمینه تمایل کمی داشته اند، سه علت وجود دارد؛ علت اول به خاطر ماهیت جرم شناسی است، زیرا بیشتر تئوری های مرتبط با طراحی از لحاظ نظری از رشته های طراحی و معماری تغذیه می شوند و این امر موجب عدم تعامل میان جرم شناسان و این رشته شده است. علت دیگر تصور اشتباهی است که از ماهیت پیشگیری محیطی از جرم وجود دارد و این امر موجب فراموشی این تئوری شده است. و در پایان شاید بتوان علت عدم تمایل جرم شناسان به این حوزه را در مشکلات اجرایی تغییرات ناشی از طراحی جستجو کرد (مابی، 169:1977).
کسانی که جرم را معلول شرایط اجتماعی (فقر، بیکاری، خانواده و …) می دانند اعتقاد دارند که محیط در این زمینه نقش مؤثری ندارد، و در مجموع این رویکرد در مورد اصلاح و درمان مجرمان هیچ گونه اثری ندارد. علاوه بر این معماران معمولاً بر جنبه های زیبایی شناختی ساختمان بیشتر از مسایل امنیتی آن تأکید دارند. مانع اجرایی دیگر شاید عدم همکاری پلیس، هزینه بر بودن و مشکل بودن تغییرات محیط فیزیکی باشد. بر مشکلات فوق باید عدم همکاری و مسئولیت پذیری اهالی در اجرای برنامه های پیشگیری، عدم اهمیت ساکنان به طراحی مبتنی بر امنیت و ترجیح مسایل و جنبه های زیبایی ساختمان بر جنبه های امنیتی آن را افزود. در مجموع سه انتقاد به CPTED وارد است:
1-فرصت مدار بودن: که به دو معنا قابل تصور است، در معنای عام تمام جرایم فرصت مدار محسوب می شوند، یعنی این که ارتکاب جرم در کنار سایر عناصر (وجود مرتکب و نبود مانع) به وجود یک هدف و آماج مناسب یا همان “فرصت” نیاز دارد(نجفی ابرندآبادی، 239:1377). بنابر این از نظر این دیدگاه همۀ جرایم فرصت دار محسوب می شوند. اما آنچه که منتقدان CPTED از فرصت مدار بودن مطرح می کنند این است که ارتکاب این جرایم نوعاً تابع به وجود آمدن فرصت مناسب به معنی جذب سود یا ضرر و خطر کمتر برای مرتکب است. به بیان دیگر تا فرصت مناسب قابل دسترسی، سودمند و بی خطر برای مرتکب فراهم نگردد، وی دست به ارتکاب جرم نی زند و هنگامی که این شرایط فراهم شود وی به سمت ارتکاب جرم خواهد رفت (قورچی بیگی، 89:1386).
2- جا به جایی بزهکاری: عبارت است از وقوع مجدد اعمال مجرمانه، پس از اعمال تدابیر پیشگیرانه ای که دشواری ارتکاب یک جرم خاص و یا ریسک دستگیر شدن را افزایش می دهد (نجفی ابرندآبادی، 139:1377). انواع جا به جایی بزهکاری عبارت است از جا به جایی فضایی (مکان وقوع جرم)، جا به جایی موقتی (زمان و روز ازتکاب)، جا به جایی تاکتیکی (روش و فنون)، جا به جایی در آماج و جا به جایی در نوع جرم.
البته مشکلات اجتماعی ناشی از جا به جایی بزهکاری را می توان با نظارت بر مناطق و محیط های وسیع تر و مدیریت و برنامه ریزی، دفع نمود. علاوه بر این که جا به جایی مشکلی است که در سایر روش های پیشگیری نیز مطرح بوده و منحصر به CPTED نمی باشد (قورچی بیگی، 91:1376).

3- مسایل حقوق بشری و اخلاقی: منتقدان بیان می دارند که رویکرد وضعی به پیشگیری از جرم به انگیزه های مجرمان و ریشه های جرم توجهی نداشته، آزادی و حق خلوت تابعان قانون را نقض می کند. یکی از انتقادات وارد بر این نوع پیشگیری این است که اعمال اصول پیشگیری وضعی و CPTED تنها مختص افراد ثروتمند است، زیرا تغییر در محیط و اعمال بسیاری از اقدامات وضعی امری است که تنها افراد ثروتمند از عهدۀ این کار برمی آیند. خود این مسئله موجب آسیب پذیری بیشتر طبقات فقیر می شود (نجفی ابرندآبادی، 598:1383). انتقاد دیگری که به CPTED وارد است نقض حقوق و آزادی شخصی افراد است. زیرا این نوع از پیشگیری یعنی تغییر در سبک زندگی و فعالیت روزمره و صرف نظر کردن از برخی حقوق و آزادی ها که تحت تأثیر تدابیر وضعی محدود می شوند، تدابیری که می توانند هر گونه تحرک و یا حتی هر نوع اندیشه ای را با تجهیزات قوی نظارتی الکترونیکی پیشرفته شناسایی و کنترل کنند (قورچی بیگی، 94:1386).
اجرای دیدگاه پیشگیری جرم از طریق طراحی محیطی با مشکلاتی همراه است. موفات این مشکلات را به شرح زیر بیان کرده است:
1- برقراری تعادل بین ایمنی و فضا و ساخت و سازها از یک سو و حفظ جنبههای زیبایی شناسی از سوی دیگر، بسیار اهمیت دارد. امنیت زیاد سبب افزایش آرامش روانی میشود و اگر چه طراحی محیطی باید فعالیت مجرمانه را کاهش دهد، در عین حال باید نیم نگاهی نیز به استانداردهای زیبایی شناسی مدنظر معماران، وجود داشته باشد.
2- در زمینه نحوه نگهداری ساخت و سازها، استاندارد و نظامنامۀ ایمنی اجباری یا اختیاری خاصی وجود ندارد، چرا که رقابت چشم و هم چشمی به مسایل امنیتی تسری پیدا نمیکند. از طرفی نقش مهم معماری در برنامه ریزی امنیتی به نحو شایستهای درک نشده است، مالکان به جای اینکه از معماران بناهای خود درخواست کنند تا در طراحی خود مسایل امنیتی را در نظر بگیرند، به دنبال پروانه ساخت و ساز هستند.
3- از آنجا که معماران نمیدانند در ساختمانهایی که طراحی میکنند چه کسانی زندگی خواهند کرد، بنابراین نمیتوانند آنها را در فرآیند برنامه ریزی امنیتی شرکت دهند. از سوی دیگر معماران در طراحیهای خود به ایدههای زیباشناسانه بیشتر از معیارهای پیشگیری از بزهکاری توجه دارند.
4- پلیس مشارکت مردم را مانعی در فرآیند برنامه ریزی میداند و در زمینه برنامه گشت شهروندان که خود بخشی از برنامه پیشگیری از بزهکاری است، مشکلاتی وجود دارد (جیسون، 17:1387).
2-6-8- اجرای CPTED در مناطق تجاری:


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مناطق تجاری نقش مهمی را در بیرون آوردن افراد از خانه به خیابان ها و ایجاد فعالیت بازی می کنند. این مراکز موجب سرزندگی شهری شده و کاربری مشروع و قانونی از فضا را افزایش می دهند. این افزایش کاربری خود به افزایش “چشم های ناظر بر خیابان” منجر شده و با افزایش نظارت از میزان جرایم می کاهد. طراحی این مناطق و ترکیب کاربری این مناطق عامل مهمی در امنیت این مناطق محسوب می شود. تأمین امنیت مناطق تجاری و مغازه ها، مخصوصاً در مواقعی که بسته هستند، یکی از نگرانی های عمدۀ پلیس و مالکان است. بعد از بسته شدن مغازه ها و تاریکی هوا، معمولاً مناطق تجاری به مناطق خلوت تبدیل شده که این امر بر آسیب پذیری این مناطق افزوده و ترس از جرم را در عابران افزایش می دهد. حضور مردم و آوردن آنها به خیابان و وجود فعالیت های انسانی در شب می تواند از این آسیب پذیری بکاهد. برای مثال می توان در این مناطق سینما، گالری و رستوران و یا هر مکان فعالیت زای دیگری را ایجاد نمود (تصویر 2-18).
تصویر (2-18) : فعالیت شبانه روزی اماکنی مانند پمپ بنزین موجب کاهش آسیب پذیری مغازه های اطراف می گردد(محقق، اراک)
راهکارهای دیگر که بسیار شایع است فعال کردن فضای جلوی مغازه ها است که خود می تواند بر امنیت منطقه و افزایش حضور مردم تأثیر مثبتی داشته باشد. عامل مهم دیگری که بر امن شدن فضا تأثیر می گزارد، راه های دسترسی میان مراکز خرید و مراکز شهری با مناطق مسکونی و سایر مناطق است.
در طراحی مناطق تجاری هدف امنیت و دسترسی آسان و امن به این فضاها است. علاوه بر این که جداسازی فضایی خود می تواند فرصت های مجرمانه بیشتری ایجاد کند، به عبارت دیگر به جای این که سعی نماییم مراکز تجاری را در منطقه تمرکز داده و مناطق مسکونی را در فضاهای دیگر، بهتر است کاربری های مختلف (اما غیر متضاد) را در کنار یکدیگر جمع نماییم (قورچی بیگی، 168:1386).
در طراحی مناطق تجاری اهداف زیر باید مد نظر قرار داشته باشند:
کنترل دسترسی: موانع امنیتی را به منظور پیشگیری از دسترس غیر مجاز به محوطۀ ساختمان ها و مناطق داخلی فراهم می کند.
نظارت از طریق طراحی فیزیکی: طراحی فیزیکی می تواند فرصت نظارت را بهبود بخشد. این افزایش فرصت نظارت خطر دستگیری مجرمان را افزایش داده و میزان خطر بزه دیدگی را کاهش می دهد.
ابزارهای نظارت مکانیکی: ابزارهای نظارت مکانیکی احتمال کشف جرایم را افزایش داده و ورودی های غیر مجاز را کاهش می دهد.
اقدام مالکین و تجار: مدیران و مالکان به انجام اقدامات امنیتی تشویق شوند. این کار از آسیب پذیری اموال و دارایی های تجاری و بازرگانی می کاهد.
حفاظت از کاربران: برای خریداران تدابیر امنیتی اجرا شود تا آسیب پذیری آنها در برابر جرم کمتر شود.
تعامل اجتماعی: تعامل میان تجار، کاربران و ساکنان محیط های تجاری باید افزایش یابد تا همبستگی و کنترل اجتماعی تقویت شود.
خدمات پلیس: به منظور واکنشی مؤثر در برابر جرم، روابط بین محیط های تجاری با پلیس را باید بهبود بخشید، تا شهروندان در گزارش جرم و پیشگیری از جرم با پلیس همکاری نمایند.
هویت قلمرو: میان فضای عمومی و خصوصی تفکیک قائل شده تا مانع ورود غیر مجاز توسط مجرمان بالقوه شود.
تصویر محیط تجاری: تصویر مثبت از مناطق تجاری تقویت شده تا در کاربران و سرمایه گزاران ایجاد اعتماد نموده و سرزندگی اقتصادی منطقه افزایش یابد (قورچی بیگی، 170:1386).
در طراحی مراکز تجاری نکات زیر باید رعایت گردد:
نظارت: شاید بتوان تأثیرگزار ترین رکن CPTED را نظارت دانست. فضای تجاری باید به گونه ای طراحی شود که نظارت طبیعی به صورت کامل فراهم شود. ورودی های مناطق تجاری باید به سمت خیابان بوده و کاملاً هم تعریف شده باشد. به عبارت دیگر فروشندگان و خریداران باید بتوانند در هنگام خرید و فروش بر فضای عمومی اطراف خود به راحتی نظارت داشته باشند.
در مناطق تجاری علاوه بر نظارت طبیعی، نظارت رسمی و نظارت مکانیکی می تواند بسیار مؤثر باشد. اگر از نظارت مکانیکی و دوربین های مدار بسته استفاده می شود بهتر است که در محل از طریق تابلویی اعلام شود که “این مکان با دوربین مدار بسته کنترل می شود”. این عبارت می تواند برای بسیاری از مجرمان بالقوه بازدارنده باشد (تصویر 2-19). ویترین مغازه ها نباید به گونه ای باشد که مانع رؤیت پذیری و نظارت متقابل شود. شیشۀ جلوی مغازه ها باید امکان رؤیت کامل مغازه را فراهم سازد.

 
 
تصویر (2-19) : استفاده از دوربین مداربسته می تواند در بازدارندگی از جرم مؤثر باشد(محقق، اراک)
فعالیت های خیابانی: در مناطق تجاری باید محیط به نحوی طراحی شود که فعالیت در سطح خیابان در تمام اوقات شبانه روز افزایش یابد. در این مورد بهتر است نکات زیر رعایت شود:
1- فعالیت های خیابانی در جلوی مغازه ها برای تقویت نظارت طبیعی تشویق شوند.
2- بهتر است فعالیت های مرتبط و مورد علاقۀ جوانان بیشتر مورد تشویق قرار گیرند و منطقه ای برای جمع شدن آنان فراهم گردد.
3- در طراحی مغازه ها نباید از ترکیب کاربری و فعالیت غافل بود و تنوع استفاده از فضاها باید همواره مورد تأکید باشد (تصویر 2-20).
تصویر (2-20) : ترکیب کاربری موجب بهبود نظارت می گردد(محقق، اراک)
4- فعالیت ها و کاربری هایی را که معمولاً تا دیر وقت باز هستند مانند رستوران ها و مراکز تفریحی و … تشویق شوند (تصویر 2-21).
تصویر (2-21) : مراکزی که تا دیر وقت باز هستند امکان نظارت بیشتری را فراهم می کنند(محقق، اراک)
نقاط غافل گیری: یکی از ویژگی های یک فضای امن وجود خط دیدی شفاف است. در طراحی مناطق تجاری باید تلاش شود تا از نقاط غافل گیری کاسته شود. اگر این نقاط قابل حذف شدن نیستند می توان آنها را در شب قفل نمود. طراحی ساختمان های مجاور و پیاده رو باید به گونه ای باشد که فضای مرده و نقاط مخفی کننده ایجاد نکنند. در مناطق تجاری باید تعادل میان “فرم” و “عملکرد” را رعایت نمود، به عبارت دیگر اهمیت جنبه های زیبایی شناختی محیط نباید منجر به این شود که مسایل امنیتی را فراموش کرده و با طراحی، نقاطی کور در فضا ایجاد نماییم. در این مناطق باید تا جایی که امکان دارد از “پیش بینی کننده های” حرکت استفاده شود.
دسترسی: وجود راه های دسترسی امن در مناطق تجاری و دسترسی امن از این مناطق به مناطق دیگر از عوامل مؤثر در ارزیابی امنیت یک منطقۀ تجاری است. به ویژه که در مناطق تجاری به علت ترکیب فعالیت ممکن است مردم تا دیروقت در خیابان حضور داشته باشند. وجود راه های دسترسی امن می تواند بر امنیت منطقه تأثیر مثبتی داشته باشد. پیاده روهای این مناطق باید کاملاً روشن باشد. علاوه بر این نحوۀ دسترسی افراد به مغازه ها نیز واجد اهمیت است. کارکنان فروشگاه ها نیز باید به مانند سایر کاربران از فضای جلوی مغازه ها به مغازه دسترسی داشته باشند. استفاده از ورودی های کوچک در قسمت های ورودی اماکن تجاری موجب بهبود نظارت و کند شدن سرعت ورود و خروج می شود. این مسئله این ذهنیت را در مجرم ایجاد می کند که احتمال فرار و بالتبع موفقیت پایین است (رحمت، 176:1385). بهتر است در ورودی های مراکز تجاری از پله های بیشتری استفاده گردد و در سطح فضا از سنگ هایی استفاده شود که کند کنندۀ حرکت باشد. علاوه بر این می توان در ورودی ها و خروجی ها از درب ها و موانع چرخان استفاده کرد، تا سرعت ورود و خروج کمتر گردد.
نگهداری و مراقبت: وجود فضایی عاری از هرگونه آلودگی می تواند موجب ایجاد تصویری مثبت از فضا شود. این امر برای مراکز تجاری بسیار پر اهمیت است زیرا بدین وسیله می توانند افراد بیشتری را برای خرید جذب نمایند. نگهداری و مدیریت مناسب فضای مناطق تجاری نشان دهندۀ توجه و اهمیت نسبت به محیط و وجود امنیت در آن است. در این مورد وجود روشنایی مناسب و نصب تجهیزات روشنایی و بازرسی و تعویض منظم لامپ ها می تواند یکی از راهکارهای موجود در این زمینه باشد(قورچی بیگی، 173:1386).
2-7- جمع بندی فصل دوم:
در این فصل ابتدا بر اصول پیشگیری و انواع آن و همچنین تعریف سرقت و علل و انگیزه های آن مروری داشتیم. سپس پیشینه پیشگیری محیطی ارائه گردید و نتایج تحقیق محققانی که در داخل و خارج از کشور در زمینه طراحی محیطی تحقیق نموده اند مورد بررسی قرار گرفت. در مجموع محققان بین محیط فیزیکی و شمار و پراکندگی سرقت ارتباط قائل بودند و عقیده داشتند که با نظارت و کنترل دسترسی، تفکیک فضاهای عمومی و غیر عمومی و طراحی محیطی مناسب می توان وقوع جرم را کاهش داد، علاوه بر طراحی فیزیکی محیط محله های اجتماعی نیز باید طراحی شوند تا بدین ترتیب اهالی به محله احساس تعلق نموده و بررفت و آمدها نظارت نمایند. در ادامه به مبحث مبانی نظری تحقیق پرداخته شد و نظریه های مختلفی که با محیط وقوع جرم ارتباط داشتند ارائه گردید، در این قسمت از ابتدای دهه 60 میلادی که نظریه پردازان بین جرم و محیط ارتباط قائل شدند، نظریه ها بیان گردید که در این میان در تحقیق حاضر از نظریه های پیشگیری محیطی جفری، فضای قابل دفاع نیومن و پنجره های شکسته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *