1991). خلاصۀ مطالعات، بیان می دارد که دوربین مداربسته تأثیر شدیدی روی جرم نداشته و بیشترین تأثیر روی جرم های وسیلۀ نقلیه و در پارک های ماشین صورت گرفته است (صالحی، 46:1390).
2- روشنایی:
بعد از تاریکی هوا فرصت های نظارت به وسیلۀ شرایط روشنایی تحت تأثیر قرار گرفته و تحقیقات بیشتری روی این موضوع، انجام شده است. در آمریکا در سال 1960، بیشتر شهرها برنامۀ عمدۀ روشنایی خیابان ها را برای کاهش جرم آغاز نموده و نتایج جدیدی را به دست آوردند که این بهبودها،کاهش قابل توجّهی را در جرم ثبت شده،ایجاد نمود.
عدم روشنایی مناسب در داخل و محوطه اطراف باعث ترغیب مجرمین نسبت به انجام اعمال مجرمانه می گردد(تصویر 2-13).
تصویر (2-13) : عدم روشنایی مناسب باعث ترغیب مجرمین می گردد(محقق، اراک)
در انگلستان،مطالعات روشنایی در”هامراسمیت”و”فولهام”وشمال غربی انگلستان، کاهش جرم را گزارش دادند. بیشتر مطالعات وتحقیقات آزمایش شدۀ اخیر درمورد روشنایی وجرم در انگلستان و آمریکا صورت گرفته است. یک بررسی سیستماتیک در ارزیابی طراحی روشنایی ضعیف در انگلستان و آمریکا، نشان داد که بهبود روشنایی خیابان، به میزان 7 درصد، جرم ثبت شده رادر 8 مطالعۀ آمریکایی و به میزان 30 درصد در 5 مطالعۀ در انگلستان، کاهش داده است (صالحی، 47:1390).
به طور خلاصه، نظارت طبیعی (فرصت های خود نظارتی اهالی که به وسیلۀ پنجره ها تجهیز شدند)، نظارت رسمی (گشت های پلیس) و استراتژی های نظارت مکانیکی (روشنایی خیابان و دوربین های مدار بسته)، در کاهش جرم و ترس از جرم مؤثر می باشند (کازنس، 2002).
از جمله استراتژی های رویکرد CPTED در زمینه نظارت را می توان بدین صورت عنوان نمود:
– توسعۀ چشم های عمومی از طریق قرار دادن مغازه ها در معابر عمومی
– طراحی منظر هماهنگ برای بهبود دید بصری به محیط
– مدیریت معابر عمومی و عقب نشینی ساختمان ها برای فراهم آوردن امنیت بیشتر
– بکارگیری پنجره های بزرگ در مغازه های تجاری
3- کنترل دسترسی:
مکان هایی که راه های ورود و خروج نامحدودی را در اختیار مجرمین و استفاده کنندگان می گذارند از جمله وجود فضاهای عمومی نامعین زیاد، در مقابل جرم آسیب پذیر هستند. از بین بردن مکان های نامشخص و مبهمی که اهالی می توانند از آنها برای فعالیت های کنترل نشده و نابهنجار استفاده نمایند نیز مربوط به مسئلۀ کنترل دسترسی می باشد. به عبارتی فضاها و مکان ها می بایست مطابق با اهداف کاربردی خاص طراحی گردند (معین ازغدی، 17:1381).
کنترل دسترسی در بیان ساده یعنی تعیین مرز و حدود مالکیت فضای خصوصی و نیمه خصوصی از فضا های عمومی و فلسفۀ آن محدود کردن استفادۀ افراد اجتماع از فضاهای غیر عمومی است. این محدودیت ها می تواند سمبولیک (مثل نرده، مناظر، بوته و نوع پوشش کف) یا واقعی (مثل دیوارها و حصارهای بلند) باشند(حشمتی،55:1382). کنترل دسترسی می تواند شامل انواع غیر رسمی/ طبیعی(تعریف مکانیکی)، رسمی/سازماندهی شده (پرسنل امنیّتی) و استراتژی های مکانیکی (قفل ها) باشد (صالحی، 49:1390).
یکی از کارکرد های اصلی در کنترل دسترسی این است که افراد را به محیط هایی هدایت کنیم که به نحو مطلوبی بر آن نظارت صورت گیرد. به عبارت دیگر با بکارگیری سیاست نامه، نشان دادن مسیر صحیح حرکت یا طراحی ساخت درست، حرکت افرادی که رفت و آمد می کنند را کنترل می کنیم تا بتوانیم بر آن نظارت داشته باشیم و در صورت نیاز مشکل را حل کنیم. کنترل دسترسی موفقیت آمیز باید به صورت غیر محسوس صورت بگیرد و اجتناب از ایجاد ظاهری سنگرمانند باید در رأس اهداف باشد (آرینگتون، 354:1390).
راهکارهای رویکرد CPTED در زمینۀ بهبود دسترسی با در نظر گرفتن ملاحظات امنیتی:
– فراهم آوردن منظر مناسب و روشنایی بین نواحی مسکونی و تجاری
– بکار گیری سیستم خیابان دایره ای برای آسان سازی نظارت ترافیک
– اضافه کردن نرده ها … و روشنایی مناسب برای نواحی تجاری
– آگاهی دادن به عموم از مکان قرارگیری ورودی ها و خروجی ها
– استفاده از زیرساخت های شهری مانند پوشش کف و جداره و محوطه سازی
– نور پردازی عمومی مطلوب و کافی بر درها و ورودی و سیستم دسترسی
4- حمایت از فعالیت:
به منظور فراهم و ایجاد کردن برخی فعالیت های اجتماعی در مناطق شهر است، تا علاوه بر اشتغال زایی و ایجاد تسهیلات رفاهی بتوان میزان نظارت انسانی را بر مناطق افزایش داد. به طور کلی، فعالیت های امن، جاذب شهروندان عادی بوده که حضور مجرمان را در محیط کمرنگ می نمایند. این رویکرد به طور واضحی، عناصری از قلمروگرایی، کنترل دسترسی و نظارت را شامل می شود (کرو، 2000).
اگرچه افزایش تعداد افراد پیاده، ممکن است “چشمان خیابان” را افزایش دهد و به طور بالقوه ای تعدادی از جرم ها را کاهش دهد، ولی این رویکرد می تواند بعضی از اهداف را برای جرم (از قبیل جیب بری) تشویق نموده و افزایش دهد (محمودی جانکی، 363:1387).
5- مدیریت و نگهداری:
نگهداری یک عنصر کلیدی در عمل پیشگیری مکان بنیان از جرم است. نگهداری را شاید بتوان به عنوان “توجهی که معطوف حفظ، نگهداری و تعمیر ملک شده تا اهداف جلوگیری از جرم محقق شود” تعریف کرد(اشنایدر و تدکیچن، 127:1387). معنی داری شرایط فیزیکی و اثر آن بر روی جرم و ترس از جرم، همیشه مورد بحث بوده است. نمادها و علایم و یا به عبارت دیگر نشانه ها از دید صاحب نظران سیمای شهری از عوامل مهم تشخیص قسمت های مختلف شهر هستند و بدین ترتیب افراد بخصوص افراد غریبه به محیط و تازه وارد
ین از طریق برقراری ارتباط با آنها احساس امنیت می کنند و مسیر خود را می یابند (لینچ، 92:1372).
بنابر این، تصویری نیکو از محیط، به شخص نوعی احساس امنیت می دهد که وی می تواند رابطه ای موزون بین خود و جهان خارج به وجود آورد و این درست بر خلاف احساس ترسی است که بر شخص مستولی می شود، زمانی که راه و جهت خود را گم کرده باشد (بحرینی، 1377).
با مدیریت و نگهداری مناسب از مبلمان شهری و تابلوها و علایم شهری و چراغ های روشنایی می توان علاوه بر بهینه سازی هزینه های شهری، ازبالا رفتن پتانسیل مناطق درجرم خیزی، کاست (کازنس، 2002).دراین روش تلاش می شود قلمروها، نظارت طبیعی و دسترسی ها مورد حمایت قرارگیرد.
6- مستحکم سازی (سخت کردن آماج):
سخت کردن آماج جرم، سنتی ترین روش پیشگیری از جرم و در عین حال یکی از اجزای اصلی این نظریه است. هدف از سخت کردن آماج جرم، افزایش امنیت فیزیکی آماج های جرم است تا بدین وسیله کار مجرمین به هنگام ارتکاب جرم مشکل تر شود (حیدری و همکاران، 19:1390).

دو استراتژی اصلی، برای مستحکم سازی هدف وجود دارد:
1- متمرکز شده بر روی بهبود سخت افزار برای ممانعت از دسترسی غیر قانونی
2- استفاده از عناصر و سخت افزار برای جلوگیری از جرم (تصویر 2-14)
تصویر (2-14) : افزایش مقاومت و رؤیت پذیری درب اماکن تجاری(محقق، اراک)
برخی روش های آن نیز عبارتند از:
بهبود کیفیت قفل ها، لولاها و درها و پنجره ها و یا استفاده کافی از نرده ها …، علایم هشدار دهنده CCTV (دوربین مداربسته)، دزدگیر و زنگ خطر و شیشۀ پنجره ها (کازنس، 2008).
مستحکم سازی هدف، کار مجرمان را برای انجام جرم مشکل نموده و رویکردی رایج و با پیشینۀ طولانی برای جلوگیری از جرم می باشد (کازنس، 2008). این امر می تواند از طریق استراتژی های طراحی سایت و اقدامات بازرسی و کنترل دسترسی رسمی، پیاده شود (صالحی، 53:1390).
همچنین این موضوع نیز مطرح شده که مستحکم سازی هدف، بعضی مواقع موجب تحریک مجرمان بالقوه شده و آنها را متوجّه حضور عنصر با ارزش حفاظت شده ای در محیط می نماید. به طور کلی استفادۀ زیاد از سخت افزارها و تکنولوژی امنیتی، بدون وجود نظارت طبیعی خوب، ناکافی به نظر می رسد و مستحکم سازی هدف در کنار کنترل دسترسی و نظارت عملکرد بهتری خواهد داشت (صالحی، 54:1390).
آنچه که در هر یک از این اصول وجود دارد، مفاهیم بنیادین کنترل و مسئولیت فردی در قبال فضا است، که به اعتقاد نیومن طراحی صحیح، زمینۀ هر دو را فراهم می کند؛ در نتیجه ، پیامدهای چنین طراحی هایی، مکان هایی است که کاربران قانونی شان به دفاع از آنها اهمیت داده و البته مکان هایی هستند که دست کم تا حدی، به واسطۀ ویژگی های فیزیکی شان، قابل دفاع می باشند (اشنایدر و تدکیچن، 127:1387).
اصول اساسی رویکرد CPTED بر اساس دیدگاه ها و تجربیات جهانی:
اساسی ترین اصول “پیشگیری جرم از طریق طراحی محیطی” را می توان در اصطلاح (Opportunity,Target, Risk, Effort) OTREF خلاصه نمود. یعنی ارتکاب جرم تابعی از هدف، خطر، تلاش و سود است. مجرمین پیشگیری جرم از طریق طراحی محیطی تحت تأثیر بهای اعمال مجرمانه و منافع آن قرار دارند. وقتی که خطر ارتکاب جرم گاهی از منافع متصوره بیشتر باشد، جرم کاهش خواهد یافت. کوتاه سخن اینکه یک محیط امن، محیطی است که هدف های سهل کمتری در آن وجود داشته باشد، مجرمین تصور نمایند که خطر دستگیر شدنشان زیاد است، برای موفقیت در ارتکاب جرم به تلاش قابل ملاحظه ای نیاز است و منافع و سود حاصل از اعمال مجرمانه به حداقل تقلیل یافته است. بنا به گفته کلارک و کورنیش (1993)، OTREF موجب شد فرضیّۀ مجرم منطقی پدید آید. به این معنی که آنها منافع حاصل از جرم را با مشکلات و سختی های ارتکاب آن و خطر دستگیری شان می سنجند(صالحی، 39:1390).
2-6-2- راهبردهای پیشگیری از جرایم از طریق طراحی محیطی (CPTED):
برای کاهش و پیشگیری از وقوع جرایم شهری از طریق طراحی محیطی، نظریه پردازان به راهبردهای مختلفی اشاره کرده اند. این راهبردها را می توان چنین بیان نمود:
1- تعریف فضاهای کنترل شده در ساختار شهری
2- افزایش نظارت طبیعی در معابر و فضاهای شهری
3- تعریف مشخص فضاهای عمومی، نیمه عمومی، نیمه خصوصی و خصوصی
4- ایجاد و یا امکان دهی به رفتارهای امن در مناطق ناامن شهر
5- جلوگیری از مکان های ناامن در مناطق امن شهری (صالحی، 32:1390)
2-6-3- ویژگی های یک محیط امن:
در طراحی یک محیط امن باید عناصر متعددی رعایت گردد. محیطی امن محسوب می شود که دارای انواع نظارت (طبیعی یا غیر رسمی، رسمی و مکانیکی) مناسب با محیط خود بوده و در آن حدود قلمرو افراد و مرزهای میان فضای عمومی، نیمه عمومی، نیمه خصوصی و خصوصی کاملاً قابل تشخیص باشد. علاوه بر این باید محیط به نحوی نگهداری، مراقبت و مدیریت شود که از محیط تصویری مثبت ایجاد شود. آماج های موجود در محیط نیز باید به حد کافی سخت شده باشند. علاوه بر اینکه باید تلاش نمود تا با ایجاد برنامه های پشتیبانی و فعالیت زا در محیط همبستگی اجتماعی، تعامل اجتماعی و نهایتاً کنترل اجتماعی غیر رسمی تقویت شود.
ویژگی های یک محیط امن را می توان به صورت زیر دسته بندی نمود:
1- هوشیاری محیط:
الف) نظارت و خط دید (فضایی امن محسوب می شود که اهالی بر محیط و محله خود نظارت داشته باشند). هر چه شکاف و محل های غیر قابل رؤیت، که امکان مخفی شدن در آنها وجود دارد، در فرم کالبدی فضا کمتر شود، و هر چه موانع کاهش دهندۀ دید در سطح فضا کمتر شود، به نحوی که قابل رؤیت بودن فضا بیشتر گردد و یا هرچه کاربرد عناصر غیر کالبدی اعم از درخت و پوشش گیاهی در سطح محوطه، سامان یافته تر و طراحی شده تر شود و تحت نظارت و نگهداری بهتری قرار گیرد، فضا از ضریب امنیت بیشتری برخوردار خواهد شد (تصویر 2-15). در این صورت امکان اجرای اعمال مجرمانه T دزدی و تعرض به شهروندان کاهش می یابد (صالحی، 64:1390).
تصویر (2-15) : نقطۀ دید و نواحی غیر قابل رؤیت
ب) روشنایی (تصویر 2-16)
تصویر (2-16) : روشنایی کافی مغازه باعث ایجاد یک محیط امن می شود(محقق، اراک)
ج) ترکیب فعالیت ها و استفاده مختلط از فضا (چشم های ناظر بر خیابان) (تصویر 2-17)
تصویر (2-17) :وجود فعالیت شبانه تاکسی سرویس موجب بهبود نظارت در شب می شود(محقق، اراک)
2- سایر عوامل ارتقاء دهنده امنیت محیط
الف) منظره سازی
ب) دسترسی و حرکت امن
ج) حس مالکیت و تعریف شفاف مالکیت (مرزها)
د) کیفیت محیط (نگهداری، مراقبت و مدیریت) (قورچی بیگی، 121:1386)
2-6-4- استراتژی های پیشگیری محیطی:


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

– تحقیقاتی که در چند دهۀ اخیر در خصوص چگونگی ارتباط بین جرم و محیط مصنوع اجرا گردیده نتایج تقریباً مشابهی را نشان می دهند که با مد نظر قرار دادن آنها در ساخت و سازها و کاربری محیط می توان میزان وقوع جرایم را کاهش داد.
– محیط فیزیکی می تواند از طریق ایجاد موانع و یک سد نفوذ ناپذیر در مناطق هدف، از جرایم پیشگیری کند.
– محیط فیزیکی می تواند از طریق از بین بردن مکان های اختفاء و یا راه های مناسب فرار، مانع رفتار مجرمانه گردد.
– محیط فیزیکی می تواند رفتار های شهروندان را در جهت افزایش احتمال مشاهده و رؤیت با پیشگیری از وقوع جرم دستگیری مجرمین تغییر دهد.

 
 
– محیط فیزیکی می تواند برای استفادۀ شهروندان و کاهش جرم از طریق افزایش مراقبت، کنترل خیابان ها و تعاملات اجتماعی در میان شهروندان بر اساس چهار اصل اساسی پیشگیری محیطی یعنی: کنترل دسترسی، مراقبت، فعالیت های حمایتی و پیشگیری از محرک ها، استراتژی هایی طراحی و مورد استفاده قرار دهد. تکنیک های سخت تر کردن دسترسی به هدف یا اهداف مجرمانه شامل استفاده از قفل ها، میله ها، پنجره های مشبک، آژیر و زنگ های خطر، حصارها و وسایل متوقف کننده و باز دارنده، همه بر اساس این باور ساده شکل گرفته و مورد استفاده قرار می گیرند که موانع فیزیکی به وسیلۀ غیر قابل نفوذ و یا سخت نمودن نفوذ مجرمین، از اموال در برابر فعالیت های مجرمین محافظت می کنند و به طور خاص با افزایش خطرات بالقوه در رسیدن به هدف، به دو دلیل از ارتکاب جرم مجرمین بالقوه جلوگیری می کنند:
1- به دلیل دسترسی سخت، مجرم از هدف صرف نظر می کند. زیرا اگر دسترسی به آن آسان باشد، مجرم به ارتکاب جرم تشویق می گردد.
2- به دلیل شناسایی سریع اموال از طریق علامت گذاری و استفاده از برچسب اموال و کدهای شناسایی، احتمال کشف سریع اموال و شناسایی مجرمین افزایش می یابد و در نتیجه زمینۀ ارتکاب جرم در مجرمین کاهش پیدا می کند (شرافتی، 102:1387).
به طور کلی می توان استراتژی های CPTED را به شرح زیر دسته بندی نمود:
1- ایجاد نشانه گذاری خطوط واضح تر
2- فراهم نمودن نور مناسب و کافی
3- کاهش مسیرها و راه های کم تردد و مخفی
4- اجتناب از غافل گیر شدن (کاهش غافل گیری)
5- کاهش جداسازی
6- افزایش مناطق ترکیبی
7- استفاده از اماکن فعالیت زا
8- ایجاد حس مالکیت از طریق نگهداری و مدیریت
9- فراهم نمودن نشانه ها (علامت ها) و تابلو های اطلاعات
10- افزایش طراحی در ساخت محیط اطراف (تن کین هون، 106:1385)
2-6-5- نظرات موافق نگرش CPTED :
ر. اموفات (1982) متخصص پیشگیری بزهکاری در پلیس سلطنتی سواره کانادا برای انجام یک برنامۀ جامع پیشگیری بزهکاری موارد زیر را ضروری میداند:
– با آنکه به نظر میرسد پلیس نباید پشت میزهای برنامه ریزی بنشیند و به طراحی محیط های عاری از جرم بپردازد، ولی در دراز مدت این امر بسیار کارآمد و با صرفه خواهد بود، زیرا در این صورت پلیس برای حفاظت از منطقه به منابع کمتری نیاز خواهد داشت.
– تغییرات پیشگیری بزهکاری از طریق طراحی محیطی دایمی است و نیازی به برنامههای هزینه بر همراه با نیروی انسانی و بودجه زیاد نیست. در این زمینه میتوان طراحی تدافعی با بهره گرفتن از برنامههای کم هزینه چون برنامه نظارت همسایگی و فعالیتهای مدیریتی مناسب را اجرا نمود (جیسون، 15:1387).
2-6-6- نظرات مخالف نگرش CPTED :
بهنظر کسانی که معتقدند جرم نتیجۀ شرایط اجتماعی چون فقر، بیکاری و… است، اصلاح محیط کالبدی و برنامه های بهبود رفتاری، جایگزین مناسبی برای خدمات اجتماعی بازپروری و اصلاحی نیست،