ضرایب بازآزمایی این مقیاس را در فاصلهی زمانی سه ماه برای عامل برونگرایی 83/0، موافقت 79/0، مسئولیتپذیری81/0، پایداریهیجانی 73/0 و پذیرندگی 70/0 گزارش کرد. همچنین نتایج اعتبار همگرایی این فرم، که از طریق همبستگی با عاملها فرم اصلی(TDA) انجام شد، با توجه به همبستگی بالا عاملهای برونگرایی، موافقت، مسئولیتپذیری، پایداری هیجانی و پذیرندگی با عامل های مشابه خود در فرم اصلی که بترتیب 69/0، 70/0، 69/0، 68/0 و 78/0 بدست آمد، تأیید شد. علاوه براین، برای بررسی اعتبار سازه نیز از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شده که به استخراج پنج عامل انجامید.
نسخهی تجدید نظر شدهی پرسشنامه ی شخصیتی نئو(NEO-PI-R)

جامعترین و اصلی ترین ابزار برای سنجش پنج عامل بزرگ شخصیت،NEO-PI-R میباشد. این مقیاس در سال 1992 توسط کاستا و مککری طراحی و سپس به بیش از 30 زبان دنیا ترجمه شد(مککری، 2001). پایایی و همچنین ساختار پنج عاملی این مقیاس در نمونه آلمانی(برکنائو و استندورف، 1990) پرتقالی، عبری، ژاپنی(مککری و کاستا، 1997) استونیایی و فنلاندی(پولور، 1995) ایتالیا(کاپرارا و همکاران، 1993) کرهای(پیدمونت و چای، 1997) فیلیپینی(کاتیقبک و همکاران، 1996)چینی(چن و پیدمانت، 1999) و چند زبان دیگر تأیید شده است. در ایران حق شناس (1378) از نمونهی 502 نفری برای هنجاریابی این پرسشنامه استفاده کرد. نتایج همسانی درونی این مقیاس برای عاملهای برونگرایی، موافقت، مسئولیتپذیری، روانآزردهگرایی، و پذیرندگی بترتیب 71/0، 71/0، 83/0، 81/0 و 57/0 و همچنین ضرایب همبستگی بازآزمایی در فاصله زمانی 7 ماهه بترتیب 74/0، 60/0، 64/0، 53/0 و 76/0 بدست آمد. علاوه براین، برای برسی اعتبار سازه نیز از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شده که به استخراج پنج عامل اصلی انجامید. گروسیفرشی و همکارن (1380) آلفای کرونباخ این مقیاس را برای ابعاد برونگرایی، موافقت، مسئولیتپذیری، روانآزردهگرایی، و پذیرندگی بترتیب 73/0، 68/0، 87/0، 86/0 و 56/0 گزارش کردند. همچنین نتایج تحلیل عاملی اکتشافی پنج عامل اصلی و یک عامل فرعی ناپایدار منجر شد. همچنین جوشن لو و همکاران(1389) ساختار عاملیNEO-PI-R را مورد بررسی قرار دادند و توانستند بر اساس تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی 5 عامل شخصیت را از یکدیگر متمایز گرداند.
فرم کوتاه پرسشنامه شخصیتی نئو (NEO-FFI):
فرم کوتاه این ابزار شامل 60 ماده از NEO-PI-R است فقط 5 بعد عمده شخصیت(روان آزردهگرایی، برونگرایی، پذیرندگی، موافقت و مسئولیت پذیری). در این پرسشنامه ماده ها به صورت یک مقیاس 5 درجهای (0=کاملاً مخالف تا 4=کاملاً موافق) رتبه بندی شده اند. کاستا و مک کری(1992) در پژوهشی ضریب آلفای زیر مقیاسهای NEO-FFI را بین 68/0(برای موافقت) تا 86/0 (برای روان آزردهگرایی) گزارش کردهاند(کاستا و مک کری، 1992). هلدن (1992) نیز ضریب آلفای این 5 عامل را در دامنهی 76/0(برای پذیرندگی) تا 87/0(برای روان آزردهگرایی) گزارش می کند. در ایران روشن و همکاران(1385) ضریب همسانی درونی زیر مقیاسهای NEO-FFI را به استثناء مقیاس پذیرندگی بالاتر از سطح توصیه شده گزارش کرده است. گزارشهایی نیز در رابطه با اعتبار NEO-FFI شده است. در پژوهشی نیلفروشان و همکاران (1390) نشان دادند که NEO-FFI از پایایی و اعتبار مقبولی برخوردار است. پایایی بازآزمایی سه هفتهای برای پنج عامل NEO-FFI از 72/0 تا 89/0 گزارش شده است. اعتبار سازه این ابزار نیز تأیید شده است. کاستا و مک کری (1989) اظهار می دارند که ابزار کوتاه شدهی نئو با فرم کامل آن مطابقت دقیقی دارد، به گونهای که مقیاسهای فرم کوتاه، همبستگی بالای 68/0 را با مقیاس های فرم کامل پرسشنامهی نئو دارند(کوستا و مک کری، 1989)
پرسشنامه پنج عاملی TIPI
گاسلینگ و همکاران(2003) بعد از بررسی پرسشنامه پنج سوالی شخصیت(FIPI)، با حفظ اختصار و کاهش محدودیتهای مقیاس اخیر، پرسشنامه ده سوالی شخصیت(TIPI) را ایجاد کردند و به طریق مختلفی قابلیت TIPI در سنجش پنج عامل شخصیت روی نمونهای 1813 نفر از دانشجویان دختر و پسر دانشگاه تکزاس با تعداد 1173 زن(65 درصد) و 633 مرد(35 درصد) ارزیابی کردند. ابتدا به منظور بررسی همبستگی همگرایی TIPI، ابعاد این مقیاس را با عاملهای مقیاسهای BFI و
NEO-PI-R مقایسه کردند. قویترین همبستگی ها مربوط به ابعادهای مشابه مقیاسها بودند. بر این اساس بین مقیاس های TIPI و BFI (برونگرایی 80/0، موافقت 70/0، مسئولیتپذیری 75/0، پایداری هیجانی 81/0 و پذیرندگی 65/0) همبستگی قوی گزارش شده است. همچنین بین مقیاس های TIPI و NEO-PI-R (برونگرایی 65/0، موافقت 59/0، مسئولیتپذیری 68/0، پایداری هیجانی/ روان آزردهگرایی 66/0- و پذیرندگی 56/0) نیز همبستگی قوی گزارش شده است. درگام بعدی پایایی TIPI مورد بررسی قرارگرفته است که آلفا کرنباخ مقیاس های برونگرایی، موافقت، مسئولیت پذیری، پایداری هیجانی و پذیرندگی به ترتیب 68/0، 40/0، 50/0، 73/0، و 45/ 0 بود. علاوه بر این ضرایب همبستگی بازآزمایی عاملها به ترتیب بالا 77/0، 71/0، 76/0، 70/0، و 62/ 0 بدست آمده است که در فاصله زمانی شش هفته همبستگی بازآزمایی قابل توجهی برای TIPI می باشد. و در آخرین مرحله به منظور بررسی شباهت الگوی همبستگی بیرونی مقیاسها TIPI و BFI، ارتباط این دو مقیاس را با طیفی از ابزارها چون BDI ، مقیاس های تکآیتمی ارزش های سیاسی، جذابیت فیزیکی، ثروت و توانایی ورزشی و هوش ارزیابی کردند. نتایج گزارش شده نشان میدهد که TIPI الگوی همبستگی مشابهی را با BFI دارد.
در پژوهش دیگری ماک و همکاران(2007) فرم خودگزارشی و فرم ارزیابی همسر همسالان TIPI را در یک نمونهی دانشجویی آلمانی انجام دادند که در مجموع 180 خود گزارشی(93 مرد و 87 زن) و 359 گزارش همسر و همسالان (200 زن و 151 مرد) جمع آوری کردند. در بررسی پایایی فرم خودگزارشی همسانی درونی مقیاسهای برونگرایی، موافقت، مسئولیت پذیری، پایداری هیجانی و پذیرندگی به ترتیب 57/0، 42/0، 66/0، 67/0، و 54/ 0 گزارش شده که با پژوهش اولیه تفاوت زیادی نشان نمی دهد. این نتایج در فرم همسر و همسالان نیز تکرار شده است. در بررسی اعتبار همگرا ارتباط مثبتی بین مقیاس های TIPI و NEO-PI-R گزارش شده است. بیشترین همبستگیهای بین مقیاسهای مشابه به دست آمده است. به این صورت که همبستگی ابعاد برونگرایی، موافقت، مسئولیتپذیری، پایداری هیجانی و پذیرندگی TIPI با ابعاد مشابهشان در NEO-PI-R بترتیب 69/0، 51/0، 68/0، 76/0 و 41/0 گزارش شده است. علاوه بر این، همبستگی همگرایی ابعاد TIPI با جنبههای خاص مقیاس NEO-PI-R نیز بررسی شد که نتایج بیانگر ارتباط همگرایی قوی بین مقیاسهای TIPI و برخی جنبه های NEO-PI-R می باشد. بطور کلی با توجه این نتایج، مقیاس ها TIPI، جنبه های خاص پایداری هیجانی، برونگرایی و مسئولیتپذیری را بهتر از پذیرندگی و موافقت نشان می دهد. همچنین بررسی اعتبار سازه با بهره گرفتن از تحلیل عاملی تأییدی نشان می دهد TIPI از پنج عامل نهفته تشکیل شده که ریشه خطای میانگین مجذورات تقریبRMSEA) ) و شاخص خوبی برازش (GFI)به ترتیب 06/0 و 95/0 می باشد. قابل ذکر است این نتایج(اعتبار همگرا و اعتبار سازه) در فرم ارزیابی همسر و همسالان نیز تکرار شده است.
در پژوهشی که هافمنز و همکاران(2008) به منظور بررسی قابلیت TIPI، این پرسشنامه را روی نمونهای 290 نفر از دانشجویان دختر و پسر دانشگاه لوون هلند با میانگین سنی (5/18) و انحراف معیار (9/0) که 79 درصد شرکت کنندگان شامل جنس مونث میشود، انجام دادند. بررسی روایی سازه با بهره گرفتن از تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد الگوی عاملی مطابق با ساختار فرض شده، دارای پنج عامل می باشد. در بررسی اعتبار همگرا ارتباط مثبتی بین مقیاس های TIPI و NEO-PI-R گزارش شده است و بیشترین همبستگیهای بین مقیاسهای مشابه به دست آمده است. به این صورت که همبستگی عاملهای برونگرایی، موافقت، مسئولیتپذیری، پایداری هیجانی و پذیرندگی TIPI با ابعاد مشابهشان در NEO-PI-R بترتیب 72/0، 49/0، 67/0، 64/0 و 48/0 گزارش شده است. علاوه بر این، همبستگی همگرایی ابعاد TIPI با جنبههای خاص مقیاس NEO-PI-R نیز بررسی شد بطور کلی با توجه این نتایج، مقیاسها TIPI با جنبههای خاص عاملهای روان آزردهگرایی و بیرونگرایی NEO-PI-R همبستگی بالایی نشان داده است. همچنین دو عامل موافقت و مسئولیتپذیری همبستگی متوسط و عامل پذیرندگی همبستگی ضعیفی را بدست آوردهاند. در بررسی اعتبار همگرا و واگرا ارتباط مثبت بین عاملها برونگرایی، پایداری هیجانی و پذیرندگی با عزت نفس و همچنین رابطه مستقیم عاملهای برونگرایی، مسئولیت پذیری، پایداری هیجانی و پذیرندگی با مقیاس عاطفه مثبت دلیل بر اعتبار همگرایی مقیاس خشم است از سوی دیگر رابطه معکوس عاملهای مسئولیتپذیری، پایداری هیجانی و موافقت و همچنین ارتباط منفی بین عاملهای برونگرایی، پایداری هیجانی و موافقت با مقیاس عاطفه منفی نشان داد که پرسشنامه TIPI از اعتبار واگرای لازم برخوردار است.
ارهارات و همکاران(2009) در پژوهشی که هدف اصلیشان بررسی متغیرهای پنهان TIPI بود، این پرسشنامه را در نمونه شامل 902 نفر از دنشجویان کارشناسی دانشگاه آمریکا اجرا کردند. بررسی اعتبار سازه با بهره گرفتن از تحلیل عاملی تأییدی نشان داد TIPI با جدا کردن پنج عامل، همسان با الگوی عاملی فرض شده، و با توجه به شاخصهای گزارش شده، در جمعیت مورد نظر از برازش قابل قبولی برخودار است(08/0= RMSEA- 05/0= SRMR). در بررسی همبستگی همگرایی بین ابعاد همسان مقیاسهای TIPI و IPIP- FFM نتایج بیانگر همبستگی قابل توجهی بین ابعاد همسان دو مقیاس میباشد: 82/0 برای برونگرایی، 51/0 موافقت، 69/0 مسئولیتپذیری، 75/0 پایداری هیجانی، 48/0 پذیرندگی. اعتبار همگرا و واگرا TIPI توسط چهار پرسشنامهی منبع کنترل راتر(1966)، مقیاس خود بازنگری(اشنایدر، 1987)، رضایت از زندگی(پاوت، 1993) و اضطراب اشپیلبرگر(1979) مورد بررسی قرار گرفت. طبق نتایج گزارش شده ارتباط مثبت بین عاملها TIPI با خرده مقیاس درونی منبع کنترل ، مقیاس خود بازنگری، رضایت از زندگی دلیل بر اعتبار همگرایی پرسشنامه TIPI است از سوی دیگر رابطه معکوس عاملها TIPI با خرده مقیاس کنترل بیرونی منبع کنترل و اضطراب اشپیلبرگر نشان داد که پرسشنامه TIPI از اعتبار واگرای لازم برخوردار است. قابل ذکر است که دو مقیاس TIPI و IPIP- FFM الگوی همبستگی مشابهی با این مقیاسها بدست آوردند.
پژوهش دیگر در آمریکا توسط جانسون و همکاران(2011) بر روی 360 نفر دانشجوی کارشناسی با هدف بررسی اعتبار همگرا و واگرای TIPI ، براساس رابطه این پرسشنامه با سازه های عزتنفس و اجتماعیجنسی، انجام شد. طبق نتایج گزارش شده ارتباط مثبتی بین عامل برونگرایی و پذیرندگی با اجتماعیجنسی و همچنین رابطه مستقیمی بین برونگرایی و عزت نفس بدست آمد. از سوی دیگر رابطه معکوسی بین موافقت با اجتماعیجنسی و همچنین بین روانآزردهگرایی با عزت نفس نشان داد که پرسشنامه TIPI از اعتبار مناسبی برخوردار است.
ریمرو و همکاران(2013) در پژوهشی با حجم نمونهی 1178( 442 نفر مرد و 736 نفر زن)، شامل مردم عمومی و دانشجویان دانشگاه کشور اسپانیا با میانگین سنی 61/35 ، قابلیت پرسشنامه TIPI در سنجش پنج عامل شخصیت با روش های مختلف مورد بررسی قرار دادند. در بررسی پایایی پرسشنامه TIPI از دو الگوی همسانی درونی و ضریب بازآزمایی استفاده کردند. همسانی درونی عاملهای برونگرایی، موافقت، مسئولیت پذیری، پایداری هیجانی ، پذیرندگی و کل بترتیب 61/0، 44/0، 51/0، 59/0، 46/0 و 50/0 گزارش شده است. همچنین ضرایب بازآزمایی با فاصله زمانی 6 هفته برای عاملهای برونگرایی، موافقت، مسئولیت پذیری، پایداری هیجانی ، پذیرندگی و کل بترتیب 79/0، 52/0، 69/0، 83/0، 78/0 و 72 گزارش شده است. با توجه به این نتایج همسانی درونی پایینتر از سایر مطالعات است در مقابل نتایج ضرائب آزمون-بازآزمون با ارزش متوسط 72/0 همانند مطالعه گاسلینگ و همکاران (2003) نشان داده است. بررسی روایی سازه با بهره گرفتن از تحلیل عاملی انجام شد. انجام تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده چرخش واریماکس پنج عامل را نشان که به طور مشترک 72/69 درصد از کل واریانس را به خود اختصاص دادند. آیتم های براساس ساختار اصلی گروه بندی شدهاند به استثنا یکی از آیتمهای موافقت، که بیشتر بار عاملی مسئولیتپدیری را داشت. در بررسی همگرایی ابعاد TIPI و NEO-PI-R نتایج گزارش شده نشان می دهد که همه مقیاس های TIPI همبستگی بالایی با ابعاد مشابهشان در NEO-PI-R بدست آوردند. بالاترین و پایینترین همگرایی به ترتیب برای و برونگرایی(64/0) و موافقت(36/0) به دست آمده است و عامل های مسئولیتپذیری، پایداری هیجانی و پذیرندگی بترتیب همبستگی 64/0، 61/0- و 50/ 0 نشان دادند. اعتبار همگرا و واگرا TIPI با سایر سازه های روانشناختی توسط چهار پرسشنامهی مقیاس عاطفه منفی و عاطفه مثبت، مقیاس رضایت از زندگی(دینر و همکاران، 200) و مقیاس ریسکپذیری(بلایز و وبر، 2006) مورد بررسی قرار گرفت. طبق نتایج گزارش شده ارتباط مثبت بین عاملها TIPI با مقیاس ها عاطفه مثبت، رضایت از زندگی و ریسکپذیری(به استثنای موافقت و مسئولیت پدیری) دلیل بر اعتبار همگرایی پرسشنامه TIPI است از سوی دیگر رابطه معکوس عاملها TIPI با مقیاس عاطفه منفی نشان داد که پرسشنامه TIPI از اعتبار واگرای لازم برخوردار است.
فصل سوم:
فرایند روش شناختی پژوهش
فصل سوم:
فرایند روش شناختی پژوهش
فرایند روش شناختی پژوهش

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مروری کلی بر مطالب فصل
در این فصل، فرایند روش شناختی مطرح می گردد. نوع تحقیق ؛ جامعه تحقیق ، نمونه و روش نمونه گیری ، ابزارهای مورد مطالعه و سایر مولفه های مرتبط در این فصل مطرح می گردد.
نوع تحقیق
پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای توصیفی و همبستگی است.
آزمودنی ها

جامعه آماری پژوهش
جامعه آماری تحقیق حاضر در برگیرنده دو گروه بوده است:
الف- جمعیت غیر بالینی: دانشجویان دختر و پسر مقطع کارشناسی مشغول به تحصیل دانشگاه شاهد در سال تحصیلی93-92
ب- جمعیت بالینی: افراد مبتلا به اختلال افسردگی و اضطرابی مراجعهکننده به کلینک سلامت خانواده و بیمارستان مصطفی خمینی.
نمونه تحقیق و روش نمونه گیری
نمونه تحقیق حاضر در برگیرنده دو گروه می باشد :
الف) نمونه غیر بالینی
نمونه گیری برای این گروه در دو مرحله انجام گرفت:
1) نمونه اولیه : نخست با بهره گرفتن از یک نمونه 60 نفری از دانشجویان دانشکده های دانشگاه شاهد، تلاش شد به شیوهی در دسترس مبتنی بر هدف اجرا گردید. هدف این مرحله بررسی مشکلات اولیه پرسشنامه ده سوالی شخصیت (TIPI) و نیز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *